Ticket #2611: The.Guilt.Trip.2012.1080p.BRrip.x264.GAZ.srt

File The.Guilt.Trip.2012.1080p.BRrip.x264.GAZ.srt, 133.1 KB (added by anonymous, 7 years ago)
Line 
11
200:00:00,000 --> 00:00:08,000
3<b>ÊÑÌãÉ ãÔÊÑßÉ <font color="#FFE87C">Ayied
4</font> <font color="#D900D9">Taimoor137</font> <font color="#008000">mmm1122</font></b>
5
62
700:01:16,785 --> 00:01:18,128
8<b><font color="#FFE87C">áÏíß ÑÓÇáÉ ÌÏíÏÉ</font></b>
9
103
1100:01:18,370 --> 00:01:19,667
12åá ÃäÊ åäÇ¿
13åá ÃäÊ ãÓÊíÞÙ¿
14
154
1600:01:19,788 --> 00:01:21,882
17íÇ Åáåí¡ÇáæÞÊ ãÇÒÇá ãÈßÑ ÚäÏß
18Úáì ÃÊÕÇáí Èß
19
205
2100:01:21,957 --> 00:01:24,961
225:52 ¡6:52 ¡7:52 áÞÏ äÓíÊ¡Ãä ÇáæÞÊ
23ÚäÏß ãÈßÑ ÈËáÇË ÓÇÚÇÊ ÞÈáäÇ
24
256
2600:01:25,043 --> 00:01:28,263
27!ÅäÓì Ãääí ÃÊÕáÊ
28ÇáÑÓÇáÉ Êã ãÓÍåÇ
29
307
3100:01:30,705 --> 00:01:31,755
32<b><font color="#FFE87C">ãÊÇÈÚÉ ÇáÑÕíÏ</font></b>
33
348
3500:01:31,763 --> 00:01:33,062
36<b><font color="#FFE87C">ÇáÑÕíÏ ÇáÍÇáí 743 ÏæáÇÑ
37ÇáÑÕíÏ ÇáãÊÇÍ 682 ÏæáÇÑ</font></b>
38
399
4000:01:33,176 --> 00:01:35,053
41<b><font color="#FFE87C">ÑÓÇáÉ ÌÏíÏÉ</font> ÚÒíÒí¡ÃäÇ Ããß</b>
42
4310
4400:01:35,345 --> 00:01:38,018
45ÃÚÑÝ ÈÃäí ÓÃÙÝÑ Èß ÝÞØ Ýí ÚØáÉ äåÇíÉ
46ÇáÃÓÈæÚ ÞÈá Ãä ÊäØáÞ Ýí ÇáØÑíÞ
47
4811
4900:01:38,097 --> 00:01:39,770
50áßäí ÃÝßÑ ÈÃä ÃÔÊÑí áß ÈÚÖ ÇáÃÔíÇÁ
51
5212
5300:01:40,016 --> 00:01:42,235
54åá ÊÍÈ ÇáÒÈÇÏí ÇáíæäÇäíÉ¿
55ÅäåÇ ÈÑÛæÉ
56
5713
5800:01:42,518 --> 00:01:43,862
59<b><font color="#FFE87C">ÇáÑÓÇáÉ Êã ãÓÍåÇ</font></b>
60
6114
6200:01:45,063 --> 00:01:46,565
63ÃäÇ ÝÎæÑÉ ÌÏÇð Èß¡ÚÒíÒí
64
6515
6600:01:46,648 --> 00:01:51,279
67áÇ ÃÕÏÞ Ãäß ÓÊÞæã ÈÌæáÉ Úáì ßá åÐå ÇáÔÑßÇÊ
68áÚÑÖ ãäÊÌß ÇáÎÇÕ Èß
69
7016
7100:01:51,361 --> 00:01:53,955
72ÃÚäí
73(ÕÛíÑí¡(ÏæäÇáÏ ÊÑÇãÈ
74
7517
7600:01:54,031 --> 00:01:57,752
77ÃäÇ ãÊÍãÓÉ ÌÏÇð áÑÄíÉ æÌåß ÇáÚÐÈ
78<font color="#FFE87C">ÇáÑÓÇáÉ Êã ãÓÍåÇ</font>
79
8018
8100:02:06,043 --> 00:02:08,137
82ãÑÍÈÇð ¡ÃäÇ Ããß
83ÂÎÑ ÅÊÕÇá
84
8519
8600:02:08,378 --> 00:02:11,678
87ÃÑÏÊ ÝÞØ Ãä ÊÚÑÝ ÈÃääí ÓæÝ ÃÑßä ÇáÓíÇÑÉ
88æ ÂÊí ãä ÇáÏÇÎá ÛÏÇð
89
9020
9100:02:11,757 --> 00:02:14,886
92áÃä Ñßä ÇáÓíÇÑÉ ÈÌÇäÈ ÇáÑÕíÝ
93!Ýí ¡Åäå ãËá ÍÏíÞÉ ÇáÍíæÇä
94
9521
9600:02:15,010 --> 00:02:17,479
97æ ÃäÇ áÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÍÕá Úáì ãÎÇáÝÉ
98åÐÇ ßá ÔíÁ
99
10022
10100:02:17,554 --> 00:02:19,022
102Ãæå¡ÑÈãÇ ÃÐåÈ ááãÌãÚ ÇáÊÌÇÑí Çáíæã
103
10423
10500:02:19,097 --> 00:02:23,021
106áÐÇ ÃÚáãäí áæ ÃÍÊÌÊ
107áÈäÇØíá Ãæ æÔÇÍ Ãæ Ãí ÔíÁ
108
10924
11000:02:23,893 --> 00:02:27,094
111ÍÕáÊ áß Úáì ÊÕÑíÍ ááäÇÏí ÇáÑíÇÖí ÇáÎÇÕ Èí
112(áæ ÃÑÏÊ Ãä ÊÊãÑä ãÚí ÊãÇÑíä (ÇáÈíáÇÊíÓ
113
11425
11500:02:27,480 --> 00:02:29,983
116áÏí ãÏÑÈÉ ÌÏíÏÉ
117ÅäåÇ ÓÍÇÞíÉ
118
11926
12000:02:30,149 --> 00:02:31,992
121<b><font color="#FFE87C">ÇáÑÓÇáÉ Êã ãÓÍåÇ</font></b>
122
12327
12400:02:34,987 --> 00:02:35,988
125<b><font color="#FFE87C">ÑÓÇáÉ ÌÏíÏÉ</font></b>
126
12728
12800:02:36,072 --> 00:02:39,744
129ßá åÐå ÇáÑÓÇÆá Úä ÇáÛÏ
130æäÓíÊ ÈÃä ÃÊãäì áß ÍÙ ãæÝÞÇð ááíæã
131
13229
13300:02:39,910 --> 00:02:41,753
134Åäåã ÓæÝ íÍÈæäß
135ÃÚáã Ðáß
136
13730
13800:02:41,870 --> 00:02:43,372
139ãä íãßäå Ãä íÞæá áÇ áß¿
140
14131
14200:02:44,915 --> 00:02:47,384
143ÃäÏÑæ ÈÑæÓÊÑ)¿äÍä ÌÇåÒæä áÅÓÊÞÈÇáß)
144
14532
14600:02:48,043 --> 00:02:49,215
147ÔßÑÇð áßö
148
14933
15000:02:54,091 --> 00:02:55,138
151ãÇÐÇ áÏíß áäÇ íÇ Èäí¿
152
15334
15400:02:55,384 --> 00:02:58,264
155ÇáÐí áÏí áßã åæ ãäÊÌ ÑÇÆÏ ÌÏíÏ
156
15735
15800:02:58,346 --> 00:03:01,645
159ÃÓæÇÞ ¡áÏíåÇ ÝÑÕÉ áæÖÚå Úáì ÑÝæÝåÇ
160
16136
16200:03:01,807 --> 00:03:04,936
163ÞÈá Ãä íÖÚå Ãí ÃÍÏ ÂÎÑ Úáì ÑÝæÝå
164
16537
16600:03:05,936 --> 00:03:08,439
167ÃæáÇ¡ÈÚÖ ÇáãÚáæãÇÊ ÇáÃÓÇÓíÉ Úäí
168
16938
17000:03:08,980 --> 00:03:12,484
171ÃäÇ ÚäÏí ÏÑÌÉ ÇáãÇÌÓÊíÑ Ýí ÇáßíãíÇÁ
172" ãä ÌÇãÚÉ " ßÇáíÝæÑäíÇ
173
17439
17500:03:12,693 --> 00:03:17,118
176ÇáËáÇË ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ
177ßäÊ ÃÚãá áÏì æßÇáÉ ÍãÇíÉ ÇáÈíÆÉ
178
17940
18000:03:17,447 --> 00:03:20,500
181æ ËÞæÇ Èí áã ÃÈÞì ËáÇË ÓäæÇÊ ãä ÃÌá ÇáÓíÏÇÊ
182
18341
18400:03:24,079 --> 00:03:27,504
185áÞÏ ÈÞíÊ áÃäí ßäÊ ãÝÊæäÇð
186ÈÇáÚãá ÇáÐí ßäÊ ÃÞæã Èå åäÇß
187
18842
18900:03:27,749 --> 00:03:31,050
190ÃÓÇÓÇð Êáß ßÇäÊ ÇáÊÞäíÉ ÇáæÇÚÏÉ
191
19243
19300:03:31,129 --> 00:03:32,597
194ãä ãÕÇÏÑ ÇáãæÇÑÏ ÇáãÊÌÏÏÉ
195
19644
19700:03:33,506 --> 00:03:34,723
198ÃÚáã ÈãÇÐÇ ÊÝßÑæä
199
20045
20100:03:35,258 --> 00:03:37,852
202"ÅäÐÇÑ ÈÇáßíãíÇÁ ÇáãááÉ"
203ÕÍíÍ¿
204
20546
20600:03:38,344 --> 00:03:39,516
207!ÎØÃ
208
20947
21000:03:40,179 --> 00:03:43,523
211ÐÇÊ íæã¡ßÇä áÏí äÞØÉ ÅäØáÇÞ äÍæ ÇáäÌÇÍ
212
21348
21400:03:43,849 --> 00:03:46,352
215áÞÏ ÇÎÊÑÚÊ ãÇÏÉ ÚÇÒáÉ ãÕÛÑÉ
216
21749
21800:03:46,601 --> 00:03:50,401
219íãßäåÇ ÊÓÎíÑ ØÇÞÉ ÇáÊäÙíÝ ÇáØÈíÚíÉ ãä
220
22150
22200:03:52,399 --> 00:03:53,742
223ÒíÊ ÌæÒ ÇáåäÏ
224
22551
22600:03:55,318 --> 00:03:57,662
227ÒíÊ äæÇÉ ÇáäÎíá
228
22952
23000:03:57,988 --> 00:03:59,160
231æ
232
23353
23400:03:59,823 --> 00:04:00,824
235!ÇáÕæíÇ
236
23754
23800:04:03,326 --> 00:04:05,328
239áíÓ ÕáÕáÉ ÇáÕæíÇ
240
24155
24200:04:05,996 --> 00:04:07,543
243áßä ÒíÊ ÈÐÑÉ ÇáÕæíÇ
244
24556
24600:04:07,664 --> 00:04:10,417
247æ ÌãíÚ åÐÇ íõãÒóÌ ÓæíÇð áÅäÔÇÁ
248...ãÇ ÃÍÈ Ãä ÃØáÞ Úáíå
249
25057
25100:04:13,420 --> 00:04:15,798
252åá íãßäß ÑÄíÉ Ðáß¿
253ßäÊ ÃÚÊÞÏ ÈÃä ÇáØÇæáÉ ÓÊßæä ÃÕÛÑ
254
25558
25600:04:15,881 --> 00:04:17,007
257åá ÊÑÇåÇ¿
258
25959
26000:04:21,678 --> 00:04:25,353
261ÇáÚáã æ ÇáäÊÙíÝ Ýí ßáãÉ æÇÍÏÉ
262
26360
26400:04:25,849 --> 00:04:29,194
265ÍÓäÇð¡ÏÞíÞ ááÛÇíÉ¡ÔßÑÇð áÍÖæÑß
266
26761
26800:04:29,519 --> 00:04:31,271
269Óäßæä Úáì ÅÊÕÇá
270
27162
27200:04:31,521 --> 00:04:33,273
273áÏí ÊÕÑíÍ ãä åíÆÉ ÇáÃÛÐíÉ æ ÇáÚÞÇÞíÑ
274
27563
27600:04:33,356 --> 00:04:34,596
277æÃäÇ áÏí ÇáÏÚã ÇáãÇáí ÇáßÇÝí
278
27964
28000:04:34,608 --> 00:04:38,533
281Ýí ÇáæÇÞÚ äÍä ÈÇáÝÚá áÏíäÇ
282ãäÇÞÔÇÊ ãÚ ÔÑßÇÊ ßÈÑì
283
28465
28500:04:38,695 --> 00:04:40,789
286ÃÌá¡ÇáÊí ãäÊÌÇÊåÇ ÓÇãÉ æãÄÐíÉ
287
28866
28900:04:40,864 --> 00:04:43,162
290ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÔÑßÇÊ ãäÊÌÇÊ ÚÖæíÉ
291
29267
29300:04:43,241 --> 00:04:44,538
294áßä Þã ÈÊØæíÑ ÔÚÇÑ ÊÌÇÑí ããíÒ
295
29668
29700:04:44,618 --> 00:04:47,292
298æ ÑÈãÇ ÈÚÏ ÓäÉ Ãæ ÃËäÊíä ÓæÝ äÚÇæÏ ÇáäÙÑ
299
30069
30100:04:51,875 --> 00:04:53,047
302<b><font color="#FFE87C">ÑÓÇáÉ ÌÏíÏÉ</font></b>
303
30470
30500:04:53,126 --> 00:04:56,255
306ÅÐä¡ßíÝ ÌÑÊ ÇáÃãæÑ¿
307ÃÚÑÝ¡ÃÚÑÝ¡ÃäÇ ÃÞæÏß Åáì ÇáÌäæä
308
30971
31000:04:56,379 --> 00:04:58,052
311áßä¡ÃäÇ ÃäÊÙÑ Úáì ÃÍÑ ãä ÇáÌãÑ åäÇ
312
31372
31400:04:58,381 --> 00:05:00,008
315ÃÑÇåä Ãäåã ÞÏ ÃÍÈæß
316
31773
31800:05:00,091 --> 00:05:02,890
319!áÇ íÓÚäí ÇáÊÕÏíÞ
320!(æáÏí Ýí ÃÓæÇÞ (ßí ãÇÑÊ
321
32274
32300:05:03,220 --> 00:05:04,893
324<b><font color="#FFE87C">ÇáÑÓÇáÉ Êã ãÓÍåÇ</font></b>
325
32675
32700:05:05,555 --> 00:05:08,728
328<b><font color="#FFE87C">(ãÑÍÈÇð¡ÃäÇ (ÌæíÓ
329ÃÊÑß ÑÓÇáÉ¡æÏÇÚÇð</font></b>
330
33176
33200:05:09,225 --> 00:05:11,569
333ãÑÍÈÇð¡Ããí áÞÏ ÊáÞíÊ ãáíÇÑÇÊ
334ÇáÑÓÇÆá ÇáÊí ÃÑÓáÊíåÇ
335
33677
33700:05:11,644 --> 00:05:13,863
338åäÇ ÈÚÖ ÇáÅÌÇÈÇÊ Úáì ÃÓÆáÊß
339ßí ãÇÑÊ)¡ÓÇÑ ÈÔßá ÌíÏ)
340
34178
34200:05:13,938 --> 00:05:15,566
343áÇ ÊÔÊÑí áí ÈäÇØíá
344
34579
34600:05:15,649 --> 00:05:17,117
347ÃäÇ áÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÞæã ÈÊãÇÑíä ÇáÑíÇÖíÉ
348
34980
35000:05:17,400 --> 00:05:19,494
351æ ÃäÇ ãÊÍãÓ áÑÄíÊßö ÃíÖÇð
352
35381
35400:05:25,909 --> 00:05:27,832
355!ÃäÏí)! ÃäÇ åäÇ)
356
35782
35800:05:28,328 --> 00:05:29,671
359!Ü ÚÒíÒí
360Ü ãÑÍÈÇð¡Ããí
361
36283
36300:05:29,913 --> 00:05:31,756
364!Ü ÃäÇ åäÇ
365!Ü áÞÏ ÑÃíÊßö¡ÃåáÇð
366
36784
36800:05:31,998 --> 00:05:33,841
369Ü ÌãíÚ ãä Ýí ÞÏ ÑÃæßö
370Ü ãÑÍÈÇð
371
37285
37300:05:33,917 --> 00:05:35,260
374Ü ãÑÍÈÇð Ããí
375Ü Ãæå¡ÕÛíÑí
376
37786
37800:05:35,502 --> 00:05:37,175
379!íÇ Åáåí
380
38187
38200:05:37,587 --> 00:05:39,260
383Ü ÓÚíÏ ÈÑÄíÊßö
384Ü ÃäÙÑ Åáíß¡ÃäÙÑ Åáíß
385
38688
38700:05:39,506 --> 00:05:40,867
388Ü ÃÌá¡ÃäÙÑí Åáí
389!Ü íÇ Åáåí! íÇ Åáåí
390
39189
39200:05:41,091 --> 00:05:42,513
393ÍÓäÇð¡áäÈÊÚÏ Úä ÇáØÑíÞ
394
39590
39600:05:42,759 --> 00:05:43,885
397åá ÃäÊ ÊáÈÓ ÓÊÑÉ ÑíÇÖíÉ¿
398
39991
40000:05:43,969 --> 00:05:44,970
401ÃÌá¡ÃäÇ ßÐáß
402
40392
40400:05:45,095 --> 00:05:46,517
405ßíÝ ÊÚáãÊ Ãä ÊÔÊÑí ÓÊÑÉ ÑíÇÖíÉ¿
406
40793
40800:05:46,596 --> 00:05:48,519
409Ü ÃÎÐÊ ÏæÑÉ ÊÚáíãíÉ Ýí Ðáß
410Ü ÃäÙÑ áåÐÇ
411
41294
41300:05:48,598 --> 00:05:51,521
414!íÇ Åáåí! ÚÒíÒí¡ÃäÙÑ
415áÞÏ ÊÑßÊ ÈØÇÞÉ ÇáÓÚÑ ÚáíåÇ
416
41795
41800:05:51,934 --> 00:05:54,938
419ãÇÑßÉ ¿
420!ÅÈäí ÇáãÊÑÝ ÇáãÊÝÇÎÑ
421
42296
42300:05:55,271 --> 00:05:56,272
424ÃÌá¡åÐÇ ÃäÇ
425
42697
42700:05:56,355 --> 00:05:57,916
428ÃäÇ ÝÞØ ÓÃÍÊÝÙ ÈåÇ
429Ýí ÍÇáÉ áæ ÃÑÏÊ ÈíÚåÇ
430
43198
43200:05:58,023 --> 00:05:59,616
433ÍÓäÇð¡ÑÇÆÚ.
434ÔßÑÇð
435
43699
43700:06:00,109 --> 00:06:01,702
438åá ÇáÌæ ÍÇÑ åäÇ
439Ãã ÃäÇ ÇáæÍíÏÉ ÝÞØ ÇáÊí ÊÔÚÑ ÈÐáß
440
441100
44200:06:01,944 --> 00:06:03,787
443Ü ÃäÊö ÝÞØ¡áíÓ ÍÑÇð Úáì ÇáÅØáÇÞ
444Ü ÝÞØ ÃäÇ¿
445
446101
44700:06:04,029 --> 00:06:05,451
448Ü åá ÊãÒÍ¿
449Ü ßáÇ
450
451102
45200:06:05,698 --> 00:06:07,325
453Ü áÞÏ ÃÚÏÏÊ ÇáÏÌÇÌ ááÚÔÇÁ
454Ü ÑÇÆÚ
455
456103
45700:06:07,449 --> 00:06:08,747
458æ áÞÏ ÏÚæÊ ÈÚÖ ÇáÝÊíÇÊ
459
460104
46100:06:08,827 --> 00:06:10,625
462áÃäåä ÍÞÇð áÇ íÓÚåä ÇáÅäÊÙÇÑ áßí íÑæäß
463
464105
46500:06:12,622 --> 00:06:15,125
466ÃÊÚáãíä¡ÃÝÖá ÃáÇ ÊÝÚáí
467
468106
46900:06:15,209 --> 00:06:16,961
470ááÊæ æÕáÊ ãä ÑÍáÉ ØæíáÉ
471
472107
47300:06:17,211 --> 00:06:18,554
474áÇ ÃÚáã ÅÐÇ ßäÊ ÃÑÛÈ Ýí
475
476108
47700:06:18,796 --> 00:06:20,639
478Ü ÃäÊ ãÌåÏ æãÇ Åáì Ðáß¿ Ü ÃäÇ áÏí
479ÇáÞáíá ãä ÇáÅÖØÑÇÈ ÈÓÈÈ ÝÇÑÞ ÇáÊæÞíÊ
480
481109
48200:06:20,882 --> 00:06:22,725
483ÂÎÑ ãÇ ÊÍÊÇÌå åæ Ãä Êßæä
484Ýí ÚÑÖ ÃãÇã ÕÏíÞÇÊí
485
486110
48700:06:22,800 --> 00:06:23,801
488Ü ÕÍíÍ¿
489Ü ÃÌá¡ÈÇáÖÈØ
490
491111
49200:06:24,051 --> 00:06:26,304
493ÔßÑÇð Ããí
494ÔßÑÇð áÊÝåãß
495
496112
49700:06:27,471 --> 00:06:29,394
498ÃäÇ ÝÞØ ÃÚÏÏÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáÏÌÇÌ åÐÇ ßá ÔíÁ
499
500113
50100:06:31,808 --> 00:06:34,482
502áÇ íãßääí ÇáÊÕÏíÞ
503!ÕÛíÑ ¡ßÈÑ ÈåÐÇ ÇáÔßá
504
505114
50600:06:34,728 --> 00:06:36,730
507æ íáÈÓ ÓÊÑÉ ÑíÇÖíÉ
508
509115
51000:06:36,980 --> 00:06:38,823
511(ÅäåÇ ãä (Ìí ßÑæ
512ÃÑíåã ÑÞÚÉ ÇáãÇÑßÉ
513
514116
51500:06:40,150 --> 00:06:41,823
516ÅäåÇ ÈÓÚÑ ãÚÞæá ÌÏÇð
517
518117
51900:06:42,068 --> 00:06:43,991
520(åá ÊÚáãæä Ãä (ÃäÏí
521ÞÏ ÈÏà ãÔÑæÚå ÇáÎÇÕ
522
523118
52400:06:44,321 --> 00:06:45,322
525åá åÐÇ ÕÍíÍ¿
526
527119
52800:06:46,489 --> 00:06:48,207
529ÃÌá¡áÞÏ ÃÎÊÑÚ ãäÊÌÇð ÌÏíÏÇð
530
531120
53200:06:48,283 --> 00:06:50,661
533æ ÇáÂä ÓíÓÇÝÑ Ýí ÑÍáÉ
534áíÈíÚå ÈÇáØÑÞ ãä ÈÇÈ Åáì ÈÇÈ
535
536121
53700:06:50,744 --> 00:06:51,745
538ÅáíÓ åÐÇ ÕÍíÍ ¿
539
540122
54100:06:51,995 --> 00:06:53,997
542ßáÇ¡åÐÇ ÍÊì áíÓ ÈÞÑíÈ ãä ÇáÕÍÉ
543
544123
54500:06:54,247 --> 00:06:55,749
546ÃÊÚÑÝ¡åÐÇ ÎØíÑ
547Ãä ÊØÑÞ ãä ÈÇÈ Åáì ÈÇÈ
548
549124
55000:06:55,832 --> 00:06:57,004
551ÃäÇ áä ÃÝÚá Ðáß
552
553125
55400:06:57,083 --> 00:06:58,835
555áÞÏ ÊæÞÝæÇ Úä ÝÚá Ðáß ãäÐ ÚÞæÏ
556
557126
55800:06:59,085 --> 00:07:00,428
559åá ÓãÚÊ ÈÔßá ÎÇØíÁ¡ÚÒíÒí¿
560
561127
56200:07:00,670 --> 00:07:03,174
563áÇ ÈÃÓ¡Åä ÇáÃãÑ ãÚÞÏ
564Ðáß ÞÑíÈ ÈãÇ Ýíå ÇáßÝÇíÉ
565
566128
56700:07:03,424 --> 00:07:04,516
568ÃäÏí)¡Åäå áãä ÇáÑÇÆÚ ãÞÇÈáÊß¡ÃÎíÑÇð)
569
570129
57100:07:04,592 --> 00:07:05,593
572ÃäÊö ÃíÖÇð¡ÃÌá
573
574130
57500:07:05,676 --> 00:07:07,223
576áÞÏ ÓãÚÊ Úäß ÃãæÑÇð ÑÇÆÚÉ ÝÍÓÈ
577
578131
57900:07:07,345 --> 00:07:09,851
580Ü Ðáß ÑÇÆÚ
581Ü ¡ÅäåÇ ÕÏíÞÊäÇ ÇáÌÏíÏÉ
582
583132
58400:07:10,097 --> 00:07:13,066
585ÅäåÇ ÇáãÑÔÏÉ Úáì ãÊÇÈÚÉ ÃæÒÇääÇ
586æ ÒæÌåÇ ãÊæÝí
587
588133
58900:07:14,059 --> 00:07:16,858
590ÃäÇ ÂÓÝ ÍÞÇð áÓãÇÚí åÐÇ
591
592134
59300:07:17,103 --> 00:07:18,275
594ÃäÇ áÓÊ ÂÓÝÉ
595
596135
59700:07:19,773 --> 00:07:21,116
598áíÊå ãÇÊ ãä ÞÈá Ðáß
599
600136
60100:07:21,191 --> 00:07:22,363
602!áÞÏ ßÇä ÝÙíÚÇð
603
604137
60500:07:23,026 --> 00:07:25,028
606ÅäåÇ áã íßä íÓÚåÇ ÇáÅäÊÙÇÑ
607ÍÊì ÊÊÎáÕ ãäå¡íÇ ÚÒíÒí
608
609138
61000:07:25,278 --> 00:07:26,325
611ÃäÏí)¡íÌÈ Ãä ÊÓÇÚÏäí ãä ÝÖáß)
612
613139
61400:07:26,404 --> 00:07:28,122
615ÇÑÌæß ÃÞäÚåÇ áÍÖæÑ "ÍÝáÉ ÇáÚÒÇÈ" ãÚí
616
617140
61800:07:28,198 --> 00:07:29,199
619Ü ááíáÉ æÇÍÏÉ
620!Ü ÃÌá¡åíÜÜÇ
621
622141
62300:07:29,616 --> 00:07:30,959
624Ü áÇ ÊÞæáä Ðáß
625!Ü Úáíßö ÝÚáåÇ
626
627142
62800:07:31,201 --> 00:07:32,748
629áÇ ÃÑíÏ ÇáÐåÇÈ åäÇß
630
631143
63200:07:33,620 --> 00:07:35,622
633ÃäÇ ÃÞæá áßö¡ÓæÝ Êßæäíä ÍÓäÇÁ ÇáÞÇÚÉ
634
635144
63600:07:35,872 --> 00:07:37,215
637"ÓæÝ Ãßæä ÍÓäÇÁ Úáì " ÇáÕáÚ
638
639145
64000:07:38,959 --> 00:07:41,963
641ÃäÇ áÇ ÃÍÊÇÌ áåÐÇ
642ÃäÇ ÓÚíÏÉ ÌÏÇð
643
644146
64500:07:43,046 --> 00:07:45,799
646ÃÍÖÑÊö ÖÝÇÏÚ ÒíÇÏÉ ãäÐ ÚíÏ ÇáÔßÑ¡ÕÍíÍ¿
647
648147
64900:07:45,882 --> 00:07:48,806
650ÃÌá¡áÇíãßäß Ãä ÊÊÎíá ßã ÚÏÏ ÇáÃãÇßä
651ÇáÊí ÊÈíÚ ÇáÖÝÇÏÚ
652
653148
65400:07:48,885 --> 00:07:50,387
655(Âãá Ãä ÊÔÑÈ ÇáãÇÁ¡íÇ (ÃäÏí
656
657149
65800:07:51,554 --> 00:07:53,727
659ÌíÏ¡æáÏ ãØíÚ
660
661150
66200:07:54,307 --> 00:07:57,231
663áÃäí ÇÔÑÈ ÓÊ ÒÌÇÌÇÊ Ýí Çáíæã ÇáÂä
664
665151
66600:07:57,310 --> 00:07:58,482
667Åäå ãÝíÏ ÌÏÇð áÈÔÑÊß
668
669152
67000:07:58,728 --> 00:07:59,900
671ÌíÏ¡áåÐÇ ÃäÇ ÃÝÚá Ðáß
672
673153
67400:08:00,146 --> 00:08:02,319
675ÃäÇ ãÓÑæÑÉ Ãäß ÊÝÚá åÐÇ¡ÚÒíÒí
676
677154
67800:08:05,902 --> 00:08:06,994
679ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå ÇáÂä¿
680
681155
68200:08:07,237 --> 00:08:09,239
683ÃäÇ ÃÚíÏ ÊÚÈÆÉ ÒÌÇÌÉ ÇáãÇÁ
684
685156
68600:08:09,489 --> 00:08:13,960
687áÃäå ãä ÇáÓÎÇÝÉ Ãä ÊÏÝÚ ËãäÇð ÈÇåÙ
688Ýí ÕäÏæÞ ãä ÇáãÇÁ¡ãä ÇáÃÓÇÓ ßãÇ ÊÚáã
689
690157
69100:08:14,035 --> 00:08:16,208
692ÈíäãÇ íãßäß ÅÓÊÚãÇá åÐÇ ãÑÇÑÇð æ ÊßÑÇÑÇð
693
694158
69500:08:18,081 --> 00:08:21,751
696ÅÐä¡åá ÃäÊ ÍÞÇð ÓÊÌæÈ ÃÑÌÇÁ ÇáãÏíäÉ
697ãä ÃÌá Êáß ÇáÅÌÊãÇÚÇÊ¿
698
699159
70000:08:21,835 --> 00:08:23,382
701(ÃÌá¡Øæá ÇáØÑíÞ ÍÊì (ÝíÌÇÓ
702
703160
70400:08:24,587 --> 00:08:25,679
705åá ÊÞÇÈá Ãí ÃÍÏ¿
706
707161
70800:08:26,756 --> 00:08:28,099
709ßáÇ¡áíÓ ÍÇáíÇð
710
711162
71200:08:28,341 --> 00:08:32,346
713ßáÇ¿ÙääÊ Ãäß ÊÞÇÈá Êáß
714ÇáÝÊÇÉ ÐÇÊ ÇáÅÓã ÇáÛÑíÈ
715
716163
71700:08:33,680 --> 00:08:34,932
718Ü ¿
719Ü ÃÌá
720
721164
72200:08:35,098 --> 00:08:37,020
723ÈíËÇäí)¡ãÇÐÇ ÍÏË áåÇ¿)
724
725165
72600:08:37,266 --> 00:08:39,519
727ÃÌá¡Ðáß áã íäÌÍ ÍÞÇð
728
729166
73000:08:39,685 --> 00:08:42,188
731ÅÐä¡ãÇÐÇ Úä ÇáÝÊÇÉ ÇáÊí ÞÈáåÇ¿
732ÇáÔÑÞíÉ
733
734167
73500:08:42,438 --> 00:08:46,739
736åÐÇ ÇáãÕØáÍ áã íÚÏ ãÞÈæáÇð ãäÐ æÞÊÇð Øæíá
737
738168
73900:08:46,817 --> 00:08:49,071
740áÇ ÃÚÑÝ¡Åäå áã íäÌÍ ÝÍÓÈ
741
742169
74300:08:49,154 --> 00:08:51,953
744åá ÊÚÊÞÏ Ãä ÅÍÏÇåä ÞÏ äÌÍÊ ÇáÂä¿
745
746170
74700:08:52,198 --> 00:08:55,543
748ãÇÐÇ Úäßö¿
749åá ÊÞÇÈáíä ÃÍÏ ÍÇáíÇð¿
750
751171
75200:08:55,785 --> 00:08:57,537
753ÃäÏí)¡ÃÑÌæß áÇ Êßä ãÞÑÝÇð)
754
755172
75600:08:58,121 --> 00:09:01,295
757(åá ÊÑíÏ ãäí Ãä ÃÐåÈ áÍÝá (Ìíá
758ááÚÇÒÈÇÊ ÇáÈÇÆÓÇÊ¿
759
760173
76100:09:01,541 --> 00:09:03,339
762åá åÐÇ ãÇ ÊÑíÏå¿
763ÊÑíÏäí Ãä ÃÌÑ Úáì äÝÓí¿
764
765174
76600:09:03,460 --> 00:09:04,581
767Ãä ÃÚñÑóÖ ÈÇáãáÇÈÓ ÇáÏÇÎáíÉ¿
768
769175
77000:09:04,794 --> 00:09:06,637
771ÓæÝ ÃÐåÈ ááäæã ÇáÂä¡íÇ Ããí
772
773176
77400:09:06,713 --> 00:09:07,885
775ÃÌá
776
777177
77800:09:07,964 --> 00:09:11,639
779áÞÏ ÃÎÑÌÊ ÇáÃÝáÇã ÇáãäÒáíÉ ÇáÞÏíãÉ
780æ ÃÚÊÞÏÊ ÃääÇ ÓæÝ äÔÇåÏåÇ ÓæíÇð
781
782178
78300:09:11,968 --> 00:09:14,517
784ßãÇ ÊÚáãíä¡ÃäÇ áã ÃÊÃÞáã ÈÚÏ
785
786179
78700:09:14,637 --> 00:09:16,139
788æ ãÇÒáÊ Ýí ÅÖÑÇÈ ÝÇÑÞ ÇáÊæÞíÊ
789
790180
79100:09:16,473 --> 00:09:18,146
792Ü ÃÊÝåã... ÃÌá
793Ü ØÇÈÊ áíáÊß
794
795181
79600:09:18,640 --> 00:09:19,641
797!ØÇÈÊ áíáÊß¡ÚÒíÒí
798
799182
80000:09:19,975 --> 00:09:21,818
801áÞÏ ÃÔÊÑíÊ áß ãáÇÈÓ
802ÏÇÎáíÉ ãä ÇáãÌãÚ ÇáÊÌÇÑí
803
804183
80500:09:21,894 --> 00:09:22,895
806ÍÓäÇð
807
808184
80900:09:22,978 --> 00:09:25,989
810Ü íãßääÇ Ãä äÑÌÚå ÛÏÇð ÅÐÇ áã íßä íáÇÆãß
811Ü åÐÇ ãÞÑÝ ÌÏÇð
812
813185
81400:09:26,065 --> 00:09:27,738
815Ü Åäåã íÚÑÝæääí åäÇß
816Ü ÍÓäÇð
817
818186
81900:09:33,072 --> 00:09:34,165
820<b><font color="#FFE87C">åá íãßääí ÛáÞ åÐÇ ÇáÔíÁ¿</font></b>
821
822187
82300:09:34,240 --> 00:09:35,992
824<b><font color="#FFE87C">äÍä äÞæã ÈåÐÇ ãäÐ ÓÇÚÊíä</font></b>
825
826188
82700:09:36,326 --> 00:09:38,670
828<b><font color="#FFE87C">ÞÝØ ÈÚÖ ÏÞÇÆÞ ÃÎÑì¡ÅÊÝÞäÇ¿</font></b>
829
830189
83100:09:38,745 --> 00:09:40,999
832<b><font color="#FFE87C">ÃäÙÑ ßã åæ ÙÑíÝ</font></b>
833
834190
83500:09:48,005 --> 00:09:50,007
836ÃäÙÑí Ããí¡ÃäÇ ÂÓÝ
837
838191
83900:09:51,342 --> 00:09:52,844
840<b><font color="#FFE87C">ßã ãä ÇáæÞÊ ÊÑíÏíäí Ãä ÃÕæÑ åÐÇ¿</font></b>
841
842192
84300:09:53,094 --> 00:09:54,687
844<b><font color="#FFE87C">ÃäÊ ÃÝÖá ÝÊì</font></b>
845
846193
84700:09:54,762 --> 00:09:57,936
848<b><font color="#FFE87C">ÃäÊ ÃÑæÚ ÝÊì Ýí ÇáÚÇáã
849åá ÊÚáã åÐÇ¿</font></b>
850
851194
85200:09:58,349 --> 00:09:59,976
853<b><font color="#FFE87C">ßãÇ ÊÎÈÑß ãÇãÇ ßá áíáÉ</font></b>
854
855195
85600:10:00,059 --> 00:10:03,562
857<b><font color="#FFE87C">áæ ÌãíÚ ÇáÝÊíÇä Ýí ÇáÚÇáã ÃÕØÝæÇ</font></b>
858
859196
86000:10:03,645 --> 00:10:05,943
861<b><font color="#FFE87C">ÓæÝ ÃÎÊÇÑ æÇÍÏÇð ÝÞØ</font></b>
862
863197
86400:10:06,439 --> 00:10:08,862
865<b><font color="#FFE87C">ÓæÝ ÃÎÊÇÑß ÃäÊ ßá ãÑÉ</font></b>
866
867198
86800:10:09,859 --> 00:10:13,204
869<b><font color="#FFE87C">ÃÍÈß ¡ÃäÊ æáÏí ÇáÑÇÆÚ</font></b>
870
871199
87200:10:38,055 --> 00:10:40,729
873ÍÓäÇð¡åÐÇ Óíßæä ÌíÏ áßö
874ãÛÇãÑÉ ÕÛíÑÉ
875
876200
87700:10:40,975 --> 00:10:42,817
878ÍÓäÇð¡åÐÇ ÓÎíÝ
879
880201
88100:10:43,059 --> 00:10:45,312
882åíÇ Ããí¡ÝÞØ ÍÇæáí ÑÈãÇ Óíßæä ÇáÃãÑ ããÊÚÇð
883
884202
88500:11:01,828 --> 00:11:03,501
886åá ÓÃáÊäí ááÊæ ÅÐÇ ßäÊ
887ÃÞæã ÈÇáÊäÒåå Úáì ÇáÃÞÏÇã¿
888
889203
89000:11:03,746 --> 00:11:05,714
891ßáÇ! ÃäÇ áÇ ÃÊäÒåÉ¡ÂÓÝÉ
892
893204
89400:11:05,790 --> 00:11:08,259
895ÌÑÈ Êáß ÇáäÍíÝÉ ÇáÊí ÈÇáÒÇæíÉ
896ÅäåÇ ÊÈÏæ ÑíÇÖíÉ
897
898205
89900:11:08,501 --> 00:11:10,674
900áÇ ÊÊÍÏË Åáí
901áÃäí ÃÝßÑ
902
903206
90400:11:22,515 --> 00:11:24,516
905ÃäÊö ÍÊì áã ÊÍÇæáí¡íÇ Ããí¿
906
907207
90800:11:24,766 --> 00:11:28,271
909ÃÚäí¡ÃäÊö ÃÈÏÇð áä ÊÞÇÈáí ÑÌá åßÐÇ
910
911208
91200:11:28,605 --> 00:11:30,949
913æÇáÏí ãÇÊ ÚäÏãÇ ßäÊ Ýí ÇáËÇãäÉ ãä ÚãÑí
914
915209
91600:11:31,024 --> 00:11:33,447
917ÃäÊö áã ÊÎÑÌ Ýí ãæÚÏ ãäÐ æÞÊåÇ¡ÕÍíÍ¿
918
919210
92000:11:33,776 --> 00:11:35,619
921ÃÊÚÑÝ¡ãÇ ÇáÐí íäÊåí Åáíå
922ÇáÃãÑ ÈäåÇíÉ ÇáãØÇÝ¿
923
924211
92500:11:36,529 --> 00:11:39,203
926íäÊåí Åáì Íáæì Ýí ÇáÝÑÇÔ
927
928212
92900:11:40,283 --> 00:11:43,791
930áÃä Êáß ÇáÓäæÇÊ ÇáÊí ßäÊ ãÚ ÃÈíß
931
932213
93300:11:43,870 --> 00:11:47,625
934ßäÊ ÃÎÈÆåã ÊÍÊ ÇáæÓÇÏÉ ÍÊì íÓÊÛÑÞ Ýí Çáäæã
935
936214
93700:11:47,957 --> 00:11:50,710
938áÃÊãßä ãä Ãßáåã ÈÏæä Ãä ÃÊÚÑÖ áÅäÊÞÇÏ
939
940215
94100:11:50,960 --> 00:11:54,055
942æ áã ÃÚÏ ÃÎÝí ÍáæíÇÊí ãÌÏÏÇðð
943
944216
94500:11:56,132 --> 00:11:57,930
946åÐÇ ãäØÞíÇð ÌÏÇð
947
948217
