Ticket #12780: mythweb.postinst.patch

File mythweb.postinst.patch, 839 bytes (added by jason@…, 4 years ago)

escape the password string before using in sed replace

 • mythweb.postinst

  old new  
  6464        mythtv_username="$RET"
  6565        db_get mythtv/mysql_mythtv_password
  6666        mythtv_password="$RET"
  67         mythtv_password_escaped=$(printf "%s" "$mythtv_password" | sed 's/[&/\]/\\&/g')
  6867
  6968        db_get mythweb/enable || true
  7069        AUTH_ENABLE="$RET"
   
  120119s/^.*\(setenv\sdb_server\s\+\"\).*\"/\t\1$hostname\"/g;
  121120s/^.*\(setenv\sdb_name\s\+\"\).*\"/\t\1$database\"/g;
  122121s/^.*\(setenv\sdb_login\s\+\"\).*\"/\t\1$mythtv_username\"/g;
  123 s/^.*\(setenv\sdb_password\s\+\"\).*\"/\t\1$mythtv_password_escaped\"/g;
   122s/^.*\(setenv\sdb_password\s\+\"\).*\"/\t\1$mythtv_password\"/g;
  124123            " > $NEW
  125124        if [ "$INPUT" != "$MYTHWEBCONF" ]; then
  126125                sed "s,/var/www/html,$SYMLINK,;" -i $NEW