MythTV  master

opengl → libmythbase Relation

File in libs/libmythui/openglIncludes file in libs/libmythbase
mythopenglperf.cppmythlogging.h
mythrenderopengl.cppmythcorecontext.h
mythrenderopengl.cppmythlogging.h
mythrenderopengl.hmythlogging.h