94900:11:58,009 --> 00:11:59,226
950Ü ÚäÏãÇ æÕÝÊíå ÈåÐÇ ÇáÔßá
951Ü Åäå ßÐáß
952
953218
95400:11:59,302 --> 00:12:00,929
955åÐÇ ÓÈÈ æÌíå áÊÊÎáí Úä ÇáÑÌÇá Ìãíåã
956
957219
95800:12:01,012 --> 00:12:02,389
959Ü ÃäÕÊ¡ÃÊÚÑÝ ãÇÐÇ¿
960Ü ÈÓÈÈ Íáæì
961
962220
96300:12:02,472 --> 00:12:04,019
964ÃäÊ ãä íÞÏã ÇáäÕíÍÉ¡ÚÒíÒí¿
965
966221
96700:12:04,098 --> 00:12:06,065
968ÃÚäí¡áãÇÐÇ áÓÊ ãÚ ÃÍÏÇåä¿
969
970222
97100:12:06,141 --> 00:12:07,643
972Ü ÃÊÚÑÝíä ãÇÐÇ íÇ Ããí¿
973Ü ãÇÐÇ¿
974
975223
97600:12:07,976 --> 00:12:13,653
977ÃäÇ áã ÃÌÏ ÇáÝÊÇÉ ÇáÊí ÊÏÚäí Ãßá Íáæì
978Ãã ÃäÏ ÃãÒ) Úáì ÇáÓÑíÑ Ýí Çááíá)
979
980224
98100:12:13,899 --> 00:12:15,071
982!ÊæÞÝ
983
984225
98500:12:15,150 --> 00:12:20,411
986ÃÚäí¡ÍÞÇð áãÇÐÇ åÐÇ ÇáÚÐÑ ãÞÈæáÇð áßö
987æÛíÑ ãÞÈæá áí¿ÃäÊö ÊÞæáíä äÝÓ ÇáÔíÁ
988
989226
99000:12:20,490 --> 00:12:24,165
991áÃäå ÓÈÞ Ãä ßÇä áÏí ÍíÇÉ ÒæÌíÉ
992æ ßÇä áÏí ÚÇÆáÉ
993
994227
99500:12:24,494 --> 00:12:27,338
996ßÇä íÊæÌÈ Úáí ÇáÑÞÕ
997æÇáÂä ÃäÇ ãÊÚÈÉ
998
999228
100000:12:27,580 --> 00:12:29,674
1001ÃäÊ ãä ßÇä íäÓÍÈ ãä ÇáÑÞÕ ãÚ ÇáÌãíÚ
1002
1003229
100400:12:30,500 --> 00:12:34,087
1005ÑÈãÇ ÊÍÊÇÌ Åáì ÚáÇÌ äÝÓí
1006ÃÌá¡áÞÏ ÓÇÚÏäí
1007
1008230
100900:12:35,004 --> 00:12:36,176
1010ÃäÇ áÇ ÃÍÊÇÌ áÚáÇÌ äÝÓí
1011
1012231
101300:12:36,256 --> 00:12:37,929
1014æ ãäÐ ãÊì æÃäÊ ÊÊáÞíä ÚáÇÌÇð äÝÓíÇð¿
1015
1016232
101700:12:38,258 --> 00:12:41,262
1018ÃäÇ æ ¡äÞÇÈá ãÚÇáÌ äÝÓí
1019ãÑÉ ßá ÃÓÈæÚ ÃËäÇÁ ÊäÇæá ÇáÞåæÉ
1020
1021233
102200:12:41,511 --> 00:12:44,355
1023ÍÓäÇð¡Úáì ÇáÃÞá ÃäÊãÇ ÇáÃËäÊÇä
1024ÊÞÇÈáÇä ãÚÇáÌ äÝÓí áÔÑÈ ÇáÞåæÉ
1025
1026234
102700:12:44,597 --> 00:12:46,019
1028ÅÐä¡ÃäÊö áÇ ÊÐåÈíä áãÚÇáÌ äÝÓí
1029
1030235
103100:12:46,099 --> 00:12:47,442
1032áÃä ¡ÃãíäÉ ãßÊÈÉ
1033
1034236
103500:12:47,684 --> 00:12:49,185
1036Ü åá ÃÎÈÑß ÛÇáÈíÉ ãÇ äÊÍÏË Úäå¿
1037Ü ÃÌá
1038
1039237
104000:12:49,268 --> 00:12:53,865
1041Åäå áãÇÐÇ Ãáæã äÝÓí Úáì ãÔÇßáß
1042ÇáÚãíÞÉ ÇáÌÐæÑ ãÚ ÇáäÓÇÁ
1043
1044238
104500:12:54,107 --> 00:12:59,033
1046ÌíÏ¡ÃäÊö ÊÊÍÏËíä ãÚ Úä ãÔÇßáí
1047ÇáÚãíÞÉ ÇáÌÐæÑ ãÚ ÇáäÓÇÁ ÇáÊí ÊÊÎíáäåÇ
1048
1049239
105000:12:59,862 --> 00:13:02,866
1051ÃÍíÇäÇð¡ÃÔÚÑ ÈÃääí ÃäÇ ÇáÊí ÃÝÓÏÊåÇ Úáíß
1052
1053240
105400:13:03,199 --> 00:13:04,872
1055ÃÊÚÑÝíä ãÇÐÇ¿
1056ÃÚÑÝ Ãäßö ÝÚáÊö Ðáß
1057
1058241
105900:13:05,118 --> 00:13:07,621
1060ÊÚÑÝíä áãÇÐÇ¿áÃäß ÊÖÚíä ãÚÇííÑ ÕÚÈÉ ÌÏÇð
1061
1062242
106300:13:07,704 --> 00:13:09,547
1064Úáì ÌãíÚ ÇáäÓÇÁ ÇáÃÎÑíÇÊ
1065áÇ íæÌÏ ÅÍÏÇåä ããßä Ãä ÊÑÞì áÊØáÚÇÊ Ããí
1066
1067243
106800:13:09,789 --> 00:13:11,257
1069ßáÇ¡áíÓ ßÐáß ÚÒíÒí
1070
1071244
107200:13:11,374 --> 00:13:13,503
1073ÓæÝ ÃÐåÈ ááäæã¡ÍÓäÇð¿
1074
1075245
107600:13:13,711 --> 00:13:18,857
1077ßáÇ¡... ¡ÞÇáÊ Ãäå íÌÈ Ãä ÃÎÈÑß
1078(Úä ÇáÝÊì ÇáÐí æÞÚÊ ÈÍÈå Ýí (ÝáæÑíÏÇ
1079
1080246
108100:13:20,050 --> 00:13:21,051
1082ãÇÐÇ¿
1083
1084247
108500:13:21,302 --> 00:13:23,396
1086(áÞÏ ÍÇä ÇáæÞÊ áÊÚÑÝ åÐÇ Úäí¡(ÃäÏí
1087
1088248
108900:13:23,637 --> 00:13:24,638
1090ÃÚÑÝ ãÇÐÇ¿
1091
1092249
109300:13:24,888 --> 00:13:26,982
1094ÍÓäÇð¡åäÇß Êáß ÇáÍÇÏËÉ Ýí ÍíÇÊí
1095
1096250
109700:13:27,057 --> 00:13:29,650
1098ÇáÊí áã íÓÈÞ Ãä ÃÎÈÑÊß ÚäåÇ
1099
1100251
110100:13:30,393 --> 00:13:31,986
1102áÞÏ ÐåÈÊ Åáì Ýí ÅÌÇÒÉ
1103
1104252
110500:13:32,061 --> 00:13:35,315
1106Ü áÞÏ ßäÊ íÇÝÚÉ ÌÏÇð ÚÇãÇð Ãæ ÔíÆÇð ßåÐÇ
1107Ü ÍÓäÇð¡ÌíÏ
1108
1109253
111000:13:35,398 --> 00:13:39,744
1111æ ÞÇÈáÊ ÝÊì
1112æ æÞÚÊ Ýí ÛÑÇãå
1113
1114254
111500:13:39,819 --> 00:13:40,945
1116ÃÌá
1117
1118255
111900:13:41,404 --> 00:13:44,658
1120ÈÕÏÞ¡íÇ ¡æÞÚÊ ÈÍÈå ßáãÍ ÇáÈÕÑ
1121
1122256
112300:13:45,116 --> 00:13:46,163
1124ÍÓäÇð
1125
1126257
112700:13:46,242 --> 00:13:48,336
1128Åäå íÚíÔ Ýí ÃíÖÇð
1129
1130258
113100:13:48,411 --> 00:13:51,756
1132Ëã ÚÏäÇ æ ÈÏÃäÇ ÈãÞÇÈáÉ ÈÚÖäÇ ÇáÈÚÖ
1133
1134259
113500:13:52,665 --> 00:13:59,431
1136Åäå áã íßä íÑÛÈ ÈÃí ÔíÁ ÌÇÏ
1137áßääí ßäÊ ÝÞØ ãÊãÓßÉ Èßá Êáß ÇáÚæÇØÝ
1138
1139260
114000:13:59,505 --> 00:14:01,098
1141Ãæå¡áÞÏ ßäÇ ÔÏíÏí ÇáÔÛÝ
1142
1143261
114400:14:01,341 --> 00:14:04,345
1145áß ÇáÍÑíÉ Ýí ÅÎÊÕÇÑ åÐå ÇáÊÝÇÕíá
1146ÈÞÏÑ ãÇ ÊÔÇÆíä
1147
1148262
114900:14:04,594 --> 00:14:06,597
1150Ü áã Ãßä ÃÑíÏ Ãä ÃÞÑÝß
1151Ü ÃÌá¡Ðáß ÑÇÆÚ
1152
1153263
115400:14:06,847 --> 00:14:10,772
1155ÃÚäí¡Åäå áã íÑÛÈ ÈÃä
1156íßæä ÌÇÏÇð Ýí Ðáß ÇáæÞÊ
1157
1158264
115900:14:11,018 --> 00:14:13,236
1160áßäí ÃÑÏÊ ÚÇÆáÉ æ ÃÑÏÊ ØÝáÇð
1161
1162265
116300:14:13,311 --> 00:14:14,858
1164åÐÇ ßá ãÇ ÃÑÏÊå ÍÞÇð
1165
1166266
116700:14:16,022 --> 00:14:17,774
1168æ ÃÎíÑÇð ÌÇÁ æÇáÏß ãÈÇÔÑÉ ÈÚÏ Ðáß
1169
1170267
117100:14:18,024 --> 00:14:20,527
1172ãÇÐÇ Úä ÇáÔÇÈ ÇáÐí ÞÇÈáÊíå Ýí ¿
1173
1174268
117500:14:20,777 --> 00:14:22,495
1176ÍÓäÇð¡áÞÏ ÃÕÈÍ ÚÔíÞí ÑÞã æÇÍÏ
1177
1178269
117900:14:22,612 --> 00:14:24,614
1180æ æÇáÏß ÃÕÈÍ ÚÔíÞí ÑÞã ÃËäÇä
1181
1182270
118300:14:25,615 --> 00:14:27,208
1184Ü ßáÇ¡ÚÒíÒí
1185Ü Ðáß ãÞÑÝ
1186
1187271
118800:14:27,283 --> 00:14:28,626
1189áÞÏ ßÇä Ðáß ÇáÚÇã ÚÇã ÏÚÇÑÉ áÃãß
1190
1191272
119200:14:31,287 --> 00:14:32,967
1193Ü ÃÑÌæß¡Úáì Ãí ÍÇá
1194Ü áãÇÐÇ ÊÎÈÑíäí ÈåÐÇ¿
1195
1196273
119700:14:33,122 --> 00:14:37,218
1198æÇáÏß ÊÞÏã áÎØÈÊí ÈÚÏåÇ
1199ÈÍæÇáí ÇáÔåÑ Úáì ãÇ ÃÚÊÞÏ
1200
1201274
120200:14:37,627 --> 00:14:44,301
1203áÐÇ áÞÏ ÐåÈÊ ááÝÊì æ ÞáÊ áå
1204"ÃäÇ ÃÞÇÈá ÃÍÏåã æ åæ íÑíÏ ÇáÒæÇÌ Èí"
1205
1206275
120700:14:44,634 --> 00:14:48,980
1208Úáì Ããá Ãä íÞæá áí
1209"ÌæíÓ)¡áÇíãßäß ÝÚá åÐÇ)"
1210
1211276
121200:14:49,263 --> 00:14:50,936
1213"!áÇíãßäß ÇáÒæÇÌ ÈåÐÇ ÇáÑÌá"
1214
1215277
121600:14:51,474 --> 00:14:54,898
1217áßäå áã íÞá åÐÇ
1218åá ÊÚÑÝ ãÇÐÇ ÞÇá¿
1219
1220278
122100:14:55,310 --> 00:14:57,813
1222"ÃäÊö ÑÇÆÚÉ"
1223
1224279
122500:15:00,817 --> 00:15:04,162
1226áßäå¡ÃÎÈÑäí ÈÃä ÃÊÒæÌ æÇáÏß
1227
1228280
122900:15:07,156 --> 00:15:08,658
1230!íÇ Åáåí
1231
1232281
123300:15:09,325 --> 00:15:11,168
1234áÞÏ ßäÊ ãÍØãÉ ÌÏÇð
1235
1236282
123700:15:12,495 --> 00:15:16,090
1238áÞÏ ßäÊ ãÍØãÉ ÌÏÇð áÏÑÌÉ
1239Ãääí ÍÊì áã ÃÓÊØíÚ ÑÄíÊå ãÌÏÏÇð
1240
1241283
124200:15:16,332 --> 00:15:17,834
1243ÍÓäÇð¡ãÇÐÇ ÍÏË¿
1244
1245284
124600:15:18,209 --> 00:15:22,673
1247ÍÓäÇð¡ÇáÐí ÍÏË¿
1248Ãääí ÊÒæÌÊ æÇáÏß æÃäÊÞáäÇ
1249
1250285
125100:15:22,922 --> 00:15:24,924
1252æ ÍãáÊ¡Ëã
1253
1254286
125500:15:25,675 --> 00:15:29,054
1256ÚäÏãÇ ÚÑÝäÇ ÈÃäå ÕÈí
1257
1258287
125900:15:29,846 --> 00:15:33,851
1260ÈÏÃÊ ÈÇáÈÍË Úä ÅÓã¡ßãÇ íÝÚá ÇáäÇÓ æ
1261
1262288
126300:15:35,017 --> 00:15:39,362
1264!ÊÑíÏ ãä ØÝáß Ãä íÐßÑß ÈÔÎÕ ÃÍÈÈÊå æ ÃÍÈß
1265
1266289
126700:15:40,105 --> 00:15:41,448
1268æáÐÇ
1269
1270290
127100:15:42,691 --> 00:15:47,037
1272(áÞÏ ÓãíÊß (ÃäÏí
1273(Úáì ÅÓã ÇáÝÊì ãä (ÝáæÑíÏÇ
1274
1275291
127600:15:52,243 --> 00:15:53,540
1277åá ÊÑíÏ ÇáãÒíÏ ãä ÇáãËáÌÇÊ¿
1278
1279292
128000:15:56,706 --> 00:15:57,798
1281!ÓÍÞÇð
1282
1283293
128400:15:58,040 --> 00:16:00,884
1285ÃäÏí)! ÃÑÌæß)
1286íßÝí ãä åÐå ÇáÃáÝÇÙ¡ÅÊÝÞäÇ¿
1287
1288294
128900:16:01,210 --> 00:16:02,883
1290åá ÃÈí ßÇä íÚÑÝ ÈåÐÇ¿
1291
1292295
129300:16:03,129 --> 00:16:06,891
1294åÐÇ áíÓ ÔíÆÇð ÊÔÇÑß Èå ÒæÌß ¿
1295
1296296
129700:16:07,884 --> 00:16:09,727
1298!ÓÍÞÇð
1299
1300297
130100:16:10,052 --> 00:16:13,478
1302ãÇ ÎØÈß¿
1303íßÝí ÃáÝÇÙ ÔæÇÑÚ¡ÃÊÝÞäÇ¿
1304
1305298
130600:16:13,724 --> 00:16:17,273
1307Ããí ÃÑíÏß Ãä Êßæäí ÕÇÏÞÉ ãÚí¡ÍÓäÇð¿
1308
1309299
131000:16:17,393 --> 00:16:18,565
1311ÃÌá¡ÓÃßæä ßÐáß
1312
1313300
131400:16:19,562 --> 00:16:20,737
1315åá åæ ÃÈí¿
1316
1317301
131800:16:20,813 --> 00:16:23,649
1319ßáÇ ÚÒíÒí¡Åäå áíÓ æÇáÏß
1320
1321302
132200:16:23,684 --> 00:16:26,828
1323ßáÇ¡ßáÇ¡áÞÏ ÑÒÞÊ Èß ÈÚÏåÇ ÈÚÇãíä
1324
1325303
132600:16:27,403 --> 00:16:29,747
1327(ÅÓãå ÇáÃÎíÑ (ãÇÑÌæáíÓ
1328
1329304
133000:16:33,576 --> 00:16:35,920
1331ãä ÔÑßÉ ÇáÅÚáÇäíÉ
1332
1333305
133400:16:36,579 --> 00:16:38,297
1335ÃáíÓ ÛÑíÈÇð Ãäí ãÇÒáÊ ÃÊÐßÑ åÐÇ¿
1336
1337306
133800:16:38,414 --> 00:16:39,506
1339ÃÌá
1340
1341307
134200:16:40,333 --> 00:16:41,459
1343ÃÌá
1344
1345308
134600:16:46,449 --> 00:16:50,111
1347<b>ÔÑßÉ ÇáÅÚáÇäíÉ</b>
1348
1349309
135000:16:50,112 --> 00:16:52,833
1351<b>ÔÑßÉ ÇáÅÚáÇäíÉ ãßÇÊÈ ÇáÓÇÍá ÇáÔÑÞí
1352ÔÑßÉ ÇáÅÚáÇäíÉ ãßÇÊÈ ÇáÓÇÍá ÇáÛÑÈí</b>
1353
1354310
135500:16:56,850 --> 00:16:58,193
1356(ÔÑßÉ (Ìí ÃÑ
1357
1358311
135900:16:58,435 --> 00:17:01,062
1360ãÑÍÈÇð¡ÃäÇ ÃÍÇæá ÊÚÞÈ ÔÎÕÇð ãÇ
1361
1362312
136300:17:01,145 --> 00:17:03,022
1364(áÞÏ ßÇä íÚãá ÈãßÊÈßã Ýí (äíæíæÑß
1365
1366313
136700:17:03,105 --> 00:17:09,616
1368Úáì ÇáÃÑÌÍ¡ÞÈá ÓäæÇÊ ÚÏíÏÉ
1369ÅÓãå Ãæ ¿
1370
1371314
137200:17:09,946 --> 00:17:11,289
1373áÍÙÉ¡ãä ÝÖáß
1374
1375315
137600:17:13,282 --> 00:17:17,157
1377(ÍÓäÇð¡áÞÏ æÌÏÊ Ãä (ÃäÏÑæ ãÇÑÌæáíÓ
1378(Ýí ãßÇÊÈäÇ Ýí (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
1379
1380316
138100:17:17,286 --> 00:17:21,132
1382!ÍÓäÇð¡ÑÇÆÚ
1383ãäÐ ãÊì æåæ íÚãá åäÇß¿
1384
1385317
138600:17:21,457 --> 00:17:25,844
1387ßáÇ¡ÓíÏí¡ÓíÏ ¡Åäå ÇáÑÆíÓ ÇáÊäÝíÐí
1388áãßÊÈäÇ Ýí ÍÇáíÇð
1389
1390318
139100:17:25,962 --> 00:17:26,929
1392ÍÞÇð ¿
1393
1394319
139500:17:27,004 --> 00:17:28,631
1396<i>åá ÊæÏø Çä ÇÕáß Åáíå ¿</i>
1397
1398320
139900:17:28,965 --> 00:17:30,057
1400! ÍÓäÇ
1401
1402321
140300:17:31,217 --> 00:17:32,639
1404<i>(ãßÊÈ (ÃäÏÑæ ãÇÑÌæáíÓ</i>
1405
1406322
140700:17:32,885 --> 00:17:34,637
1408ÍÞøÇ ¿
1409ÈÏæä ãÒÇÍ
1410
1411323
141200:17:34,971 --> 00:17:38,317
1413åá.. åá ãæÌæÏ ¡ãä ÝÖáß ¿
1414
1415324
141600:17:38,642 --> 00:17:41,235
1417<i>ÇáÓíøÏ Ýí ÃæÑæÈÇ
1418ÍÊøì íæã ÇáÅËäíä ÇáãÞÈá</i>
1419
1420325
142100:17:41,310 --> 00:17:42,311
1422<i>(ãÚß (Èíßí</i>
1423
1424326
142500:17:42,562 --> 00:17:45,907
1426(ãÑÍÈÇð (Èíßí
1427(ÇäÇ ÕÏíÞ ÞÏíã áÜ (ÃäÏÑæ
1428
1429327
143000:17:46,857 --> 00:17:51,658
1431ßäøÇ Ýí ÝíÊäÇã ãÚÇð ¿
1432
1433328
143400:17:51,988 --> 00:17:53,740
1435äÊÌæøá åäÇß ÝÞØ
1436
1437329
143800:17:53,823 --> 00:17:56,201
1439æÃÚÊÞÏÊ Ãäøå Óíßæä ãä
1440ÇáÚÙíã Ãä ÃÑÇå ãÌÏøÏÇð
1441
1442330
144300:17:57,326 --> 00:17:59,670
1444áÐÇ ÃÚÊÞÏ Ãäøå ÃÎíÑÇð ÃÎÐ ÒæÌÊå
1445
1446331
144700:17:59,745 --> 00:18:01,998
1448áÊáß ÇáÑÍáÉ Åáì ÃæÑæÈÇ
1449ÇáÊí áØÇáãÇ ÃÑÇÏÊåÇ ¿
1450
1451332
145200:18:02,248 --> 00:18:04,376
1453<i>ÇáÓíøÏ áíÓ ãÊÒæøÌÇ íÇ ÓíøÏí</i>
1454
1455333
145600:18:04,500 --> 00:18:06,753
1457<i>åá åäÇáß ÑÓÇáÉ ãÍÏøÏÉ ÊæÏø Ãä ÃæÕáåÇ áå</i>
1458
1459334
146000:18:07,003 --> 00:18:09,097
1461! áÇ áÇ
1462ÇÐÇ åæ ÓæÝ íÚæÏ ÇáÅËäíä ÇáãÞÈá
1463
1464335
146500:18:09,171 --> 00:18:10,172
1466<i>ÃÌá</i>
1467
1468336
146900:18:10,506 --> 00:18:13,510
1470<i>ÍÓäÇð ÔßÑÇð áßö
1471Úáì ÇáÑÍÈ æ ÇáÓÚÉ</i>
1472
1473337
147400:18:18,180 --> 00:18:19,853
1475ÇááøÚäÉ
1476
1477338
147800:18:21,475 --> 00:18:23,067
1479áÞÏ ÃÚÏÏÊ ÇáÈíÖ ÈÇáØÑíÞÉ ÇáÊí ÊÍÈøåÇ
1480
1481339
148200:18:23,143 --> 00:18:24,190
1483æÞÏ ÇÓÊÚãáÊ áÍã Ïíß Ñæãí ãÞÏøÏ
1484
1485340
148600:18:24,311 --> 00:18:26,814
1487ÍíË ßÇä Úáíå ÚÑÖ æáßäøäí
1488ÃÚáã ÈÃäøå ãÇ íÒÇá ÌíøÏ
1489
1490341
149100:18:27,230 --> 00:18:29,574
1492ÇäÇ ÏÇÆãÇ ãåÊãøÉ áÕÍøÊß¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
1493
1494342
149500:18:30,567 --> 00:18:31,740
1496ÃÊÚáã
1497
1498343
149900:18:32,403 --> 00:18:34,952
1500áÞÏ ßäÊ ãÓÊíÞÙÉ ÇáÈÇÑÍÉ ØæÇá Çááíá
1501
1502344
150300:18:35,031 --> 00:18:37,409
1504(áÃäøäí ßäÊ ÃÝßøÑ Ýí ãÔÇßáß íÇ (ÂäÏí
1505
1506345
150700:18:38,242 --> 00:18:41,416
1508ÌíÓíßÇ) ßÇäÊ Ãæøá ÚáÇÞÉ ÌÇÏøÉ áß)
1509
1510346
151100:18:41,912 --> 00:18:43,585
1512áÐÇ ÏÚäÇ äÈÏà ÝíåÇ
1513
1514347
151500:18:44,081 --> 00:18:47,506
1516ÇÊÐßøÑ ÇäÝÕÇáß ÚäåÇ
1517æáßäøäí áÇ ÇÊÐßøÑ ÇáÓÈÈ
1518
1519348
152000:18:47,918 --> 00:18:49,420
1521åá ÊÊÐßøÑ ¿
1522
1523349
152400:18:53,758 --> 00:18:56,261
1525! ÍÓäÇ
1526ÓæÝ äÊÎØøì ãæÖæÚ Ýí ÇáæÞÊ ÇáÑÇåä
1527
1528350
152900:18:56,594 --> 00:18:58,221
1530ãÇ ÇáÐí íäÈÛí ÚáíäÇ ÝÚáå
1531Çáíæã ÈÅÚÊÞÇÏß ¡ÚÒíÒí ¿
1532
1533351
153400:18:58,304 --> 00:19:02,184
1535ÇÊÚáã ãÇÐÇ ¿
1536íÌÈ Úáíß ÊÐßíÑí ÈÃä ÇÔÊÑí "ÊÇíáíäæá" áÇÍÞÇð
1537
1538352
153900:19:02,266 --> 00:19:03,563
1540áÃäøå ÈÏà íäÝÏ ãä ÚäÏí
1541
1542353
154300:19:03,643 --> 00:19:06,691
1544æÇíÖÇ ÇÎÈÑÊ ÈÃäøäí ÓæÝ ÇÍÖÑ ÇáÈÚÖ áåÇ
1545
1546354
154700:19:06,936 --> 00:19:08,233
1548åá ÊÐßøÑÊ Çä ÇÚÇæÏ ÇáÇÊøÕÇá ÈÜ ¿
1549
1550355
155100:19:08,313 --> 00:19:10,782
1552áÇ ÇÚáã ãÇÐÇ íÍÏË áí
1553ÇÕÈÍÊ ÇäÓì ßËíÑÇ
1554
1555356
155600:19:10,982 --> 00:19:12,575
1557åá ÊÑíÏíä Çä ÊÃÊí ãÚí Ýí ÑÍáÉ íÇ Ããøí ¿
1558
1559357
156000:19:15,945 --> 00:19:19,791
1561ÑÍáÊí Úáì ÇáØÑíÞ ¡ÇáÊí ÓæÝ ÇÞæã ÈåÇ
1562.. ÇäÇ
1563
1564358
156500:19:21,284 --> 00:19:23,457
1566ÅäøåÇ ØæíáÉ
1567
1568359
156900:19:23,787 --> 00:19:25,961
1570æÝßøÑÊ Çäøå ÑÈøãÇ ÈÅãßÇäí
1571ÌáÈ ÔÎÕ áãÑÇÝÞÊí
1572
1573360
157400:19:26,040 --> 00:19:28,634
1575íÈÏæ ßÜ åíÆÊß
1576
1577361
157800:19:31,129 --> 00:19:35,305
1579åá ÊÑíÏ Çä ÊÞæÏ ÚÈÑ ÇáÈáÇÏ
1580æÇäÇ ÈÑÝÞÊß Ýí ÇáÓíøÇÑÉ ¿
1581
1582362
158300:19:38,053 --> 00:19:39,054
1584! ÇÌá
1585
1586363
158700:19:39,805 --> 00:19:41,807
1588áÇ ¡ÇáÃãÑ.. ßãÇ ÊÚáãíä
1589áä äÛíÈ ØæíáÇ
1590
1591364
159200:19:42,057 --> 00:19:44,230
1593ÅäøåÇ ÝÞØ 8 ÇíøÇã ãÚÇð Ýí ÇáÓíøÇÑÉ
1594
1595365
159600:19:44,309 --> 00:19:46,857
1597(æÈÚÏåÇ íÌÈ Çä Çßæä Ýí (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
1598
1599366
160000:19:46,936 --> 00:19:48,813
1601ÇÌÊãÇÚí ÇáÃÎíÑ Óíßæä Ýí ÇáÂä
1602
1603367
160400:19:49,063 --> 00:19:50,406
1605ãÇÐÇ ÍÏË áÜ ¿
1606
1607368
160800:19:50,648 --> 00:19:54,152
1609áÞÏ ÍÕáÊ Úáì ÇÌÊãÇÚ ÌÏíÏ
1610.. ÇáÈÇÑÍÉ Ýí ¡áÐÇ
1611
1612369
161300:19:55,111 --> 00:19:57,079
1614! ÇÌá
1615ãÇ ÑÃíß ¿
1616
1617370
161800:19:57,154 --> 00:19:59,782
1619(ÅÐÇ ßäÊ ÞáÞÇ Úáíø ¡(ÂäÏí
1620
1621371
162200:19:59,865 --> 00:20:02,243
1623áíÓ Úáíß Çä ÊÞáÞ áÃäø Ããß ÈÎíÑ
1624
1625372
162600:20:02,326 --> 00:20:04,078
1627áíÓ åÐÇ ÇáÃãÑ ÅØáÇÞÇ íÇ ÃãøÇå
1628
1629373
163000:20:05,496 --> 00:20:06,497
1631ãÇÐÇ ¿
1632
1633374
163400:20:06,747 --> 00:20:08,749
1635áÞÏ ÇÓÊãÊÚÊ ÈÇáæÞÊ
1636
1637375
163800:20:08,999 --> 00:20:11,218
1639ÇáÐí ÇÊÓßøÚ ãÚß Ýíå Ýí
1640åÐå ÇáÇíÇã ÇáÞáíáÉ ÇáãÇÖíÉ
1641
1642376
164300:20:11,293 --> 00:20:13,512
1644ÇÚÊÞÏÊ ÈÃäøå Óíßæä ãä ÇáããÊÚ
1645
1646377
164700:20:14,004 --> 00:20:17,680
1648Ãä ÃÊÓßøÚ ÃßËÑ æÃÞÖí ÇáæÞÊ ãÚß
1649
1650378
165100:20:18,802 --> 00:20:19,803
1652ãåáÇ ÏÞíÞÉ
1653
1654379
165500:20:19,886 --> 00:20:23,015
1656ÃÑíÏ Ãä ÃÊÃßøÏ Çäøäí ÇÓãÚ
1657ãÇ ÊÞæáå ÈÔßá ÕÍíÍ
1658
1659380
166000:20:23,682 --> 00:20:28,028
1661åá ÊÑíÏ Çä ÊÞÖí ÃÓÈæÚÇð Ýí ÇáÓíøÇÑÉ ãÚ Ããøß
1662
1663381
166400:20:28,686 --> 00:20:30,188
1665åá åÐÇ ãÇ ÓãÚÊå ¿
1666
1667382
166800:20:30,688 --> 00:20:33,362
1669ÃßËÑ ãä Ãíø ÔíÁ Ýí ÇáÚÇáã
1670
1671383
167200:20:33,691 --> 00:20:35,534
1673ÃáÇ ÊÚÊÞÏ ÈÃäøäí ÓæÝ ÇÏÝÚß ááÌäæä ¿
1674
1675384
167600:20:36,861 --> 00:20:39,364
1677ÃáÇ ÊÚÊÞÏ ÈÃäøäí ÑÈøãÇ
1678ÃæÊøÑ ÇÚÕÇÈß ÞáíáÇð ¿
1679
1680385
168100:20:39,613 --> 00:20:41,160
1682áÇ, ÃÊÚáãíä ãÇÐÇ ¿
1683
1684386
168500:20:41,240 --> 00:20:43,242
1686áÞÏ ßÇäÊ ãÌÑøÏ ÝßÑÉ æÅÐÇ ßäÊö
1687áÇ ÊÑÛÈíä ÈÝÚáåÇ ÇÐÇð áÇ ÈÃÓ
1688
1689387
169000:20:43,325 --> 00:20:44,326
1691.. áÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÑÛãß
1692
1693388
169400:20:44,410 --> 00:20:47,709
1695ãÇÐÇ ¿ãÇÐÇ ¿åá ÇäÇ ÝÙøÉ áÏÑÌÉ Çäøå áÇ
1696íãßäß ÞÖÇÁ ÈÚÖ ÇáæÞÊ ãÚí Ýí ÇáÓíøÇÑÉ ¿
1697
1698389
169900:20:47,955 --> 00:20:49,707
1700íÇ Åáåí, ÃãøÇå
1701ßíÝ ÞáÈÊí ÇáÃãÑ åßÐÇ ¿
1702
1703390
170400:20:49,832 --> 00:20:51,755
1705! áÞÏ ÏÚæÊß ÝÞØ áÜ.. ÇäÇ ÇÏÚæßö
1706
1707391
170800:20:51,834 --> 00:20:54,212
1709åá ÊÑíÏíä ÇáÞíÇÏÉ ÚÈÑ ÇáÈáÇÏ ãÚí ¿
1710
1711392
171200:20:54,336 --> 00:20:55,679
1713ÍÓäÇ ¡ÑÈøãÇ ÇÍÊÇÌ Åáì Çä
1714ÃÚíÏ ÊæÌíå ÈÑíÏí ÇáÅáßÊÑæäí
1715
1716393
171700:20:55,755 --> 00:20:56,756
1718! ÍÓäÇ
1719
1720394
172100:20:56,881 --> 00:20:58,053
1722æíÌÈø Úáíø ÊÝæíÊ ÇáÍÖæÑ Åáì äÇÏí ÇáßÊÇÈ
1723
1724395
172500:20:58,340 --> 00:21:01,844
1726ÃãøÇå ¡áÏíßö 5 ËæÇäí áÊÞæáí
1727áí ãÇ ÅÐÇ ÊÑíÏíä ÇáÐåÇÈ Çã áÇ
1728
1729396
173000:21:02,094 --> 00:21:03,767
1731æÈÚÏåÇ ÓæÝ ÇÓÍÈ ÚÑÖí ¡ÍÓäÇ ¿
1732
1733397
173400:21:03,846 --> 00:21:05,063
1735åá ÇäÊö ÂÊíÉ ¿
1736.. ÍÓäÇ ¡æÇÍÏ.. ÇËäÇä
1737
1738398
173900:21:05,181 --> 00:21:07,024
1740! áÇ ÇØíÞ ÇáÅäÊÙÇÑ
1741ãÇÐÇ ¡åá ÊãÇÒÍäí ¿
1742
1743399
174400:21:07,266 --> 00:21:09,143
1745! ÚÒíÒí ¡åÐÇ ãËíÑ ááÛÇíÉ
1746ÍÓäÇ ¡ÚÙíã.. ÌíøÏ
1747
1748400
174900:21:09,393 --> 00:21:12,146
1750ÕÛíÑí ¡ÕÛíÑí
1751ÍÓäÇ.. ÇäÊö ÍÞøÇ
1752
1753401
175400:21:12,229 --> 00:21:13,230
1755ÇáÃáØÝ
1756
1757402
175800:21:13,314 --> 00:21:15,408
1759! ÇäÙÑ áåÐÇ.. ÇäÇ ÇÍÈøß
1760ÍÓäÇ ¡ÍÓäÇ.. Úáì ÑÓáß
1761
1762403
176300:21:15,733 --> 00:21:18,577
1764.. íÇ Åáåí ¡áÇ ÇÕÏøÞ
1765(íÌÈ Çä ÇÊøÕá Úáì (ÌÇíá
1766
1767404
176800:21:18,819 --> 00:21:19,911
1769! íÇ Åáåí
1770
1771405
177200:21:19,987 --> 00:21:22,410
1773íÌÈ Úáíø Çä ÇÔÐøÈ äÈÇÊÇÊí ÞÈá Ãä ÃÐåÈ
1774
1775406
177600:21:22,490 --> 00:21:23,491
1777ãÇ ÇáÐí ÓæÝ ÇÍÒãå ¿
1778
1779407
178000:21:23,574 --> 00:21:25,451
1781íÌÈ Úáíß Çä ÊØáÚäí ÈÌãíÚ ÇáÇÍæÇá ÇáÌæíøÉ
1782
1783408
178400:21:25,534 --> 00:21:27,753
1785Ýí ÌãíÚ ÇáæáÇíÇÊ ÇáÊí ÓäÒæÑåÇ
1786
1787409
178800:21:28,579 --> 00:21:31,753
1789ÍÓäÇ ¡áÇ ÈÃÓ íãßääí ÍãáåÇ
1790áÇ ÈÃÓ ¡íãßääí ÍãáåÇ
1791
1792410
179300:21:31,999 --> 00:21:33,251
1794åá ÇäÊö ãÊÃßøÏÉ ãä Çäøß áã ÊäÓí Çíø ÔíÁ ¿
1795
1796411
179700:21:33,334 --> 00:21:34,506
1798Åáåí ¡áÇ ÇÚáã ãÇ ÇÐÇ äÓíÊ ÔíÁ Çã áÇ
1799
1800412
180100:21:34,585 --> 00:21:38,089
1802áÇ ÇÚÊÞÏ Çä Ðáß ããßäÇ
1803ÇÚÊÞÏ Çäøå ÓíÃÊíäí ÝÊÞ
1804
1805413
180600:21:38,339 --> 00:21:40,762
1807åá ÇäÊ ÎíÑ ¿
1808ÇÌá ¡ÓæÝ ÇÖÚ åÐå åäÇ
1809
1810414
181100:21:41,425 --> 00:21:43,098
1812ÌíøÏ ¡áíÓ åäÇáß ÇÔÎÇÕ ßËíÑæä
1813
1814415
181500:21:43,427 --> 00:21:45,771
1816ÚÒíÒí ¡ÊÃßøÏ ãä Çäø ÊÓÃáåã ÅÐÇ
1817ßÇä áÏíåã Çíø äæÚ ãä ÇáÕÝÞÇÊ
1818
1819416
182000:21:46,096 --> 00:21:47,097
1821ÍÓäÇ ¡ÓæÝ ÇÝÚá Ðáß
1822
1823417
182400:21:47,765 --> 00:21:49,358
1825(ãÑÍÈÇ ¡ÇäÇ (ãÇÑß
1826ÓæÝ ÇÞæã ÈãÓÇÚÏÊß
1827
1828418
182900:21:49,433 --> 00:21:50,434
1830åá áÏíß ÍÌÒ ¿
1831
1832419
183300:21:50,684 --> 00:21:52,356
1834äÚã áÏíø
1835(ÇáÇÓã ÇáÇÎíÑ åæ (ÈÑæÓÊÑ
1836
1837420
183800:21:52,435 --> 00:21:54,608
1839ÈÑæÓÊÑ) ¡ÍÓäÇð)
1840
1841421
184200:21:54,687 --> 00:21:57,031
1843åÇ åæ ¡ÇÑíÏ ÝÞØ ÑÎÕÉ ÞíÇÏÉ
1844æÈØÇÞÉ ÇÆÊãÇä ÓÇÑíÊÇä ÇáãÝÚæá
1845
1846422
184700:21:57,273 --> 00:21:58,946
1848ÇÓÃáå
1849ÍÓäÇ ¡ÓæÝ ÇÓÃáå ÇÑÌæßö ÇÓÊÑÎí
1850
1851423
185200:21:59,192 --> 00:22:01,445
1853ÇÑÌæßö ÇåÏÆí ¡ÃãøÇå
1854
1855424
185600:22:01,778 --> 00:22:04,783
1857ÂÓÝ ¡æáßäøí ÇÑÏÊ Çä ÇÄßøÏ
1858ÍÌÒ Úáì ÓíøÇÑÉ Ðæ ÏÝÚ ÑÈÇÚí
1859
1860425
186100:22:04,865 --> 00:22:06,117
1862ãÚ æÌæÏ äÙÇã ãáÇÍÉ ÝíåÇ ¿
1863
1864426
186500:22:06,200 --> 00:22:08,544
1866áÏíø ÍÌÒ áß ÈÓíøÇÑÉ
1867ÏæÏÌ ÏæÑÇäÌæ " ÈäÙÇã ãáÇÍÉ"
1868
1869427
187000:22:08,619 --> 00:22:09,711
1871(ÚÇÆÏÉ ãä (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
1872
1873428
187400:22:09,787 --> 00:22:11,307
1875ÚÙíã
1876åá ÍÞøÇ ÊÑíÏ ÓíøÇÑÉ Ðæ ÏÝÚ ÑÈÇÚí ¿
1877
1878429
187900:22:11,330 --> 00:22:12,957
1880ÇáæÞæÏ ÓíßáøÝ ÇßËÑ ãä ÇáÓíøÇÑÉ
1881
1882430
188300:22:13,207 --> 00:22:14,709
1884ÓíßáøÝß Ðáß 112 ÏæáÇÑ íæãíøÇ
1885
1886431
