MythTV  master

libmythfreesurround → libmythbase Relation

File in libs/libmythfreesurroundIncludes file in libs/libmythbase
freesurround.cppcompat.h
freesurround.cppmythlogging.h
freesurround.hcompat.h