Ticket #12618: dvbtune-n.txt

File dvbtune-n.txt, 7.0 KB (added by yiannividalis@…, 4 years ago)

dvbsnoop 0x12 -n 1

Line 
1dvbsnoop V1.4.50 -- http://dvbsnoop.sourceforge.net/
2
3------------------------------------------------------------
4SECT-Packet: 00000001   PID: 18 (0x0012), Length: 579 (0x0243)
5Time received: Mon 2016-01-25  05:47:56.741
6------------------------------------------------------------
7  0000:  4e f2 40 03 20 ed 01 01  00 64 21 2c 01 4e 7e 39   N.@. ....d!,.N~9
8  0010:  e0 44 04 00 00 01 15 00  22 25 4d 11 65 6e 67 0c   .D......"%M.eng.
9  0020:  54 72 61 76 65 6c 20 47  75 69 64 65 00 4d 12 67   Travel Guide.M.g
10  0030:  72 65 0d 03 54 72 61 76  65 6c 20 47 75 69 64 65   re..Travel Guide
11  0040:  00 4e e2 00 65 6e 67 00  dc 54 72 61 76 65 6c 20   .N..eng..Travel
12  0050:  74 6f 20 66 61 72 61 77  61 79 2c 20 69 64 79 6c   to faraway, idyl
13  0060:  6c 69 63 20 70 6c 61 63  65 73 20 61 6c 6c 20 6f   lic places all o
14  0070:  76 65 72 20 74 68 65 20  77 6f 72 6c 64 20 61 6e   ver the world an
15  0080:  64 20 6d 65 65 74 20 64  69 66 66 65 72 65 6e 74   d meet different
16  0090:  20 63 75 6c 74 75 72 65  73 20 61 6e 64 20 65 78    cultures and ex
17  00a0:  6f 74 69 63 20 63 75 69  73 69 6e 65 73 21 20 46   otic cuisines! F
18  00b0:  6f 6c 6c 6f 77 20 61 20  74 72 61 76 65 6c 6f 67   ollow a travelog
19  00c0:  75 65 20 74 6f 20 47 72  65 65 63 65 20 61 6e 64   ue to Greece and
20  00d0:  20 74 68 65 20 77 6f 72  6c 64 2c 20 74 6f 20 63    the world, to c
21  00e0:  6f 75 6e 74 72 69 65 73  20 79 6f 75 27 64 20 6c   ountries you'd l
22  00f0:  6f 76 65 20 74 6f 20 76  69 73 69 74 21 20 28 50   ove to visit! (P
23  0100:  50 29 20 50 72 65 73 65  6e 74 65 64 20 62 79 20   P) Presented by
24  0110:  54 68 61 6e 6f 73 20 50  61 70 61 64 69 6d 69 74   Thanos Papadimit
25  0120:  72 69 6f 75 2e 4e fd 01  67 72 65 00 f7 03 d4 e1   riou.N..gre.....
26  0130:  ee e9 e4 dd f8 f4 e5 20  f3 e5 20 ec e1 ea f1 e9   ....... .. .....
27  0140:  ed dc 20 ea e1 e9 20 ef  ed e5 e9 f1 e5 ec dd ed   .. ... .........
28  0150:  e1 20 ec dd f1 e7 20 f3  e5 20 fc eb ef 20 f4 ef   . .... .. ... ..
29  0160:  ed 20 ea fc f3 ec ef 20  ea e1 e9 20 e3 ed f9 f1   . ..... ... ....
30  0170:  df f3 f4 e5 20 e4 e9 e1  f6 ef f1 e5 f4 e9 ea ef   .... ...........
31  0180:  fd f2 20 f0 ef eb e9 f4  e9 f3 ec ef fd f2 20 ea   .. ........... .
32  0190:  e1 e9 20 e3 e5 fd f3 e5  e9 f2 20 e1 f0 fc 20 ec   .. ....... ... .
33  01a0:  e1 ea f1 e9 ed dd f2 20  ea ef f5 e6 df ed e5 f2   ....... ........
34  01b0:  21 20 b8 ed e1 20 ef e4  ef e9 f0 ef f1 e9 ea fc   ! ... ..........
35  01c0:  20 f3 e5 20 c5 eb eb dc  e4 e1 20 ea e1 e9 20 e5    .. ...... ... .
36  01d0:  ee f9 f4 e5 f1 e9 ea fc  2c 20 f3 e5 20 f4 fc f0   ........, .. ...
37  01e0:  ef f5 f2 20 f0 ef f5 20  e8 e1 20 de e8 e5 eb e5   ... ... .. .....
38  01f0:  f2 20 ed e1 20 f4 e1 ee  e9 e4 dd f8 e5 e9 f2 2e   . .. ...........
39  0200:  20 28 d4 d0 29 20 d0 e1  f1 ef f5 f3 df e1 f3 e7    (..) ..........
40  0210:  3a 20 c8 dc ed ef f2 20  d0 e1 f0 e1 e4 e7 ec e7   : ..... ........
41  0220:  f4 f1 df ef 4e 09 11 67  72 65 00 03 03 f5 2e 54   ....N..gre.....T
42  0230:  02 00 00 55 04 67 62 72  01 55 04 67 72 65 01 ee   ...U.gbr.U.gre..
43  0240:  29 b0 59                                           ).Y
44
45PID:  18 (0x0012)  [= assigned for: DVB Event Information Table (EIT)]
46
47Guess table from table id...
48EIT-decoding....
49Table_ID: 78 (0x4e)  [= Event Information Table (EIT) - actual transport stream, present/following]
50section_syntax_indicator: 1 (0x01)
51reserved_1: 1 (0x01)
52reserved_2: 3 (0x03)
53Section_length: 576 (0x0240)
54Service_ID: 800 (0x0320)  [=  --> refers to PMT program_number]
55reserved_3: 3 (0x03)
56Version_number: 22 (0x16)
57current_next_indicator: 1 (0x01)  [= valid now]
58Section_number: 1 (0x01)