188700:22:14,959 --> 00:22:16,802
1888ÇäÊÙÑ ¡ÇäÊÙÑ ¡ÇäÊÙÑ
1889áÏíø ÞÓíãÉ
1890
1891432
189200:22:17,044 --> 00:22:20,639
1893ÌíøÏ ¡ÇÌá åÐÇ ÓíäÝÚ
1894.. ÅäøåÇ ÊÎÕã 15 ÈÇáãÆÉ áÐÇ
1895
1896433
189700:22:21,465 --> 00:22:25,720
1898ÓæÝ íßæä ÇáãÌãæÚ 940 ÏæáÇÑ
1899ÇÚÐÑäí áÏÞíÞÉ
1900
1901434
190200:22:25,970 --> 00:22:27,893
1903ÇÍÓäÊ ¡ÇÌá
1904Ðáß ßÇä ãËíÑÇ ÌÏøÇ
1905
1906435
190700:22:27,972 --> 00:22:29,440
1908ßäÊ ÓÜ ÇÓÃá
1909ÍÞøÇ
1910
1911436
191200:22:29,515 --> 00:22:30,562
1913! ÇÌá
1914ÇÚÊÞÏÊ ÈÃäøß äÓíÊ
1915
1916437
191700:22:30,641 --> 00:22:33,235
1918.. ÇÚÊÞÏÊö ÈÚÏ ËÇäíÊíä ãäÐ ÊÐßíÑß áí
1919
1920438
192100:22:33,477 --> 00:22:37,151
1922Úáì ÇíøÉ ÍÇá ¡åÐå ÇáÇíÇã
1923ÇáÓíøÇÑÇÊ ÇáÕÛíÑÉ ãäÇÓÈÉ Ýí ÇáËáÌ
1924
1925439
192600:22:37,397 --> 00:22:38,899
1927ãä ÇáãÍÊãá Çäø ÈåÇ äÙÇã ÇáãáÇÍÉ åÐÇ
1928
1929440
193000:22:39,232 --> 00:22:41,326
1931áíÓ ÝíåÇ Ðáß ¡ÍÓäÇ ¿
1932ÝÞØ ÇáÓíøÇÑÇÊ ÇáßÈíÑÉ ÝíåÇ Ðáß
1933
1934441
193500:22:41,568 --> 00:22:43,912
1936Ýí ÇáæÇÞÚ ¡ÇäÙãÉ ÇáãáÇÍÉ
1937áÏíäÇ ãäÝÕáÉ Úä ÈÚÖåÇ
1938
1939442
194000:22:43,987 --> 00:22:45,739
1941ÊÓÊØíÚ Çä ÊÓÊÃÌÑåÇ ãÚ ÇíøÉ ÓíøÇÑÉ
1942
1943443
194400:22:45,989 --> 00:22:48,913
1945æÓíøÇÑÇÊäÇ ÇáÅÞÊÕÇÏíÉ ÊÊÚÇãá ÌíøÏÇ ãÚ ÇáËáÌ
1946
1947444
194800:22:50,995 --> 00:22:52,417
1949(ÔßÑÇ áß (ãÇÑß
1950Úáì ÇáÑÍÈ æ ÇáÓÚÉ
1951
1952445
195300:22:52,746 --> 00:22:55,420
1954<i>.. áÐÇ ÓæÝ äÐåÈ ááÓíÑß
1955æÓäÞæã ÈÅäÒÇá ãåÑøÌíäÇ</i>
1956
1957446
195800:22:55,666 --> 00:22:57,510
1959<i>ÂäÏí) ÊæÞøÝ ¡ÅäøåÇ ÙÑíÝÉ)</i>
1960
1961447
196200:22:57,752 --> 00:22:59,712
1963<i>åá ÇäÊö ãÊÃßøÏÉ ãä Çäøå
1964áíÓ áÏíßö ãÇäÚ ÈÃä ÊÞæÏí ¿</i>
1965
1966448
196700:22:59,838 --> 00:23:01,465
1968áÇ ¡ÚÒíÒí
1969ÇäÊ ÇÚãá Úáì ÚÑÖß
1970
1971449
197200:23:01,548 --> 00:23:02,845
1973áÏíø ßÊÇÈí ãÓÌøá Úáì ÔÑíØ
1974
1975450
197600:23:06,428 --> 00:23:07,468
1977ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå íÇ ÃãøÇå ¿
1978
1979451
198000:23:07,679 --> 00:23:09,352
1981ÇÍÇæá Çä ÇÌÏ ßÊÇÈí ÇáãÓÌøá Úáì ÔÑíØ
1982
1983452
198400:23:09,598 --> 00:23:11,771
1985! ÍÓäÇ ¡ÝÞØ ÇäÊÈåí ááØÑíÞ íÇ Åáåí
1986
1987453
198800:23:12,017 --> 00:23:14,111
1989åÇ åæ
1990! ÍÓäÇ ¡ÍÓäÇ
1991
1992454
199300:23:16,103 --> 00:23:18,856
1994"Åäøå íÏÚì " ãíÏáÓíßÓ
1995åÐÇ ÇáÔÑíØ ÑÇÆÚ
1996
1997455
199800:23:19,106 --> 00:23:22,030
1999Åäøå íÊÍÏøË Úä ÎäËì
2000ÊÚáã ¡ÑÌá æ ÇãÑÃÉ ¿
2001
2002456
200300:23:22,860 --> 00:23:24,533
2004ÌÒÆíä ãÎÊáÝíä Ýí ÔÎÕ æÇÍÏ ¿
2005
2006457
200700:23:24,778 --> 00:23:26,451
2008ÇäÇ.. ÇÌá
2009ÇÚÑÝ Ðáß
2010
2011458
201200:23:26,697 --> 00:23:28,074
2013áÞÏ ßÇä Ýí äÇÏí ááßÊÈ ãÑøÉ
2014
2015459
201600:23:28,240 --> 00:23:29,662
2017! áÇ ÊÞæáí ÇßËÑ ãä Ðáß
2018
2019460
202000:23:35,372 --> 00:23:36,715
2021ÓæÝ íÚÌÈß åÐÇ
2022
2023461
202400:23:52,849 --> 00:23:53,850
2025ÇäÇ ÇÍÈø ÇáÚäÇÞ
2026
2027462
202800:23:56,728 --> 00:23:58,889
2029<i>ÇÊÚáãíä ãÇÐÇ ¿åÐÇ íßÝí ãä
2030ãíÏáÓíßÓ " ááÂä Úáì ãÇ ÇÚÊÞÏ"</i>
2031
2032463
203300:23:58,896 --> 00:24:00,239
2034åÐÇ ÌíøÏ
2035.. ÇÍá ¡äÍä
2036
2037464
203800:24:00,481 --> 00:24:03,325
2039ÇÐÇ ¡ãÇ ÇáÎØøÉ íÇ
2040ãÓÇÚÏ ÇáÞÇÆÏ ÇáÕÛíÑ
2041
2042465
204300:24:03,567 --> 00:24:06,241
2044ÍÓäÇ ¡áÏíø 3 ÇÌÊãÇÚÇÊ Çáíæã
2045
2046466
204700:24:06,487 --> 00:24:07,830
2048(æÈÚÏåÇ áÏíø ÇáÈÚÖ Ýí (ÝíÑÌíäíÇ
2049
2050467
205100:24:07,905 --> 00:24:09,498
2052(æÇáÃÎíÑ Ýí (Ñæäæß
2053
2054468
205500:24:11,408 --> 00:24:13,752
2056¡ÔÑßÉ (ßæÓÊæ
2057.. åÐÇ
2058
2059469
206000:24:14,078 --> 00:24:16,922
2061Ðáß ÇÌÊãÇÚ ãåãø áÐÇ ÇÐÇ ÇÑÏäÇ
2062ÇáæÕæá áåäÇß Ýí ÇáæÞÊ ÇáãÍÏøÏ
2063
2064470
206500:24:16,997 --> 00:24:18,419
2066íÌÈø ÚáíäÇ Çä äßæä Ýí íæã ÇáËáÇËÇÁ
2067
2068471
206900:24:18,666 --> 00:24:21,169
2070ÇäÊ ÊÚáã ãä íÚíÔ Ýí ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
2071
2072472
207300:24:21,418 --> 00:24:22,510
2074ÇÌá ÇäÇ ÇÚáã
2075.. áÐÇ ÈÚÏ Ðáß
2076
2077473
207800:24:22,753 --> 00:24:24,096
2079ÊÓßä Ýí
2080
2081474
208200:24:24,213 --> 00:24:25,214
2083ÇÚáã Ðáß
2084
2085475
208600:24:25,339 --> 00:24:26,761
2087ÃÊÚáã ¡áÞÏ ÞÇÈáÊ ÃãøåÇ ãÄÎøÑÇ
2088
2089476
209000:24:26,840 --> 00:24:28,092
2091ÅäåÇ ÊÞæá ÈÃäø ÇáØÞÓ Ìãíá åäÇß
2092
2093477
209400:24:28,342 --> 00:24:29,685
2095ÇäÇ ãÊÃßÏ ãä Ðáß
2096.. áÐÇ
2097
2098478
209900:24:29,885 --> 00:24:31,228
2100ÃÊÚáã ¡áÞÏ ÊÍÏøËÊ ãÚ åÐÇ ÇáÕÈÇÍ
2101
2102479
210300:24:31,428 --> 00:24:33,146
2104ÃäíÊÇ) ÊÞæá Ãäøå Óíßæä ãä ÇáÌíÏ áß)
2105
2106480
210700:24:33,222 --> 00:24:35,441
2108Çä ÊÃÊí ÈäÊíÌÉ ãä Êáß ÇáÚáÇÞÉ
2109
2110481
211100:24:35,683 --> 00:24:37,936
2112áÐÇ ÅÐÇ ßÇä áÏíäÇ æÞÊ
2113íäÈÛí ÚáíäÇ ãÞÇÈáÊåÇ
2114
2115482
211600:24:38,185 --> 00:24:40,607
2117¡ÓäÊæÌøå Åáì (ÓÇäÊÇÝíå
2118
2119483
212000:24:40,687 --> 00:24:42,861
2121ÍíË áÏíø ÚÑÖ áÝßÑÉ åäÇß
2122(æÈÚÏåÇ Åáì (ÝíÌÇÓ
2123
2124484
212500:24:43,107 --> 00:24:45,610
2126(Ããø æ ØÝáåÇ ÓíÐåæä áÜ (ÝíÌÇÓ
2127! íÈÏæ åÐÇ ããÊÚÇ
2128
2129485
213000:24:45,693 --> 00:24:48,196
2131åÐÇ åæ ÔÚÇÑåã ÇáÌÏíÏ
2132ÇÚÊÞÏ Çäøå áÛÑÖ ÇáÓíÇÍÉ
2133
2134486
213500:24:48,278 --> 00:24:50,406
2136(Ããø æ ØÝáåÇ ÓíÐåæä áÜ (ÝíÌÇÓ
2137ÇÌá
2138
2139487
214000:24:52,783 --> 00:24:55,957
2141.. ÃÊÚáãíä ¡áÇ ÇÓÊØíÚ
2142ÇáÊæÞøÝ Úä ÇáÊÝßíÑ ÈÔÃä
2143
2144488
214500:24:56,286 --> 00:24:57,287
2146ãÇÐÇ ¡ÚÒíÒí ¿
2147
2148489
214900:24:57,538 --> 00:24:59,381
2150ÈÔÃä Êáß ÇáÞÕøÉ ÇáÊí ÇÎÈÑÊíäí
2151ÈåÇ Êáß ÇááíáÉ ÈÕÑÇÍÉ
2152
2153490
215400:24:59,456 --> 00:25:00,548
2155(Úä (ÂäÏí ãÇÑÌæáíÓ
2156
2157491
215800:25:00,791 --> 00:25:03,419
2159ÇÚäí ¡ÇÎÈÑíäí ÇáãÒíÏ Úäå
2160.. ãÇ ÇáÐí
2161
2162492
216300:25:03,502 --> 00:25:04,924
2164ãÇ ÇáÔíÁ ÇáÐí ÇÚÌÈß Ýíå ßËíÑÇ ¿
2165
2166493
216700:25:06,130 --> 00:25:07,382
2168áÇ ÇÚáã
2169
2170494
217100:25:07,631 --> 00:25:10,134
2172ÃßÊÇÝ æÇÓÚÉ ¡ßãÇ ÊÚáã
2173ÂÓÝÉ
2174
2175495
217600:25:10,467 --> 00:25:14,313
2177ÍÓäÇ ¡ãÇÐÇ ÚÏì Ðáß ¿
2178Ãíø ÔíÁ ÂÎÑ ÛíÑ ÇáÈäíÉ ÇáÌÓÏíøÉ
2179
2180496
218100:25:15,973 --> 00:25:17,725
2182ßäÊ ÍæáÇÁ ÚäÏãÇ ßäÊ ØÝáÉ ÕÛíÑÉ
2183
2184497
218500:25:17,808 --> 00:25:18,848
2186áÞÏ ÞáÊ áß Ðáß¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
2187
2188498
218900:25:19,059 --> 00:25:21,561
2190ãÇ ÚáÇÞÉ åÐÇ ÈÇáÐí ÓÃáÊß ÅíøÇå ¿
2191
2192499
219300:25:21,811 --> 00:25:25,065
2194ÍÓäÇ ¡Ýí ÇÍÏ ÇáÃíÇã ÞÇÈáÊ
2195åÐÇ ÇáÝÊì ãä ÇáÚÏã
2196
2197500
219800:25:25,398 --> 00:25:28,698
2199æÎÑÌäÇ áãæÚÏäÇ ÇáÃæá
2200
2201501
220200:25:29,152 --> 00:25:33,498
2203áÞÏ ßäøÇ äÑÞÕ
2204æÞÏ ÇÎÈÑäí ÈÃäøäí ÌãíáÉ
2205
2206502
220700:25:35,241 --> 00:25:38,587
2208áÞÏ ßÇä Çæøá ÔÎÕ íÞæá áí Ðáß
2209
2210503
221100:25:43,500 --> 00:25:45,252
2212ÃáÇ ÊÊÓÇÆáíä ÇÈÏÇ Çíä åæ ÇáÂä
2213
2214504
221500:25:45,335 --> 00:25:46,336
2216æãÇ ÇáÐí ÍÏË áå ¿
2217
2218505
221900:25:46,670 --> 00:25:47,922
2220æáæ ÞáíáÇ ¿
2221
2222506
222300:25:48,505 --> 00:25:51,850
2224åÐÇ Ýí ÇáãÇÖí
2225ÂäÏí) Åäøå ãä ÇáãÇÖí)
2226
2227507
222800:25:55,345 --> 00:25:58,019
2229<i>íãßääí ÇáÚËæÑ Úáíå ÅÐÇ ÇÑÏÊí Ðáß ÍÞøÇ</i>
2230
2231508
223200:25:58,265 --> 00:25:59,858
2233<i>! áÇ ÊÌÑÄ</i>
2234
2235509
223600:25:59,933 --> 00:26:01,685
2237<i>ãä ÇáãÍÊãá Çäøå ÇÕÈÍ Óãíä æ ÈÛíÖ ÇáÂä</i>
2238
2239510
224000:26:01,852 --> 00:26:03,149
2241<i>ÑÈøãÇ åæ Óãíä ÝÞØ</i>
2242
2243511
224400:26:09,276 --> 00:26:11,904
2245! ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå ¿áÇ ¡áÇ
2246áÇ ÊÍÑøßíä ÇÛÑÇÖåã
2247
2248512
224900:26:11,987 --> 00:26:14,206
2250ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå ¿
2251ÝÞØ ÖÚíå Úáì ÇáÃÑÖ
2252
2253513
225400:26:14,323 --> 00:26:16,576
2255áÇ ¡ÇäÇ áÇ ÇÖÚ ÇÛÑÇÖí Úáì ÇáÇÑÖ
2256ÇáÃÑÖíøÉ ãÊøÓÎÉ
2257
2258514
225900:26:16,950 --> 00:26:18,748
2260ÇáÃÑÖíøÉ ãÊøÓÎÉ ÇßËÑ ãä ÍÞíÈÊß ¿
2261
2262515
226300:26:18,827 --> 00:26:20,988
2264ÇäÊö ÊÓÊÎÏãíä Ðáß ÇáãäÏíá
2265åäÇß ãäÐ ÇáËáÇËÉ ÇíÇã ÇáãÇÖíÉ
2266
2267516
226800:26:20,996 --> 00:26:22,077
2269ÍÓäÇ ¡åäÇáß ÏÇÆãÇ ÌÇäÈ äÙíÝ
2270
2271517
227200:26:22,164 --> 00:26:24,292
2273æáßäøäí ãÍÞø
2274ãÇ ÑáÊö ÊÍÔÑíäå åäÇß ÈÇáÏÇÎá
2275
2276518
227700:26:24,374 --> 00:26:26,001
2278ÇÚáã Ðáß ¡æáßäøí áÇ ÇÝÚá ÇÔíÇÁ ßåÐå
2279
2280519
228100:26:26,085 --> 00:26:28,383
2282æÚáì ÇíøÉ ÍÇá ¡áÞÏ äÓíÊ
2283Çäø áÏíø ÃÏÇÉ ÎÇÕøÉ
2284
2285520
228600:26:31,549 --> 00:26:32,550
2287ÚáøÇÞÉ ÍÞíÈÉ
2288
2289521
229000:26:32,884 --> 00:26:34,227
2291ÈÇáÊÃßíÏ
2292
2293522
229400:26:40,016 --> 00:26:41,017
2295.. ãÇ ÇáÐí
2296
2297523
229800:26:41,101 --> 00:26:42,102
2299ãÇÐÇ ¿
2300
2301524
230200:26:42,185 --> 00:26:43,732
2303ãÇ åÐÇ ¿
2304
2305525
230600:26:44,062 --> 00:26:45,734
2307ÝÞØ Þã ÈÑÝÚå ¡ãÔøØå ááÎáÝ
2308
2309526
231000:26:45,979 --> 00:26:47,322
2311áÇ ¡Åäøå ÌíøÏ
2312ÇÙåÑ æÌåß
2313
2314527
231500:26:47,564 --> 00:26:49,441
2316Ããøí ¡ÔÚÑí íÈÏæ ÌíøÏÇ
2317ÍÓäÇ ¡ÍÓäÇ
2318
2319528
232000:26:49,525 --> 00:26:50,572
2321åá íÈÏæ ÛÑíÈÇ ¿
2322
2323529
232400:26:50,651 --> 00:26:52,824
2325áÇ ¡Åäøå ÌíøÏ ÇáÂä
2326åá ÌÚáÊíå íÈÏæ ÃßËÑ ÛÑÇÈÉ ¿
2327
2328530
232900:26:52,903 --> 00:26:54,246
2330ÔßÑÇ
2331
2332531
233300:26:55,989 --> 00:26:57,115
2334ÚÒíÒí ¡ÇÚáã Çäøß ãÊæÊøÑ
2335
2336532
233700:26:57,199 --> 00:26:58,667
2338æáßä ÚÑÖß Óíßæä ÑÇÆÚÇ
2339
2340533
234100:26:58,909 --> 00:27:00,911
2342.. Åäøå ÚÑÖ áÝßÑÉ ¡Åäøå
2343
2344534
234500:27:01,995 --> 00:27:03,116
2346Åäøå íÏÚì ÚÑÖ áÝßÑÉ íÇ ÃãøÇå
2347
2348535
234900:27:03,330 --> 00:27:04,331
2350ÇíøÇ ßÇä íÏÚì
2351
2352536
235300:27:04,414 --> 00:27:06,416
2354Óíßæä ÑÇÆÚÇð ¡íãßääí ÇáÔÚæÑ ÈÐáß
2355
2356537
235700:27:06,667 --> 00:27:08,010
2358ÇäÇ ãÓÑæÑ
2359
2360538
236100:27:09,419 --> 00:27:10,591
2362ÍÓäÇ
2363
2364539
236500:27:11,255 --> 00:27:12,928
2366ÑßøÒ
2367ÇäÇ ÇÍÇæá
2368
2369540
237000:27:13,173 --> 00:27:15,141
2371æÈíäãÇ ÊÞæã ÈÇáÊÑßíÒ
2372
2373541
237400:27:15,759 --> 00:27:18,262
2375ÓæÝ ÇÞæã ÈáÚÈ áÚÈÊí
2376
2377542
237800:27:21,265 --> 00:27:22,939
2379ÍÊøì íäÇÏæß
2380
2381543
238200:27:23,768 --> 00:27:25,111
2383! ÍÓäÇ
2384
2385544
238600:27:37,114 --> 00:27:38,957
2387ãÇÐÇ ¿
2388ÇäÇ ÇáÚÈ "ÓáæÊÓ" ¡ãÇÐÇ ¿
2389
2390545
239100:27:39,199 --> 00:27:41,122
2392ÇÌá ¡Åäø ÇáÕæÊ ÚÇáí
2393
2394546
239500:27:41,368 --> 00:27:43,211
2396ÇáÓíøÏ ¿
2397ÇÌá ¡ãÑÍÈÇ
2398
2399547
240000:27:43,453 --> 00:27:44,545
2401ãÑÍÈÇ
2402Åäøåã ÌÇåÒæä ãä ÇÌáß
2403
2404548
240500:27:44,621 --> 00:27:46,294
2406ãÐåá ¡ÚÙíã ¡ÌíøÏ
2407
2408549
240900:27:47,040 --> 00:27:48,508
2410áÇ
2411ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå ¿
2412
2413550
241400:27:48,584 --> 00:27:49,927
2415ÇäÇ ÐÇåÈÉ ãÚß ¿
2416áÇ
2417
2418551
241900:27:50,085 --> 00:27:51,428
2420áÇ íãßäß ÇáãÌíÁ
2421áãÇ áÇ ¿
2422
2423552
242400:27:51,628 --> 00:27:53,308
2425! áÇ íãßääí ÌáÈ Ããøí ááÏÇÎá
2426ÓíÈÏæ Ðáß ÌäæäÇ
2427
2428553
242900:27:53,547 --> 00:27:55,220
2430Åäøåã áÇ íÚáãæä ÈÃäøäí Ããøß
2431
2432554
243300:27:55,299 --> 00:27:56,721
2434åÐÇ Óíßæä ÇßËÑ ÛÑÇÈÉ
2435ÇÐÇ ãä ÇäÊö ¿
2436
2437555
243800:27:56,967 --> 00:27:58,344
2439åá ÊÍÊÇÌ áÏÞíÞÉ ¿
2440áÇ ¡ÇäÇ ÈÎíÑ
2441
2442556
244300:27:58,427 --> 00:27:59,474
2444ÔßÑÇ áßö ¡ÇäÇ ÈÎíÑ ¡ÚÙíã
2445.. ãÇ ÇáÐí
2446
2447557
244800:27:59,720 --> 00:28:01,063
2449Åäøå ÌÇåÒ
2450.. ÇÑÌæßö
2451
2452558
245300:28:01,305 --> 00:28:02,978
2454! ÔßÑÇ áß
2455ãÑÍÈÇ ¡ÔßÑÇ ÌÒíáÇ áßö
2456
2457559
245800:28:03,223 --> 00:28:04,975
2459ÔßÑÇ áß
2460! ÚÙíã
2461
2462560
246300:28:06,727 --> 00:28:07,728
2464ÍÙøÇ ãæÝøÞÇ ÚÒíÒí
2465
2466561
246700:28:08,312 --> 00:28:10,484
2468ÔßÑÇ ÓíøÏÊí
2469ÓÚÏÊ ÈáÞÇÆß
2470
2471562
247200:28:11,397 --> 00:28:14,071
2473ÓÇíæßáíä " åæ ÇáãäÊÌ ÇáæÍíÏ ÇáÐí íÓÊÎÏã"
2474
2475563
247600:28:14,317 --> 00:28:16,161
2477ÇáÞæøÉ ÇáãÓÊãÑøÉ ¡ÇáãÊÌÏøÏÉ æ ÇáãäÙøÝÉ
2478
2479564
248000:28:16,236 --> 00:28:17,557
2481ÇáãÊæÇÌÏÉ Ýí åÐå ÇáãäÊÌÇÊ ÇáËáÇËÉ
2482
2483565
248400:28:17,821 --> 00:28:22,167
2485æÇáÂä ¡åÐÇ ÃÝÖá ÌåÇÒ
2486áÞíÇÓ ÏÑÌÉ ÇáÍãæÖÉ
2487
2488566
248900:28:22,492 --> 00:28:24,244
2490åÐÇ åæ ãäÊÌ ãäÇÝÓäÇ
2491
2492567
249300:28:24,745 --> 00:28:27,419
2494(ÍÓäÇ ¡ÔßÑÇ áæÞÊ (ÃäÏÑæ
2495
2496568
249700:28:28,332 --> 00:28:31,006
2498ÃåÐÇ ßáø ÔíÁ ¿ .. áÏíø ãæÇÝÞÉ
2499ãä ÅÏÇÑÉ ÇáÃÛÐíÉ æ ÇáÚÞÇÞíÑ æ
2500
2501569
250200:28:31,335 --> 00:28:34,009
2503ÇäÇ ÝÞØ áÇ ÇÚÊÞÏ Çäøå íäÇÓÈäÇ
2504
2505570
250600:28:34,338 --> 00:28:37,512
2507æáßäøí ÇÑíÏ ãäß Çä ÊÊÑß ÈØÇÞÊß
2508Óäßæä Úáì ÇÊøÕÇá
2509
2510571
251100:28:44,181 --> 00:28:45,524
2512! ÚÒíÒí
2513
2514572
251500:28:46,683 --> 00:28:48,401
2516ßíÝ ßÇä ÇáÇÌÊãÇÚ ¿
2517áÇ ÇÑíÏ Çä ÇÌáÈ ÇáäÍÓ áå
2518
2519573
252000:28:48,477 --> 00:28:49,917
2521æáßäø Ýí ÇáæÇÞÚ ÇÚÊÞÏ Çäøå ßÇä ÌíøÏÇ
2522
2523574
252400:28:49,978 --> 00:28:51,650
2525ÍÞøÇ ¿ÇÍÓäÊ íÇ ÚÒíÒí
2526ÇÌá
2527
2528575
252900:28:55,024 --> 00:28:58,198
2530åÐÇ Óíßæä ÌíøÏÇ
2531åÐÇ Óíßæä ÍÞøÇ ÌíøÏÇ
2532
2533576
253400:28:58,527 --> 00:29:01,030
2535áÇ ÇÓÊØíÚ Çä ÇäÊÙÑ ÍÊøì
2536ÃÑì ãÇÐÇ ÓíÍÏË ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
2537
2538577
253900:29:01,697 --> 00:29:04,621
2540ÇäÙÑ ¡ÃßÈÑ ÊãËÇá áíÏíä ÊÏÚæ
2541Ýí ÇáÚÇáã íæÌÏ Ýí ÊæáÓÇ
2542
2543578
254400:29:04,867 --> 00:29:08,543
2545ÃßÈÑ ãßÚøÈ "ÑæÈíß" Ýí ÇáÚÇáã íæÌÏ Ýí ÊíäíÓí
2546
2547579
254800:29:08,789 --> 00:29:10,086
2549! "ÇáæÏÇí ÇáÚÙíã"
2550
2551580
255200:29:10,165 --> 00:29:12,463
2553! "ÏÇÆãÇ ãÇ ÇÑÏÊ Çä ÃÑì " ÇáæÇÏí ÇáÚÙíã
2554
2555581
255600:29:12,668 --> 00:29:14,341
2557áÇ íæÌÏ æÞÊ íÇ Ããøí
2558ÌÏæáäÇ ÖíøÞ
2559
2560582
256100:29:14,628 --> 00:29:15,629
2562ÑÈøãÇ ÇáãÑøÉ ÇáÞÇÏãÉ
2563
2564583
256500:29:17,339 --> 00:29:18,340
2566ÔßÑÇ
2567
2568584
256900:29:20,717 --> 00:29:21,809
2570ãÑÍÈÇ
2571
2572585
257300:29:21,885 --> 00:29:23,887
2574ÌíøÏÉ ¿åá ßÇäÊ ÌíøÏÉ ¿
2575ÇÌá ¡íÈÏæ ÇäøåÇ ßÇäÊ ÌíøÏÉ
2576
2577586
257800:29:24,137 --> 00:29:25,730
2579áÏíß ÇÈÊÓÇãÉ ÌãíáÉ Úáì æÌåß
2580
2581587
258200:29:25,806 --> 00:29:26,807
2583ÊÝÖøá ¡ÎÐ ÇáÞáíá ãä ÇáãÇÁ
2584
2585588
258600:29:27,892 --> 00:29:29,485
2587<i>ÂäÏí) ÇÚÊÞÏ Çäøß ÊÓáß ÇáØÑíÞ ÇáÎØÃ)</i>
2588
2589589
259000:29:29,727 --> 00:29:31,900
2591<i>äÍä áã äÓáß ÇáØÑíÞ ÇáÎØÃ</i>
2592
2593590
259400:29:32,813 --> 00:29:34,315
2595<i>ÍÓäÇ ¡Ðáß ÍÊãÇð ÔÚæÑ ÌíøÏ</i>
2596
2597591
259800:29:38,652 --> 00:29:40,154
2599áãÇÐÇ ÊÊøÕáíä Èí íÇ ÃãøÇå ¿
2600
2601592
260200:29:40,404 --> 00:29:42,122
2603! ÝÞØ ÇÐåÈí áÏæÑÉ ÇáãíÇå æ ÚæÏí
2604
2605593
260600:29:42,197 --> 00:29:44,074
2607ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå åäÇß ¿
2608
2609594
261000:29:44,324 --> 00:29:47,077
2611áÇ ¡áÇ ÇÑíÏ ÈØÇØÇ ãÞáíøÉ
2612! ÝÞØ ÚæÏí
2613
2614595
261500:29:53,500 --> 00:29:54,717
2616ÇÌá
2617
2618596
261900:29:54,793 --> 00:29:57,262
2620ÃæÚÏäí ÈÃäøß áä ÊÞæã
2621ÈÅáÊÞÇØ ÚÇÈÑ ØÑíÞ ¡ÍÓäÇ ¿
2622
2623597
262400:29:57,504 --> 00:29:59,472
2625ÇæÚÏß ÈÃäøí áä ÇÞæã
2626ÈÅáÊÞÇØ ÚÇÈÑ ÇáØÑíÞ
2627
2628598
262900:29:59,548 --> 00:30:01,551
2630ÌíøÏ
2631áÃäøåã íÞæãæä ÈÇáÅÛÊÕÇÈ
2632
2633599
263400:30:03,344 --> 00:30:04,721
2635<i>åá ÊÚÊÞÏ Çäø áÏíåã ãÊÌÑ "ÌÇÈ" ááãáÇÈÓ ¿</i>
2636
2637600
263800:30:04,804 --> 00:30:05,851
2639<i>ãÊÌÑ "ÌÇÈ" ááãáÇÈÓ ¿</i>
2640
2641601
264200:30:05,930 --> 00:30:07,682
2643<i>áÏíø ÇíÕÇá ÇÓÊÑÌÇÚ</i>
2644
2645602
264600:30:08,433 --> 00:30:10,106
2647ÌíøÏ ¡ÔßÑÇ áß
2648ÈÇáØÈÚ
2649
2650603
265100:30:11,185 --> 00:30:13,233
2652ÇäÙÑ áåÐÇ
2653
2654604
265500:30:14,188 --> 00:30:16,064
2656ÚãÊ ãÓÇÁÇð
2657ÔßÑÇ áß
2658
2659605
266000:30:16,356 --> 00:30:18,029
2661! ÂäÏí) ¡ÇäÙÑ áÏíåã ãÍáø åÏÇíÇ)
2662
2663606
266400:30:18,275 --> 00:30:20,778
2665ÚÙíã
2666ÇäÊö ÇÐåÈí áåäÇß
2667
2668607
266900:30:23,613 --> 00:30:26,662
2670ãÑÍÈÇ ¡åá áÏíßã ÛÑÝ ÔÇÛÑÉ ááíáÉ ¿
2671
2672608
267300:30:27,451 --> 00:30:30,295
2674! ÈÇáØÈÚ
2675ÛÑÝÉ áß æ áÜ ÓíøÏÊß ¿
2676
2677609
267800:30:31,204 --> 00:30:32,626
2679ÓíøÏÊí " ¿"
2680
2681610
268200:30:32,706 --> 00:30:34,959
2683! ÂäÏí) ÇäÙÑ ÇäÙÑ)
2684áÏíåã ÃÞÑÇØ ÃÐä Úáì Ôßá ÖÝÏÚ
2685
2686611
268700:30:37,627 --> 00:30:40,301
2688.. áÇ íÇ ÑÌá ¡åÐå
2689! áÇ ÊÛãÑ áí
2690
2691612
269200:30:40,630 --> 00:30:42,632
2693! åÐÇ ÝÙíÚ
2694! åÐå Ããøí
2695
2696613
269700:30:42,883 --> 00:30:45,227
2698åá ÇäÊ ãÌäæä ¿
2699ÇÍÊÇÌ Åáì ÛÑÝÊíä ¡ÍÓäÇ ¿
2700
2701614
270200:30:45,469 --> 00:30:46,891
2703ÂäÏí) ¡áÇ Êßä ÓÎíÝÇð)
2704
2705615
270600:30:46,970 --> 00:30:48,222
2707åá åÐÇ ãÇ ÞáÊå ¿
2708ÛÑÝÊíä ¿
2709
2710616
271100:30:48,472 --> 00:30:50,315
2712Åäøå áíÓ ÇãÑÇð ÓÎíÝÇð
2713Åäøå ÇãÑÇð ÖÑæÑíøÇð
2714
2715617
271600:30:50,557 --> 00:30:52,480
2717Åäøå åÏÑ ááãÇá
2718Åäøå áíÓ åÏÑÇð ááãÇá
2719
2720618
272100:30:52,726 --> 00:30:54,650
2722ÛÑÝÊíä ãäÝÕáÊíä
2723ÂÓÝ
2724
2725619
272600:30:54,979 --> 00:30:55,980
2727! áÇ ÊÊÃÓøÝ
2728
2729620
273000:30:56,064 --> 00:30:59,317
2731ÝÞØ áÇ ÊÝåã ÇáãæÖæÚ Úáì Çäøäí ÇäÇã ãÚ Ããøí
2732
2733621
273400:30:59,816 --> 00:31:03,320
2735ÇäÇ ãÓÊÚÏø ááÊÓæíÞ æáÏíø ãæÇÝÞÉ
2736ßÇãáÉ ãä ÅÏÇÑÉ ÇáÃÛÐíÉ æ ÇáÚÞÇÞíÑ
2737
2738622
273900:31:04,071 --> 00:31:07,075
2740! (åÐÇ íÈÏæ ÑÇÆÚÇð (ÂäÏí
2741
2742623
274300:31:07,157 --> 00:31:10,832
2744! ãæÇÝÞÉ ãä ÅÏÇÑÉ ÇáÃÛÐíÉ æ ÇáÚÞÇÞíÑ
2745åÐÇ ãÐåá
2746
2747624
274800:31:11,161 --> 00:31:13,004
2749ãÐåá ÌÏøÇ
2750ÔßÑÇ áßö íÇ Ããøí ¡ÌíøÏ
2751
2752625
275300:31:13,163 --> 00:31:14,961
2754áÏíø ÈÚÖ ÇáÊÓÇÄáÇÊ
2755ÚÙíã
2756
2757626
275800:31:15,332 --> 00:31:17,175
2759Çäøå ÝÞØ íÕÚÈ Ýåãå ÈÚÖ ÇáÔíÁ
2760
2761627
276200:31:17,417 --> 00:31:20,216
2763ÇäÇ ÝÞØ ãÇ ÒáÊ áã ÇÝåã
2764.. ãÚ ßáø ÌæÒ ÇáåäÏ åÐÇ
2765
2766628
276700:31:20,295 --> 00:31:23,344
2768ãÇÐÇ ßÇä Ðáß ÇáÔíÁ ¿ "ÌáÏíø" ¿
2769ãä ÇÌá ÇáÈÔÑÉ
2770
2771629
277200:31:23,423 --> 00:31:25,517
2773ÇÌá.. ÌáÏíø ¡ÈÔÑÉ
2774.. ÇÌá ¡ÇäÇ ÇÞæá
2775
2776630
277700:31:25,759 --> 00:31:29,104
2778ÇäÇ ÇÞæá åá åæ Âãä ÅÐÇ
2779áÇãÓ ÈÔÑÊß Çæ Úíäíß
2780
2781631
278200:31:29,346 --> 00:31:31,348
2783Ãæ ÅÐÇ ÞãÊ ÈÈáÚå ÈÇáÕÏÝÉ ¡ÊÚáã ¿
2784
2785632
278600:31:31,556 --> 00:31:32,899
2787ÍÓäÇ ¡áãÇÐÇ áã ÊÞæáí Ðáß ÝÞØ ¿
2788
2789633
279000:31:33,183 --> 00:31:35,527
2791ÇÚäí ¡ÇÈÞí ÇáÃãÑ ÈÓíØÇð
2792ÇÌÚáíå æÇÖÍ
2793
2794634
279500:31:35,852 --> 00:31:37,650
2796æÓÃæÏø Çä ÇÊÍÏøË ÈÃãæÑ ÔÎÕíøÉ ãÚåã ¡ÇíÖÇ
2797
2798635
279900:31:37,729 --> 00:31:40,607
2800ãËá ¡Çä ÊÊÍÏøË Úä ÇØÝÇáåã
2801Úä ÍíæÇäÇÊåã ÇáÃáíÝÉ
2802
2803636
280400:31:40,856 --> 00:31:42,950
2805æÇÍÊãÇá ÑÄíÉ ÇÍÏ ÇÍÈøÊåã
2806
2807637
280800:31:43,025 --> 00:31:45,699
2809íÊáæøì ãä ÇáÃáã Úáì ÇáÃÑÖ áÃäøå ÝÞØ
2810
2811638
281200:31:45,945 --> 00:31:49,041
2813ÇÈÊáÚ ÈÇáÕÏÝÉ ÈÚÖ ãä Êáß
2814ÇáãäÊÌÇÊ ÇáÃÎÑì ¡ÜÊÚáã ¿
2815
2816639
281700:31:49,282 --> 00:31:50,579
2818åÐÇ ÌíøÏ ¡Ýí ÇáæÇÞÚ ÃÊÚáãíä
2819ãÇ ÇáÐí íäÈÛí Úáíø ÝÚáå
2820
2821640
282200:31:50,659 --> 00:31:52,502
2823Çä ÇÍÖÑ ãÚí ØÝá æÇÓãøãå ÇãÇãåã
2824
2825641
282600:31:52,577 --> 00:31:53,669
2827æÈÚÏ Ðáß íãßäåã Ýí ÇáæÇÞÚ Ãä íÑæÇ
2828
2829642
283000:31:53,745 --> 00:31:55,418
2831ßíÝ Óíßæä Ðáß
2832ÇáÂä ÇäÊ ÊÈÏæ ÓÎíÝÇð
2833
2834643
283500:31:55,497 --> 00:31:57,295
2836ÇäÇ ÝÞØ ÇÞæá ¡ÅÐÇ ßÇä ãä
2837ÇáÂãä Ãä ÊÖÚå Úáì ÈÔÑÊß
2838
2839644
284000:31:57,374 --> 00:31:58,466
2841ÅÐÇð ÖÚå Úáì ÈÔÑÊß
2842
2843645
284400:31:58,542 --> 00:31:59,543
2845.. ÅÐÇ ßÇä ãä ÇáÂãä ÔÑÈå
2846
2847646
284800:31:59,626 --> 00:32:00,878
2849ÇÌá
2850ÇÔÑÈå...
