MythTV  master

libmythui → platforms Relation

File in libs/libmythuiIncludes file in libs/libmythui/platforms
mythdisplay.cppmythdisplayosx.h
mythdisplay.cppmythdisplayx11.h
screensaver-x11.cppmythxdisplay.h
screensaver.cppmythxdisplay.h
opengl / mythrenderopengl.cppmythxdisplay.h