MythTV  master
mythplugins/mythnews/mythnews/dbcheck.h
Go to the documentation of this file.
1 #ifndef DBCHECK_H_
2 #define DBCHECK_H_
3 
5 
6 #endif
7 
bool UpgradeNewsDatabaseSchema(void)