2851
2852647
285300:32:01,044 --> 00:32:02,387
2854ÊÝßíÑ ÌíøÏ ÝÚáÇ ¡ÇÌá
2855
2856648
285700:32:02,629 --> 00:32:05,052
2858ÑÈøãÇ ÇäÊ ÈÍÇÌÉ áÃä Êäßøåå
2859
2860649
286100:32:05,340 --> 00:32:06,466
2862ÇÌá
2863ÇÌá
2864
2865650
286600:32:06,550 --> 00:32:08,894
2867äßåÉ ßÑÒ ¡Ãæ ÑÈøãÇ ÌÚøÉ ÈÐæÑ
2868
2869651
287000:32:09,553 --> 00:32:11,271
2871Åäøå ãäÊÌ ááÊäÙíÝ íÇ ÃãøÇå
2872
2873652
287400:32:11,346 --> 00:32:13,106
2875.. áÐÇ ÌÚøÉ ÇáÈÐæÑ ÑÈøãÇ
2876Êßæä ÈÚÖ ÇáÔíÁ ÛÑíÈÉ
2877
2878653
287900:32:13,140 --> 00:32:14,642
2880! áÇ ¡áÇ
2881äÚäÇÚ ¡äÚäÇÚ
2882
2883654
288400:32:14,891 --> 00:32:16,564
2885ÇäÇ ÝÞØ ÇÞæá ¡ÅÐÇ ÔÑÈÊå
2886
2887655
288800:32:16,893 --> 00:32:19,612
2889ÓíÌÚáå Ðáß ÈÇáÊÃßíÏ ÇßËÑ ãÊÚÉ
2890
2891656
289200:32:19,688 --> 00:32:21,155
2893åá ÊÚáã ¿
2894ÇÌÚáå ÇßËÑ ãä ÚÑÖ
2895
2896657
289700:32:22,064 --> 00:32:25,238
2898ÍÓäÇ ¡ÇäÇ ÚÇáã íÇ Ããøí
2899áÓÊ ãÄÏøí ÚÑæÖ
2900
2901658
290200:32:25,568 --> 00:32:28,947
2903áÐÇ ¡áíÓÊ ÍÞøÇ ãä ÃæáæíøÇÊí Çä ÇÌÚáå ÚÑÖÇð
2904
2905659
290600:32:29,029 --> 00:32:30,246
2907áÓÊ ãäÙøãÇð ááÚÑæÖ íÇ ÃãøÇå
2908
2909660
291000:32:30,489 --> 00:32:32,162
2911åÐÇ åÑÇÁ íÇ ÚÒíÒí
2912ÇÌá
2913
2914661
291500:32:32,241 --> 00:32:34,414
2916åá ÊÊÐßøÑ ßã ßäÊ ÌíøÏÇ Ýí "ãÇä ÃæÝ
2917áÇãÇäÔÇ" ¿ *ãÓÑÍíøÉ ãæÓíÞíøÉ*
2918
2919662
292000:32:34,660 --> 00:32:36,003
2921ÇáäøÇÓ íÍÈøæä ÇáÃÏÇÁ
2922
2923663
292400:32:36,245 --> 00:32:37,997
2925ÇäÊö ãÍÞøÉ ¡áÇ ÇäÊö ãÍÞøÉ
2926åÐå ÝßÑÉ ÚÙíãÉ
2927
2928664
292900:32:38,080 --> 00:32:40,083
2930<i>ÑÈøãÇ íäÈÛí Úáíø ÝÞØ ÊÃÏíÉ "ãÇä ÃæÝ áÇãÇäÔÇ</i>
2931
2932665
293300:32:40,167 --> 00:32:41,968
2934ÇäÇ.. ÃÊÚáã ãÇÐÇ ¿
2935ÓæÝ ÇÎÈÑß ãÇ ÇáÐí ÇæÏø ÝÚáå
2936
2937666
293800:32:42,002 --> 00:32:43,003
2939ãÇ ÇáÐí ÊæÏøíä ÝÚáå ¿
2940
2941667
294200:32:43,086 --> 00:32:45,180
2943ÓæÝ ÇæÏø ÊÛííÑ ÇáÇÓã ÇíÖÇ
2944
2945668
294600:32:45,255 --> 00:32:46,929
2947áÃäøå ¡ÇäÙÑí áåÐÇ Åäøå ÝÚáÇ ãÍíøÑ ÌÏøÇ
2948
2949669
295000:32:47,258 --> 00:32:49,101
2951ãÇ åÐÇ ¿ "ÓÇíßæßáíä" ¿
2952áÇ
2953
2954670
295500:32:49,427 --> 00:32:51,395
2956"ÓÇíßæßáíä" ¿"ÓÇíäÓ ßáíä"
2957áÇ
2958
2959671
296000:32:51,679 --> 00:32:54,353
2961Åäøå "ÓÇíæßáíä" æÅäøå áÕÚÈ
2962äæÚÇ ãÇ ÊÛííÑ ÇáÇÓã
2963
2964672
296500:32:54,599 --> 00:32:57,944
2966áÃäøå ßÊÈ Úáì 10,000 ÚÈæÉ
2967.. ÍíË Çäøí ÏÝÚÊ ÞíãÊåÇ áÐÇ
2968
2969673
297000:32:58,019 --> 00:32:59,539
2971ÍÓäÇ ¡Åäøå ÝÞØ ÛÑíÈ åÐÇ ßáø ãÇÝí ÇáÃãÑ
2972
2973674
297400:32:59,770 --> 00:33:02,443
2975ÓæÝ ÇÛíøÑ ÇáÇÓã ¡ÍÓäÇ ¿
2976ÍÓäÇ ¡ÚÙíã ÌíøÏ
2977
2978675
297900:33:02,772 --> 00:33:04,866
2980ÂäÏí) ÇäÇ ÇÍÙì ÈæÞÊ ããÊÚ)
2981
2982676
298300:33:04,941 --> 00:33:05,942
2984åÐÇ ÌíøÏ íÇ ÃãøÇå
2985
2986677
298700:33:06,026 --> 00:33:08,870
2988áÃäøí áã ÇÐåÈ áÃãÇßä ÑÇÆÚÉ ãËá åÐÇ
2989
2990678
299100:33:09,112 --> 00:33:10,113
2992åÐÇ ÕÍíÍ
2993
2994679
299500:33:10,197 --> 00:33:12,450
2996åÐÇ ÇáãßÇä áÏíå ÑÈÚ äÌãÉ
2997áÐÇ åÐÇ ÌíøÏ ÌÏøÇ
2998
2999680
300000:33:12,782 --> 00:33:16,127
3001åá ÊÚáã Çäø áÏíåã åäÇ
3002ÝØæÑ ÃæÑæÈøí ãÌøÇäÇð ¿
3003
3004681
300500:33:16,369 --> 00:33:19,543
3006ÇäÇ ãÓÑæÑ ÈÃäøß ÊÍÙíä
3007ÈÑÍáÉ ÊËÞíÝíÉ ãÚí íÇ ÃãøÇå
3008
3009682
301000:33:19,789 --> 00:33:23,293
3011ÇäÇ ÍÞøÇ Ýí äÚíã
3012ÌíøÏ ¡ÃÊÚáãíä ãÇÐÇ ¿
3013
3014683
301500:33:24,628 --> 00:33:27,973
3016ÇäÇ ÍÞøÇ ãÊÚÈ
3017ÑÈøãÇ ÍÇä ÇáæÞÊ áääÇã
3018
3019684
302000:33:28,048 --> 00:33:30,142
3021ÓæÝ ÇÊÑßß ÊäÇã
3022ÔßÑÇ áßö
3023
3024685
302500:33:30,383 --> 00:33:32,807
3026ÇäÇ ÂÓÝÉ ÌÏøÇ
3027áÇ ãÔáßÉ ¡ÔßÑÇ áßö
3028
3029686
303000:33:33,054 --> 00:33:34,601
3031æáÇ äÑíÏ Çä äÝæøÊ Ðáß ÇáÝØæÑ ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
3032
3033687
303400:33:34,680 --> 00:33:37,058
3035ÈÇáØÈÚ áÇ ¡ÊÕÈÍíä Úáì ÎíÑ
3036ÍÓäÇ ¡ÍÓäÇ
3037
3038688
303900:34:06,002 --> 00:34:08,471
3040åá ÊãÖÛíä ßÑÇÊ ÇáÔæßæáÇÊå ¿
3041
3042689
304300:34:08,547 --> 00:34:10,174
3044ãÇ åÐÇ ÇáÕæÊ íÇ ÃãøÇå ¿
3045ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå ¿
3046
3047690
304800:34:10,423 --> 00:34:11,515
3049ãÇ ÇáÐí ÇÝÚáå ¿
3050
3051691
305200:34:11,758 --> 00:34:13,977
3053! áÇ ÇÚáã ãÇÐÇ.. Åäøå ÍÞøÇ ÕÇÎÈ
3054
3055692
305600:34:14,052 --> 00:34:15,053
3057ÇäÇ ÂÓÝÉ
3058
3059693
306000:34:15,136 --> 00:34:17,685
3061åá åÐå ÑÞíÞÉ ãÚÏä ÇáÊí ÊáÚÈíä ÈåÇ ¿
3062
3063694
306400:34:18,515 --> 00:34:20,188
3065ÅäøåÇ ÝÞØ Åã&Åã
3066
3067695
306800:34:20,433 --> 00:34:22,435
3069ÍÓäÇ ¡ÍÓäÇ
3070ÇäÊ ÇÎáÏ ááäæã
3071
3072696
307300:34:22,852 --> 00:34:24,525
3074ÇÑÇß Ýí ÇáÕÈÇÍ
3075
3076697
307700:34:47,377 --> 00:34:49,425
3078íãßäß ÇÎÐ ÇÍÏ ßÊÈí áÏæÑÉ ÇáãíÇå
3079
3080698
308100:34:49,504 --> 00:34:50,721
3082ÅÐÇ ÇÓÊáÒã ÇáÃãÑ
3083
3084699
308500:35:05,854 --> 00:35:06,855
3086ÍÓäÇ
3087
3088700
308900:35:09,565 --> 00:35:11,112
3090ÅäøåÇ ÈÏÃÊ ÊÙáã ÍÞøÇ ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
3091
3092701
309300:35:11,191 --> 00:35:12,909
3094íÇ Åáåí ¡ÇÊãäøì ÈÃäøåÇ áÇ ÊËáÌ
3095
3096702
309700:35:13,235 --> 00:35:16,580
3098ÚÒíÒí äÍä Ýí ÊíäíÓí
3099ÅäøåÇ áÇ ÊËáÌ Ýí ÊíäíÓí
3100
3101703
310200:35:20,910 --> 00:35:24,255
3103åá ÊÑì ¿
3104! åÐÇ ãÇ íÓãøì ÇáÊÛíøÑ Ýí ÇáØÞÓ
3105
3106704
310700:35:24,497 --> 00:35:26,841
3108ãä ÇáÌíøÏ Ãäøäí ÇÍÖÑÊ
3109ãáÇÈÓ áÌãíÚ ÇÍæÇá ÇáØÞÓ
3110
3111705
311200:35:27,083 --> 00:35:28,926
3113ãÇ ÇáÐí ÊÝÚáíäå ¿
3114ÓæÝ ÇÞæã ÈÅÎÑÇÌ ãÚØÝí
3115
3116706
311700:35:29,044 --> 00:35:30,045
3118! ÇäÊö áÇ ÊÓÇÚÏíääí
3119
3120707
312100:35:30,128 --> 00:35:31,368
3122ÇäÊö ÊÔÊøÊíä ÇäÊÈÇåí
3123! ÝÞØ ÇÌáÓí
3124
3125708
312600:35:31,504 --> 00:35:32,505
3127Ãíä ãÚØÝß ¿
3128
3129709
313000:35:32,589 --> 00:35:34,182
3131åÐÇ áÇ íÓÇÚÏ ÇÈÏÇ Ýí ÇáæÞÊ ÇáÍÇáí
3132
3133710
313400:35:34,424 --> 00:35:36,768
3135áÇ ÇÕÏøÞ ÈÃäøäí ÊÑßÊß ÊÞäÚíäí
3136ÈÚÏã ÔÑÇÁ ÓíøÇÉ Ðæ ÏÝÚ ÑÈÇÚí
3137
3138711
313900:35:36,843 --> 00:35:37,844
3140áÇ ÇÕÏøÞ åÐÇ
3141
3142712
314300:35:40,096 --> 00:35:42,190
3144ÂäÏí ÝÞØ ÞÏ ÈÈØìÁ ¡ÍÓäÇ ¿
3145ÇäÇ ÇÞæÏ ÈÈØìÁ
3146
3147713
314800:35:42,265 --> 00:35:43,437
3149áÇ ÊÞáÞ ÈÔÃä ãÇ íÝßøÑ
3150Èå ÓÇÆÞæ ÇáÔÇÍäÇÊ
3151
3152714
315300:35:43,683 --> 00:35:45,151
3154ÇäÇ áÓÊ ÞáÞÇð ÈÔÃä ãÇ
3155! íÝßøÑ Èå ÓÇÆÞæ ÇáÔÇÍäÇÊ
3156
3157715
315800:35:45,226 --> 00:35:46,227
3159.. áãÇÐÇ ÓÃßæä ÞáÞÇð ÈÔÃä
3160
3161716
316200:35:47,437 --> 00:35:48,438
3163! áÇ ÊÕÑÎí
3164
3165717
316600:35:48,521 --> 00:35:49,522
3167! ÏÚäÇ ÝÞØ äÎÑÌ ãä åÐÇ ÇáØÑíÞ
3168
3169718
317000:35:49,605 --> 00:35:50,606
3171(ÑÈøãÇ íäÈÛí ÚáíäÇ ÇáÅÊøÕÇá ÈÜ (ÌíÓíßÇ
3172
3173719
317400:35:50,856 --> 00:35:53,359
3175! ÈÇáÊÃßíÏ ÊãÇÒÍíääí
3176ÍÓäÇ ¡áä äÊøÕá ÈåÇ
3177
3178720
317900:35:53,609 --> 00:35:55,782
3180áÇ ¡áÏíäÇ ÅØÇÑ ÚÌáÉ ãËÞæÈ
3181
3182721
318300:35:55,861 --> 00:35:58,114
3184! åÐÇ ßÇÈæÓ
3185ÓæÝ ÇÊæÞøÝ ÌÇäÈÇð
3186
3187722
318800:35:58,364 --> 00:35:59,707
3189<i>ÌíøÏ ¡ÊæÞøÝ ÌÇäÈÇð</i>
3190
3191723
319200:35:59,948 --> 00:36:01,950
3193<i>ÓæÝ äãæÊ íÇ ÃãøÇå áÇ áä äãæÊ</i>
3194
3195724
319600:36:02,201 --> 00:36:04,169
3197Ãíä ãÚØÝß ¿
3198ÇÑÌæßö ÊæÞøÝí Úä ÇáßáÇã
3199
3200725
320100:36:04,536 --> 00:36:05,880
3202<i>ÃÊÚáãíä ãÇÐÇ ¿ÇäÇ ÇÓÊÍÞø åÐÇ</i>
3203
3204726
320500:36:05,955 --> 00:36:07,798
3206<i>åÐÇ ãÇ ÊÍÕá Úáíå ÚäÏãÇ ÊÞæÏ ÚÈÑ ÇáÈáÇÏ</i>
3207
3208727
320900:36:07,874 --> 00:36:09,296
3210<i>Úáì áæÍ ÊÒáøÌ *íÞÕÏ ÇáÓíøÇÑÉ*</i>
3211
3212728
321300:36:09,542 --> 00:36:10,742
3214<i>áÇ ÊÊÍÏøË Úä ÔíÁ ÞÏ ÍÕá æÇäÊåì</i>
3215
3216729
321700:36:10,794 --> 00:36:11,886
3218<i>åÐÇ ÝÞØ Ìäæä ¡Ìäæä ÈÇáßÇãá</i>
3219
3220730
322100:36:12,129 --> 00:36:13,176
3222ßÇä ÈÇáÅãßÇä Çä íßæä ÇáæÖÚ ÇÓæÃ
3223åá ÊãÇÒÍíääí ¿
3224
3225731
322600:36:13,255 --> 00:36:14,632
3227! ÇäÙÑ ¡äÍä äÑì
3228äÍä ÇÍíÇÁ
3229
3230732
323100:36:14,882 --> 00:36:16,850
3232ÍÓäÇ ¡ÇÌá äÍä ÇÍíÇÁ
3233ÝÞØ ÇÔßÑ Çááå Úáì Ðáß
3234
3235733
323600:36:16,926 --> 00:36:18,052
3237ÍÓäÇ ¿
3238.. ÍÓäÇ ¡ÇäÇ ÓæÝ ÇÎÑÌ
3239
3240734
324100:36:18,135 --> 00:36:19,182
3242Ãíä ãÚØÝß ¿
3243
3244735
324500:36:19,261 --> 00:36:20,808
3246! áÇ ÇÍÊÇÌ Åáì ãÚØÝ
3247ÓæÝ ÇÚæÏ ÎáÇá ËÇäíÊíä ¡ÍÓäÇ ¿
3248
3249736
325000:36:20,888 --> 00:36:22,310
3251áÇ ¡ÇäÇ ÎíÑ
3252
3253737
325400:36:22,556 --> 00:36:25,230
3255! ÇäÊ ÍÞøÇ ãÝÊæá ÇáÚÖáÇÊ
3256ãÇ ÇáÐí ÊÍÇæáíä ÅËÈÇÊå åäÇ ¿
3257
3258738
325900:36:25,476 --> 00:36:27,478
3260! ßä ÍÐÑÇ ãä Çä ÊäÒáÞ
3261
3262739
326300:36:27,812 --> 00:36:30,440
3264! ÂäÏí) ¡ÇÞÏÇãß ÓæÝ ÊÊÈáøá)
3265
3266740
326700:36:30,523 --> 00:36:32,490
3268<b>Ãíä åí "ßÇáæÔÇÊß" ¿
3269<font color="#FFE87C">*ÃÍÐíÉ ËÞíáÉ ãÖÇÏøÉ ááãÇÁ*</font></b>
3270
3271741
327200:36:33,066 --> 00:36:34,409
3273ÈÑÈøß
3274
3275742
327600:36:36,820 --> 00:36:38,993
3277(ÇäÊ ãÊÚæøÏ Úáì (ßÇáíÝæÑäíÇ
3278åÐÇ ßáø ãÇÝí ÇáÃãÑ
3279
3280743
328100:36:39,072 --> 00:36:40,995
3282(áÇ ÊÚáã ãÇåí (ÇáßÇáæÔÇÊ
3283
3284744
328500:36:41,658 --> 00:36:43,001
3286áÇ ÇÚáã
3287
3288745
328900:36:43,660 --> 00:36:45,333
3290.. áÇ ÇÚáã ¡ÅäøåÇ
3291
3292746
329300:36:45,995 --> 00:36:48,498
3294.. ÅäøåÇ áÇ ÊÈÏæ
3295ÅäøåÇ áÇ ÊÈÏæ ãËÞæÈÉ
3296
3297747
329800:36:48,998 --> 00:36:51,421
3299ÍÓäÇ ¡åäÇáß ãÔßáÉ ãÇ ÝíåÇ ßãÇ ÊÚáã ¿
3300
3301748
330200:36:51,501 --> 00:36:52,502
3303áÇ ÇÚáã ãÇ ÇáãÔßáÉ
3304
3305749
330600:36:52,585 --> 00:36:54,178
3307áãÇ áÇ äÊøÕá Úáì ÔÇÍäÉ ÞØÑ ¿
3308
3309750
331000:36:54,254 --> 00:36:55,346
3311ÇäÙÑ ¡åäÇß ãØÚã
3312
3313751
331400:36:55,588 --> 00:36:59,092
3315ÏÚäÇ äÐåÈ æääÊÙÑ ÈÇáÏÇÎá
3316åá ãßÊæÈ åäÇß "ÊÇÈÇÓ" ¿
3317
3318752
331900:36:59,342 --> 00:37:00,935
3320! "ÇäÇ ÇÍÈ " ÊÇÈÇÓ
3321*ãØÚã ÇÓÈÇäí*
3322
3323753
332400:37:01,177 --> 00:37:03,020
3325<i>áíÓ åÐÇ ÇáãßÊæÈ íÇ ÃãøÇå</i>
3326
3327754
332800:37:09,478 --> 00:37:12,152
3329åÐÇ ÇáãßÇä ÑÇÆÍÊå ÊÈÏæ
3330ãËá ÚáßÉ ÈäßåÉ ÇáÝÑÇæáÉ
3331
3332755
333300:37:12,481 --> 00:37:14,653
3334ÇÑÌæßò áÇ ÊÌáÓí ÈÌÇäÈí
3335
3336756
333700:37:15,483 --> 00:37:17,156
3338ÚäÏãÇ ßäÊ ÕÛíÑÉ
3339
3340757
334100:37:17,944 --> 00:37:21,118
3342æÇáÏß ÍÇæá ÅÑÛÇãí Úáì ÇáÐåÇÈ
3343Åáì ÇÍÏ åÐå ÇáÇãÇßä ãÚå
3344
3345758
334600:37:21,197 --> 00:37:22,369
3347"ÇÚÊÞÏ Çä Ðáß Óíßæä " ãËíÑÇ
3348
3349759
335000:37:24,451 --> 00:37:26,453
3351ÇÌá ¡ãÇ ÇáÐí íãßääí Þæáå ¿
3352
3353760
335400:37:27,328 --> 00:37:28,545
3355áíÓ åÐ ÇáÓÈÈ ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
3356
3357761
335800:37:29,789 --> 00:37:32,338
3359ãÇÐÇ ¿ÚÐÑÇ ãÇÐÇ ¿
3360ãÔÇßáß ãÚ ÇáäøÓÇÁ
3361
3362762
336300:37:32,792 --> 00:37:35,966
3364åá ÊÚÊÞÏ Ãäø Çíø ÌÒÁ
3365ãä ÇáÚáÇÞÉ íßæä ÌäÓíø ¿
3366
3367763
336800:37:36,296 --> 00:37:37,843
3369Ýí ÇáæÇÞÚ ßÏÊ Çä ÇÊÞíøà Úáì ÇáØÇæáÉ
3370
3371764
337200:37:37,964 --> 00:37:38,931
3373ÍíäãÇ ÓÃáÊíäí Ðáß
3374ÊæÞøÝ Úä Þæá Ðáß
3375
3376765
337700:37:39,007 --> 00:37:40,259
3378ßÏÊ Çä ÇÊÞíøà ÞÐíÝÉ
3379
3380766
338100:37:40,341 --> 00:37:41,467
3382Úáì ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÍÇäÉ
3383ÇÑÌæß
3384
3385767
338600:37:41,676 --> 00:37:43,770
3387ÃÊÚáã ¡ÏÚäÇ äÝßøÑ ÝíåÇ
3388ÚäÏãÇ ßäÊ ØÝáÇ
3389
3390768
339100:37:43,845 --> 00:37:45,847
3392ÍíäãÇ ßÇä ÚãÑß ÊÞÑíÈÇ ÔåÑíä
3393
3394769
339500:37:46,139 --> 00:37:48,562
3396ÞÖíÈß ÈÏà íÕÈÍ áæäå ÇÑÌæÇäíø
3397ÇÞÓã áß
3398
3399770
340000:37:48,641 --> 00:37:49,893
3401ÇÑÌæßö ÊæÞøÝí
3402ßäÊ ÇÝÍÕ
3403
3404771
340500:37:49,976 --> 00:37:52,695
3406Ðáß ÇáÞÖíÈ ÌíøÏÇ íæãíøÇ
3407ÍÊøì ÇÕÍÈÊ Ýí ÇáÎÇãÓÉ
3408
3409772
341000:37:52,854 --> 00:37:54,527
3411ÇÊæÓøá Åáíßö Çä ÊÊæÞøÝí Úä ÇáßáÇã ÇáÂä
3412
3413773
341400:37:54,689 --> 00:37:57,362
3415ÓÊÞæá áí ãÇ ÅÐÇ ÈÏà ÞÖíÈß Çä íÕÈÍ
3416ÇÑÌæÇäíø ãÌÏøÏÇ ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
3417
3418774
341900:37:57,691 --> 00:37:59,411
3420ÞÖíÈí íãßä Çä íäãæ áíÕÈÍ ßãÞáÉ ÇáÚíä ÍÑÝíøÇ
3421
3422775
342300:37:59,444 --> 00:38:00,445
3424æáä ÇÎÈÑß ÈÐáß ÇÈÏÇ
3425
3426776
342700:38:00,695 --> 00:38:01,696
3428ÇäÇ ÝÞØ ÞáÞÉ Úáíß
3429
3430777
343100:38:01,863 --> 00:38:04,116
3432.. áæä ÞÖíÈí
3433áíÓ ÇÑÌæÇäíø
3434
3435778
343600:38:04,491 --> 00:38:05,492
3437Çäå æÑÏí
3438ãÑÍÈÇð
3439
3440779
344100:38:06,367 --> 00:38:08,165
3442ÔßÑÇ áß
3443ÔßÑÇ áß íÇ ÚÒíÒÊí
3444
3445780
344600:38:08,369 --> 00:38:10,792
3447ÇáØÑÞ ÓíÆÉ ÞáíáÇð
3448
3449781
345000:38:10,872 --> 00:38:13,045
3451ÑÈãÇ ÊÃÎÐ ÔÇÍäÉ ÇáÞØÑ ÈÚÖ ÇáæÞÊ
3452
3453782
345400:38:13,500 --> 00:38:15,298
3455ÝÊÇÊäÇ ÌíÏÉ Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÓíøÇÑÇÊ
3456
3457783
345800:38:15,376 --> 00:38:17,049
3459åá ÊÑíÏæä ãäøí Çä ÇÓÃáåÇ Çä ÊáÞí äÙÑå ¿
3460
3461784
346200:38:17,378 --> 00:38:18,550
3463ãä åí ¿
3464
3465785
346600:38:19,047 --> 00:38:20,890
3467íÇ Åáåí ¡íÇáå ãä ÔÆ ÙÑíÝ
3468
3469786
347000:38:21,341 --> 00:38:23,890
3471(åÐÇ áØÝ ãäß íÇ (ãææäáÇíÊ
3472
3473787
347400:38:23,968 --> 00:38:25,845
3475ÇÊãäøì ÝÞØ áæ Çäß ßäÊ ãÑÊÏíå ÔÆ ÇÏÝÆ
3476
3477788
347800:38:26,054 --> 00:38:28,398
3479åÐÇ áØÝ ãäß ¡æáßäøäí ÈÎíÑ
3480
3481789
348200:38:28,681 --> 00:38:31,275
3483ÅáÈÓ ÛØÇÁ ÇáÑÃÓ íÇ ÚÒíÒí
3484áÇ áÇ ÃÑíÏ ÝÚá Ðáß
3485
3486790
348700:38:31,976 --> 00:38:34,525
3488åÇ åæ
3489
3490791
349100:38:34,854 --> 00:38:37,527
3492áÏíß ËáÌ íÍíØ ÈÅØÇÑ ÇáÚÌáÉ
3493
3494792
349500:38:37,731 --> 00:38:40,530
3496Çäå íÍÌÈ ÇáÅØÇÑ æ íÌÚáå íÈÏæ æ ßÃäå ãËÞæÈ
3497
3498793
349900:38:40,651 --> 00:38:41,652
3500! íÇ ÅÇåí
3501åá ÇäÊö ãÊÃßÏÉ ãä Ðáß ¿
3502
3503794
350400:38:41,735 --> 00:38:42,935
3505åá ÇäÊò ãÊÃßÏÉ Çäøå áíÓ ËÞÈÇ ¿
3506
3507795
350800:38:43,028 --> 00:38:44,371
3509ÇäÇ ãÊÃßÏå
3510
3511796
351200:38:46,031 --> 00:38:47,874
3513! íÇááÑæÚÉ ÇäøåÇ ÍÞøÇð ãíßÇäíßÉ
3514
3515797
351600:38:48,075 --> 00:38:49,577
3517ÇäøåÇ ÍÞøÇð ÊÚÑÝ ãÇáÐí ÊÝÚáå
3518
3519798
352000:38:49,701 --> 00:38:51,420
3521íÇ Åáåí áã Êßæäí ÊãÒÍíä
3522
3523799
352400:38:51,579 --> 00:38:52,922
3525ÔßÑÇ ÌÒíáÇ áßö
3526
3527800
352800:38:53,206 --> 00:38:54,879
3529åÐÇ ÇáßÚÈ ÃÊì äÊíÌÉ
3530ÇäÇ ãäÏåÔÉ ÌÏøÇ
3531
3532801
353300:38:56,042 --> 00:38:58,841
3534åá íãßääí Çä ÇÎÕøß ÈÑÞÕÉ ÎÇÕøÉ ¿
3535
3536802
353700:38:58,920 --> 00:39:00,843
3538ÇæÏø Ðáß.. ÔßÑÇ áßö
3539
3540803
354100:39:00,922 --> 00:39:03,846
3542æáßäø ÑøÈãÇ Ýí æÞÊ áÇÍÞ
3543ÍíäãÇ áÇ Êßæä Ããøí åäÇ
3544
3545804
354600:39:05,552 --> 00:39:07,225
3547ÚÙíã ¡ÔßÑÇ áßö
3548ÍÓäÇ
3549
3550805
355100:39:07,303 --> 00:39:08,475
3552áíÈÇÑßßã ÇáÑÈø ÌãíÚÇ
3553
3554806
355500:39:08,596 --> 00:39:10,690
3556Åáì ÇááÞÇÁ ¡ÊÛØøí
3557(ÔßÑÇ áßö ¡ÓíøÏÉ (ÌæíÓ
3558
3559807
356000:39:10,765 --> 00:39:13,268
3561íÞæáæä ÈÃäøå áÇ íäÈÛí Úáíßã Çä
3562ÊßæäæÇ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÑíÚ ÇáÂä
3563
3564808
356500:39:13,393 --> 00:39:14,440
3566åá ÓÊÈÞæä åäÇ ¿
3567
3568809
356900:39:14,727 --> 00:39:16,604
3570ÇÌá ¡ÝÞØ ÓäÍÌÒ Ýí ÝäÏÞ
3571Çæ Ãíø ÔíÁ Úáì ãÇ ÇÚÊÞÏ
3572
3573810
357400:39:17,063 --> 00:39:19,235
3575ÍÓäÇ ¡Ýí ÇáæÇÞÚ
3576.. áÇ íäÈÛí ÚáíäÇ Ðáß áÃäøå
3577
3578811
357900:39:19,565 --> 00:39:21,205
3580Óíßæä ãä ÇáÕÚÈ ÅíÌÇÏ ÛÑÝÉ Ýí Çíø ãßÇä åäÇ
3581
3582812
358300:39:21,233 --> 00:39:22,200
3584ÈÇáÊÃßíÏ
3585
3586813
358700:39:22,276 --> 00:39:23,619
3588åá áÏíßã ãßÇä áÊÈíÊæä Ýíå ¿
3589
3590814
359100:39:23,694 --> 00:39:25,948
3592! ÇÌá
3593áÇ ¡áíÓ áÏíäÇ
3594
3595815
359600:39:26,239 --> 00:39:28,241
3597äÍä äÚÑÝ ÇÍÏåã
3598äÍä áÇ äÚÑÝ ÇÍÏ
3599
3600816
360100:39:28,658 --> 00:39:30,080
3602.. åá ÊÚÊÞÏ ÈÃäøå ÚáíäÇ
3603áÇ ¡áÇ ÇÚÊÞÏ
3604
3605817
360600:39:30,577 --> 00:39:32,420
3607íãßääÇ ÇáÇÊøÕÇá ÈÜ.. ÇäÊ ÊÚáã
3608
3609818
361000:39:32,537 --> 00:39:34,790
3611<i>ÌíÓíßÇ) ¡ÔßÑÇ áßö áÃÎÐäÇ ÚÒíÒÊí)</i>
3612
3613819
361400:39:35,248 --> 00:39:36,750
3615Ããøß ÊäÞá áí ÇáÃÎÈÇÑ ãä æÞÊ áÂÎÑ
3616
3617820
361800:39:36,958 --> 00:39:38,926
3619ßíÝ ÍÇáß íÇ ÚÒíÒÊí ¿
3620
3621821
362200:39:39,419 --> 00:39:42,093
3623(ÈÇáæÇÞÚ ¡ÃäÇ ÍÇãá ÓíøÏÉ (Èí
3624
3625822
362600:39:42,589 --> 00:39:46,015
3627ÇÌá ¡áÏíø ãæÚÏ ãÌÏøÏÇ Ýí ÇÈÑíá
3628ÇÔÚÑ æßÃäøäí ãäÒá
3629
3630823
363100:39:46,302 --> 00:39:47,804
3632! áÇ ¡Ýí ÇáæÇÞÚ ÊÈÏíä ÑÇÆÚÉ
3633
3634824
363500:39:48,095 --> 00:39:49,312
3636ÇÌá ¡ÊÈÏíä ÌãíáÉ ÌÏøÇ ßãÇ ÇäÊö
3637
3638825
363900:39:49,430 --> 00:39:50,647
3640.. ÔßÑÇ áßã ¡ÇäÇ
3641
3642826
364300:39:51,432 --> 00:39:52,775
3644ÇÞÏøÑ ßÐÈßã
3645
3646827
364700:39:52,892 --> 00:39:54,394
3648áÇ ¡áíÓ ßÐÈÇ Úáì ÇáÅØáÇÞ
3649
3650828
365100:39:55,436 --> 00:39:57,609
3652ÈÕÑÇÍÉ ¡áÇ ÇÚáã ßíÝ ÇÍãá ÈÇÓÊãÑÇÑ
3653
3654829
365500:39:57,688 --> 00:39:59,110
3656áÏíø äÙÑíøÉ
3657
3658830
365900:39:59,189 --> 00:40:01,156
3660Ýí ÇáæÇÞÚ ÊÏÚì ßÃÓíä
3661ãä ÇáãÇÑÌÑíÊÇ æ ãÖÇÌÚÉ
3662
3663831
366400:40:02,817 --> 00:40:04,114
3665ßáø ãÑÉ ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
3666
3667832
366800:40:06,279 --> 00:40:07,326
3669ãäÒá Ìãíá ÌÏøÇ
3670
3671833
367200:40:07,447 --> 00:40:09,449
3673ÇÌá ¡áæä Ìãíá ÌÏøÇ
3674Úãá ØáÇÁ ÌíøÏ
3675
3676834
367700:40:09,782 --> 00:40:12,456
3678ØáÇÁ ÌÏíÏ ¡ÃËÇË ÌÏíÏ
3679Åäøå Úãá ãÊÞä ÈÑæÚÉ
3680
3681835
368200:40:12,785 --> 00:40:14,537
3683íÇ áå ãä Êßæíä Ìãíá áÏíß åäÇ
3684
3685836
368600:40:14,621 --> 00:40:15,622
3687ÔßÑÇ
3688
3689837
369000:40:16,122 --> 00:40:17,624
3691ÇÌá ¡áÞÏ ÇÚÌÈäÇ
3692
3693838
369400:40:17,790 --> 00:40:20,168
3695ÇÚÊÞÏ Çäøå ÇÓÊÛÑÞ æÞÊ ãä ÇÌá ÝÊÇÊí
3696
3697839
369800:40:20,251 --> 00:40:22,128
3699áßí ÊÊÃÞáã ãÚå
3700æáßäøí ÇÚÊÞÏ ÈÃäøåÇ ÇÍÈøÊå
3701
3702840
370300:40:22,503 --> 00:40:23,675
3704ÇÌá ¡áÞÏ ÇÍÈÈÊå
3705
3706841
370700:40:23,755 --> 00:40:25,598
3708ÇäÊ æ (ÌíÓíßÇ
3709
3710842
371100:40:25,673 --> 00:40:26,970
3712ßäÊãÇ ÚÔíÞÇä Ýí ÇáËÇäæíÉ ¿
3713
3714843
371500:40:27,050 --> 00:40:29,348
3716ÇÌá ¡ßäøÇ äÊæÇÚÏ áãÏøÉ Ýí ÇáËÇäæíÉ
3717ÇÌá
3718
3719844
372000:40:29,594 --> 00:40:31,312
3721ßÇä ÇãÑÇ ÑÇÆÚÇ
3722ßÇä ÍÞøÇ æÞÊÇ ããÊÚÇ
3723
3724845
372500:40:31,638 --> 00:40:33,515
3726ÇÊÚáã ¡ÅäøåÇ ÊÊÍÏøË Úäß ØæÇá ÇáæÞÊ
3727
3728846
372900:40:33,848 --> 00:40:35,725
3730ÍÞøÇ ¿åÐÇ ÇãÑ ãÖÍß
3731
3732847
373300:40:35,808 --> 00:40:37,857
3734áÃäøäÇ ßäøÇ äÊÍÏøË Úä ßËíÑÇ
3735
3736848
373700:40:38,145 --> 00:40:41,274
3738áÇ ÇÚáã ÅÐÇ ÊÍÏøËäÇ ÚäåÇ ßËíÑÇ ¡ÃáíÓ ßÐáß ¿
3739
3740849
374100:40:41,357 --> 00:40:43,154
3742ÇÚäí ¡ÞáíáÇ
3743
3744850
374500:40:43,483 --> 00:40:45,281
3746áÞÏ ÐßÑäÇåÇ ÚÏøÉ ãÑÇÊ Ýí ÇáãÍÇÏËÉ
3747
3748851
374900:40:45,526 --> 00:40:47,494
3750Þáíá ÌÏøÇ
3751(ÃÊÑíä ¡(ÌíÓíßÇ
3752
3753852
375400:40:47,987 --> 00:40:51,992
3755ÂäÏí ãÇ ÒÇá ÃÚÒÈ ¡æßäøÇ äÊÓÇÆá ãÇ ÅÐÇ
3756
3757853
375800:40:52,200 --> 00:40:55,374
3759ÇäÝÕÇáß Úäå áå ÚáÇÞÉ ÈÇáÃãÑ
3760ãÇ ÑÃíß ¿
3761
3762854
376300:40:55,453 --> 00:40:58,798
3764áÇ ¡ÇÌá áÇ Êßæäí ÓÎíÝÉ
3765ßäøÇ ãÌÑøÏ ÇæáÇÏ
3766
3767855
376800:40:59,332 --> 00:41:01,710
3769ÇäÝÕáÊ Úäøí ÍíäãÇ ßäøÇ ãÇÐÇ ¡Ýí ÇáÜ 17 ¿
3770
3771856
377200:41:03,544 --> 00:41:04,545
3773ÇäÊÙÑ ÏÞíÞÉ
3774
3775857
377600:41:05,505 --> 00:41:07,507
3777ÇäÊ ÇäÝÕáÊ ÚäåÇ ¿
3778
3779858
378000:41:08,174 --> 00:41:09,847
3781ÈÇáæÇÞÚ ¡ÊÞäíøÇ ÇÌá
3782
3783859
378400:41:10,051 --> 00:41:11,553
3785íÇ Åáåí
3786åá ÊÐßÑ ßã ßäÊ ãÌäæäÇ ¿
3787
3788860
378900:41:11,719 --> 00:41:13,813
3790.. áÞÏ ßäÊ ÕÛíÑÇ æäæÚÇ ãÇ
3791
3792861
379300:41:13,888 --> 00:41:16,016
3794ÃÊÚáãíä ¡áÞÏ ÔÚÑÊ ÈÇáßËíÑ
3795ãÔÇÚÑ ßÈíÑÉ
3796
3797862
379800:41:16,224 --> 00:41:18,477
3799ÓíøÏÉ åá ßäÊö ÊÚáãíä
3800Ãäø ÊÞÏøã áí
3801
3802863
380300:41:18,559 --> 00:41:19,902
3804ãÈÇÔÑÉ ÞÈá ÏÎæáäÇ ááßáíøÉ ¿
3805
3806864
380700:41:20,186 --> 00:41:22,735
3808"áÞÏ ßÇä ÚÑÖ ÒæÇÌ ãä äæÚ " ÇÌË Úáì ÑßÊíß
3809
3810865
381100:41:22,814 --> 00:41:24,236
3812Ýí ãäÊÕÝ ãáÚÈ ßÑÉ ÇáÞÏã
3813
3814866
381500:41:24,690 --> 00:41:26,738
3816ßÇä ÇãÑÇð ÓÎíÝÇð
3817ßÇä ÇãÑÇð ÓÎíÝÇð ãÇ ÞãäÇ Èå
3818
3819867
382000:41:26,942 --> 00:41:29,866
3821áÞÏ ÞáÊ ãä ÇáæÇÖÍ ÈÃäøäÇ ÕÛÇÑÇð
3822æÈÚÏåÇ Çäåì ÇáÚáÇÞÉ
3823
3824868
382500:41:29,945 --> 00:41:31,118
3826! ÝÞØ åßÐÇ
3827
3828869
382900:41:32,907 --> 00:41:33,908
3830! ÇÌá
3831
3832870
383300:41:34,075 --> 00:41:35,715
3834ÂäÏí) ¡åá íãßäß ÇáÊÎíøá ãÇ ÅÐÇ ÞáÊ äÚã ¿)
3835
3836871
383700:41:37,704 --> 00:41:39,047
3838áÇ
3839
3840872
384100:41:55,555 --> 00:41:58,559
3842.. ÇäÊ ÊÞÏøãÊ áåÇ ¡åÐÇ
3843
3844873
384500:42:00,476 --> 00:42:01,819
3846ÇÊãäøì Çäøí ÚáãÊ Ðáß
3847
3848874
384900:42:03,563 --> 00:42:06,066
3850ÍÓäÇ ¡ÇäÊö ÊÚáãíä ÇáÂä
3851
3852875
385300:42:11,069 --> 00:42:13,071
3854ßäÊ ÝÞØ ÇÑíÏ ÇáãÓÇÚÏÉ
3855
3856876
385700:42:13,947 --> 00:42:15,164
