MythTV  master

libmythbase → platforms Relation

File in libs/libmythbaseIncludes file in libs/libmythbase/platforms
mythpower.cppmythpowerosx.h