59Last_Section_number: 1 (0x01)
60Transport_stream_ID: 100 (0x0064)
61Original_network_ID: 8492 (0x212c)  [= >>ERROR: not (yet) defined... Report!<<]
62Segment_last_Section_number: 1 (0x01)
63Last_table_id: 78 (0x4e)  [= Event Information Table (EIT) - actual transport stream, present/following]
64
65    Event_ID: 32313 (0x7e39)
66    Start_time: 0xe044040000 [= 2016-01-25 04:00:00 (UTC)]
67    Duration: 0x0011500 [=  01:15:00 (UTC)]
68    Running_status: 1 (0x01)  [= not running]
69    Free_CA_mode: 0 (0x00)  [= unscrambled]
70    Descriptors_loop_length: 549 (0x225)
71
72            DVB-DescriptorTag: 77 (0x4d)  [= short_event_descriptor]
73            descriptor_length: 17 (0x11)
74              ISO639_2_language_code:  eng
75            event_name_length: 12 (0x0c)
76            event_name: "Travel Guide"  -- Charset: Latin alphabet
77            text_length: 0 (0x00)
78            text_char: ""
79
80            DVB-DescriptorTag: 77 (0x4d)  [= short_event_descriptor]
81            descriptor_length: 18 (0x12)
82              ISO639_2_language_code:  gre
83            event_name_length: 13 (0x0d)
84            event_name: "Travel Guide"  -- Charset: Latin/Greek alphabet
85            text_length: 0 (0x00)
86            text_char: ""
87
88            DVB-DescriptorTag: 78 (0x4e)  [= extended_event_descriptor]
89            descriptor_length: 226 (0xe2)
90            descriptor_number: 0 (0x00)
91            last_descriptor_number: 0 (0x00)
92            ISO639_2_language_code:  eng
93            length_of_items: 0 (0x00)
94
95            text_length: 220 (0xdc)
96            text: "Travel to faraway, idyllic places all over the world and meet different cultures and exotic cuisines! Follow a travelogue to Greece and the world, to countries you'd love to visit! (PP) Presented by Thanos Papadimitriou."  -- Charset: Latin alphabet
97
98            DVB-DescriptorTag: 78 (0x4e)  [= extended_event_descriptor]
99            descriptor_length: 253 (0xfd)
100            descriptor_number: 0 (0x00)
101            last_descriptor_number: 1 (0x01)
102            ISO639_2_language_code:  gre
103            length_of_items: 0 (0x00)
104
105            text_length: 247 (0xf7)
106            text: "ÔáîéäÝøôå óå ìáêñéíÜ êáé ïíåéñåìÝíá ìÝñç óå üëï ôïí êüóìï êáé ãíùñßóôå äéáöïñåôéêïýò ðïëéôéóìïýò êáé ãåýóåéò áðü ìáêñéíÝò êïõæßíåò! žíá ïäïéðïñéêü óå ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü, óå ôüðïõò ðïõ èá Þèåëåò íá ôáîéäÝøåéò. (ÔÐ) Ðáñïõóßáóç: ÈÜíïò Ðáðáäçìçôñßï"  -- Charset: Latin/Greek alphabet
107
108            DVB-DescriptorTag: 78 (0x4e)  [= extended_event_descriptor]
109            descriptor_length: 9 (0x09)
110            descriptor_number: 1 (0x01)
111            last_descriptor_number: 1 (0x01)
112            ISO639_2_language_code:  gre
113            length_of_items: 0 (0x00)
114
115            text_length: 3 (0x03)
116            text: "õ."  -- Charset: Latin/Greek alphabet
117
118            DVB-DescriptorTag: 84 (0x54)  [= content_descriptor]
119            descriptor_length: 2 (0x02)
120               Content_nibble_level_1: 0 (0x00)
121               Content_nibble_level_2: 0 (0x00)
122                  [= reserved]
123               User_nibble_1: 0 (0x00)
124               User_nibble_2: 0 (0x00)
125
126
127            DVB-DescriptorTag: 85 (0x55)  [= parental_rating_descriptor]
128            descriptor_length: 4 (0x04)
129               Country_code:  gbr
130               Rating:  1 (0x01)  [= minimum age: 4 years]
131
132
133            DVB-DescriptorTag: 85 (0x55)  [= parental_rating_descriptor]
134            descriptor_length: 4 (0x04)
135               Country_code:  gre
136               Rating:  1 (0x01)  [= minimum age: 4 years]
137
138
139CRC: 3995709529 (0xee29b059)
140==========================================================
141