3858ÇäÊò ÏÇÆãÇ åßÐÇ
3859
3860877
386100:42:17,617 --> 00:42:20,291
3862ÑÈøãÇ ÑÄíÊåÇ ßÇä ÇãÑÇð ÌíøÏÇ
3863
3864878
386500:42:21,246 --> 00:42:23,123
3866ÑÈøãÇ åÐÇ íÓÇÚÏß Ýí ÇáÅÓÊãÑÇÑ ÈÍíÇÊß
3867
3868879
386900:42:24,417 --> 00:42:27,921
3870Ãæ ÑÈøãÇ áãÑøÉ æÇÍÏÉ ¡íãßäßö ÝÞØ
3871
3872880
387300:42:28,963 --> 00:42:31,307
3874ãÑøÉ æÇÍÏÉ ¡Çä ÊåÊãøí
3875ÈÜ ÇãæÑß ÇáÎÇÕøÉ íÇ ÃãøÇå
3876
3877881
387800:42:31,382 --> 00:42:32,508
3879ÑÈøãÇ Ðáß íßæä ÞÏ ÍÕá
3880
3881882
388200:42:33,760 --> 00:42:36,263
3883áÏíø ÇÌÊãÇÚ Ýí ÔÑßÉ ßæÓÊæ Çáíæã ¡ÍÓäÇ ¿
3884
3885883
388600:42:36,596 --> 00:42:37,643
3887ÓæÝ Çßæä ãÞÏøÑÇ ÌÏøÇ
3888
3889884
389000:42:37,764 --> 00:42:40,517
3891ÅÐÇ Çãßä Çä äÞæÏ ÈÕãÊ
3892ÍÊøì äÕá Åáì ÊßÓÇÓ
3893
3894885
389500:42:40,600 --> 00:42:41,601
3896.. ÓæÝ
3897
3898886
389900:42:42,935 --> 00:42:44,779
3900ÓæÝ Çßæä ãÞÏøÑÇ áÐáß ÌÏøÇ
3901
3902887
390300:43:18,472 --> 00:43:20,349
3904ÓæÝ íÏÚæääí ÈÚÏ áÍÙÇÊ
3905
3906888
390700:43:20,432 --> 00:43:23,151
3908áÐÇ ÝÞØ ÇäÊÙÑí åäÇ ÍÊøì ÇÚæÏ
3909æáÇ ÊÊÍÏøËí ãÚ Çíø ÇÍÏ
3910
3911889
391200:43:23,644 --> 00:43:25,988
3913åá íãßääí Þæá ÔíÁ æÇÍÏ ¿
3914áÇ ¡áÇ íãßäßö Ðáß
3915
3916890
391700:43:26,313 --> 00:43:27,860
3918ÂäÏí) ¡áÇ ÇÚÊÞÏ Çäøåã ÓíÏÚæäß)
3919
3920891
392100:43:28,857 --> 00:43:30,278
3922áãÇÐÇ áä íäÒáæÇ áíÏÚæääí ¿
3923
3924892
392500:43:30,358 --> 00:43:31,735
3926áÃäøäí áÇÍÙÊ ßíÝ ÊÊãø ÇáÇãæÑ åäÇ
3927
3928893
392900:43:31,901 --> 00:43:33,494
3930ÅäøåÇ ãÎÊáÝÉ ¡ÃÊÚáã ¿
3931
3932894
393300:43:33,569 --> 00:43:35,446
3934Åäøåã íÃÊæä áØÇæáÊß Çæ ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá
3935
3936895
393700:43:35,530 --> 00:43:38,454
3938ÇáÃÔÎÇÕ Ðæí ÇáÞãíÕ ÇáÃÍãÑ
3939íÑæä ÇÔíÇÁ Úáì ÇáØÇæáÉ
3940
3941896
394200:43:38,533 --> 00:43:40,206
3943ÊÌáÈ ãäÊÌß áåã Çæ ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá
3944
3945897
394600:43:40,326 --> 00:43:41,498
3947! ÊÈøÇ
3948
3949898
395000:43:41,702 --> 00:43:44,205
3951ÇÐåí ¡ÝÞØ ÛÇÏÑí
3952Ãíä ÓæÝ ÇÞÇÈáß ¿
3953
3954899
395500:43:44,497 --> 00:43:46,499
3956ÃäÏÑæ) ¿)
3957ãÑÍÈÇ
3958
3959900
396000:43:46,833 --> 00:43:49,882
3961(Åäøå ÇÎíÑÇð áÔÑÝ áí Çä ÇÞÇÈáß (ÃäÏÑæ
3962
3963901
396400:43:50,503 --> 00:43:51,846
3965ÇÌá ¡ÚÙíã
3966ÔÑßÉ ßæÓÊæ
3967
3968902
396900:43:52,046 --> 00:43:54,390
3970(åÐå (ÌæíÓ
3971
3972903
397300:43:55,007 --> 00:43:57,009
3974(åÐå.. (ÌæíÓ ÌæíÓÊæä
3975
3976904
397700:43:57,343 --> 00:43:59,266
3978ÔÑíßÊí Ýí ÇáÚãá
3979
3980905
398100:43:59,345 --> 00:44:00,312
3982! ÇÌá
3983
3984906
398500:44:00,388 --> 00:44:01,389
3986ÇäÇ ÔÑíßÊå Ýí ÇáÚãá
3987
3988907
398900:44:01,514 --> 00:44:03,608
3990ÅÐÇ íÌÈ Úáíßö Çä ÊÌáÓí
3991ãÐåá ¡ÇÌá
3992
3993908
399400:44:03,683 --> 00:44:05,856
3995ÈÇáØÈÚ ¡ÊÝÖøáí ÈÇáÌáæÓ
3996"ÔÑíßÊå Ýí ÇáÚãá ¡ÇÌáÓí"
3997
3998909
399900:44:05,935 --> 00:44:07,733
4000ÇÌá ¡æáãÇ áÇ ÊÌáÓí ¿
4001
4002910
400300:44:07,812 --> 00:44:10,862
4004ÇÐÇ ¡ÇæÏø Çä ÇÈÏà ÈÞæá ßã Çäøå
4005
4006911
400700:44:11,191 --> 00:44:13,659
4008íÔÑÝøäí ÈÃäø ÔÑßÉ ßæÓÊæ ÞÈáÊ ãÞÇÈáÊí
4009
4010912
401100:44:13,734 --> 00:44:16,203
4012ÇÚáã Çäø ÏÚã ÔÑßÉ ßæÓÊæ
4013
4014913
401500:44:16,279 --> 00:44:19,374
4016ÈÅãßÇäå ÍÞøÇ Çä íÌÚá
4017ãä ÇáãäÊÌ ÇáÔíÁ ÇáßÈíÑ
4018
4019914
402000:44:19,448 --> 00:44:20,728
4021ÍÓäÇ ¡ÇäÇ ÇÊØáøÚ áÓãÇÚ ÚÑÖ ÝßÑÊß
4022
4023915
402400:44:20,783 --> 00:44:21,784
4025ÔßÑÇ áß
4026
4027916
402800:44:21,909 --> 00:44:24,253
4029æÇáÂä ¡ÓÃÞæá ÇáÈÚÖ Úä ÊÇÑíÎ ãäÊÌí
4030
4031917
403200:44:24,745 --> 00:44:26,372
4033ÇäÇ ÂÓÝ
4034! áÇ ãÔßáÉ
4035
4036918
403700:44:26,873 --> 00:44:28,875
4038ãÇ åÐÇ ¿
4039ÚáøÇÞ ÍÞíÈÊí
4040
4041919
404200:44:29,167 --> 00:44:30,168
4043ãÇ ÝÇÆÏÊå ¿
4044
4045920
404600:44:30,376 --> 00:44:34,722
4047Åäøå ÝÞØ íãäÚ ÇáÌíÈ ÇáÌÇäÈí
4048ãä ãáÇãÓÉ ÇáÃÑÖíøÉ ÇáÞÐÑÉ
4049
4050921
405100:44:36,382 --> 00:44:39,682
4052åÐÇ ÚÙíã
4053ÇÌá ¡Åäøå ÍÞøÇ ÃäíÞ
4054
4055922
405600:44:39,927 --> 00:44:41,929
4057ãä Ãíä ÊÍÕáíä Úáíå ¡ÚáøÇÞ ÇáÍÞíÈÉ ¿
4058
4059923
406000:44:42,138 --> 00:44:43,640
4061ãä ãæÞÚ "ÇãÇÒæä" Úáì ãÇ ÇÚÊÞÏ
4062
4063924
406400:44:49,882 --> 00:44:50,482
4065"ÇÐåÈí"
4066
4067925
406800:44:51,932 --> 00:44:52,582
4069"ãÇÐÇ ¿"
4070
4071926
407200:44:52,899 --> 00:44:54,241
4073ÇÐåÈí
4074
4075927
407600:44:54,441 --> 00:44:56,364
4077áÇ ¡áä ÇÐåÈ Åäøå ÊÕÑøÝ æÞÍ
4078
4079928
408000:44:57,569 --> 00:44:58,912
4081ÇÐåÈí
4082áÇ ¡ÓíÈÏæ åÐÇ ÓíÆÇ
4083
4084929
408500:44:59,112 --> 00:45:00,113
4086! ÇÐåí ãä åäÇ
4087
4088930
408900:45:00,280 --> 00:45:03,080
4090Åäøå ÊÕÑøÝ æÞÍ ¡ÌÏøÇ æÞÍ
4091
4092931
409300:45:03,284 --> 00:45:04,627
4094åá ÓÊÐåíä ¿
4095
4096932
409700:45:04,911 --> 00:45:05,912
4098ÊæÞøÝ
4099
4100933
410100:45:06,120 --> 00:45:07,918
4102ÂÓÝ ¡ÇÑÌæß Çßãá
4103
4104934
410500:45:08,915 --> 00:45:12,635
4106(áÞÏ ÕäÚÊ ãÓÊÍáÈ ÕÛíÑ ÌÏøÇ ãÑÈæØ ÈÃÏÇÉ ÊÚáíÞ
4107¡(ÑÇíä ÓÇÆáíä ÛíÑ ÞÇÈáíä ááÅãÊÒÇÌ ßÇáãÇÁ æ ÇáÒíÊ*
4108
4109935
411000:45:12,919 --> 00:45:17,925
4111ÍíË íÓÎøÑ ÇáÞæøÉ ÇáØÈíÚíÉ
4112ááÊäÙíÝ æ ÇáÑÛæÉ áÕäÚ
4113
4114936
411500:45:18,174 --> 00:45:19,676
4116ÒíÊ ÌæÒ ÇáåäÏ
4117
4118937
411900:45:20,885 --> 00:45:22,228
4120.. ÒíÊ áÈø ÇáäÎáÉ
4121
4122938
412300:45:23,095 --> 00:45:24,096
4124ÃßÓÌíä
4125
4126939
412700:45:24,305 --> 00:45:25,306
4128.. æ
4129
4130940
413100:45:26,265 --> 00:45:27,608
4132! ÇáÕæíÇ
4133
4134941
413500:45:27,934 --> 00:45:29,902
4136Ãæ ßãÇ ÇÍÈø Çä ÇÏÚæå
4137
4138942
413900:45:30,603 --> 00:45:32,446
4140! "ÓÇíæßáíä"
4141! "ÓÇíæßáíä"
4142
4143943
414400:45:33,272 --> 00:45:34,444
4145íÈÏæ ÌíøÏÇ
4146
4147944
414800:45:37,275 --> 00:45:40,154
4149ÓÇíæßáíä " ¡ÇÌá"
4150áÞÏ ÇÎÐ ãäøí ËÇäíÉ ¡ÂÓÝ
4151
4152945
415300:45:40,445 --> 00:45:44,325
4154"Åäøå íÞÑà Ýí ÇáÈÏÇíÉ ßÜ
4155"ÓßÇíæßáíä" Ãæ "ÓÇíßæßáíä
4156
4157946
415800:45:44,616 --> 00:45:45,993
4159åÐå ÑÏøÉ ÝÚá ÛíÑ ÇÚÊíÇÏíÉ
4160
4161947
416200:45:46,284 --> 00:45:48,628
4163(áÇ ÊÞáÞ ãä ÇáÇÓã íÇ (ÑÇíä
4164
4165948
416600:45:48,828 --> 00:45:52,833
4167ÇÚäí ¡áÃäø íÝßøÑ Ýí ÊÛííÑå
4168
4169949
417000:45:53,124 --> 00:45:55,218
4171åÐå ÝßÑÉ ÌíøÏÉ
4172ÍÞøÇ ¿
4173
4174950
417500:45:55,670 --> 00:45:57,672
4176ÌæíÓ) Úáì ÍÞø ¡Åäøå ÛíÑ ãÝåæã)
4177ÇæÇÝÞß ÇáÑÃí
4178
4179951
418000:45:57,755 --> 00:45:59,098
4181ÇÌá ¡ÇäÇ ÍÞøÇ áã ÇÖÚ åÐÇ Ýí Úíä ÇáÇÚÊÈÇÑ
4182
4183952
418400:45:59,173 --> 00:46:00,140
4185.. áÇ ÇÚáã ãÇ
4186
4187953
418800:46:00,216 --> 00:46:02,094
4189áÞÏ ÊÍÏøËäÇ Úä ÊÛííÑå
4190áÇ ¡áã äÝÚá Ðáß
4191
4192954
419300:46:02,177 --> 00:46:03,429
4194Ýí ÇáÝäÏÞ
4195áÇ ÇÊÐßøÑ Ðáß
4196
4197955
419800:46:03,512 --> 00:46:05,230
4199áÞÏ ÞáÊ Ðáß Êáß ÇááíáÉ Ýí ÇáÝäÏÞ
4200
4201956
420200:46:05,347 --> 00:46:06,428
4203ÍÞøÇ ¿
4204ÃáÇ ÊÊÐßøÑ íÇ ÚÒíÒí ¿
4205
4206957
420700:46:06,515 --> 00:46:07,937
4208"áÇ ÊäÇÏíäí " ÚÒíÒí
4209(ÓíøÏ (ÈÑæÓÊÑ
4210
4211958
421200:46:08,016 --> 00:46:12,613
4213ÑÈøãÇ Èßáø ÈÓÇØÉ ÅÐÇ ÇÚÏÊö
4214"ÊÓãíÉ ÇáÚáÈÉ " ÓÇíäÓ ßáíä
4215
4216959
421700:46:13,522 --> 00:46:14,774
4218åÐå ÝßÑÉ ÌíøÏÉ
4219
4220960
422100:46:14,856 --> 00:46:16,950
4222Ýí ÇáæÇÞÚ áíÓ áÏíø äÞæÏ
4223áÅÚÇÏÉ ÊÓãíÉ ÇíøÉ ÚáÈÉ
4224
4225961
422600:46:17,025 --> 00:46:19,527
4227ÇäÊÙÑ ÏÞíÞÉ ßã ÓíßáøÝ
4228ÅÚÇÏÉ ÊÓãíÉ ÇáÚáÈ ¿
4229
4230962
423100:46:19,652 --> 00:46:21,199
4232ÈÇáÌãáÉ¿ÌÒÁ ãä ÇáÓäÊ
4233
4234963
423500:46:21,654 --> 00:46:23,281
4236,äÕÝó ÓäÊ
4237.æ ÃäÊó ÓÊÈíÚõ ÈÇáÌãáÉ
4238
4239964
424000:46:23,531 --> 00:46:24,532
4241áíÓ ÈÇáÔíÁ ÇáßÈíÑ¿
4242
4243965
424400:46:24,657 --> 00:46:26,204
4245ÍÓäÇð, ÇáãÌãæÚ ÇáÅÌãÇáí
4246
4247966
424800:46:26,284 --> 00:46:27,957
4249,(ÅÐä, ÇÓÊãÚ, (ÃäÏÑæ
4250...ÚäÏãÇ ÊÚíÏõ áÕÞó ÇáÒÌÇÌÉ
4251
4252967
425300:46:28,077 --> 00:46:29,078
4254.ÚäÏãÇ), åí ßáãÉ ÅÓÊÈÇÞíøÉ ÞáíáÇð)
4255
4256968
425700:46:29,203 --> 00:46:31,626
4258.ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝõ ÅÐÇ ßäÊõ
4259ÓÃäåí ÇáÃãÑ ÈÃäøí ÓÃäÝøÐå
4260
4261969
426200:46:31,706 --> 00:46:33,879
4263.ÅÓÊãÚ Åáì ãÇ íÞæáå -
4264...ÚäÏãÇ ÊÞæãõ ÈåÐÇ, ÃäÇ ÃæÏøõ Ãä ÃÛíøÑó -
4265
4266970
426700:46:33,958 --> 00:46:35,210
4268.ßáó ãÎØØö ÇáÃáæÇä... -
4269.ÃäÇ ÃæÇÝÞ -
4270
4271971
427200:46:35,293 --> 00:46:37,421
4273(íÌÈ Ãä íßæäó ÃßËÑó... ãËá (ÃÑÌæÇäí
4274
4275972
427600:46:37,586 --> 00:46:38,929
4277ÔíÆñ ãÇ ãÝÇÌÆ¿ÊÚÑÝí¿
4278
4279973
428000:46:39,005 --> 00:46:41,804
4281.ÃäÇ ÃÝßøÑõ ÈÞæøÉ ÊÛííÑó ãáÕÞö Êáßó ÇáÒÌÇÌÉ
4282
4283974
428400:46:41,882 --> 00:46:43,555
4285ÃäÇ ÃÚáã, æ áßäøí æÖÚÊõ
4286...ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÝßÇÑ Ýí åÐÇ
4287
4288975
428900:46:43,634 --> 00:46:45,307
4290ÅÓÊãÚ Åáì ãÇ íÞæáåõ ÇáÑÌá
4291
4292976
429300:46:45,386 --> 00:46:46,808
4294.íÌÈõ Úáíßó Ãä ÊÛíøÑó ãáÕÞ ÇáÒÌÇÌÉ
4295
4296977
429700:46:47,054 --> 00:46:49,729
4298!(ÃäÇ áä ÃÛíøÑ ÇáãáÕÞ ÇááÚíä (ÑÇíÇä
4299
4300978
430100:46:54,146 --> 00:46:55,489
4302.ÍÓäÇð
4303
4304979
430500:47:03,821 --> 00:47:06,074
4306.ÃäÇ ÃÚáã, áã íßä Úáíøó Ãä ÃÞæáó Ãí ÔíÆ
4307
4308980
430900:47:06,824 --> 00:47:08,167
4310.ÃÌá
4311
4312981
431300:47:10,328 --> 00:47:13,172
4314.(íæÌÏõ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÊÇÌÑ ÛíÑ (ßæÓßæ
4315
4316982
431700:47:14,165 --> 00:47:15,337
4318.ÃÌá
4319
4320983
432100:47:15,666 --> 00:47:18,340
4322.ÝßøÑ Èßáö Êáß ÇáãÈíÚÇÊ ÇáÊí ÍÞÞÊåÇ
4323
4324984
432500:47:36,103 --> 00:47:37,229
4326ÍÓäÇð, ÇáÔíÆõ ÇáÌíøÏõ åæ
4327
4328985
432900:47:37,313 --> 00:47:39,941
4330ÇäÇ áÏíøó ãÇ íßÝí ãä ãäÊÌÇÊ
4331.ÇáÔÚÑ áíßÝæäí áÓäæÇÊ
4332
4333986
433400:47:49,450 --> 00:47:51,828
4335,ÅÐÇ ßäÊó ÓÊÔÑÈõ ßá Ðáß ÇáßÍæá
4336
4337987
433800:47:51,952 --> 00:47:54,125
4339.íÌÈõ Úáíß ÝÚáÇð Ãä ÊÖíÝó áå ÇáãÇÁ
4340
4341988
434200:48:02,963 --> 00:48:05,466
4343ÃäÇ áÇ ÃÑíÏõ Ãä ÃÞæáåÇ ËÇäíÉ, áÐáß
4344
4345989
434600:48:05,966 --> 00:48:09,641
4347.áÐáßó, ÇäÇ ÝÞØ ÓÃÊÑßõ ÒÌÇÌÉó ÇáãÇÁ åäÇ
4348
4349990
435000:48:15,142 --> 00:48:18,316
4351ÇäÇ ÝÞØ ÃÞæá Ðáßó áÃäøåõ
4352
4353991
435400:48:18,646 --> 00:48:21,445
4355áßáö ßÃÓò ãä ÇáßÍæá ÊÔÑÈå...
4356
4357992
435800:48:21,524 --> 00:48:23,491
4359ÊÍÊÇÌõ áßÃÓò ÅÖÇÝí ãä ÇáãÇÁ
4360
4361993
436200:48:23,983 --> 00:48:25,656
4363!Ããøí. Ããøí
4364
4365994
436600:48:27,153 --> 00:48:31,124
4367ÃáÇ ÊÓÊØíÚí Ãä ÊóÑí Ãäøí
4368áÇ ÃÑíÏõ ÇáÊÍÏøËó ÇáÂä¿
4369
4370995
437100:48:31,199 --> 00:48:32,792
4372åá ÃäÊö... åá ÃäÊö ÚãíÇÁ¿
4373
4374996
437500:48:33,159 --> 00:48:34,833
4376Åáì Ãíö ÏÑÌÉ íãßä Ãä Êßæäí ÍãÞÇÁ¿
4377
4378997
437900:48:34,954 --> 00:48:38,003
4380ÃáÇ ÊáÇÍÙíä Ãäøí áÇ ÃÑíÏõ ÇáãÇÁ¿
4381
4382998
438300:48:38,332 --> 00:48:41,927
4384!ßÝì ÊÐãøÑ, æ ÃíÖÇð ÇáãÇÁ
4385!ÝÞØ ÇÕãÊí
4386
4387999
438800:48:42,378 --> 00:48:44,221
4389!ÝÞØ ÇÕãÊí
4390
43911000
439200:48:52,513 --> 00:48:54,356
4393.ÇäÇ áÇ ÃÚÑÝõ ãÇ Úáíø Þæáå
4394
43951001
439600:48:55,975 --> 00:48:56,976
4397.ÃÎíÑÇð
4398
43991002
440000:48:57,852 --> 00:48:58,853
4401ÞáÊ ¿
4402
44031003
440400:49:04,024 --> 00:49:05,866
4405.ÃíøåÇ ÇáÊÇÝÉ ÇáÕÛíÑ
4406
44071004
440800:49:08,027 --> 00:49:12,328
4409ÃíøåÇ ÇáãÊÚÇáí, ÇáÐí ÊÝßøÑõ ÝÞØ
4410.Ýí ÃãæÑßó ÇáÎÇÕÉ, ÇáÊÇÝåõ ÇáÕÛíÑ
4411
44121005
441300:49:14,075 --> 00:49:16,794
4414ÇäÇ áÇ ÃÓÊØíÚõ Ãä ÃÞæãó ÈÔíÆò ÕÍíÍ ãÚß
4415ÃáíÓ ßÐáß, ¿
4416
44171006
441800:49:18,037 --> 00:49:21,383
4419,ßá ÔíÆò ÃÞæáåõ ÎÇØÆ
4420.ßá ÔíÆò ÃÞæãõ Èåö ÎÇØÆ
4421
44221007
442300:49:23,210 --> 00:49:25,838
4424åíøÇ, áãÇÐÇ ÊÓÊãÑøõ Ýí ÅåÇäÊí¿
4425
44261008
442700:49:26,714 --> 00:49:31,728
4428áÃäøßó áã ÊæÖøÍ ÈÔßá ßÇÝí ßã ÃäÊó
4429!áÇ ÊØíÞ ÇáÈÞÇÁó ãÚí
4430
44311009
443200:49:32,888 --> 00:49:35,983
4433ãÇ ÇáÐí ÊØäøå, ÃäÇ ÛÈíøÉ¿
4434åá ÊÙäøõ Ãäøí ÛÈíøÉ¿
4435
44361010
443700:49:36,558 --> 00:49:40,529
4438áÇ, åá ÊÙäø Ãäøí áÇ ÃÚÑÝõ Ãäøßó
4439...(ÐåÈÊó Åáì ÇáãÏÑÓÉ Ýí (ßÇáíÝæÑäíÇ
4440
44411011
444200:49:40,896 --> 00:49:43,240
4443ÍíË ÃäÊó ÝÞØ Úáíßó Ãä...
4444ÊÑÇäí ÝÞØ ãÑøÉ Ýí ÇáÓäÉ¿
4445
44461012
444700:49:44,232 --> 00:49:45,404
4448áãÇÐÇ... áãÇÐÇ¿
4449
44501013
445100:49:45,775 --> 00:49:47,617
4452ãÇ ÇáÐí ÞãÊõ Èåö ÈÔßáò ÎÇØÆ¿
4453
44541014
445500:49:48,402 --> 00:49:50,530
4456ãÇ ÇáÐí ÝÚáÊå¿
4457Ãäøí ÃåÊãõ áÃãÑßó ßËíÑÇð¿
4458
44591015
446000:49:50,613 --> 00:49:53,036
4461Ãäøí ÃÍÈøßó ßËíÑÇð ¿ãÇ ÇáÐí ÝÚáÊå¿...
4462
44631016
446400:49:53,449 --> 00:49:55,668
4465.ÍÓäÇð, Ããøí -
4466.áÇ, åÐÇ áíÓó ÕÍíÍ -
4467
44681017
446900:49:55,910 --> 00:49:57,503
4470åá åÐåö åí ÇáØÑíÞÉ ÇáÊí
4471íÌÈõ Úáíßó Ãä Êßáøãäí ÈåÇ¿
4472
44731018
447400:49:57,745 --> 00:50:01,340
4475ãËá ßÃäøí ÔíÆñ ãÇ íÌÈõ Ãä íõÓÇãÍ¿
4476
44771019
447800:50:01,916 --> 00:50:04,089
4479:ÍÓäÇð, ÏÚäí ÃÎÈÑßó ÔíÆÇð ãÇ, ÃíøåÇ ÇáØÝá
4480
44811020
448200:50:04,418 --> 00:50:07,592
4483,ÃäÊó áÓÊó ãÖØÑøÇð Ãä ÊÍÈøäí
4484.Ãæ ÊÞÖí æÞÊÇð ãÚí
4485
44861021
448700:50:07,963 --> 00:50:11,555
4488æ áßä, ØÇáãÇ ÃäÇ Ããøß
4489.ÓÊÚÇãáäí ÈÅÍÊÑÇã
4490
44911022
449200:50:12,092 --> 00:50:16,393
4493æ ÇáÂä ÅÔÑÈ ãÇÁßó ÇááÚíä
4494!ÞÈáó Ãä ÊÓÞØó ãíøÊÇð ãä ÇáÌÝÇÝ
4495
44961023
449700:50:53,133 --> 00:50:55,135
4498ÃäÇ ßäÊõ ÃÎÈÑßó Êáßó ÇáÞÕøÉ
4499
45001024
450100:50:55,219 --> 00:50:56,812
4502ÇáÊí åí Úä æ
4503
45041025
450500:50:56,887 --> 00:50:58,889
4506ÃäÊó ÓãÚÊ ÈÜÜ ¿-
4507.ÃÌá ÓíøÏÊí -
4508
45091026
451000:50:59,139 --> 00:51:00,937
4511ÃäÇ ßäÊõ ÃÌáÓõ ÈÇáÓíøÇÑÉ
4512
45131027
451400:51:01,016 --> 00:51:03,565
4515æ ÃäÇ ßäÊõ ÃÍÇæáõ Ãä ÃÖÚ ÇáãÝÊÇÍó ÈãßÇäå
4516
45171028
451800:51:03,644 --> 00:51:06,363
4519.æ áßäøåÇ áã Êßä ÊÚãá
4520æ åá ÊÚáãõ áãÇÐÇ áã Êßä ÊÚãá¿
4521
45221029
452300:51:06,480 --> 00:51:08,482
4524!áÃäøí ßäÊõ ÃÌáÓõ Ýí ÇáÓíøÇÑÉ ÇáÎÇØÆÉ
4525
45261030
452700:51:09,650 --> 00:51:13,153
4528ÃáíÓó åÐÇ ãÖÍßÇð¿
4529.áÞÏ ßÇäÊ ãÖÍßÉ ÌÏøÇð Ýí æÞÊåÇ
4530
45311031
453200:51:13,319 --> 00:51:15,869
4533.åÇí, Ããøí -
4534!íÇ Åáåí -
4535
45361032
453700:51:16,156 --> 00:51:19,160
4538!ÃäÙÑ ãä åäÇ, ÇáÅÈäõ ÇáßÈíÑ ÇáÔÑíÑ
4539
45401033
454100:51:19,493 --> 00:51:21,495
4542.ãÑÍÈÇð, Èäí -
4543
45441034
454500:51:21,704 --> 00:51:23,047
4546ãÇÐÇ, åá ÃÊíÊó áÊÎÑÌäí¿
4547
45481035
454900:51:23,247 --> 00:51:25,341
4550,ÑÈãÇ Úáíßö Ãä ÊÐåÈí ááÛÑÝÉ
4551.áÏÞíÞÉ
4552
45531036
455400:51:25,416 --> 00:51:26,918
4555.áÇ ÃÚÊÞÏõ Ðáß -
4556áÇ¿-
4557
45581037
455900:51:27,001 --> 00:51:29,754
4560!(ÃäÇ ÃÓÊãÊÚ ÈæÞÊí åäÇ, (ÃäÏí
4561!ÃäÇ ÙÑíÝÉ åäÇ
4562
45631038
456400:51:30,004 --> 00:51:32,006
4565!(æ ÃäÇ ÃÞÇÈáõ ÑÌÇáÇð, (ÃäÏí
4566
45671039
456800:51:32,214 --> 00:51:33,466
4569ÃáíÓó åÐÇ ãÇ ßäÊó ÊÑíÏå¿
4570
45711040
457200:51:33,549 --> 00:51:34,675
4573.Ðáßó áíÓó ÈÇáÖÈØ ÇáÐí ÚäíÊåõ, Ããøí
4574
45751041
457600:51:34,758 --> 00:51:37,181
4577ãÑÍÈÇð, áÃÈäí ÇáÕÛíÑ
4578
45791042
458000:51:37,428 --> 00:51:41,023
4581,(ÇáÐí ÚÇÔ Ýí (ßÇáíÝæÑäíÇ...
4582.ÈÚíÏÇð Úä Ããøå
4583
45841043
458500:51:41,265 --> 00:51:42,733
4586.Ýí ÇáÌåÉö ÇáãÞÇÈáÉ ãä ÇáÚÇáã
4587
45881044
458900:51:43,350 --> 00:51:45,444
4590.Ããøí, ÃäÊö ËãáÉ ÇáÂä -
4591!ÑÌÇÁð -
4592
45931045
459400:51:45,519 --> 00:51:46,919
4595.áÞÏ ÔÑÈÊö ÇáßËíÑ -
4596.ÃäÇ áÓÊõ ËãáÉ -
4597
45981046
459900:51:46,937 --> 00:51:49,110
4600.ÃäÇ áÓÊõ ËãáÉ, Ãäøåõ ÈÚíÏñ ÌÏøÇð
4601
46021047
460300:51:49,356 --> 00:51:51,529
4604æ áßä áÇ ãÔßáÉ, áÇ ãÔßáÉ, ¿
4605
46061048
460700:51:51,775 --> 00:51:55,449
4608åá ÊÚáãõ, áÇ ãÔßáÉ, áÃäøå
4609...ÇÊÕáó Èí Ýí ÚíÏö ãíáÇÏí
4610
46111049
461200:51:55,695 --> 00:51:57,789
4613.æ ÃÍíÇäÇð ßÇä íÃÊí ááãäÒá Ýí ÚíÏö ÇáÔßÑ...
4614
46151050
461600:51:58,031 --> 00:52:01,376
4617ÃäÇ ÃÑíÏõ ßÃÓÇð ÂÎÑó ãä Ðáß
4618ÇáãÔÑæÈö ÇáßÍæáí! ÍÓäÇð¿
4619
46201051
462100:52:01,451 --> 00:52:02,623
4622.ÞÇÏãÉ
4623
46241052
462500:52:02,869 --> 00:52:04,670
4626,Ìíãí), ÃÚÊÞÏõ ÃäøåÇ
4627ÔóÑöÈÊ ÈãÇ Ýíåö ÇáßÝÇíÉ)
4628
46291053
463000:52:04,704 --> 00:52:05,705
4631.ÔßÑÇð ÌÒíáÇð áß
4632
46331054
463400:52:06,039 --> 00:52:08,543
4635!áÇ ÃäÇ áã ÃÔÑÈ ßÝÇíÉ
4636!(áÇ ÊÓÊãÚ áå, (Ìíãí
4637
46381055
463900:52:08,876 --> 00:52:11,550
4640ÇäÇ ÃÑíÏõ ßÃÓÇð ÂÎÑó, æ ÇäÇ ÃÑíÏ
4641.ÇáãÒíÏó ãä ÇáÈØÇØÇ ÇáãÞáíÉ ÈÇáÌÈä
4642
46431056
464400:52:13,047 --> 00:52:16,221
4645.ÌÏøíÇð, ÃÚÊÞÏ ÇäåÇ ÞÏ ÔÑÈÊ ßÝÇíÉ
4646
46471057
464800:52:16,550 --> 00:52:17,802
4649.ÚÐÑÇð ÓíøÏí
4650
46511058
465200:52:17,885 --> 00:52:19,637
4653,ÅÐÇ ÃÑÇÏÊ ÇáÓøíÏÉ ãÔÑæÈ
4654.ÓÊÍÕáõ Úáì ãÔÑæÈ
4655
46561059
465700:52:19,887 --> 00:52:23,733
4658.ÇáÍÞíÞÉ åí Ãäó ÇáÓíøÏÉ áÇ ÊÑíÏõ ãÔÑæÈÇð
4659
46601060
466100:52:24,058 --> 00:52:25,401
4662.ÃäÇ ÏÝÚÊõ ËãäÉ æ åí ÊóÔÑÈå
4663
46641061
466500:52:25,643 --> 00:52:27,896
4666ÃäÙÑ, ÃäÊó ãÌäæä ÅÐÇ ÙääÊó
4667
46681062
466900:52:27,978 --> 00:52:29,901
4670.Ãäøí ÓÃÏÚßó ÊÚØí Ðáßó ÇáãÔÑæÈ áÃãøí...
4671
46721063
467300:52:30,147 --> 00:52:31,865
4674.íÌÈõ Úáíßó ÝÞØ Ãä ÊÈÊÚÏ ãä ØÑíÞí ÇáÂä
4675
46761064
467700:52:31,940 --> 00:52:32,941
4678ÇäÊÙÑ
4679
46801065
468100:52:33,734 --> 00:52:36,077
4682ÈÇáÍÞíÞÉ, ÃäÇ ãÊÚÈÉ ÍÞøÇð
4683
46841066
468500:52:36,402 --> 00:52:38,905
4686.ÃÚÊÞÏõ Ãäøåõ ÚáíäÇ ÇáÐåÇÈ
4687.ÚáíäÇ Ãä äÐåÈ
4688
46891067
469000:52:38,988 --> 00:52:40,912
4691áÇ, áÇ, áÇ, áÇ
4692
46931068
469400:52:41,075 --> 00:52:42,292
4695.ÔßÑÇð ÌÒíáÇð áß -
4696
46971069
469800:52:42,743 --> 00:52:44,120
4699áÇ -
4700!åÇí, åÇí -
4701
47021070
470300:52:45,579 --> 00:52:46,922
4704íÇ Åáåí
4705
47061071
470700:52:47,581 --> 00:52:48,924
4708(áÇ, áÇ (Ìíãí
4709
47101072
471100:53:03,932 --> 00:53:05,434
4712.áíáÉó ÛÑíÈÉ
4713
47141073
471500:53:11,773 --> 00:53:13,116
4716åá ÊÊÐßÑí ãÇ ÇáÐí ÇÚÊÏÊõ Þæáå
4717
47181074
471900:53:13,191 --> 00:53:15,865
4720ÚäÏãÇ ÇáäÇÓ íÓÃáæääí ãÇÐÇ
4721ÃÑíÏõ Ãä ÃÕÈÍó ÚäÏãÇ ÃßÈÑ¿
4722
47231075
472400:53:19,113 --> 00:53:21,957
4725.(ÃäÇ áã ÃÞá áÇÚÈ (ÈíÓÈæá
4726
47271076
472800:53:22,282 --> 00:53:24,330
4729.(ÇáÚÏíÏ ãä ÃÕÏÞÇÆí ÃÑÇÏæÇ
4730Ãä íÕÈÍæÇ (ÍÑøÇÓ ÎÇÑÞíä <font color="#FFE87C"></font>
4731
47321077
473300:53:24,451 --> 00:53:26,624
4734.Êáßó ßÇäÊ ãåäÉ ÔÇÆÚÉ ÌÏøÇð
4735
47361078
473700:53:27,204 --> 00:53:28,581
4738,ÃäÇ ßäÊõ ÃÛÑÈó ØÝáò ÈÇáÚÇáã
4739
47401079
474100:53:28,664 --> 00:53:31,543
4742.áÃäøí ÞáÊ, ÚÇáã ÈÇáßíãíÇÁ
4743ÇáÚÖæíøÉ, ßáø ãÑøÉ
4744
47451080
474600:53:31,792 --> 00:53:34,796
4747ÇäÇ ÃÚäí, Ãäøó åÐÇ åæ ÇáÔíÆ
4748.ÇáæÍíÏ ÇáÐí ÃÑÏÊõ Ãä ÃÕÈÍóåõ
4749
47501081
475100:53:35,129 --> 00:53:36,472
4752åá ÊÊÐßøÑí åÐÇ¿
4753
47541082
475500:53:36,797 --> 00:53:38,219
4756.ÃÌá, ÃÊÐßøÑ
4757
47581083
475900:53:39,299 --> 00:53:44,972
4760ÏÇÆãÇð ÊÞæãõ ÈÊáßó ÇáÊÌÇÑÈ
4761ÇáÛÑíÈÉ ÈÇáÞÈæ
4762
47631084
476400:53:45,305 --> 00:53:48,479
4765.æ ÊÖÚ Êáß ÇáäÙÇÑÇÊ ÇáæÇÞíÉ
4766.ÃäÇ ÇÊÐßÑåã
4767
47681085
476900:53:48,726 --> 00:53:50,728
4770.ÃßÈÑõ ãä ÑÃÓßó ÈÃÑÈÚö ãÑøÇÊ
4771
47721086
477300:53:50,978 --> 00:53:53,653
4774Êáßó ÇáÃÔíÇÁ ÇäÞÐÊ ÚíäÇí
4775.ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÑøÇÊ
4776
47771087
477800:53:58,318 --> 00:54:02,994
4779,(ÃäÇ ÐåÈÊõ Åáì ÌÇãÚÉ (ßÇáíÝæÑäíÇ_áæÓ ÃäÌáæÓ.
4780..áÃä áÏíåã ÃÝÖáó ãäåÇÌ ßíãíÇÁ ÚÖæíøÉ
4781
47821088
478300:54:03,323 --> 00:54:04,825
4784.Ýí ÇáÈáÇÏ...
4785
47861089
478700:54:05,659 --> 00:54:07,002
4788.Ðáßó åæ ÇáÓÈÈõ ÇáæÍíÏ
4789
47901090
479100:54:25,387 --> 00:54:26,730
4792åá ÃäÊö ÌÇÆÚÉ¿
4793
47941091
479500:54:28,056 --> 00:54:29,774
4796.ÏÇÆãÇð -
4797.ÍÓäÇð -
4798
47991092
480000:54:32,394 --> 00:54:34,067
4801ÍÓäÇð, áäÑì
4802
48031093
480400:54:35,397 --> 00:54:37,070
4805ÃäÇ ÓÂÎÐõ ÇáãÞÈøáÇÊ
4806
48071094
480800:54:38,400 --> 00:54:39,401
4809.ÔßÑÇð áßö -
4810.Úáì ÇáÑÍÈö æ ÇáÓÚÉ -
4811
48121095
481300:54:39,485 --> 00:54:40,485
4814.ÔßÑÇð
4815
48161096
481700:54:41,319 --> 00:54:42,662
4818.ÃäÇ ÃÍÈøó Êáßó ÇáÞÈøÚÇÊ
4819
48201097
482100:54:46,408 --> 00:54:48,706
4822,ÃäÇ ÂÓÝ ÈÔÃäö ÇááíáÉ ÇáãÇÖíÉ
4823...Ããøí, ÇáÐí ÞáÊå
4824
48251098
482600:54:48,786 --> 00:54:51,255
4827.ÃäÇ áã íßä Úáíøó Ãä ÃÞæáó Ðáß
4828
48291099
483000:54:51,914 --> 00:54:53,257
4831.ÃäÇ ÞáÊ ÃÔíÇÁÇð, ÃíÖÇð
4832
48331100
483400:54:53,373 --> 00:54:54,374
4835ÃÌá ÞáÊö
4836
48371101
483800:54:59,421 --> 00:55:01,264
4839.ÃäÇ áã ÃÞã ÈÈíÚö Ãí ÔíÆ, Ããøí
4840
48411102
484200:55:02,466 --> 00:55:03,467
4843ÃäÇ
4844
48451103
484600:55:04,760 --> 00:55:07,934
4847ÃäÇ ÞÖíÊ ÂÎÑó ÎãÓö
4848ÓäæÇÊ æ ÃäÇ ÃØæøÑõ ãäÊÌ
4849
48501104
485100:55:08,013 --> 00:55:09,356
4852,ÇáÐí åæ ÌíøÏñ ÌÏøÇð...
4853
48541105
485500:55:09,431 --> 00:55:12,184
4856.æ ÇáÐí áÇ ÃÓÊØíÚõ Ãä ÃÈíÚå,
4857äåÇÆíøÇð, áÃíö ÃÍÏ...
4858
48591106
486000:55:12,434 --> 00:55:15,608
4861,ßá ãÇáí, ßá æÞÊí
4862...ßáõ Ðáßó ÇáãÇá ÇáÐí ÊÑßåõ áí æÇáÏí
4863
48641107
486500:55:15,854 --> 00:55:18,198
4866.æ ÇáÐí áíÓó áÏíó ÃíøÇð ãäåõ ÈÚÏó ÇáÂä
4867
48681108
486900:55:18,440 --> 00:55:20,283
4870æ ÈÕÏÞ, ÃäÇ áíÓó
4871
48721109
487300:55:20,609 --> 00:55:24,283
4874áÏíø Ãíøõ ÝßÑÉ ãÇ ÇáÐí
4875Úáíøó ÝÚáåõ ãä ÇáÂä, áÐáß
4876
48771110
487800:55:24,946 --> 00:55:26,368
4879.ÃäÇ ÙääÊõ Ãäøåõ íÌÈ Ãä ÊÚÑÝí Ðáß
4880
48811111
488200:55:27,281 --> 00:55:29,955
4883áãÇÐÇ áã ÊÞá Ãíó ÔíÆ¿-
4884.ÇäÇ áÇ ÃÚÑÝ -
4885
48861112
488700:55:30,284 --> 00:55:33,709
4888:ÃäÊ ÊÚÑÝí, ÃäÊö ÏÇÆãÇð ÊÞæáí
4889ãä ÇáÐí íÓÊØíÚõ Ãä íÞæáó áßó áÇ¿
4890
48911113
489200:55:33,788 --> 00:55:34,789
4893ÃäÇ áã Ãßä ÃÑíÏõ Ãä
4894
48951114
489600:55:35,373 --> 00:55:37,375
4897.ÃäÇ áã Ãßä ÃÑíÏõ Ãä ÃÞÑÃó áßö ÇáÞÇÆãÉ
4898
48991115
490000:55:41,255 --> 00:55:42,695
4901.ÃäÇ ßÇäó ãä Çáããßäö Ãä ÃÚØíßó äÕíÍÉ
4902
49031116
490400:55:42,798 --> 00:55:45,642
4905.ÃäÇ ãÊÃßøÏñ Ãäøßö ÊÓÊØíÚí -
4906.æ áßäøí áä ÃÝÚá -
4907
49081117
490900:55:46,134 --> 00:55:49,138
4910,(áÃäøßó äÇÖÌ, (ÃäÏí
4911
49121118
491300:55:49,471 --> 00:55:52,816
4914.ÃäÇ ÃÑíÏßó Ãä ÊÕÈÍó ÑÌáÇð Ðæ ÞÑÇÑ
4915
49161119
491700:55:53,058 --> 00:55:55,602
4918áÐáßó, ÊÓÊØíÚ -
4919ãÊì ÇÊøÕáÊö ÈÜÜ ¿-
4920
49211120
492200:55:56,645 --> 00:55:58,819
4923.ÞÈá Ãä ÃÐåÈó ááÍÇäÉ ÇááíáÉ ÇáãÇÖíÉ
4924
49251121
492600:55:58,898 --> 00:56:00,366
4927.ÍÓäÇð
4928
49291122
493000:56:00,567 --> 00:56:02,365
4931ÃäÏí), áÇ ÊÓÊÓáã, ÍÓäÇð¿)
4932
49331123
493400:56:02,443 --> 00:56:04,410
4935ÃäÇ ÃÚäí, ãÇÒÇáó áÏíßó ËáÇË
4936ãÞÇÈáÇÊ ÅÖÇÝíøÉ, ÕÍíÍ¿
4937
49381124
493900:56:04,653 --> 00:56:07,827
4940, áÏíäÇ, æ (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
4941
49421125
494300:56:08,156 --> 00:56:10,659
4944æ ÇáÃãÑõ áã íäÊåí ÈÚÏ, ÍÓäÇð¿
4945
49461126
494700:56:13,161 --> 00:56:14,287
4948.ÃÌá
4949
49501127
495100:56:15,497 --> 00:56:17,340
4952ÈÇáäÓÈÉ áÜÜ, Ããøí
4953
49541128
495500:56:17,583 --> 00:56:19,301
4956.(ãÑÍÈÇð Èßã Ýí (ßÇÊá ãÇä
4957åá ÌãíÚßã ÊÚÑÝæÇ ãÇ ÊÑíÏæÇ¿
4958
49591129
496000:56:19,585 --> 00:56:21,679
4961ãÇ åÐÇ
4962ãÇ åÐÇ ÇáÔíÆõ åäÇ¿
4963
49641130
496500:56:21,920 --> 00:56:23,422
4966!Ãææå, åÐÇ ØÈÞäÇ ÇáãÎÕÕ
4967
49681131
496900:56:23,505 --> 00:56:25,599
4970ÅäøåÇ ÃßÈÑõ ÔÑíÍÉ áÍã ÈÞÑ
4971.ÊÓÊØíÚ Ãä ÊÑíåÇ ÈÇáÌæÇÑ
4972
49731132
497400:56:25,841 --> 00:56:27,343
4975ÃÌá¿-
4976!ÎãÓæä ÃæäÕÉ -
4977
49781133
497900:56:27,843 --> 00:56:30,266
4980ÊÃÊí ãÚ ÓáØÉ ÇáÚÔÇÁ ÇáãáÝæÝÉ
4981
49821134
498300:56:30,345 --> 00:56:32,440
4984.æ ßæßÊíá ÇáÌãÈÑí, æ ÇáÈØÇØÇ ÇáãÍãøÕÉ
4985
49861135
498700:56:32,682 --> 00:56:34,562
4988æ ÅÐÇ ÇÓÊØÚÊö Ãä ÊÃßáí ßáó
4989,Ðáßó Ýí ÃÞáö ãä ÓÇÚÉ
4990
49911136
499200:56:34,642 --> 00:56:36,770
4993,ÓÊÍÕáíä Úáíåö ÈÇáãÌøÇä
4994!æ ÃíÖÇð ÊÍÕáí Úáì ÞãíÖ
4995
49961137
499700:56:37,020 --> 00:56:40,194
4998ÍÞøÇð¿... ßã íßáøÝ ÅÐÇ áã ÃÓÊØÚ Ãä Ãßãáå¿
4999
50001138
500100:56:40,440 --> 00:56:41,612
5002.ãÆÉ ÏæáÇÑ
5003
50041139
500500:56:41,858 --> 00:56:42,979
5006ãÆÉ ÏæáÇÑ¿-
5007...ÚÌÈÇð, Ããøí -
5008
50091140
501000:56:43,026 --> 00:56:44,369
5011åá ÃäÊö ÊãÇÒÍíäí ÇáÂä¿
5012
50131141
501400:56:44,611 --> 00:56:47,159
5015,ÃäÊó ãÝáÓ ÚÒíÒí
5016.áÇ ÊÈÚÏ Ãíó ÔíÆ ÈÇáãÌøÇä
5017
50181142
501900:56:47,237 --> 00:56:48,534
5020æ ÃäÊó ÊÚáã ßã ÃÓÊØíÚ Ãä Âßá
5021
50221143
502300:56:48,780 --> 00:56:51,374
5024.ÃÌá, Êáßó ÃÑÈÚ ÈÇæäÏÇÊ
5025æ äÕÝ ãä ÇááÍã, Ããøí
5026
50271144
502800:56:51,450 --> 00:56:53,202
5029!Êáßó ßãøíÉ ßÈíÑÉ ãä ÇááÍã
5030
50311145
503200:56:53,452 --> 00:56:55,875
5033ÃäÇ ÃÚäí, Ðáßó ßÃä ÊÃßáí, ÃÊÚáãíä¿
5034
50351146
503600:56:55,954 --> 00:56:57,126
5037æ ÃäÊö ÈÇáÍÞíÞÉ ÊÙäøí Ãäøßö
5038ÊÓÊØíÚí Ãä ÊÞæãí ÈÐáß¿
5039
50401147
504100:56:57,372 --> 00:57:00,091
5042ÃäÇ áÓÊõ ÝÞØ ÃÚÊÞÏõ Ðáßó ÚÒíÒí
5043.ÃäÇ ÃÚÑÝõ Ðáß
5044
50451148
504600:57:00,167 --> 00:57:02,044
5047.åÐÇ ÝÞØ Åä ÃÑÏÊõ ÇáÞíÇãó ÈåÇ, åÐå åí
5048
50491149
505000:57:02,377 --> 00:57:03,799
5051ÍÓäÇð, åá ÊÑíÏí ÇáÞíÇãó ÈåÇ¿
5052
50531150
505400:57:05,631 --> 00:57:07,633
5055.ÃÌá, ÃäÇ ÓÃÞæãõ ÈåÇ
5056
50571151
505800:57:07,716 --> 00:57:09,639
5059.æ áßäøí ÃÑíÏõ ÕáÕÉ ááÓáØÉ ÈÌÇäÈåÇ
5060
50611152
506200:57:10,385 --> 00:57:11,637
5063.Åäøåõ ÝÞØ ÔíÆñ ãä ÃÌáö ãÑÇÞÈÉö ÇáæÒä
5064
50651153
506600:57:11,720 --> 00:57:12,892
5067:... ÓíøÏÇÊí æ ÓÇÏÊí
5068
50691154
507000:57:12,971 --> 00:57:15,520
5071,ÅÐÇ æÌøåÊæÇ ÅäÊÈÇåßã ááãäÕøÉ
5072
50731155
507400:57:15,599 --> 00:57:17,522
5075.(ÓÊÌÏæÇ ÇáÓøíÏÉ (ÌæíÓ ÈÑæÓÊÑ
5076
50771156
507800:57:17,601 --> 00:57:19,148
5079.ãÑÍÈÇð
5080
50811157
508200:57:20,228 --> 00:57:21,354
5083., ãä (äíæÌÑÓí
5084
50851158
508600:57:22,564 --> 00:57:24,157
5087åÇí, ÇáÂä -
5088.Ðáßó áíÓó áØíÝÇð -
5089
50901159
509100:57:24,232 --> 00:57:26,577
5092Ðáßó áíÓó áØíÝÇð
5093,..., ãä
5094
50951160
509600:57:26,653 --> 00:57:29,013
5097æ ÇáÂä åíó ÓÊÃßáõ ãËáó ÇáÃÔÎÇÕ
5098...(ÇáÐíäó åã ÃÕáåã ãä (ÊßÓÇÓ
5099
51001161
510100:57:32,407 --> 00:57:34,751
5102,ÇáÂä, Ýí ÇáÓÇÚÉö ÇáãÞÈáÉ
5103...ÌæíÓ) ÚáíåÇ Ãä ÊÓÊåáßó)
5104
51051162
510600:57:34,826 --> 00:57:36,749
5107,ÓáØÉ ãäßøåÉ ÈÇáÊæÇÈá ÈÌÇäÈåÇ
5108
51091163
511000:57:36,995 --> 00:57:37,996
5111.ÕÍøí
5112
51131164
511400:57:38,246 --> 00:57:40,419
5115,æÇÍÏÉ ãä áÝÇÝÇÊö ÚÔÇÆäÇ
5116
51171165
511800:57:40,874 --> 00:57:41,841
5119,áÐíÐ
5120
51211166
512200:57:41,917 --> 00:57:43,590
5123!ßæßÊíá ÇáÌãÈÑí
5124
51251167
512600:57:44,252 --> 00:57:46,596
5127.ÃäÇ ÃÍÈøå -
5128!ÇáÈØÇØÇ ÇáãÍãøÕÉ -
5129
51301168
513100:57:48,256 --> 00:57:50,930
5132æÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì Ðáß åÇ åæ
5133
51341169
513500:57:53,428 --> 00:57:55,430
5136!ÚÌÈÇð, ßã åíó ßÈíÑÉ
5137
51381170
513900:57:55,847 --> 00:57:57,190
5140!ÊÈøÇð
5141
51421171
514300:57:57,265 --> 00:57:59,768
5144.æ ßáøåÇ ÚáíåÇ Ãä ÊäåíåÇ
5145æ ÊÃßáåÇ Ýí ÃÞáó ãä ÓÇÚÉ
5146
51471172
514800:57:59,935 --> 00:58:02,438
5149.ÌãíÚÇð, ÏÚæäÇ äÕÝøÞ áÜÜ ÈÞæøÉ
5150
51511173
515200:58:07,609 --> 00:58:09,282
5153.åíøÇ -
5154.ÍÓäÇð -
5155
51561174
515700:58:09,610 --> 00:58:12,454
5158.ÃäÇ Úáíø Ãä ÃÖÚó ÇáãÍÑãÉ -
5159...(åíøÇ, (ÌæíÓ -
5160
51611175
516200:58:15,616 --> 00:58:16,993
5163,(áÇ ÊÕÈÍí ÕÚÈÉó ÇáÅÑÖÇÁ (ÌæíÓ
5164
51651176
516600:58:17,076 --> 00:58:18,624
5167.ÝÞØ Þæãí ÈåÇ, ãËá ÇáãäÔÇÑö ÇáßåÑÈÇÆí -
5168.ÍÓäÇð -
5169
51701177
517100:58:18,954 --> 00:58:20,922
5172.ÍÓäÇð, ÔßÑÇð áß. ÍÓäÇð
5173
51741178
517500:58:21,456 --> 00:58:22,628
5176ÚÌÈÇð, åÐÇ Óãíß
5177
51781179
517900:58:22,874 --> 00:58:24,376
5180.ÝÞØ ßáíåÇ -
5181.Ãæøáõ ÞÖãÉ áí -
5182
51831180
518400:58:32,217 --> 00:58:34,219
5185.åÐÇ ÓíÕÈÍ ÇáßËíÑõ ãä ÇáÞÖãÇÊ
5186
51871181
518800:58:52,319 --> 00:58:53,741
5189.ÃäÇ ÃÔÚÑõ ÈÇáÍÑö ÇáÔÏíÏ
5190
51911182
519200:58:57,658 --> 00:59:01,333
5193(ÍÓäÇð, ÌãíÚÇð, (ÌæíÓ
5194...ÞÏ ÃãÖÊ «25» ÏÞíÞÉ ÇáÂä
5195
51961183
519700:59:01,662 --> 00:59:03,255
5198,ÑÇÞÈæÇ ÇáÓÇÚÉ
5199
52001184
520100:59:11,339 --> 00:59:13,182
5202ÇáãÚÐÑÉ, ÂÓÝ
5203
52041185
520500:59:13,508 --> 00:59:15,055
5206.ÃäÇ ÂÓÝ -
5207...áÇ ãÔßáÉ -
5208
52091186
521000:59:16,344 --> 00:59:18,347
5211ÃäÇ ÑÃíÊõ ßáó ÃäæÇÚö ÇáäÇÓ
5212,ÊÓÚì áÞØÚÉ ÇááÍãö Êáß
5213
52141187
521500:59:18,431 --> 00:59:19,683
5216.æ áßä áÇ ÃÍÏó ãËá åÐå
5217
52181188
521900:59:22,185 --> 00:59:23,858
5220!ÅäøåÇ... Ããøí
5221
52221189
522300:59:25,855 --> 00:59:26,856
5224ÅäøåÇ Ããøß¿
5225
52261190
522700:59:27,106 --> 00:59:28,949
5228.ÃäÇ áä ÃßÐÈó ÈåÐÇ ÇáÔÃä, áÇ
5229
52301191
523100:59:29,609 --> 00:59:31,452
5232.(ÃäÇ (ÈäÌÇãíä ÛÑæ
5233.(ÃÕÏÞÇÆí íÏÚæääí (Èíä
5234
52351192
523600:59:32,195 --> 00:59:33,411
5237.(ãÑÍÈÇð, (Èíä ÛÑæ
5238
52391193
524000:59:33,487 --> 00:59:37,037
5241.(ÃäÇ (ÃäÏÑæ ÈÑæÓÊÑ
5242.(Ããøí ÊÏÚæäí (ÃäÏí
5243
52441194
524500:59:37,282 --> 00:59:39,205
5246ãÇ ÇáÐí ÃÍÖÑßã Åáì, ¿
5247
52481195
524900:59:39,701 --> 00:59:42,295
5250.ÇäÇ ÃÓÇÝÑõ ãä ÃÌáö ÇáÚãá
5251
52521196
525300:59:42,370 --> 00:59:43,622
5254.ÃäÇ ÝÞØ ÃãÑøõ ãä åäÇ, äæÚÇð ãÇ
5255
52561197
525700:59:43,705 --> 00:59:46,049
5258.(ÃÌá, ÃäÇ ÃíÖÇ. ÃäÇ ÃÊæÌøåõ Åáì (ÊæáÓÇ
5259
52601198
526100:59:46,374 --> 00:59:48,217
5262,ÇäÇ ÏÇÆãÇð ÃÍÇæáõ Ãä ÃÊæÞøÝó åäÇ Ýí ØÑíÞí
5263
52641199
526500:59:48,543 --> 00:59:49,795
5266,ÊÚáã, Ýí ãÒÑÚÉ åäÇ
5267
52681200
526900:59:49,878 --> 00:59:52,097
5270.ÃÔÇåÏ ÇáäÇÓó ÊÕÈÍõ ãÑÖì
5271ÈÏäíøÇð Úáì ÇáãäÕøÉ
5272
52731201
527400:59:52,172 --> 00:59:53,765
5275.ÝÞØ áÇ ÊÕÈÍõ ÈÍÊÇð ÃßËÑ ãä Ðáß
5276
52771202
527800:59:53,840 --> 00:59:54,841
5279.áÇ ÊÕÈÍ, ÕÍíÍ
5280
52811203
528200:59:55,300 --> 00:59:57,894
5283.áÇ, áÇ, åíó íÌÈõ ÚáíåÇ
5284Ãä ÊÈÞí ÇáÌãÈÑí ááÂÎÑ
5285
52861204
528700:59:58,386 --> 01:00:00,013
5288.ÃäÇ äæÚÇð ãÇ ÎÈíÑ ÇáÂä
5289
52901205
529101:00:00,097 --> 01:00:02,065
5292,ÇäÇ ÃÓÊØíÚ Ãä ÃÓÇÚÏó Çãøß
5293.ÇÚØíåÇ ÈÚÖó ÇáäÕÇÆÍ
5294
52951206
529601:00:03,725 --> 01:00:05,569
5297ÃÌá, ÈÇáØÈÚ, áã áÇ¿
5298
52991207
530001:00:05,645 --> 01:00:07,238
5301.ÅÐåÈ ÅáíåÇ, ÃÌá -
5302.ÍÓäÇð -
5303
53041208
530501:00:13,069 --> 01:00:15,366
5306,(ßíÝ ÍÇáß, ÓíøÏÊí, æáÏß, (ÇäÏÑæ
5307
53081209
530901:00:15,445 --> 01:00:17,413
5310.ÞÇáó, Åäøå Úáíøó Ãä ÂÊí åäÇ æ ÃÓÇÚÏß
5311
53121210
531301:00:17,739 --> 01:00:20,208
5314,ÊÑí, ÇáÍá ÈÍÌãö ÇáÞØÚö ÇáÊí ÊÞØÚíåÇ
5315
53161211
531701:00:20,283 --> 01:00:21,751
5318.íÌÈõ Úáíßö Ãä ÊÈÞíåã ÈÃÍÌÇãö ÕÛíÑÉ
5319
53201212
532101:00:22,869 --> 01:00:23,870
5322ÔíÆñ ÂÎÑ
5323
53241213
532501:00:25,413 --> 01:00:27,336
5326ãÇÐÇ ¿ãÇ åæ¿
5327
53281214
532901:00:27,415 --> 01:00:29,258
5330!(Åäøå íÓãøì (ÇáÏæÑÉ
5331
53321215
533301:00:29,334 --> 01:00:31,428
5334,(íÌÈ Úáíß Ãä ÊÊÚáøãí (ÇáÏæÑÉ
5335ÞØÚÊíä ÕÛíÑÊíä
5336
53371216
533801:00:31,753 --> 01:00:34,632
5339,... ÈØÇØÇ, ÓáØÉ, Ëã ÈÚÏåÇ ÞØÚÊíä ãä ÇááÍãÉ
5340
53411217
534201:00:34,714 --> 01:00:36,154
5343ÈØÇØÇ, ÓáØÉ -
5344ÊÞÑíÈÇð ÈåÐÇ ÇáÍÌã¿-
5345
53461218
534701:00:36,174 --> 01:00:37,767
5348.ÃÌá, åÐÇ ãËÇáí, ÈÇáÍÞíÞÉ
5349
53501219
535101:00:37,843 --> 01:00:39,516
5352.ÃäÊö ÓÊÃßáíåÇ ÈÓÑÚÉ ÃßÈÑ
5353
53541220
535501:00:39,761 --> 01:00:41,763
5356ÍÓäÇð, ÅÐä ÅËäÇä ãä åÐå -
5357.æ ÇËäÊÇä ãä Êáß -
5358
53591221
536001:00:42,013 --> 01:00:43,014
5361.åÇ åí, ÃÍÓäÊö
5362
53631222
536401:00:43,098 --> 01:00:44,691
5365ÃÊãäøì áæ ßäÊõ ÃÓÊØíÚõ Ãä
5366.ÃÚÑÖó Úáíß, æ áßäøí áÇ ÃÓÊØíÚ
5367
53681223
536901:00:44,766 --> 01:00:46,087
5370.áÇ, Úáíßö Ãä ÊÃßáí ßáó åÐÇ ÈäÝÓß
5371
53721224
537301:00:46,101 --> 01:00:47,273
5374.æ ÈÚÏåÇ Êáß -
5375.ÃÌá -
5376
53771225
537801:00:48,270 --> 01:00:50,364
5379.Ðáßó ãËÇáí -
5380åá åÐÇ ÌíøÏ¿-
5381
53821226
538301:00:50,438 --> 01:00:53,567
5384ÃÌá, Åäøåõ ÌíøÏ. ÃäÊö ÈÇáÍÞíÞÉ
5385.ÞãÊ ÈÏæÑÉ ßÇãáÉ Ýí æÞÊö æÇÍÏ
5386
53871227
538801:00:53,650 --> 01:00:55,448
5389.Ðáßó ÌíøÏñ ÌÏøÇð
5390.ÇáÂä, ÏÚíäÇ äßãá
5391
53921228
539301:00:56,611 --> 01:00:58,613
5394.(Ããøí ÊÊßáøã ãÚ (ÑÇÚí ÈÞÑ
5395
53961229
539701:00:58,947 --> 01:01:00,949
5398!åíøÇ
5399...(áÏíß «4» ÏÞÇÆÞ (ÌæíÓ
5400
54011230
540201:01:01,074 --> 01:01:03,042
5403ÕÝøÞæÇ áåÇ, ÅäåÖæÇ...
5404.æ ÃÚØæåÇ ÈÚÖó ÇáÊÔÌíÚ
5405
54061231
540701:01:03,118 --> 01:01:06,793
5408ÃÓÑÚ... ÅÞØÚ ÈÓÑÚÉ ÃßÈÑ -
5409.ÃäÇ ÃÞØÚõ ÈÃÞÕì ÓÑÚÉò áÏíø -
5410
54111232
541201:01:07,455 --> 01:01:08,798
5413.ÐÑÇÚí ÓÊÓÞØõ ãä ãßÇäåÇ
5414
54151233
541601:01:09,040 --> 01:01:10,383
5417åá ÇáÌæõ ÍÇÑøñ åäÇ Ãæ
5418
54191234
542001:01:10,625 --> 01:01:12,548
5421.Ãäøåõ ÈÇáÍÞíÞÉ ÍÇÑøñ ÌÏøÇð åäÇ
5422
54231235
542401:01:12,627 --> 01:01:13,924
5425.áÓÊö ÇáæÍíÏÉ ÇáÊí ÊÔÚÑõ ÈÇáÍÑøö åÐå ÇáãÑøÉ
5426
54271236
542801:01:14,045 --> 01:01:16,343
5429åá ÊÙäõ Ãäøí ÃÓÊØíÚõ Ãä
5430ÃØáÈó ãäåã ÈÚÖó ¿
5431
54321237
543301:01:16,423 --> 01:01:18,016
5434ÃÚÊÞÏõ Ãäøßö ÊÓÊØíÚí Ãä
5435.ÊØáÈí ãÇ ÊÔÇÆí, Ããøí
5436
54371238
543801:01:18,133 --> 01:01:19,293
5439.(ÃäÇ ÓÃÍÖÑõ áßö ÈÚÖó (ÇáßÊÔÈ
5440
54411239
544201:01:19,301 --> 01:01:20,302
5443.æ ÃäÇ ÃæÏøõ ÈÚÖó ÇáãíÇå ÇáÛÇÒíøÉ, ÃíÖÇð
5444
54451240
544601:01:20,385 --> 01:01:22,137
5447,áÇ, áÇ, áÇ, ÃäÊö áÇ ÊÍÊÇÌí ãíÇåÇð ÛÇÒíøÉ
5448.ÃäÊö ÊÍÊÇÌí ãíÇåÇð ÚÇÏíøÉ ááÔÑÈ
5449
54501241
545101:01:22,220 --> 01:01:23,472
5452.ÇáãíÇå ÇáÛÇÒíøÉ ÓÊÚØíßö
5453ÔÚæÑÇð ßÈíÑÇð ÈÇáÔÈÚ
5454
54551242
545601:01:23,555 --> 01:01:25,023
5457Ãíä åæ ¿-
5458åá ÃäÊö ÈÎíÑ¿-
5459
54601243
546101:01:25,307 --> 01:01:26,980
5462.áÇ ÃäÇ áÓÊ ÈÎíÑ -
5463åá ÃäÊö ãÊÃßøÏÉ¿-
5464
54651244
546601:01:27,225 --> 01:01:28,226
5467!ÃäÇ áÓÊõ ÈÎíÑ
5468
54691245
547001:01:28,393 --> 01:01:29,986
5471ÊÚáãí ¿
5472...ÊÚáãí, ÃäÙÑí
5473
54741246
547501:01:30,061 --> 01:01:31,313
5476.ÃäÇ ÓÃÑãí ÇáãäÔÝÉ -
5477.ÇäÇ ÃÑíÏõ ÇáÞíÇã ÈåÐÇ -
5478
54791247
548001:01:31,396 --> 01:01:32,739
5481.áÇ, ÃäÇ ÃÑãíåÇ
5482
54831248
548401:01:32,981 --> 01:01:34,574
5485ÃäÏí), ÃäÇ áÇ ÃÑíÏß Ãä)
5486...ÊÖØÑ Ãä ÊÏÝÚ «100» ÏæáÇÑ
5487
54881249
548901:01:34,649 --> 01:01:35,650
5490!áÞØÚÉ ÇááÍã ÇáÎÓíÓÉ... -
5491...!áÇ ãÔßáÉ -
5492
54931250
549401:01:35,734 --> 01:01:37,335
5495, ÈÕÏÞ, ÇäÇ ÃÝÖá Ãä ÃÏÝÚó «1000» ÏæáÇÑ
5496
54971251
549801:01:37,360 --> 01:01:38,407
5499ÃßËÑó ãä Ãä ÃÔÇåÏó
5500ÇáÞíÆ ÃãÇãó åÄáÇÁ ÇáäÇÓ
5501
55021252
550301:01:38,653 --> 01:01:40,074
5504,ÊÑíøËí ÞáíáÇð, ÊÇÈÚí
5505Ýí åÐåö ÇáãåãøÉ ÇáÕÚÈÉ
5506
55071253
550801:01:40,321 --> 01:01:41,538
5509,ÍÓäÇð, ÃäÇ ÃÑíÏßö Ãä ÊÃÎÐí ÑÔÝÉó ãä ÇáãÇÁ
5510
55111254
551201:01:41,614 --> 01:01:42,615
5513.ÃäÇ ÃÑíÏßö Ãä ÊÝßøÑí ÈÃÔíÇÁ ÓÚíÏÉ
5514
55151255
551601:01:42,698 --> 01:01:43,699
5517ãÇ ÇáÐí íÌÚáßö ÓÚíÏÉ¿
5518
55191256
552001:01:43,991 --> 01:01:45,163
5521.ÇáÃßá
5522
55231257
552401:01:45,659 --> 01:01:47,332
5525.Ðáßó ÈÇáÍÞíÞÉ íÓÇÚÏõ ÞáíáÇð
5526
55271258
552801:01:47,578 --> 01:01:49,580
5529!æ áßäøí áÇ ÃÚÑÝõ ãÇ Úáíøó ÝÚáåõ ÇáÂä
5530.ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝõ ãÇ Úáíøó ÝÚáå
5531
55321259
553301:01:49,830 --> 01:01:52,584
5534,ÃäÊö ÓÊäÊåí
5535,... åíøÇ, Ãäåí åÐÇ
5536
55371260
553801:01:52,667 --> 01:01:53,793
5539Ãäåí
5540
55411261
554201:01:53,877 --> 01:01:55,595
5543!åíøÇ -
5544.ÍÓäÇð -
5545
55461262
554701:01:55,670 --> 01:01:57,843
5548ÃÌá, åíøÇ
5549
55501263
555101:01:58,173 --> 01:02:00,392
5552ÍÓäÇð, ÌãíÚÇð, ÊÚÇáæÇ åäÇ
5553
55541264
555501:02:00,467 --> 01:02:02,845
5556!ÃÚÊÞÏ ÃäøåÇ ÓÊÞæãõ ÈåÇ
5557,... åíøÇ
5558
55591265
556001:02:03,678 --> 01:02:05,772
5561æ ÃíÖÇð Êáß, åíøÇ
5562
55631266
556401:02:10,352 --> 01:02:12,195
5565,... ÃÌá, ÇáÔÑíÍÉ ÇäÊåÊ
5566
55671267
556801:02:15,106 --> 01:02:17,186
5569,íÌÈõ Úáíßö Ãä ÊÔÑÈíåÇ ãÑøÉð
5570æÇÍÏÉ, ãËáó ÅØáÇÞ ÇáäÇÑ
5571
55721268
557301:02:17,192 --> 01:02:18,660
5574ÊØáÞ ÚáíåÇ ¿ÊØáÞ Úáì ãÇÐÇ¿
5575
55761269
557701:02:18,735 --> 01:02:19,856
5578,ãËá ÇáØáÞÉ -
5579...åßÐÇ, ãËá -
5580
55811270
558201:02:19,861 --> 01:02:22,864
5583ÃÌá, ÃäÊó ÊÚäí ãËá ÇáÃÝáÇã
5584
55851271
558601:02:24,531 --> 01:02:26,204
5587,ÓíøÏÇÊí æ ÓÇÏÊí
5588
55891272
559001:02:26,867 --> 01:02:29,370
5591.åÐåö ãä ÃÌá æáÏí
5592
55931273
559401:02:29,703 --> 01:02:31,046
5595.æ áÇ ÊäÓì ÇáßäÒÉ ÇáãÌøÇäíøÉ...
5596
55971274
559801:02:31,121 --> 01:02:32,714
5599.ÃäÇ áä ÃäÓì -
5600,ÅÔÑÈíåÇ ãÑøÉ æÇÍÏÉ -
5601
56021275
560301:02:35,793 --> 01:02:37,546
5604,ÃÌá
5605
56061276
560701:02:44,303 --> 01:02:45,304
5608ÃÌá
5609
56101277
561101:02:45,554 --> 01:02:46,646
5612.ÔßÑÇð áß ÚÒíÑí
5613
56141278
561501:02:49,892 --> 01:02:51,439
5616ÅÐä åá ÃäÊö ÓÊÞæãí
5617ÈÑÄíÉö ãÚÇáã ÇáãäØÞÉ ÃßËÑ
5618
56191279
562001:02:51,519 --> 01:02:52,896
5621Ýí äåÇíÉö ÑÍáÊß¿...
5622
56231280
562401:02:54,397 --> 01:02:55,489
5625.äÊãäøì áæ äÓÊØíÚ
5626
56271281
562801:02:55,564 --> 01:02:57,566
5629.ÈÇáÍÞíÞÉ áÏíäÇ æÞÊñ ÖíøÞñ ÌÏøÇð
5630
56311282
563201:02:57,817 --> 01:03:00,491
5633( áÇÓ ÝíÛÇÓ
5634.(æ ÈÚÏåÇ (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
5635
56361283
563701:03:00,736 --> 01:03:03,409
5638ÍÓäÇð, ÃäÇ ÃÊãäøì Ãä ÊÓÊØíÚæÇ
5639.(ÇáÊæÞøÝó ÚäÏ (ÛÑÇäÏ ßÇäíæä
5640
56411284
564201:03:03,738 --> 01:03:05,581
5643,áÇ, äÍäõ áÇ äÓÊØíÚõ åÐå ÇáãÑøÉ
5644
56451285
564601:03:05,657 --> 01:03:08,080
5647.áÃäøåõ áÏíäÇ ÝÚáÇð æÞÊñ ÖíøÞñ ÌÏøÇð...
5648
56491286
565001:03:08,410 --> 01:03:10,913
5651.ÍÓäÇð, ÑÈøãÇ Ýí ÇáÑÍáÉö ÇáÞÇÏãÉ, ÚäÏåÇ -
5652.ÃÌá -
5653
56541287
565501:03:12,247 --> 01:03:14,249
5656.ÃäÏÑæ), ßÇäó ãä ÏæÇÚí ÓÑæÑí)
5657
56581288
565901:03:14,499 --> 01:03:16,672
5660.ÃÌá, ÃäÊó ÃíÖÇð, ÔßÑÇð ÌÒíáÇð áß
5661
56621289
566301:03:16,918 --> 01:03:18,591
5664.æ ÔßÑÇð áß
5665.ÔßÑÇð ÌÒíáÇð áß
5666
56671290
566801:03:18,920 --> 01:03:21,161
5669.ÔßÑÇð áß åá ÃÓÊØíÚõ Ãä ÃÊßáãó
5670ááÍÙÉ ãÚ Ããøßó Úáì ÇäÝÑÇÏ¿
5671
56721291
567301:03:21,589 --> 01:03:24,934
5674.ÃÌá, ÈÇáØÈÚ, ÃÌá, ÔßÑÇð
5675
56761292
567701:03:25,260 --> 01:03:27,763
5678,ÃäÇ ÃÊãäøì Ãä áÇ íßæäó åÐÇ ãÊÓÑøÚÇð
5679
56801293
568101:03:28,013 --> 01:03:30,892
5682,æ áßä ÚäÏãÇ ÃÑì ÅãÑÃÉ ÊÇßáõ ßÐáß
5683
56841294
568501:03:30,974 --> 01:03:32,942
5686.ÍÓäÇð, ÅäøåÇ ÊÌÚáõ
5687ÇáÑÌáó íÚØí ÑÃíÇð ãÎÊáÝÇð
5688
56891295
569001:03:34,602 --> 01:03:36,196
5691.(ÃäÇ ÃÞæã ÈÇáÚãá Ýí (äíæíæÑß
5692
56931296
569401:03:36,605 --> 01:03:37,765
5695ÃäÇ ßäÊõ ÃÊãäøì Ãä ÃÓÊØíÚó
5696
56971297
569801:03:37,815 --> 01:03:39,255
5699.Ãä äÎÑÌó ááÚÔÇÁ ÓæíøÇð ÅÍÏì ÇááíÇáí
5700
57011298
570201:03:41,277 --> 01:03:42,517
5703ÃäÇ ÝÚáÇð ÃÚÑÝõ ÈÚÖó ÇáãØÇÚã
5704
57051299
570601:03:42,528 --> 01:03:44,121
5707.ÍíË áÓÊö ãÖØÑøÉ áÃä ÊÃßáí Úáì ÇáãäÕøÉ
5708
57091300
571001:03:46,281 --> 01:03:47,954
5711.åÐÇ ãÖÍß
5712
57131301
571401:03:50,118 --> 01:03:53,793
5715ÇáÔíÆõ Íæá ÇáãæÇÚÏÉ
5716Åäøåõ ãæÚÏ, ÃáíÓó ßÐáß¿
5717
57181302
571901:03:55,790 --> 01:03:58,964
5720,... Åäøå ÝÞØ ÛíÑõ ãÑíÍ
5721
57221303
572301:03:59,294 --> 01:04:02,218
5724.ÇáÊßáøã æ ÇáÃßáõ ãÚ ÔÎÕò áÇ ÊÚÑÝå...
5725
57261304
572701:04:02,464 --> 01:04:04,137
5728ÇáÈÚÖ ããßä Ãä íÎÊáÝæÇ
5729...ÈåÐÇ ÇáãæÖæÚ Åäøåõ ÈÇáÍÞíÞÉ
5730
57311305
573201:04:04,215 --> 01:04:05,307
5733.åßÐÇ ÓÊÚÑÝí ÃÍÏåã...
5734
57351306
573601:04:06,301 --> 01:04:08,975
5737.ÃÌá, åÐÇ... ããßä Ãä ÊÎÊáÝó ÈÐáß
5738
57391307
574001:04:11,139 --> 01:04:13,983
5741.ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝõ ãÇ Úáíøó Þæáå
5742.Åäøåõ ÝÞØ ãÑøÊ ÝÊÑÉ ØæíáÉ
5743
57441308
574501:04:14,309 --> 01:04:16,482
5746.ÍÓäÇð, ÓÃÎÈÑßö
5747
57481309
574901:04:17,479 --> 01:04:18,822
5750,ÚäÏãÇ Êßæäíäó ÌÇåÒÉ
5751
57521310
575301:04:19,981 --> 01:04:21,324
5754.ÅÊÕáí Èí
5755
57561311
575701:04:22,484 --> 01:04:24,452
5758.(ÃäÇ ÓÃÝßøÑ Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ, (Èíä
5759
57601312
576101:04:30,325 --> 01:04:32,999
5762!ÞÏ ÈÍÐÑ -
5763.ÍÓäÇð, ÇÚÊäí ÈäÝÓßó ÇáÂä -
5764
57651313
576601:04:33,328 --> 01:04:34,750
5767.ãÚ ÇáÓáÇãÉ ÓíøÏ, ÓÚíÏñ ÈáÞÇÆß
5768
57691314
577001:04:34,829 --> 01:04:35,830
5771, (Èíä -
5772.(ÃÑÇßó áÇÍÞÇð (ÃäÏÑæ -
5773
57741315
577501:04:35,914 --> 01:04:37,757
5776!(ãÚ ÇáÓáÇãÉ (Èíä
5777
57781316
577901:04:37,832 --> 01:04:41,006
5780.ßã åæó ÃãÑñ ãÎÒí, Ããøí -
5781...áÇ ÊÞá åÐÇ -
5782
57831317
578401:04:41,336 --> 01:04:42,337
5785íÇ áåÇ ãä ÝÖíÍÉ
5786
57871318
578801:04:42,670 --> 01:04:44,513
5789.ÊæÞøÝ, åíøÇ, áÇ ÊÞã ÈåÐÇ
5790
57911319
579201:04:44,839 --> 01:04:46,682
5793ÓÃÝßøÑ ÈåÐÇ ÇáÃãÑ.
5794
57951320
579601:04:46,925 --> 01:04:47,972
5797åÐÇ ÈÇáÖÈØ -
5798...åÐÇ -
5799
58001321
580101:04:48,051 --> 01:04:49,251
5802,ÃäÊö ÊÍãÑøí ÎÌáÇð ÇáÂä
5803ÃÊÚáãí¿
5804
58051322
580601:04:49,302 --> 01:04:51,100
5807.åÐÇ ÈÐíÆñ ÌÏøÇð -
5808.åÐÇ ÈÇáÖÈØö ÇáÐí ÞáÊíå -
5809
58101323
581101:04:51,346 --> 01:04:53,519
5812,ÃÊÚáã, åæ áØíÝñ ÌÏøÇð, íÇ Åáåí
5813
58141324
581501:04:53,848 --> 01:04:57,193
5816ÃäÇ áã ÃÔÚÑ ÈåÐÇ ÇáãÑÍ
5817ãäÐõ ãÏøÉ ØæíáÉ, ÃÊÚáã¿
5818
58191325
582001:04:57,519 --> 01:04:58,611
5821.(ÑÈøãÇ ÃäÊó ãÍÞ, (ÃäÏí
5822
58231326
582401:04:58,686 --> 01:05:01,030
5825ÑÈøãÇ ÃäÇ ÃÍÊÇÌõ Åáì ÇáãÒíÏö
5826.ãä ÇáãÛÇãÑÉ Ýí ÍíÇÊí
5827
58281327
582901:05:01,356 --> 01:05:03,700
5830ÃäÇ ÍÞÇð ÊÚÈÊ ãä ÅÑÊíÇÏ ÇáãÌãÚ ÇáÊÌÇÑí
5831
58321328
583301:05:04,025 --> 01:05:06,244
5834åá ÃäÊö ÈÇáÍÞíÞÉ åßÐÇ¿-
5835.áÇ, ÈÇáÍÞíÞÉ, áÇ -
5836
58371329
583801:05:07,612 --> 01:05:09,613
5839Åäøåõ ÝÞØ,... ÃäÇ ÅãÑÃÉ äÇÖÌÉ
5840
58411330
584201:05:09,863 --> 01:05:14,209
5843æ ÃäÊ ÊÚÑÝõ Ãäó ÃßËÑó ãßÇäò...
5844.(ããÊÚò ßäÊõ Ýíåö åæ (ÝáæÑíÏÇ
5845
58461331
584701:05:15,369 --> 01:05:18,464
5848ÍÓäÇð, ÃäÇ ÃÚÑÝõ ÈÚÖó ÇáÃãÇßä
5849
58501332
585101:05:18,539 --> 01:05:20,712
5852.ÃäÊö áÓÊö ãÖØÑøÉ áÃä ÊÃßáí Úáì ÇáãäÕøÉ
5853
58541333
585501:05:21,041 --> 01:05:22,339
5856ÃäÇ ÓÂÎÏõ åÐå ÇáÊÍáíÉ
5857
58581334
585901:05:22,419 --> 01:05:23,545
5860.æ ÃäÇ áä ÃÔÇÑßßó ÝíåÇ...
5861
58621335
586301:05:23,628 --> 01:05:25,301
5864(ÃäÇ (Èíä ÛÑæ -
5865!ÃäÊó ÝÚáÇð ÈÛíÖ -
5866
58671336
586801:05:25,547 --> 01:05:27,390
5869(ÅÓãí (Èíä ÛÑæ -
5870!.åíøÇ ÞÏ -
5871
58721337
587301:05:27,632 --> 01:05:31,307
5874(åäÇ... ÞÇÝáÊßö ÞÏ ÓÑÞÊ, ÃäÇ (Èíä ÛÑæ
5875
58761338
587701:05:31,553 --> 01:05:33,476
5878åá áÇÍÙÊó ßã ßÇäó æÓíãÇð¿
5879
58801339
588101:05:33,555 --> 01:05:35,307
5882(ÃäÇ æÓíãñ ÌÏøÇð, ÃäÇ (Èíä ÛÑæ
5883
58841340
588501:05:35,390 --> 01:05:37,643
5886åá áÇÍÙÊó ÃÓäÇäå¿-
5887.ÃÓäÇäí ãËÇáíøÉ -
5888
58891341
589001:05:37,725 --> 01:05:39,727
5891!ÊæÞøÝ
5892- .æ ÃäÇ ÃÍáÞ ÔÚÑ ÐÞäí ÍÊøì áæ ßÇäó ÞÕíÑÇð ÌÏøÇ -
5893
58941342
589501:05:39,811 --> 01:05:41,654
5896.ÇäÇ ÓÃÞÊáß
5897
58981343
589901:05:41,729 --> 01:05:42,929
5900.ãÇÐÇ, åÐÇ ÈÇáÖÈØ ßãÇ ßÇä íÈÏæ
5901
59021344
590301:05:42,981 --> 01:05:44,983
5904ÊæÞøÝ, ÊæÞøÝ, åá ÃäÊó ÌÇÆÚ¿
5905
59061345
590701:05:45,233 --> 01:05:46,826
5908ÃäÇ áã ÃÌÚ ÇáÂä, åá ÃäÊö ÊãÒÍí ãÚí¿
5909
59101346
591101:05:47,068 --> 01:05:48,741
5912.ÍÓäÇð, áÏíßó ÝÞØ ÞØÚÉ ÕÛíÑÉ
5913
59141347
591501:05:49,070 --> 01:05:51,413
5916!ÇäÊÙÑ, ÃäÙÑ, ÃäÙÑ, ÃäÙÑ, ÃäÙÑ
5917.ÚÌÈÇð, ÚÌÈÇð
5918
59191348
592001:05:51,488 --> 01:05:53,616
5921«10» ÇáÑÞã -
5922.ÃäÇ ÃÚÑÝ, Åäøåõ ããÊÚñ ÌÏøÇð -
5923
59241349
592501:05:53,699 --> 01:05:55,076
5926ÑÇÆÚ
5927
59281350
592901:05:55,577 --> 01:05:58,251
5930.ÇáÑÞã «10» ãæÖæÚñ ãÓÈÞÇð -
5931Ãáä íÕÈÍó åÐÇ ÑÇÆÚÇð¿-
5932
59331351
593401:05:58,329 --> 01:05:59,330
5935.ÃÌá
5936
59371352
593801:05:59,831 --> 01:06:01,424
5939ßã áÏíäÇ ãä ÇáÃÓØæÇäÇÊ ÇáÅÖÇÝíøÉ¿
5940
59411353
594201:06:01,749 --> 01:06:02,921
5943.«12» ÃÚÊÞÏ
5944
59451354
594601:06:03,168 --> 01:06:05,262
594712Úáì ÇáÑÛã ÃääÇ áã äÚÈÑ ãäÊÕÝ ÇáØÑíÞ¿
5948
59491355
595001:06:05,503 --> 01:06:08,347
5951.åÐåö ÌíøÏÉ
5952.áíÓó ÝíåÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáãæÇÏ ÇáßíãÇæíøÉ
5953
59541356
595501:06:08,590 --> 01:06:10,763
5956ãÇ åÐÇ, áãÇÐÇ ÊÑíÏí Ãä
5957ÊØÚãíäí ßáó ÇáæÞÊ¿
5958
59591357
596001:06:11,009 --> 01:06:14,183
5961ÃÊÚáã ãÇÐÇ, ÚÒíÒí¿
5962.ÇáØÚÇã åæ ÇáÍÈ
5963
59641358
596501:06:14,429 --> 01:06:17,274
5966.åíøÇ, ÖÚåÇ Ýí Ýãß, åÐå åí
5967
59681359
596901:06:26,192 --> 01:06:28,615
5970.áÞÏ ÌáÈÊõ ÈÚÖó ÇáÍáæì -
5971!, Ããøí, ÃäÊö Ýí ÇáÓíøÇÑÉ ÇáÎÇØÆÉ -
5972
59731360
597401:06:28,861 --> 01:06:30,704
5975ãä ÃäÊ¿
5976
59771361
597801:06:30,905 --> 01:06:32,247
5979,ÃäÊö Ýí... ÃäÇ åäÇ
5980
59811362
598201:06:32,447 --> 01:06:34,950
5983íÇ Åáåí, ãÇ ÇáÐí íÍÏË¿
5984
59851363
598601:06:35,033 --> 01:06:36,159
5987ÃÌá
5988
59891364
599001:06:38,453 --> 01:06:39,875
5991.áÞÏ ÃÍÖÑÊõ ÈÚÖó ÇáÍáæì
5992
59931365
599401:06:49,130 --> 01:06:50,973
5995.íÇ áåõ ãä ÝÕáò Ìãíá
5996
59971366
599801:06:51,299 --> 01:06:52,391
5999.Åäøåõ ßÇÊÈñ ÌíøÏ
6000
60011367
600201:06:52,550 --> 01:06:53,551
6003.ÚÌÈÇð
6004
60051368
600601:06:54,385 --> 01:06:57,730
6007.áÇ ãÔßáÉ ÚÒíÒí
6008.(áÞÏ ÇÎÐÊ (ãÓÇÝÑ ãÊÌæá
6009
60101369
601101:06:58,640 --> 01:06:59,641
6012ßíÝó ÍÇáß¿-
6013.ÌíøÏ -
6014
60151370
601601:06:59,724 --> 01:07:00,896
6017ÃáíÓó åÐÇ ÑÇÆÚÇð¿-
6018.ÃÌá -
6019
60201371
602101:07:02,519 --> 01:07:04,237
6022ÃÐä, ÅÔÑÍí áí, ßíÝó åæ ÇáÍÑøõ ÇáãÝÇÌÆ¿
6023
60241372
602501:07:04,479 --> 01:07:07,153
6026.Åäøåõ ÝÞØ ÔÚæÑ Ãäøßó ÊÔÊÚá ÝÌÃÉ
6027
60281373
602901:07:07,482 --> 01:07:10,327
6030.ÃäÊó ÝÞØ ÊÑíÏõ Ãä ÊÛØÓó Ýí ÇáÍãøÇã
6031
60321374
603301:07:10,569 --> 01:07:13,573
6034,íÌÈõ Ãä íßæäó áÏíåã Ýí ßáö ÇáãÏíäÉ
6035...ÍÇæíÇÊ ßÈíÑÉ ááÛØÓ
6036
60371375
603801:07:13,822 --> 01:07:16,825
6039ÍíË ÇáäÓÇÁ ÇáãäÞØÚÉ ÇáÏæÑÉ ÇáÔåÑíøÉ...
6040.ÊÓÊØíÚõ Ãä ÊÞÝÒó ÈåÇ Ýí Ãíø æÞÊ
6041
60421376
604301:07:16,908 --> 01:07:18,160
6044.ÅäøåÇ ÝßÑÉ ÌíøÏÉ ÌÏøÇ
6045
60461377
604701:07:18,576 --> 01:07:19,816
6048.ÃäÇ ÃÍÈøñ ØÑíÞÉó ÊÝßíÑß, ÚÒíÒí
6049
60501378
605101:07:26,334 --> 01:07:27,677
6052!íÇááÚÌÈ
6053
60541379
605501:07:28,336 --> 01:07:30,009
6056ÃäÙÑ áåÐÇ
6057
60581380
605901:07:30,588 --> 01:07:33,091
6060ÚÒíÒí, ÔßÑÇð áß
6061.ÃäÇ áÇ ÃÕÏøÞ Ãäøßó ÞãÊó ÈåÐÇ
6062
60631381
606401:07:33,174 --> 01:07:34,767
6065.(ÃäÇ ÏÇÆãÇ ÃÑÏÊ Ãä ÃÑì (ÛÑÇäÏ ßÇäíæä
6066
60671382
606801:07:35,009 --> 01:07:37,353
6069.ÃäÇ ÃÚáã, ÍÞøÇð ãÐåá
6070
60711383
607201:07:38,179 --> 01:07:40,853
6073.Ìãíáñ ÌÏøÇð
6074
60751384
607601:07:40,932 --> 01:07:42,058
6077.ÃÌá
6078
60791385
608001:07:45,520 --> 01:07:48,694
6081ÅÐä, ßã ãä ÇáãÝÑæÖ ÚáíäÇ Ãä ääÙÑó Åáíå¿
6082
60831386
608401:07:49,857 --> 01:07:51,200
6085ÚÔÑõ ÏÞÇÆÞ¿
6086
60871387
608801:07:51,859 --> 01:07:53,861
6089!ÚÔÑ ÏÞÇÆÞ -
6090ÃÌá, ÕÍíÍ¿-
6091
60921388
609301:07:54,362 --> 01:07:56,034
6094íÈÏæ Ãäøåõ ÊÞáíá ÅÍÊÑÇã ááãßÇä
6095
60961389
609701:07:56,113 --> 01:07:57,786
6098ÅÐÇ áã ääÙÑ Åáíå áãÏøÉ «10» ÏÞÇÆÞ, ÃÚÊÞÏ¿
6099
61001390
610101:07:58,031 --> 01:07:59,374
6102æ áßä, ãä ÓíÚÑÝ¿
6103
61041391
610501:07:59,700 --> 01:08:01,043
6106.åÐå æÌåÉõ äÙÑò ÌíøÏÉ
6107
61081392
610901:08:01,786 --> 01:08:03,288
6110ÊÑíÏõ Ãä ÊÐåÈ¿-
6111.ÃÌá, åíøÇ áäÐåÈ -
6112
61131393
611401:08:03,538 --> 01:08:04,790
6115.(ÏÚíäÇ äÐåÈ áÜÜ (ÝíÛÇÓ
6116
61171394
611801:08:04,872 --> 01:08:07,716
6119íÌÈõ ÚáíäÇ Ãä äÎÈÑó ÃÕÏÞÇÆäÇ
6120.ÃääÇ äÙÑäÇ ááãßÇä áãÏøÉò ÃØæá
6121
61221395
612301:08:14,841 --> 01:08:17,390
6124!ÍÓäÇð, ÃÑíåã
6125
61261396
612701:08:17,468 --> 01:08:19,061
6128,ÃäÇ áä ÃÕÏøÞó åÐÇ
6129
61301397
613101:08:19,137 --> 01:08:20,138
6132.åÐÇ åæÓ, Ããøí
6133
61341398
613501:08:21,389 --> 01:08:22,515
6136ÃäÙÑ áßáøö åÐå
6137
61381399
613901:08:22,599 --> 01:08:24,400
6140ÃäÇ áÇ ÃÓÊØíÚ Ãä ÃÍÕí
6141.ßãíøÉó ÇáãÕÇÈíÍ ÇáãÖíÆÉ
6142
61431400
614401:08:24,559 --> 01:08:26,732
6145åá íãßä Ãä ÊÊÎíøá ßã åæ
6146.ãßáÝ áßí ÊÏíÑó åÐÇ ÇáãßÇä
6147
61481401
614901:08:26,811 --> 01:08:28,529
6150.áÇ ÃÍÏ íØÝÆåã ÚäÏãÇ íÛÇÏÑæÇ ÇáÛÑÝÉ
6151
61521402
615301:08:28,605 --> 01:08:30,323
6154.ÅäøåÇ íÌÈ Ãä ÊÞæÏß ááÌäæä
6155
61561403
615701:08:34,569 --> 01:08:37,573
6158.ÃäÇ áÇ ÃÓÊØíÚ ÇáÅäÊÙÇÑ áÑÄíÉ ÂáÇÊ ÇáÞãÇÑ
6159
61601404
616101:08:38,071 --> 01:08:40,165
6162!, (ÃäÏí
6163
61641405
616501:08:40,240 --> 01:08:42,914
6166åÇåí, ÊÎíøáí ßã åæ
6167...ÕÇÎÈÇð ÅÐÇ ÃäÊö ãÖÛÊö åÐå
6168
61691406
617001:08:43,160 --> 01:08:44,878
6171!ÃäÇ ÝÞØ áÏíøó ÔÚæÑñ ÌíøÏ Íæáó ÇáÛÏ
6172
61731407
617401:08:44,953 --> 01:08:46,580
6175.ÃÚÊÞÏ Ãäó ÇáÃãæÑó ÓÊÓíÑõ Úáì ãÇ íÑÇã
6176
61771408
617801:08:46,663 --> 01:08:47,664
6179.ÍÓäÇð, íÝÖøáõ Ðáß
6180
61811409
618201:08:49,416 --> 01:08:51,259
6183.Ðáßó åæ ÝäÏÞäÇ, åäÇß
6184
61851410
618601:08:51,752 --> 01:08:53,595
6187åäÇß äÍäõ ÐÇåÈæä¿-
6188.ÃäÙÑí Åáì ÇáäÇÝæÑÉ -
6189
61901411
619101:08:53,920 --> 01:08:55,264
6192.ÃäíÞÉ ÌÏøÇð
6193
61941412
619501:08:55,506 --> 01:08:59,010
6196.ÃäÇ ÃÔÚÑõ ÈÇáÛÑÇÈÉ Íæá ãõÓÊóÎÏóã ÇáÝäÏÞ
6197ÇáÎÇÕ ÈÇáÓíøÇÑÇÊ .(ÓíøÇÑÉ ÇáÓíøÏ (Èíä
6198
61991413
620001:08:59,927 --> 01:09:01,600
6201Ìãíá, ÃáíÓ ßÐáß¿-
6202.íÇááÚÌÈ -
6203
62041414
620501:09:01,763 --> 01:09:03,185
6206.ããÊÚ -
6207ÃäÇ ÃÚáã, ÃáíÓó ßÐáß¿-
6208
62091415
621001:09:03,264 --> 01:09:04,937
6211.íÇ Åáåí, äÍäõ åäÇ -
6212.äÍäõ åäÇ -
6213
62141416
621501:09:06,100 --> 01:09:07,602
6216.ÃäÙÑ ßã åæó Ìãíá -
6217.ÔßÑÇð ÌÒíáÇð áß -
6218
62191417
622001:09:07,685 --> 01:09:09,483
6221.ÃÞÏøÑ åÐÇ, ÑÇÆÚ
6222
62231418
622401:09:09,771 --> 01:09:11,273
6225.íÇ Åáåí, ÃäÙÑ Åáì åÐåö ÇáÊãÇËíá
6226
62271419
622801:09:11,356 --> 01:09:12,357
6229.(åá åÐÇ ÇáÊãËÇá áÜÜ (ÏÇíÝíÏ
6230
62311420
623201:09:12,440 --> 01:09:14,409
6233.ÃÌá, Ðáßó åæ ÇáÍÞíÞí
6234.áÞÏ ØÇÑó Åáì åäÇ
6235
62361421
623701:09:14,610 --> 01:09:15,736
6238.áÇ, áã íÞã ÈåÐÇ
6239
62401422
624101:09:16,570 --> 01:09:18,572
6242.(ãÑÍÈÇ, ÃäÇ (ÃäÏÑæ ÈÑæÓÊÑ -
6243.ãÑÍÈÇð -
6244
62451423
624601:09:18,697 --> 01:09:21,040
6247.ÃäÇ ÃÞÏøã ÔÈßÉ ãäÒáíøÉ ááÊÓæøÞ ÈÇáÛÏ
6248
62491424
625001:09:21,157 --> 01:09:23,455
6251.(ÚÙíã, ÓíøÏ (ÈÑæÓÊÑ
6252
62531425
625401:09:23,534 --> 01:09:24,660
6255.ÇäÇ ÝÞØ ÃÑíÏõ ÈØÇÞÉó
6256ÇáÏÝÚö ÇáÎÇÕøÉö Èßó, ÑÌÇÁð
6257
62581426
625901:09:24,744 --> 01:09:26,417
6260.åÇ åí -
6261.ÔßÑÇð áß -
6262
62631427
626401:09:28,331 --> 01:09:30,129
6265ÇäÇ ÃÑì Ãäøåõ áÏíß ÎÕã ÚäÏäÇ
6266.ááãÓÇÝÑíä ãä ÑÌÇá ÇáÃÚãÇá
6267
62681428
626901:09:30,208 --> 01:09:31,209
6270.ÚÙíã
6271
62721429
627301:09:33,002 --> 01:09:34,345
6274.åÇ åí ÈØÇÞåõ ÇáÏÝÚ
6275
62761430
627701:09:34,420 --> 01:09:35,421
6278.ÔßÑÇð áßö -
6279.ÑÇÆÚ -
6280
62811431
628201:09:37,256 --> 01:09:38,929
6283ßíÝ ÊÚãá Úáì åÐå ÇáÃÔíÇÁ¿
6284
62851432
628601:09:39,175 --> 01:09:40,848
6287.íÇ Ãáåí, ÍÓäÇð, ÍÓäÇð
6288
62891433
629001:09:41,094 --> 01:09:43,938
6291Ããøí, ÃäÇ ßäÊõ ÓÂÍÐ ÍãøÇãÇ
6292...æ ÈÚÏåÇ ÚáíäÇ Ãä äÃßá
6293
62941434
629501:09:44,013 --> 01:09:45,265
6296.ÚäÏåÇ ÃÑíÏ ÇáÐåÇÈ Åáì ÓÇÍÉö ÇáÝäÏÞ
6297
62981435
629901:09:45,348 --> 01:09:46,725
6300.æ äÓÊØíÚ Ãä äÑì ÇáäÇÝæÑÉ... -
6301.áÇ, ÚÒíÒí, ÃäÙÑ áåÐå -
6302
63031436
630401:09:46,808 --> 01:09:48,777
6305.ÖÝÇÏÚ, áÏíåÇ ÖÝÇÏÚ
6306
63071437
630801:09:49,353 --> 01:09:51,401
6309.ÚÙíã -
6310.æ åíó Ýí ÇáããÑ -
6311
63121438
631301:09:51,480 --> 01:09:53,357
6314.áÞÏ æÖÚæåÇ ÈÇáãÞÏãÉ
6315åá ÊÚáã áãÇÐÇ¿
6316
63171439
631801:09:53,691 --> 01:09:55,034
6319.áÃäó åÐåö åí ÇáÑÇÈÍÉ
6320
63211440
632201:09:55,275 --> 01:09:56,836
6323.Ããøí, íæÌÏõ ÇáßËíÑõ ãä ÇáÂáÇÊ Ýí ÇáããÑ
6324
63251441
632601:09:56,902 --> 01:09:58,199
6327,ÃäÙÑ áåÐÇ
6328.áÞÏ ÍÕáÊõ Úáì ãÞÚÏ, áÞÏ ÛÇÏÑ ÇáÔÇÈ
6329
63301442
633101:09:58,278 --> 01:09:59,780
6332.åÐÇ ÚÙíã -
6333.ÃäÇ ãÊÍãøÓÉó ßËíÑÇð -
6334
63351443
633601:10:00,030 --> 01:10:01,373
6337Ããøí åíøÇ, ÏÚíäÇ ÝÞØ äÐåÈ. ÍÓäÇð¿
6338
63391444
634001:10:01,614 --> 01:10:04,788
6341.áÇ, áÇ, áÇ, ÚÒíÒí
6342...ÃäÊó ÅÕÚÏ, ÖÚ ÍÞÇÆÈß, æ ÎÐ ÍãøÇãÇð
6343
63441445
634501:10:04,867 --> 01:10:05,914
6346.æ Þã Èßáö ãÇ ÊÑíÏ Úãáå...
6347
63481446
634901:10:05,993 --> 01:10:07,620
6350ÃäÇ ÓÃáÚÈõ åäÇ, ÍÓäÇð¿
6351
63521447
635301:10:07,787 --> 01:10:09,380
6354åá ÇáãÔÑæÈÇÊ ÈÇáãÌøÇä åäÇ¿
6355
63561448
635701:10:09,789 --> 01:10:10,790
6358.ÃÌá, ÇáãÔÑæÈÇÊ ÈÇáãÌøÇä åäÇ
6359
63601449
636101:10:10,873 --> 01:10:11,874
6362åí ÈÇáãÌøÇä¿-
6363.ÃÌá -
6364
63651450
636601:10:11,958 --> 01:10:15,303
6367,ÅÐä, åá áßó Ãä ÊÑÓáó áí äÇÏáÉ
6368ÅÐÇ ÑÃíÊó ÃÍÏÇåä¿
6369
63701451
637101:10:15,628 --> 01:10:17,301
6372.ÍÓäÇð, ÃÌá, ÍÓäÇð -
6373.ÍÓäÇð -
6374
63751452
637601:10:17,505 --> 01:10:18,506
6377.ÚÙíã
6378
63791453
638001:10:19,132 --> 01:10:20,384
6381ãÇ ÇáÐí íÚäíåö åÐÇ ¿åá ÊÚÑÝ¿
6382
63831454
638401:10:20,466 --> 01:10:21,467
6385.ÃäÊö ÑÈÍÊö ÚÔÑÉ ÓäÊÇÊ
6386
63871455
638801:10:21,551 --> 01:10:22,894
6389ÚÔÑÉ ÓäÊÇÊ ¿ÝÞØ¿
6390
63911456
639201:10:23,136 --> 01:10:24,479
6393.áÞÏ ÙåÑó áí ËáÇË ÈÑÊÞÇáÇÊ ÈÇáæÓØ
6394
63951457
639601:10:24,887 --> 01:10:28,061
6397.ÅäøåÇ ãÇÒÇáÊ ÊÑÊÝÚ
6398ãä Úáíøó Ãä ÃäÇÏí ¿ãä Úáíøó Ãä ÃÎÈÑ¿
6399
64001458
640101:10:28,307 --> 01:10:30,309
6402.ÃäÇ ÃÚÑÝ, ÃäÇ áÏíøó ÔÚæÑñ ÌíøÏñ Íæáó åÐÇ
6403
64041459
640501:10:30,560 --> 01:10:32,233
6406Ãíäó åí ÇáãÔÑæÈÇÊ¿
6407
64081460
640901:10:32,645 --> 01:10:33,646
6410.ÍÙñ ØíøÈñ áßö ÈÐáß
6411
64121461
641301:10:33,730 --> 01:10:34,822
6414ÍÞøÇð¿-
6415.ÃÌá -
6416
64171462
641801:10:49,245 --> 01:10:50,417
6419Ããøí¿
6420
64211463
642201:10:51,414 --> 01:10:52,757
6423.Åäøåõ ÃäÇ, ÚÒíÒí
6424
64251464
642601:10:52,999 --> 01:10:54,592
6427ÃÎíÑÇð ÚÏÊ¿
6428
64291465
643001:10:55,418 --> 01:10:57,091
6431ßã åíó ÇáÓÇÚÉõ ÇáÂä¿
6432
64331466
643401:10:58,671 --> 01:11:00,344
6435.ãÑÍÈÇð ÃíøåÇ ÇáäÚÓÇä -
6436.ãÑÍÈÇð -
6437
64381467
643901:11:03,259 --> 01:11:04,932
6440.ÃäÇ ãÊÍãøÓÉ ÌÏøÇð
6441
64421468
644301:11:05,261 --> 01:11:06,541
6444åá ÃäÊó ãÓÊíÞÙ ¿åá ÃäÊó ãÓÊíÞÙ ¿
6445
64461469
644701:11:06,596 --> 01:11:08,018
6448.ÃÌá
6449
64501470
645101:11:08,431 --> 01:11:09,774
6452ÅÐä
6453
64541471
645501:11:09,932 --> 01:11:11,354
6456åá áÇÍÙÊó Ãíøó ÔíÆò ãÎÊáÝ¿
6457
64581472
645901:11:11,434 --> 01:11:15,530
6460,ÃÌá, ÃäÊö ÞÇãÑÊö ßáó Çááíá
6461.æ ÊÔÑÈíäó ÇáÎãÑ ÇáÓÇÚÉó ÇáÓÇÈÚÉó ÕÈÇÍÇð
6462
64631473
646401:11:15,813 --> 01:11:19,534
6465.áÇ, áÇ, ÃäÇ ËÞÈÊõ ÂÐäÇí, ÃäÙÑ
6466
64671474
646801:11:19,942 --> 01:11:21,615
6469ÃáíÓó åÐÇ ÑÇÆÚÇð¿-
6470.ÚÌÈÇð -
6471
64721475
647301:11:21,861 --> 01:11:23,329
6474.ÃÌá, ÇäÙÑ áÐáß -
6475.ÍÓäÇð -
6476
64771476
647801:11:23,404 --> 01:11:26,703
6479.áÞÏ ÈÞí áÏí «60» ÏæáÇÑ, æ ÞÑøÑÊ ÇáÅäÓÍÇÈ
6480
64811477
648201:11:26,948 --> 01:11:28,666
6483æ ÚäÏåÇ ãÑÑÊõ ÈÌÇäÈö ãÍáö ãÌæåÑÇÊ
6484
64851478
648601:11:28,742 --> 01:11:30,619
6487.æ ÃäÇ ËÞÈÊõ ÃÐäÇí...
6488
64891479
649001:11:30,702 --> 01:11:31,703
6491.ÍÓäÇð
6492
64931480
649401:11:32,120 --> 01:11:33,873
6495.Ãäøåõ ÍÊøì áÇ íÄáã
6496
64971481
649801:11:33,956 --> 01:11:36,880
6499ÍÓäÇð, ÅÐÇ ßäÊö ÓÚíÏÉ
6500.ÈÔÃäö åÐÇ, ÅÐä åÐÇ ÌíøÏñ áß
6501
65021482
650301:11:36,959 --> 01:11:37,960
6504.ÇäÇ ÓÚíÏ ÈÔÃäö åÐÇ
6505
65061483
650701:11:38,127 --> 01:11:40,129
6508.(ÃäÇ ÓÚíÏÉ ÌÏøÇ, (ÃäÏí -
6509.ÌíøÏ -
6510
65111484
651201:11:40,505 --> 01:11:43,179
6513.ÃäÇ íãßä ÝÞØ Ãä ÃÈÞì åäÇ ááÃÈÏ
6514
65151485
651601:11:44,300 --> 01:11:47,144
6517ÍÓäÇð, ÃÎíÑÇð ÑÈøãÇ ÊäÝÐ ãäß
6518.ÇáÃÔíÇÁ ÇáÊí ÓÊËÞÈíåÇ
6519
65201486
652101:11:47,220 --> 01:11:49,097
6522æ Âáå ÇáÖÝÏÚ, ÑÈøãÇ...
6523.íÍÕáõ ÈåÇ ãÇÓñ ßåÑÈÇÆí
6524
65251487
652601:11:49,180 --> 01:11:50,620
6527.ÇäÇ áÇ ÃÚáã ãÇ ÇáÐí ÓÊÝÚáíå ÈÚÏ Ðáß
6528
65291488
653001:11:50,973 --> 01:11:52,600
6531.ÃäÇ ÃÚáã, ÃäÇ ÝÞØ ÇäÌÑÝÊõ ÈÇáãæÖæÚ
6532
65331489
653401:11:52,683 --> 01:11:53,684
6535.ÃÌá
6536
65371490
653801:11:54,310 --> 01:11:56,984
6539ÅÐä, ÃäÇ ßäÊõ ÃÝßøÑ -
6540.ÃÌá -
6541
65421491
654301:11:57,313 --> 01:11:59,657
6544Ãäøåõ, ÑÈøãÇ íÌÈõ Ãä ÊÐåÈó...
6545.Åáì áæÍÏß
6546
65471492
654801:11:59,982 --> 01:12:02,610
6549æ ÃäÇ ÃÓÊØíÚõ Ãä ÃÞÖíó ãÇ
6550.ÊÈÞøì ãä ÚØáÉö äåÇíÉ ÇáÃÓÈæÚ åäÇ
6551
65521493
655301:12:03,069 --> 01:12:06,824
6554.ÇäÇ áÇ ÃÚÊÞÏ Ãäø åÐåö åíó ÃÝÖáõ ÝßÑÉ
6555
65561494
655701:12:06,906 --> 01:12:07,906
6558áã áÇ¿
6559
65601495
656101:12:07,989 --> 01:12:09,469
6562.ÃäÊö ÊÚáãí, äÍäõ ßäøÇ äÓÊãÊÚõ ÈæÞÊäÇ
6563
65641496
656501:12:09,491 --> 01:12:10,743
6566.íÌÈõ ÚáíäÇ Ãä äÓÊãÑøó ÈåÐÇ
6567
65681497
656901:12:10,826 --> 01:12:12,669
6570.ÇäÇ ÝÞØ ÖõÑöÈÊõ Ýí ÌåÉò æÇÍÏÉ ãä æÌåí
6571
65721498
657301:12:12,744 --> 01:12:14,542
6574.ÃäÇ ÝÞØ ÃÈÚöÏõßó Úä ÇáÅáÊÒÇã, ÃäÊó ÊÚáã
6575
65761499
657701:12:14,621 --> 01:12:16,794
6578.ÃäÊö ÃÊíÊó ßá åÐåö ÇáãÓÇÝÉ Åáì ãÚ Ããøß
6579
65801500
658101:12:17,332 --> 01:12:20,677
6582ÃäÇ áÏíøó ÃÔíÇÁñ ÃËÑËÑõ ÚäåÇ
6583.áÈÞíøÉö ÍíÇÊí, ÚÒíÒí
6584
65851501
658601:12:20,919 --> 01:12:22,091
6587.Ããøí
6588
65891502
659001:12:23,004 --> 01:12:26,008
6591ÃäÇ áíÓ áÏí ÈÇáÍÞíÞÉ áÞÇÁ
6592.(Ýí (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
6593
65941503
659501:12:26,843 --> 01:12:29,517
6596.(ÃäÇ ÊÚÞøÈÊõ (ÃäÏí
6597
65981504
659901:12:32,849 --> 01:12:35,353
6600åæó ÇáÔÎÕ ÇáÐí ÓÃÞÇÈáå
6601.(Ýí (ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ
6602
66031505
660401:12:36,353 --> 01:12:39,778
6605.åæ áÏíåö äÝÓõ ÇáÚãá
6606.åæ íÚãáõ Ýí äÝÓö ÇáÔÑßÉ
6607
66081506
660901:12:39,857 --> 01:12:42,030
6610.áÞÏ Êãøó äÞáåõ Åáì ÇáÓÇÍáö ÇáÛÑÈí
6611
66121507
661301:12:42,359 --> 01:12:44,703
6614.æ ÇäÇ ÍÕáÊõ Úáì ãÚáæãÇÊå
6615
66161508
661701:12:44,778 --> 01:12:48,533
6618,áÞÏ ÍÕáÊ Úáì ÑÞãå
6619.æ ÈÑíÏå ÇáÃáßÊÑæäí, æ ÚäæÇäå
6620
66211509
662201:12:49,365 --> 01:12:52,209
6623.æ åæ áíÓó ãÊÒæøÌ...
6624
66251510
662601:12:52,326 --> 01:12:55,330
6627áÐÇ, ÃäÇ ÙääÊ, áã áÇ¿
6628
66291511
663001:13:00,376 --> 01:13:01,548
6631ãÊì¿
6632
66331512
663401:13:01,878 --> 01:13:03,221
6635ãÊì) ãÇÐÇ¿)
6636
66371513
663801:13:04,463 --> 01:13:06,010
6639ãÊì ÊÚÞøÈÊå¿
6640
66411514
664201:13:08,092 --> 01:13:12,396
6643ãÈÇÔÑÉð ÈÚÏãÇ ÞáÊö Ãäøåõ ãæÌæÏ
6644.ÃäÇ ÊÚÞøÈÊåõ, áÞÏ ßÇäó ÓåáÇð ÌÏøÇð
6645
66461515
664701:13:16,726 --> 01:13:21,398
6648ÅÐä, áåÐÇ ÃäÊð
6649.ÃÑÏÊó ãäøí Ãä ÂÊíó ãÚß
6650
66511516
665201:13:21,899 --> 01:13:23,993
6653.(ÍíËõ ÃÓÊØíÚõ Ãä ÃÑì (ÃäÏí ãÇÑÛæáíÓ
6654
66551517
665601:13:24,067 --> 01:13:25,114
6657.Ããøí, ÈÇáØÈÚ áÇ
6658
66591518
666001:13:25,193 --> 01:13:28,242
6661.ÇäÇ ÃÚÊÞÏ Ãäøí ÃÑÏÊõ Ãä
6662ÃÞÇÈáåõ ÃíÖÇð, ÃäÊö ÊÚÑÝí
6663
66641519
666501:13:28,739 --> 01:13:30,082
6666.íÇ Åáåí
6667
66681520
666901:13:30,741 --> 01:13:32,913
6670áÞÏ ßäÊõ ÛÈíøÉð ÌÏøÇð
6671
66721521
667301:13:33,242 --> 01:13:35,415
6674áãÇÐÇ åÐÇ... áãÇÐÇ ÃäÊö ÛÈíøÉ¿
6675
66761522
667701:13:35,745 --> 01:13:37,088
6678.íÇ Åáåí
6679
66801523
668101:13:39,916 --> 01:13:44,342
6682ÃäÇ ÈÇáÍÞíÞÉ ÙääÊ Ãäøß
6683.ÊÑíÏõ Ãä ÊÞÖí æÞÊÇð ãÚí
6684
66851524
668601:13:44,837 --> 01:13:47,056
6687ÃäÇ ÈÇáÍÞíÞÉ ÃÑíÏõ Ãä
6688ÃÞÖí æÞÊÇð ãÚßö, Ããøí
6689
66901525
669101:13:47,131 --> 01:13:48,849
6692.áåÐÇ ÃäÇ ÏÚæÊß...
6693
66941526
669501:13:50,927 --> 01:13:52,099
6696.áÇ ãÔßáÉ
6697
66981527
669901:13:53,638 --> 01:13:54,810
6700.ÃäÇ áÓÊõ ÛÇÖÈÉ
6701
67021528
670301:13:56,599 --> 01:14:00,274
6704ÇäÇ ÃÚäí, ãÚÙã ÇáÃæáÇÏ
6705...áä íÈÇáæÇ ßÝÇíÉ
6706
67071529
670801:14:04,941 --> 01:14:06,693
6709ÃäÇ ÝÞØ
6710
67111530
671201:14:08,110 --> 01:14:12,456
6713.ÃäÇ ÙääÊ Ãäøåõ ÔíÆñ ÂÎÑ, åÐå åí
6714
67151531
671601:14:13,449 --> 01:14:15,292
6717Ããøí, ÝÞØ ÏÚíäÇ äÊÍÏøË Úä
6718.åÐÇ áÏÞíÞÉò æÇÍÏÉ, ÍÓäÇð
6719
67201532
672101:14:15,368 --> 01:14:16,369
6722.áíÓó Úáíßö Ãä ÊÐåÈí
6723
67241533
672501:14:16,452 --> 01:14:18,796
6726.áÇ, áÇ. áÇ ãÔßáÉ
6727
67281534
672901:14:19,121 --> 01:14:22,967
6730.ãä ÇáÃÝÖá Ãä ÊÈÏÃ
6731ÈÇáÅÓÊÚÏÇÏö áãÞÇÈáÊßó, ÚÒíÒí
6732
67331535
673401:14:23,292 --> 01:14:25,966
6735åíøÇ, Ããøí, åÐÇ áíÓ
6736
67371536
673801:14:41,894 --> 01:14:45,148
6739ÃäÏÑæ ÈÑæÓÊÑ) ãä ÃÌá ¿)
6740
67411537
674201:14:52,822 --> 01:14:56,158
6743ÍÓäÇð, ÓíøÏ áÏíßó ÎãÓ ÏÞÇÆÞ
6744áßí ÊÔÑÍó æ ÊÈÑåäó ÇáãäÊÌ
6745
67461538
674701:14:56,408 --> 01:14:59,749
6748ãÖíÝÊäÇ, ÓÊÞÏøãß
6749.ÊÓÊØíÚõ Ãä ÊÊÝÇÚáó ãÚåÇ, ßíÝãÇ ÊÔÇÁ
6750
67511539
675201:14:59,828 --> 01:15:00,829
6753ÃíøÉ ÃÓÆáÉ¿
6754
67551540
675601:15:00,912 --> 01:15:04,257
6757.ÃÌá, ÃäÇ áã ÃÏÑß áãÇÐÇ ßáõ åÐÇ ÔíÆ
6758
67591541
676001:15:04,499 --> 01:15:06,173
6761.ÃäÇ áã ÃÏÑß Ãäåõ Óíßæäõ ãÕæøÑÇð
6762
67631542
676401:15:06,502 --> 01:15:08,675
6765.ÃäÊó ÓÊßæäõ ÚÙíãÇð, åíøÇ
6766
67671543
676801:15:09,839 --> 01:15:11,182
6769.ãÑÍÈÇð
6770
67711544
677201:15:11,507 --> 01:15:12,633
6773.ÃäÏÑæ), ãÑÍÈÇð) -
6774.(ãÑÍÈÇð, ÃÌá, ÃäÇ (ÃäÏÑæ -
6775
67761545
677701:15:12,717 --> 01:15:13,764
6778.ÓÚíÏñ ÈáÞÇÆß
6779
67801546
678101:15:13,843 --> 01:15:16,562
6782.ÃäÇ, ÓÚíÏÉñ ÈáÞÇÆß -
6783...ãÑÍÈÇð... ãÑÍÈÇð, ÅÐä -
6784
67851547
678601:15:16,637 --> 01:15:19,766
6787.íÇ Åáåí, áÇ, ÔßÑÇð
6788...ÃäÇ ÈÎíÑ, ÔßÑÇð
6789
67901548
679101:15:20,016 --> 01:15:21,456
6792.ÅÐä, äÍäõ ÓääÙÑ ÈÇáÃãÇã, åäÇ ÈÇáÖÈØ
6793
67941549
679501:15:21,475 --> 01:15:22,596
6796.ÚÌÈÇð, åÐÇ ãßÇä ÊÕæíÑ ÍÞíÞí
6797
67981550
679901:15:22,768 --> 01:15:24,770
6800.ÃÌá, äÍäõ Ýí ãßÇä ÇáÊÕæíÑ ÇáÂä
6801
68021551
680301:15:25,187 --> 01:15:26,359
6804.äÏíÑ ÇáßÇãíÑÇÊ
6805
68061552
680701:15:26,439 --> 01:15:27,440
6808.Åäøåõ ÍÇÑøñ åäÇ
6809
68101553
681101:15:27,523 --> 01:15:29,116
6812Åäøå ÏÇÝÆ, Åäøåõ ÓÇØÚñ ÌÏøÇð, ÃäÇ
6813
68141554
681501:15:29,191 --> 01:15:32,035
6816.ÅÈÏÃ -
6817.(ÃåáÇ Èßã ãÌÏÏÇ Ýí (ÃÊÔ, ÃÓ, Ãä -
6818
68191555
682001:15:32,361 --> 01:15:34,534
6821(ÃäÇ ãÚ (ÃäÏÑæ ÈÑæÓÊÑ
6822
68231556
682401:15:34,864 --> 01:15:38,788
6825.ãÈÊßÑ ÊÌåíÒÇÊ ÊäÙíÝ ÚÖæíøÉ ÌÏíÏÉ
6826
68271557
682801:15:39,534 --> 01:15:41,536
6829. (̊섾
6830
68311558
683201:15:41,870 --> 01:15:44,043
6833.(Åäøåõ ÈÇáÍÞíÞÉ (ÓÇíæßáíä
6834
68351559
683601:15:44,289 --> 01:15:45,650
6837.Ðáßó ÈÇáÖÈØ ãÇ ÞáÊå -
6838.Åäøå ßÐáß -
6839
68401560
684101:15:47,375 --> 01:15:51,718
6842ÓÇíæßáíä), ßãÇ ÃÓãøíå)
6843.Åäøåõ ãäÊÌ ÌÏíÏ ãËíÑ ááÊäÙíÝ
6844
68451561
684601:15:51,963 --> 01:15:55,138
6847ÇáÐí íÓÎøÑõ ÇáÑÛæÉ ÇáØÈíÚíøÉ
6848...æ ÞæøÉ ÇáÊäÙíÝ
6849
68501562
685101:15:55,217 --> 01:15:56,969
6852.ãä ËáÇÆÉö ãÕÇÏÑ ÛíÑ ÞÇÈáÉ ááäÝÇÐ ßáøíÇð...
6853
68541563
685501:15:57,219 --> 01:15:58,813
6856.ãËíÑ ááÅåÊãÇã -
6857...ÅäøåÇ -
6858
68591564
686001:15:58,889 --> 01:16:02,234
6861.åÇ åí ÊÙåÑõ ãä ÕäÏæÞßó ÇáÓÑøí ÇáÎÇÕ
6862
68631565
686401:16:03,226 --> 01:16:05,399
6865ÒíÊõ ÌæÒ ÇáåäÏ -
6866.ÌæÒö ÇáåäÏ -
6867
68681566
686901:16:05,729 --> 01:16:07,731
6870.åÐÇ ÌæÒ ÇáåäÏ, ÏÚäÇ äÑì
6871
68721567
687301:16:07,814 --> 01:16:09,908
6874,ÅäøåÇ ÞÇÓíÉ
6875ÅäøåÇ ÌæÒÉ ÞÇÓíÉ áßí ÊßÓÑåÇ, ÃáíÓó ßÐáß¿
6876
68771568
687801:16:25,748 --> 01:16:29,093
6879,ßãÇ ÕÑøÍÊõ ÓÇÈÞÇð
6880...ÞÑÇÁÉ ÇáÍãæÖÉ ÇáØÈíÚíøÉ
6881
68821569
688301:16:29,168 --> 01:16:30,340
6884.åí Èíä ÇáÓøÊÉ æ ÇáËãÇäíÉ
6885
68861570
688701:16:30,920 --> 01:16:34,595
6888:ÇáÂä, ÅÐÇ ÊÐßøÑäÇ
6889...ÓÇíæßáíä) íÃÊí ÈÇáÑÞã ÓÈÚÉ)
6890
68911571
689201:16:34,673 --> 01:16:35,765
6893.ÇáÐí åæ ãËÇáí...
6894
68951572
689601:16:36,258 --> 01:16:39,432
6897ÇáÂä, ÞÑÇÁÉ ÇáãäÊÌ ÇáãäÇÝÓ åí ÊÓÚõ äÞÇØ
6898
68991573
690001:16:39,512 --> 01:16:40,604
6901åá ÊÓÊØíÚ Ãä ÊÑÇåÇ¿
6902
69031574
690401:16:41,097 --> 01:16:45,352
6905.Åäøå Ýí... ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝõ
6906ÅÐÇ ßäÊó ÊÞÑøÈ ÇáÕæÑÉ
6907
69081575
690901:16:45,434 --> 01:16:49,189
6910,æ áßä ãßÊæÈ «9.6» ÇáÐí åæ ÑÞã ãÑÊÝÚ
6911
69121576
691301:16:50,439 --> 01:16:51,782
6914æ åæ
6915
69161577
691701:17:00,449 --> 01:17:02,292
6918áÞÏ ÝÞÏÊõ ÅåÊãÇãßã íÇ ÃÕÍÇÈ
6919
69201578
692101:17:03,619 --> 01:17:04,996
6922áÞÏ ÝÞÏÊ ÅåÊãÇãßã ÈÇáßÇãá
6923
69241579
692501:17:05,371 --> 01:17:07,169
6926.Êáßó ÇáÓøíÏÉ ÊÑÓá ÈÑíÏÇð ÅáßÊÑæäíøÇð
6927
69281580
692901:17:07,790 --> 01:17:09,167
6930,áÞÏ ÝÞÏÊ ÅåÊãÇãßã ÈÇáßÇãá
6931
69321581
693301:17:09,250 --> 01:17:11,469
6934æ ÃÚÊÞÏ Ãäøí ÃÚÑÝõ áãÇÐÇ
6935.ÝÞÏÊ ÅåÊãÇãßã íÇ ÃÕÍÇÈ
6936
69371582
693801:17:11,794 --> 01:17:15,640
6939.áÃäø åÐÇ ÓíøÆ, æ ããáø
6940
69411583
694201:17:15,965 --> 01:17:19,640
6943.æ åæ ãáíÆ ÈÃÔíÇÁ ÚáãíøÉ
6944ÇáÊí áÇ íåÊã ÈåÇ ÃÍÏÇð...
6945
69461584
694701:17:19,844 --> 01:17:22,688
6948áãÇÐÇ áÇ äÌÑøÈ åÐÇ¿
6949
69501585
695101:17:23,055 --> 01:17:25,274
6952.(ÝÞØ ÃÎÈÑíäí Úä äÝÓßö (Ãíãí
6953
69541586
695501:17:25,349 --> 01:17:27,477
6956åá áÏíßö ÃæáÇÏ ¿åá áÏíßö ÃíøÉ
6957ÍíæÇäÇÊ ÃáíÝÉ Ãæ Ãí ÔíÆ ãËá åÐÇ¿
6958
69591587
696001:17:27,726 --> 01:17:30,730
6961.ÃÌá, ÃäÇ áÏíø, ÇäÇ áÏíø ßáÈ æ ØÝáÉ ÕÛíÑÉ
6962
69631588
696401:17:30,980 --> 01:17:31,981
6965ÍÓäÇð, ãÇ åí ÃÓãÇÆåã¿
6966
69671589
696801:17:32,231 --> 01:17:34,404
6969. æ (ÛÇÈÑíááÇ
6970
69711590
697201:17:34,650 --> 01:17:38,405
6973,Ðáßó ÛÑíÈ, áæ ßÇäó áÏíø ÅÈäÉ
6974. ßäÊõ ÓÃÓãøíåÇ ÇáÓíøÏ ÃíÖÇð
6975
69761591
697701:17:41,240 --> 01:17:42,240
6978.ÚÐÑÇð
6979
69801592
698101:17:42,323 --> 01:17:43,916
6982:ÅÐä ÏÚíäí ÃÓÃáß
6983
69841593
698501:17:43,992 --> 01:17:45,392
6986ÃäÊö Úáì ÇáÃÛáÈ ãÑÑÊö ÈãÚÇäÇÉ ÝÙíÚÉ
6987
69881594
698901:17:45,452 --> 01:17:47,375
6990,áßí ÊãäÚí ÇáÓøíÏ æ ãä ÇáãæÊ...
6991
69921595
699301:17:47,454 --> 01:17:49,331
6994.ÅÐÇ áã ÃÎØÆ -
6995.ÍÓäÇð, ÃÌá -
6996
69971596
699801:17:49,415 --> 01:17:51,383
6999åá åÐÇ ãÇ ÊäÙøÝíäó Èåö ÚÇÏÉð ãäÒáß¿
7000
70011597
700201:17:51,458 --> 01:17:53,426
7003.Åäøå Ãíõ ÔíÆò ááÈíÚ
7004.Åäøå ÈÇáÚÇÏÉ ÃÒÑÞ Ãæ ÃÕÝÑ
7005
70061598
700701:17:53,669 --> 01:17:54,761
7008.ÃÌá Ðáßó ÕÍíÍ, ÃÌá
7009
70101599
701101:17:55,004 --> 01:17:56,472
7012.ÍÓäÇð, åÐå åí ÇáãÔßáÉ ÈÐáß
7013
70141600
701501:17:56,547 --> 01:17:58,675
7016.Åäøåõ ÓÇãøñ ÌÏøÇð
7017
70181601
701901:17:58,883 --> 01:18:01,807
7020.æ åæ ÎØíÑñ ÌÏøÇð
7021...ÃäÇ ÃÓÊØíÚõ Ãä ÃÑíßö ÅÍÕÇÆíøÇÊ
7022
70231602
702401:18:01,927 --> 01:18:04,021
7025,æ ÊÌÇÑÈ ÊËÈÊõ Ãä ãäÊÌí...
7026
70271603
702801:18:04,096 --> 01:18:06,456
7029,áíÓó ÝÞØ íäÙøÝõ ÈÔßáò ÃÝÖá ãä åÐÇ...
7030.æ áßä ÃíÖÇð ÇßËÑ ÃãÇä
7031
70321604
703301:18:07,099 --> 01:18:09,943
7034,æ áßä ÅÐÇ ÃÑíÊßö ÔíÆ æÇÍÏ
7035.Åäøå ããáñ ÌÏøÇð
7036
70371605
703801:18:10,019 --> 01:18:12,192
7039.ÅÐä, ÚæÖÇð Úä Ðáß, ÇäÇ ÓÃÞæãõ ÝÞØ ÈåÐÇ
7040
70411606
704201:18:14,356 --> 01:18:16,700
7043.ÓÃÑÌÚõ ÎØæÉ ãä ÃÌá ÇáÊÌÑÈÉ
7044
70451607
704601:18:20,696 --> 01:18:22,039
7047.íÇ Åáåí
7048
70491608
705001:18:24,532 --> 01:18:27,206
7051. ÃäÇ ãäÏåÔÉ
7052
70531609
705401:18:27,535 --> 01:18:28,536
7055.ÇäÇ ÝÚáÇð
7056
70571610
705801:18:30,455 --> 01:18:34,210
7059ÓÇíæßáíä)¡Åäå ÃÝÖá ãäÊÌ ááÊäÙíÝ)
7060Êã ÅÎÊÑÇÚÉ Úáì ÇáÅØáÇÞ
7061
70621611
706301:18:34,459 --> 01:18:36,507
7064Åäå ØÈíÚí ÊãÇãÇð
7065Åäå Âãä ÊãÇãÇð
7066
70671612
706801:18:36,586 --> 01:18:38,885
7069æ íäÙÝ ÃÝÖá ãä Ãí ãäÊÌ Ýí ÇáÓæÞ
7070
70711613
707201:18:38,964 --> 01:18:41,808
7073ÅÐÇ ßÇä Ãí ãä ÇáãäÇÝÓíä
7074íÞæá äÝÓ ÇáÅÏÚÇÁ
7075
70761614
707701:18:41,884 --> 01:18:43,136
7078ßá ãÇ ÓÃÞæáå ÊÚÇá Úáì ÇáÊáÝÇÒ
7079
70801615
708101:18:43,219 --> 01:18:46,063
7082æ ÃÔÑÈ ãäÊÌß
7083áßä áÇ ÃÚÊÞÏ Ãäß ÓÊÝÚá
7084
70851616
708601:18:46,305 --> 01:18:48,899
7087áÃäå áÇ ÃÍÏ íÑíÏ Ãä íÊÈÑÒ Ïã ÃãÇã ÇáÊáÝÇÒ
7088
70891617
709001:18:51,060 --> 01:18:52,312
7091åÐÇ åæ¡åÐÇ ßá ÔíÁ áÏí
7092
70931618
709401:18:54,897 --> 01:18:57,400
7095ÓÇíæßáíä)¡Åäå Âãä æ ÛíÑ ÓÇã)
7096
70971619
709801:18:57,733 --> 01:19:00,031
7099æ íãßäß ÔÑÈå
7100
71011620
710201:19:00,653 --> 01:19:01,950
7103!æ ÃæÞÝ ÇáÊÕæíÑ
7104
71051621
710601:19:02,196 --> 01:19:03,869
7107ÓíÏ ¿
7108
71091622
711001:19:04,073 --> 01:19:05,074
7111ÃÌá
7112
71131623
711401:19:05,157 --> 01:19:06,499
7115!ÍÓäÇð¡áÞÏ ÃËÑÊ ÅåÊãÇãäÇ
7116
71171624
711801:19:07,575 --> 01:19:08,827
7119ÃäÊã
7120
71211625
712201:19:09,535 --> 01:19:11,288
7123Ü ÃäÊã ãåÊãíä¿
7124!Ü ÈÇáÊÃßíÏ
7125
71261626
712701:19:11,372 --> 01:19:12,794
7128Ðáß ÇáÚÑÖ ßÇä ÑÇÆÚÇð
7129
71301627
713101:19:12,873 --> 01:19:13,994
7132åá ÃäÊ ÍÞÇð ÔÑÈÊ Êáß ÇáãÇÏÉ¿
7133
71341628
713501:19:13,999 --> 01:19:15,751
7136!áÞÏ ÔÑÈÊå¡ÃÌá
7137Åäå ãÕäæÚ ãä ÇáØÚÇã
7138
71391629
714001:19:15,834 --> 01:19:16,835
7141áÞÏ ßÇä ÅÚáÇäÇð ÑÇÆÚÇð
7142
71431630
714401:19:17,127 --> 01:19:19,346
7145ÔßÑÇð ÌÒíáÇð
7146...áæ ÃÑÏÊ ÓãÇÚ ÇáãÒíÏ
7147
71481631
714901:19:19,421 --> 01:19:22,011
7150áÞÏ ÞáÊ Ãäå ããá áßä ÇáÃãæÑ Úä ÇáãÇÏÉ
7151ÇáÚÇÒáÉ ÇáãÕÛÑÉ " ÅäåÇ ÈÇáÍÞíÞÉ ÑÇÆÚÉ"
7152
71531632
715401:19:22,216 --> 01:19:24,514
7155Ü åá ÍÞÇð ÊäÙÝ¿
7156Ü ÃÌá¡ÅäåÇ ÊäÙÝ ÈÔßá ÑÇÆÚ
7157
71581633
715901:19:24,593 --> 01:19:25,936
7160ÍÓäÇð ÓæÝ äÑì åÐÇ Ýí ãÑÍáÉ ãÇ
7161
71621634
716301:19:26,011 --> 01:19:28,013
7164ÃÌá¡Ýí Ãí æÞÊ
7165íãßääí Ãä ÃÈÑåä Ðáß Ýí Ãí æÞÊ
7166
71671635
716801:19:28,555 --> 01:19:30,307
7169Ü æåá áÏíß ÊÕÑíÍ ãä åíÆÉ ÇáÃÛÐíÉ æÇáÚÞÇÞíÑ¿
7170Ü áÏí ÊÕÑíÍ
7171
71721636
717301:19:30,391 --> 01:19:31,985
7174ßã æÍÏå ÌåÒÊåÇ ááÊÓæíÞ¿
7175
71761637
717701:19:32,060 --> 01:19:35,314
7178ÃáÇÝ ÇáæÍÏÇÊ
7179áÏí ÃßËÑ ããÇ íÌÈ¡Úáì ÇáÃÑÌÍ
7180
71811638
718201:19:35,397 --> 01:19:37,399
7183íÈÏæ ÃääÇ ÓäÕÚÏ ÇáÓáã ÓÑíÚÇð¡ßãÇ åæ æÇÖÍ
7184
71851639
718601:19:37,482 --> 01:19:39,655
7187áßä áÏí ÔÚæÑ ÌíÏ ÈÔÃä åÐÇ
7188
71891640
719001:19:40,402 --> 01:19:41,574
7191ÔßÑÇð ÌÒíáÇð
7192
71931641
719401:19:42,070 --> 01:19:44,664
7195!Ãæå¡ÔßÑÇð áß
7196!ÔßÑÇð¡íÇ ááÚÌÈ
7197
71981642
719901:19:44,739 --> 01:19:46,161
7200ÚÑÖ ÑÇÆÚ
7201
72021643
720301:19:46,241 --> 01:19:47,641
7204ÃäÇ ÓÚíÏ Ãäß ÊÚÊÞÏ Ðáß
7205áÏíß ãÚáæãÇÊí
7206
72071644
720801:19:48,075 --> 01:19:50,578
7209Ü ÈÇáØÈÚ¡ÓäÈÞì Úáì ÅÊÕÇá¡ÚãáÇð ÑÇÆÚ
7210Ü ÃÌá¡ÔßÑÇð áß
7211
72121645
721301:19:50,828 --> 01:19:52,501
7214ÔßÑÇð áÊãÓßß Èí
7215
72161646
721701:19:53,580 --> 01:19:55,002
7218ÝÞØ áÇ ÊÞæáí ÔíÁ
7219
72201647
722101:19:55,082 --> 01:19:56,254
7222ÝÞØ ÅÓÊÏíÑí¡æÅÓÊãÑí Ýí ÇáãÔí
7223
72241648
722501:19:56,333 --> 01:19:57,801
7226Ü ÃäÇ áã ÃÞá ÔíÆÇð
7227Ü ÝÞØ ÅÓÊÏíÑí
7228
72291649
723001:19:58,168 --> 01:20:01,263
7231Ü áÞÏ ÃÍÈæÇ ÚÑÖß
7232Ü ÅÈÞí åÇÏÆÉ¡ÃÚÑÝ¡ÃÚÑÝ
7233
72341650
723501:20:01,505 --> 01:20:03,132
7236!(åÐÇ ÃÝÖá ãä ÇáÑÌá ÇáÐí Ýí (áÇãÇäÔÇ
7237
72381651
723901:20:03,215 --> 01:20:05,175
7240Ü ÅÐä¡ÅáÇ Ãí ÏÑÌÉ ßÇä ãÒÇÞå ÓíÆÇð
7241Ü áÞÏ ßÇä ÝÙíÚÇð
7242
72431652
724401:20:05,592 --> 01:20:06,764
7245!áÞÏ ßÇä ãÞÑÝÇð ÌÏÇð
7246
72471653
724801:20:07,011 --> 01:20:08,433
7249Ü áÞÏ ãËáÊ ÈÔßá ÑÇÆÚ
7250Ü ÔßÑÇð áßö
7251
72521654
725301:20:08,512 --> 01:20:09,952
7254Ü Åäå íÍÊÇÌ áÃÖÇÝÉ ÇáäÚäÇÚ
7255Ü Åäå ßÐáß
7256
72571655
725801:20:10,097 --> 01:20:11,644
7259ãÇÐÇ Úä ÇáÑÌá¿
7260ãÇÐÇ ÞÇá áß¿
7261
72621656
726301:20:11,724 --> 01:20:13,943
7264áÞÏ ÞÇá Åäå ßÇä ÅÚáÇäÇð ÑÇÆÚÇð
7265
72661657
726701:20:14,018 --> 01:20:15,861
7268áÞÏ ÞÇá Ãäå ÓíÕÚÏ ÇáÓáã ÓÑíÚÇð
7269
72701658
727101:20:15,936 --> 01:20:17,609
7272!Ü áÇ
7273!Ü ÃÌá
7274
72751659
727601:20:17,688 --> 01:20:19,782
7277áÞÏ ÅÓÊÎÏã ßáãÉ "Óáã"¿
7278!" ÅÓÊÎÏã ßáãÉ "Óáã
7279
72801660
728101:20:19,857 --> 01:20:21,029
7282Ü ÓæÝ Êßæä ãÔåæÑÇð
7283!Ü ÃÚÑÝ
7284
72851661
728601:20:21,108 --> 01:20:23,702
7287!ÑÈãÇ ÓÃßæä ßÐáß¡áÇ ÃÚÑÝ
7288
72891662
729001:20:23,777 --> 01:20:25,576
7291åá ãÇÒáÊ ÊÑíÏ ÇáÐåÇÈ Åáì ¿
7292
72931663
729401:20:26,906 --> 01:20:27,907
7295ÍÞÇð¿
7296
72971664
729801:20:28,700 --> 01:20:29,871
7299ÃÌá
7300
73011665
730201:20:30,784 --> 01:20:32,832
7303äÍä ÚãáíÇð åäÇß
7304
73051666
730601:20:32,911 --> 01:20:35,915
7307ÃäÊ ÊÔÚÑ ÈÇáÝÖæá¡æ ÃäÇ ÃÔÚÑ ÈÇáÝÖæá
7308ÅÐä¡ãÇÐÇ ÈÍÞ ÇáÌÍíã¿
7309
73101667
731101:20:37,291 --> 01:20:40,465
7312ÃÌá¡áæ
7313åá ÃäÊö æÇËÞÉ Ãäßö ÊÑíÏíä Ðáß¿
7314
73151668
731601:20:41,628 --> 01:20:42,800
7317ÃÌá
7318
73191669
732001:20:43,088 --> 01:20:44,965
7321ÍÓäÇð¡ÑÇÆÚ
7322
73231670
732401:20:45,049 --> 01:20:46,050
7325Ü ÍÓäÇð
7326Ü ÍÓäÇð
7327
73281671
732901:20:46,383 --> 01:20:48,886
7330ÅÐä¡ÚÒíÒí ãÇÐÇ áæ ÃÎÐÊ ÞØÑÉ Úíä
7331
73321672
733301:20:48,969 --> 01:20:50,221
7334æ æÖÚÊåÇ ÈÚíäß¿
7335
73361673
733701:20:50,471 --> 01:20:54,149
7338ÃäÊ ãÍÞÉ! ÃÊÚÑÝíä ãÇÐÇ¿
7339ÅäåÇ ÈÇáæÇÞÚ áíÓÊ ÝßÑÉ ÓíÆÉ¡íÌÈ Ãä ÃÞæã ÈåÇ
7340
73411674
734201:20:54,224 --> 01:20:55,345
7343íãßäß ÃíÖÇð Ãä ÊÖÚåÇ Ýí ÃäÝß
7344
73451675
734601:20:55,351 --> 01:20:56,352
7347ÕÍíÍ
7348
73491676
735001:21:00,898 --> 01:21:02,571
7351ÅÐä¡ãÇåí ÎØÊß¿
7352
73531677
735401:21:02,816 --> 01:21:05,114
7355ÍÓäÇð¡ÝßÑÊ ÈÃä ÊÊÕáí Úáíå
7356
73571678
735801:21:05,402 --> 01:21:07,075
7359:æÊÞæáíä
7360"ãÑÍÈÇð¡åá ÊÊÐßÑäí¿"
7361
73621679
736301:21:07,321 --> 01:21:10,666
7364Ëã íÇ ÑÝÇÞ ÊÐåÈæÇ áÊÔÑÈæÇ ÇáÞåæÉ
7365
73661680
736701:21:10,991 --> 01:21:13,493
7368Ëã ÊÊÒæÌÇ ÈÚÖíßãÇ
7369
73701681
737101:21:14,827 --> 01:21:17,672
7372Ëã áÇ ÊÖØÑ áÏÝÚ ÊßÇáíÝ ÏÇÑ ÇáÚÌÒÉ
7373
73741682
737501:21:17,748 --> 01:21:20,296
7376Ü ÈÇáÖÈØ¡Êáß åí ÇáÎØÉ
7377Ü ÊÝßíÑ ÌíÏ ÌÏÇó
7378
73791683
738001:21:20,376 --> 01:21:21,673
7381ÊÝÖáí¡ÑÞãå ÈÇáÃÚáì åäÇ
7382
73831684
738401:21:21,752 --> 01:21:22,753
7385Ü ãÇÐÇ¿
7386Ü ÃÊÕáí Èå
7387
73881685
738901:21:22,836 --> 01:21:24,383
7390ÖÚíå Úáì ãßÈÑ ÇáÕæÊ
7391ÖÚíå Úáì ãßÈÑ ÇáÕæÊ
7392
73931686
739401:21:24,463 --> 01:21:25,931
7395Ü ßáÇ¡ÚÒíÒí
7396Ü ÃÑíÏ Ãä ÃÓãÚ
7397
73981687
739901:21:26,006 --> 01:21:29,351
7400ÍÓäÇð¡åÐå áÍÙÉ ÇáÍÞíÞÉ
7401
74021688
740301:21:30,344 --> 01:21:32,563
7404Âãá Ãäå Ýí ÇáãäÒá
7405Ããá Ãäå áíÓ Ýí ÇáãäÒá
7406
74071689
740801:21:32,638 --> 01:21:33,639
7409Âãá Ãäå Ýí ÇáãäÒá
7410
74111690
741201:21:34,348 --> 01:21:36,396
7413Ðáß ÊæÊÑ ßËíÑ Úáí
7414
74151691
741601:21:36,517 --> 01:21:37,860
7417ßíÝ ÍÕáÊ Úáì åÐÇ ÇáÑÞã¿
7418
74191692
742001:21:38,018 --> 01:21:39,440
7421ÍÓäÇð¡åäÇß "ÇáÅäÊÑäÊ" ÇáÂä
7422
74231693
742401:21:39,520 --> 01:21:41,693
7425Ü Ãæå¡ÕÍíÍ
7426Ü æ Ýíå ÃØäÇä ãä ÇáãÚáæãÇÊ
7427
74281694
742901:21:42,022 --> 01:21:43,865
7430ÍÓäÇð¡ÃäÇ ÝÞØ ÓæÝ ÇÖÛØ
7431
74321695
743301:21:44,358 --> 01:21:45,405
7434"ÒÑ ÇáÅÊÕÇá" ÝÞØ ÃÖÛØí "ÒÑ ÇáÃÊÕÇá"
7435
74361696
743701:21:45,484 --> 01:21:47,569
7438Ü åá ÃäÊ ãÊÃßÏ Ãä åÐÇ ÑÞãå¿
7439Ü åÐÇ åæ ÇáÑÞã
7440
74411697
744201:21:48,028 --> 01:21:49,871
7443áÇ íãßääí ÊÍãá ÇáÖÛØ
7444
74451698
744601:21:51,407 --> 01:21:53,000
7447<b>ãÑÍÈÇð¿</b>
7448
74491699
745001:21:53,533 --> 01:21:54,705
7451åÐÇ åæ
7452
74531700
745401:21:55,201 --> 01:21:56,373
7455!ÊÍÏËí
7456
74571701
745801:21:57,912 --> 01:21:59,129
7459<b>ãÑÍÈÇð¿</b>
7460
74611702
746201:21:59,205 --> 01:22:01,549
7463<b>Ü ¿ Ü íÊÍÏË</b>
7464
74651703
746601:22:04,627 --> 01:22:05,667
7467Ü ãÑÍÈÇð
7468Ü ÃÓÊãÑí Ýí ÇáÊÍÏË
7469
74701704
747101:22:06,796 --> 01:22:07,836
7472Ü áÇ ÃÓÊØíÚ
7473Ü ãÇÐÇ ßÇä åÐÇ¿
7474
74751705
747601:22:07,880 --> 01:22:09,723
7477!Ü áÇ ÃÓÊØíÚ! áÞÏ ßÇä åæ
7478!Ü ÃÚÑÝ! áÞÏ ÓãÚÊ
7479
74801706
748101:22:09,799 --> 01:22:11,143
7482!(Ü áÞÏ ßÇä åæ íÇ (ÃäÏí
7483Ü áãÇÐÇ ÝÚáÊö Ðáß¿
7484
74851707
748601:22:11,218 --> 01:22:13,971
7487!Ü áÞÏ ÎÝÊ
7488!Ü Ããí íÌÈ Ãä ÊÚÇæÏí ÇáÅÊÕÇá Èå
7489
74901708
749101:22:14,054 --> 01:22:15,055
7492!Ü åíÇ
7493!Ü áã ÃÓÊØíÚ ÇáÊÍÏË
7494
74951709
749601:22:15,180 --> 01:22:16,306
7497áÇ ÊÖÚÝí åßÐÇ
7498
74991710
750001:22:16,390 --> 01:22:17,562
7501Ü åÐÇ ÚäæÇäå¡ÕÍíÍ¿
7502!Ü ÃÌá
7503
75041711
750501:22:17,808 --> 01:22:20,815
7506ÍÓäÇð¡ãÇ ÃÚÊÞÏ Ãäå íÌÈ ÚáíäÇ ÝÚáå
7507ãäÐ Ãä ÞÑÑäÇ ÝÚá åÐÇ
7508
75091712
751001:22:20,894 --> 01:22:23,989
7511äÍä íÌÈ Ãä äÝÇÌÃå
7512åÐÇ ãÇ ÃÚÊÞÏ Ãäå ÚáíäÇ ÝÚáå
7513
75141713
751501:22:24,064 --> 01:22:25,236
7516ÍÓäÇð
7517
75181714
751901:22:25,315 --> 01:22:26,567
7520Ü ÅÊÝÞäÇ¿
7521Ü ÃÌá¡Êáß ÝßÑÉ ÕÇÆÈÉ
7522
75231715
752401:22:26,650 --> 01:22:28,152
7525ÃÊÚÑÝ¡íÌÈ Ãä äÊæÞÝ áÃÛíÑ ãáÇÈÓí¡ÕÍíÍ¿
7526
75271716
752801:22:28,235 --> 01:22:31,239
7529Ü ÓÃÝÚá¡ÃÚÑÝ Ðáß
7530Ü íÌÈ Ãä... ÃÌá
7531
75321717
753301:22:31,322 --> 01:22:33,324
7534ÃäÊ ÊÈÇáÛíä ÈæÖÚ ÇáãßíÇÌ¡Ããí
7535
75361718
753701:22:33,408 --> 01:22:35,785
7538ÚÒíÒí¡ÇáÑÌá áã íÑÇäí ãäÐ 21 ÓäÉ
7539
75401719
754101:22:35,868 --> 01:22:37,415
7542ÃäÇ áÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÎíÝå
7543
75441720
754501:22:39,580 --> 01:22:40,877
7546ÍÓäÇð¡ÅÐä áÇ ÊÝÚáí åÐÇ
7547
75481721
754901:22:41,957 --> 01:22:44,881
7550ÃäÇ áä ÃÞæã ÈåÐÇ ÃãÇãå
7551
75521722
755301:22:55,262 --> 01:22:56,354
7554Íí Ìãíá
7555
75561723
755701:22:56,430 --> 01:22:57,431
7558Ìãíá ÌÏÇð
7559
75601724
756101:22:57,764 --> 01:22:59,562
7562íÇ Åáåí
7563
75641725
756501:23:03,438 --> 01:23:04,940
7566åÐÇ åæ íÇ Ããí
7567åÐÇ åæ ÇáãäÒá
7568
75691726
757001:23:05,023 --> 01:23:06,866
7571Ü ÍÞÇð¿ãÊÃßÏ¿
7572Ü ÃÌá¡ãÊÃßÏ
7573
75741727
757501:23:06,941 --> 01:23:08,989
7576ßíÝ ÃÈÏæÇ¿
7577åá ÃÈÏæÇ ÈÎíÑ¿
7578
75791728
758001:23:09,444 --> 01:23:10,787
7581ÊÈÏíä ÑÇÆÚÉ ÌÏÇð Ýí ÇáÍÞíÞÉ
7582
75831729
758401:23:10,904 --> 01:23:12,656
7585Ü ÍÞÇð¿
7586Ü ÃÌá¡ÊÈÏíä ÈÔßá ÌíÏ
7587
75881730
758901:23:12,947 --> 01:23:15,784
7590Ü ÌíÏ¡áÇ íÌÈ Úáí Ãä ÃÞáÞ ÈåÐÇ ÇáÔÃä
7591Ü ßáÇ áÇ ÊÞáÞí
7592
75931731
759401:23:16,034 --> 01:23:18,877
7595ÍÓäÇð¡ÝÞØ Âãá ÃääÇ Ýí ÇáÚäæÇä ÇáÕÍíÍ
7596
75971732
759801:23:19,119 --> 01:23:20,871
7599ÃäÇ æÇËÞ Ãäå ÇáÚäæÇä
7600áÞÏ ÊÍÑíÊ Úäå
7601
76021733
760301:23:20,954 --> 01:23:22,706
7604áÇ ÃÚÑÝ¡áÇ íãßäß ÇáËÞÉ
7605ÈÃÌåÒÉ ÊÍÏíÏ ÇáãæÇÞÚ Êáß
7606
76071734
760801:23:22,789 --> 01:23:23,961
7609Ü ßáÇ¡áÞÏ ÊÍÑíÊ Úäå
7610Ü ÍÓäÇð
7611
76121735
761301:23:25,250 --> 01:23:26,627
7614ÍÓäÇð
7615
76161736
761701:23:27,419 --> 01:23:30,093
7618Ü áÇ ÃÓÊØíÚ
7619Ü ÝÞØ ÃÝÚáíåÇ¡åíÇ
7620
76211737
762201:23:31,089 --> 01:23:34,934
7623ÍÓäÇð ÓÃÝÚáåÇ
7624ÌÇåÒÉ ãÓÊÚÏÉ ÇäØáÇÞ
7625
76261738
762701:23:36,970 --> 01:23:40,440
7628Åäå ÇáÒãä ÇáÞÏíã¡íÚÌÈäí åÐÇ
7629Ðáß ßÇä ÌíÏÇð
7630
76311739
763201:23:41,475 --> 01:23:44,149
7633Ü ÑÈãÇ¡áíÓ Ýí ÇáãäÒá
7634Ü ÝÞØ ÇÖÛØí ãÑÉ ÃÎÑì
7635
76361740
763701:23:44,436 --> 01:23:46,109
7638!Ü åíÇ
7639Ü ÍÓäÇð
7640
76411741
764201:23:47,940 --> 01:23:48,941
7643!ÃäÇ ÞÇÏã
7644
76451742
764601:23:49,149 --> 01:23:50,992
7647!Ü Åäå Ýí ÇáãäÒá
7648!Ü Åäå ÞÇÏã
7649
76501743
765101:23:51,109 --> 01:23:53,783
7652Ü Åä ÕæÊå ÑÌæáí
7653Ü íÇ Åáåí
7654
76551744
765601:23:55,614 --> 01:23:56,616
7657ãÑÍÈÇð
7658
76591745
766001:23:56,741 --> 01:23:59,163
7661(ãÑÍÈÇð¡äÍä äÈÍË Úä (ÃäÏÑæ ãÇÑÌáæÓ
7662
76631746
766401:23:59,284 --> 01:24:01,707
7665ßáÇ¡áÓÊ ãåÊãÇð¡ÔßÑÇð
7666
76671747
766801:24:01,787 --> 01:24:04,165
7669ßáÇ¡äÍä áÇ äÈíÚ Ãí ÔíÁ
7670
76711748
767201:24:04,248 --> 01:24:06,091
7673(äÍä ÝÞØ äÍÇæá ÇáÚËæÑ Úáì (ÃäÏÑæ ãÇÑÌáæÓ
7674
76751749
767601:24:06,166 --> 01:24:07,292
7677åÐÇ ãäÒáå¡ÕÍíÍ¿
7678
76791750
768001:24:08,293 --> 01:24:10,796
7681åÐÇ ãäÒáå¡æ ÃäÇ åæ
7682
76831751
768401:24:11,004 --> 01:24:12,677
7685Ü ãÇÐÇ íãßä Ãä ÇÝÚá áÃÌáßãÇ¿
7686...Ü ÃäÊ
7687
76881752
768901:24:14,466 --> 01:24:17,310
7690(ÃäÊ (ÃäÏÑæ ãÇÑÌæáÓ
7691ãä ÔÑßÉ ááÃÚáÇäÇÊ¿
7692
76931753
769401:24:17,511 --> 01:24:19,934
7695(ÃÌá¡ÃäÇ (ÃäÏÑæ ãÇÑÌæáÓ
7696ãä ÔÑßÉ ááÃÚáÇäÇÊ¿
7697
76981754
769901:24:20,013 --> 01:24:24,644
7700åÐÇ ÃÕÈÍ ÛÑíÈÇð¡ãÇ åæ ÇáÃãÑ¿
7701
77021755
770301:24:25,978 --> 01:24:28,481
7704ÃäÊ ÇÈäå¡ÕÍíÍ¿
7705
77061756
770701:24:32,484 --> 01:24:35,195
7708Ü ÅÓã æÇáÏß ÃíÖÇð ¿
7709Ü ÃÌá
7710
77111757
771201:24:35,320 --> 01:24:37,118
7713æåæ ÃíÖÇð íÚãá Ýí ÔÑßÉ ¿
7714
77151758
771601:24:37,447 --> 01:24:40,200
7717Åäå ÇáãÇáß
7718ÂÓÝ¡ÃäÇ ãÔæÔ
7719
77201759
772101:24:40,325 --> 01:24:43,669
7722ßáÇ¡ÃäÇ ÂÓÝ
7723áÃä ÇáÃãÑ ãÍíÑ
7724
77251760
772601:24:43,995 --> 01:24:45,372
7727Ããí ÕÏíÞÉ ÞÏíãÉ áæÇáÏß
7728
77291761
773001:24:45,496 --> 01:24:47,464
7731ÃÚÊÞÏ Ãäß
7732áÇ íÔßá Ãí ÝÇÑÞ
7733
77341762
773501:24:47,540 --> 01:24:50,590
7736åá íãßäß ÝÞØ ãÓÇÚÏÊäÇ Ýí
7737ÇáÅÊÕÇá ÈæÇáÏß¡ãä ÝÖáß¿
7738
77391763
774001:24:50,669 --> 01:24:53,343
7741ÍÓäÇð¡ÃäÇ ÂÓÝ
7742æÇáÏí ÊæÝí ÞÈá ÎãÓ ÓäæÇÊ
7743
77441764
774501:25:06,768 --> 01:25:08,361
7746ÃÌá
7747
77481765
774901:25:09,521 --> 01:25:11,865
7750ÃäÙÑæÇ¡åá ÊÑÛÈæä ÈÇáÏÎæá¿
7751
77521766
775301:25:11,982 --> 01:25:13,484
7754Ü Ãæ Ãí ÔíÁ¿
7755...Ü åá ÊÑíÏ Ãä
7756
77571767
775801:25:13,567 --> 01:25:15,569
7759Ü ÃÑÛÈ ÈÇáÌáæÓ
7760Ü ÃÌá¡ãä ÝÖáß¡ÊÝÖáí
7761
77621768
776301:25:15,694 --> 01:25:17,367
7764Ü ÔßÑÇð áß
7765Ü ÈÇáÊÃßíÏ¡ãä ÝÖáß
7766
77671769
776801:25:17,696 --> 01:25:19,369
7769ÔßÑÇð áß
7770
77711770
777201:25:20,699 --> 01:25:22,246
7773ÃäÊ ÊÓÇÝÑ ãä ÃÌá ãÞÇÈáÇÊ Úãá¿
7774
77751771
777601:25:22,367 --> 01:25:23,333
7777ÇáÊÑæíÌ Úä ãäÊÌ
7778
77791772
778001:25:23,409 --> 01:25:25,411
7781Ü Ýí ÌãíÚ ÃÑÌÇÁ ÇáÈáÇÏ
7782Ü Ýí ÌãíÚ ÇáÃÑÌÇÁ¡ÃÌá
7783
77841773
778501:25:25,703 --> 01:25:28,206
7786æÇáÏß ßÇä ãåãÇð ÌÏÇð áÃãí
7787
77881774
778901:25:28,539 --> 01:25:30,041
7790áÞÏ ßÇä ÑÌáÇð ØíÈ
7791
77921775
779301:25:31,375 --> 01:25:33,594
7794ãäÐ ãÊì æ æÇáÏÇß ãÊÒæÌÇä¿
7795
77961776
779701:25:33,711 --> 01:25:34,883
779826
7799
78001777
780101:25:35,087 --> 01:25:37,761
7802ÃÌá¡Ããí Ýí ÇáÂä
7803
78041778
780501:25:38,215 --> 01:25:39,512
7806Ü íÌÈ Ãä äÐåÈ
7807Ü ÍÓäÇð
7808
78091779
781001:25:39,592 --> 01:25:40,844
7811ááÊæ ÚÏÊ ãä ÑÍáÉ áÐÇ
7812
78131780
781401:25:40,926 --> 01:25:42,178
7815Ü ÓÚíÏ ÈãÞÇÈáÊß
7816Ü ÃäÊ ÃíÖÇð
7817
78181781
781901:25:42,262 --> 01:25:46,267
7820áÇ ÃÚÑÝ áæ ßÇä ÃÈäí ÞÏ ÐßÑ åÐÇ
7821
78221782
782301:25:47,601 --> 01:25:49,775
7824áßä ßäÊ ÃæÇÚÏ æÇáÏß áÝÊÑÉ
7825
78261783
782701:25:49,896 --> 01:25:51,068
7828ÞÈá Ãä íÞÇÈá æÇáÏÊß
7829
78301784
783101:25:51,397 --> 01:25:52,444
7832Ü ÍÞÇð¿
7833Ü ÃÌá
7834
78351785
783601:25:53,399 --> 01:25:54,742
7837æ
7838
78391786
784001:25:55,401 --> 01:25:59,072
7841<b>ÃäÇ ÝÞØ ÃÊÓÇÆá¡åá ÓÈÞ Ãä ÊÍÏË
7842Úä Ðáß ÇáÌÒÁ ãä ÍíÇÊå</b>
7843
78441787
784501:25:59,405 --> 01:26:01,407
7846<b>Ü Ããí Ü ßáÇ¡ßáÇ¡áÇÈÃÓ</b>
7847
78481788
784901:26:02,241 --> 01:26:03,959
7850ßáÇ¡ÃäÇ ÂÓÝ
7851áÇ ÃÚÑÝ
7852
78531789
785401:26:04,077 --> 01:26:06,044
7855æÇáÏí áã íÊßáã Úä Ãí ÔÎÕ Óæì Ããí
7856
78571790
785801:26:06,119 --> 01:26:07,245
7859Úáì ÇáÃÞá áíÓ äÍä
7860
78611791
786201:26:08,080 --> 01:26:09,753
7863ÕÍíÍ¡ÈÇáØÈÚ áÇ
7864
78651792
786601:26:12,584 --> 01:26:14,632
7867áÞÏ ßÇä ÑÌáÇð ÑÇÆÚ ÌÏÇð ÌÏÇð
7868
78691793
787001:26:15,420 --> 01:26:17,593
7871áØíÝ ÌÏÇð ÌÏÇð ãÚí
7872
78731794
787401:26:17,923 --> 01:26:20,597
7875æ ÃäÇ ÂÓÝÉ ÍÞÇð Úáì ÎÓÇÑÊß
7876
78771795
787801:26:20,801 --> 01:26:23,145
7879Ü ÔßÑÇð áßö
7880Ü ãÑÍÈÇð¡ÃäÇ åäÇ
7881
78821796
788301:26:23,428 --> 01:26:27,433
7884áÏíß ÈÑíÏ ÈãÇ íßÝí áíÎäñÞó ÍÕÇäÇð
7885
78861797
788701:26:27,766 --> 01:26:31,441
7888ãÑÍÈÇð¡ÂÓÝÉ
7889áã ÃÏÑß ÈÃä áÏíß ÕÍÈÉ
7890
78911798
789201:26:31,770 --> 01:26:33,317
7893ßáÇ¡áÇ ÈÃÓ
7894åÄáÇÁ ÃÕÏÞÇÁ ÞÏÇãì áæÇáÏí
7895
78961799
789701:26:33,438 --> 01:26:34,564
7898åÐå ÃÎÊí
7899
79001800
790101:26:34,648 --> 01:26:35,992
7902(ãÑÍÈÇð ÃäÇ (ÃäÏí
7903
79041801
790501:26:36,317 --> 01:26:39,446
7906(ãÑÍÈÇð¡ÃäÇ (ÌæíÓ
7907ÓÚíÏÉ ÈãÞÇÈáÊß
7908
79091802
791001:26:40,113 --> 01:26:42,241
7911ÃÌá¡ãÑÍÈÇð
7912
79131803
791401:26:42,323 --> 01:26:43,666
7915Ü ãÑÍÈÇð ÈÚæÏÊß
7916Ü ÔßÑÇð
7917
79181804
791901:26:43,783 --> 01:26:46,914
7920Ü åá ãÇÒáÊ ÊÑÛÈ ÈÇáÛÏÇÁ¿
7921Ü ÃÌá¡ÑÈãÇ ÈÚÏ ÚÏÉ ÏÞÇÆÞ
7922
79231805
792401:26:46,993 --> 01:26:50,463
7925Ü ÍÓäÇð¡áã Ãßä ÃÞÕÏ Ãä ÃÞÇØÚßã
7926Ü ßáÇ¡áíÓ Úáì ÇáÃØáÇÞ
7927
79281806
792901:26:54,793 --> 01:26:55,965
7930ÚÒíÒí
7931
79321807
793301:27:55,353 --> 01:27:57,026
7934ÝÞØ áÍÙÉ¡ÍÓäÇð¿
7935
79361808
793701:28:23,381 --> 01:28:25,467
7938Ü ÊÐßÑ ÈÃä ÊÔÑÈ ÇáãÇÁ
7939Ü ÍÓäÇð¡ÓÃÝÚá
7940
79411809
794201:28:25,550 --> 01:28:26,517
7943ÓÊ ÒÌÇÌÇÊ Ýí Çáíæã
7944
79451810
794601:28:26,593 --> 01:28:27,936
7947áÃäå ãÝíÏÉ áÈÔÑÊí æ ßáíÊí¿
7948
79491811
795001:28:28,094 --> 01:28:29,266
7951!Ü Ðáß ÕÍíÍ
7952Ü ÍÓäÇð
7953
79541812
795501:28:29,387 --> 01:28:30,764
7956åá ÊÝÞÏÊ ÇáÓíÇÑÉ ÈÏÞÉ¿
7957
79581813
795901:28:30,889 --> 01:28:32,409
7960áÞÏ ÊÝÞÏÊ ÇáÓíÇÑÉ
7961áÞÏ ÊÝÞÏ ßá ÈæÕÉ ÝíåÇ
7962
79631814
796401:28:32,432 --> 01:28:34,434
7965æÇáãÞÏãÉ æÇáÎáÝíÉ¿
7966
79671815
796801:28:34,559 --> 01:28:36,903
7969ãä ÇáãÍÇá Ãäí ÊÑßÊ ÔíÆÇð Ýí ÇáÓíÇÑÉ¿
7970
79711816
797201:28:37,020 --> 01:28:39,114
7973Ü ÃÌá
7974...Ü ÃÌá¡ÃÚÊÞÏ
7975
79761817
797701:28:40,065 --> 01:28:43,239
7978ÃÚÊÞÏ... Ãäí Ýí åÐÇ ÇáÅÊÌÇå
7979
79801818
798101:28:44,569 --> 01:28:47,072
7982æ ÃäÇ Ýí åÐÇ ÇáÅÊÌÇå¡ÕÍíÍ¿
7983
79841819
798501:28:47,405 --> 01:28:49,749
7986ÍÓäÇð¡åá ÃäÊö ãÊÃßÏÉ
7987Ãäßö ÓÊÌÏíä ÇáÈæÇÈÉ ÈäÝÓß¿
7988
79891820
799001:28:50,617 --> 01:28:52,163
7991åá ÓÃÌÏ ÇáÈæÇÈÉ ÈäÝÓí¿
7992
79931821
799401:28:52,243 --> 01:28:54,211
7995ÚÒíÒí¡áÞÏ ËÞÈÊ ÃÐäÇí
7996æ ÃßáÊ äÕÝ ÈÞÑÉ
7997
79981822
799901:28:54,286 --> 01:28:56,584
8000ÃÚÊÞÏ Ãäå íãßääí Ãä ÃÌÏ ÇáÈæÇÈÉ ÈäÝÓí
8001
80021823
800301:28:57,581 --> 01:28:59,208
8004ÃÌá
8005
80061824
800701:28:59,583 --> 01:29:04,760
8008ÃÊÚÑÝíä¡åÐÇ ÇáÃÓÈæÚ
8009áã íãÖí ßãÇ ÎØØÊ
8010
80111825
801201:29:04,964 --> 01:29:06,932
8013ÚÒíÒí¡áÞÏ ÓÇÑ ÈÔßá ÃÝÖá
8014
80151826
801601:29:07,258 --> 01:29:11,264
8017áÞÏ ÃãÖíÊÊ 30 ÚÇãÇð ãä ÍíÇÊí
8018
80191827
802001:29:11,930 --> 01:29:16,107
8021æÃäÇ ÃÚÊÞÏ ÈÃäí ÛíÑ åÇãÉ
8022áÔÎÕ ãåã ááÛÇíÉ Ýí ÍíÇÊí
8023
80241828
802501:29:16,435 --> 01:29:19,780
8026áÞÏ æÌÏÊ ÇáÅÌÇÈÉ
8027æÃÍÊÌÊ ÅáíåÇ¡æ æÌÏÊåÇ
8028
80291829
803001:29:20,606 --> 01:29:23,109
8031Ü Åäå ßãÇ ßÇäÊ ÊÞæá ÏæãÇð
8032Ü íÇ Åáåí
8033
80341830
803501:29:23,943 --> 01:29:25,991
8036ÚäÏãÇ íßæä Ðáß ãÞÏÑÇð Ýåæ ãÞÏÑ
8037
80381831
803901:29:28,489 --> 01:29:29,490
8040Êáß ÍÞÇð äÕíÍÉ ÌíÏÉ
8041
80421832
804301:29:29,782 --> 01:29:30,999
8044ÃÚÊÞÏ Ãäå íÌÈ Ãä ÃÚØíß ÑÞãåÇ
8045
80461833
804701:29:31,492 --> 01:29:33,790
8048Ü ÍÓäÇð
8049...Ü ÇáãÛÒì åæ
8050
80511834
805201:29:34,286 --> 01:29:37,130
8053(áã íßä ãÞÏÑÇð áí ÇáÚíÔ ãÚ (ÃäÏí ãÇÑÌæáÓ
8054
80551835
805601:29:37,622 --> 01:29:40,466
8057áÞÏ ÞñÏöÑó áí ãÞÇÈáÊå
8058
80591836
806001:29:41,167 --> 01:29:43,511
8061áßä ÞõÏöÑó áí ÇáÒæÇÌ ãä æÇáÏß
8062
80631837
806401:29:44,296 --> 01:29:46,469
8065áÃääí áæ áã ÃÝÚá
8066
80671838
806801:29:46,965 --> 01:29:48,638
8069ãÇ ßäÊ ÓÃÍÕá Úáíß
8070
80711839
807201:29:49,467 --> 01:29:51,140
8073Ãáã ÊÝåã ¡¿
8074
80751840
807601:29:52,137 --> 01:29:53,980
8077áÞÏ ßÇä ÏæãÇð ÃäÊ
8078
80791841
808001:29:54,306 --> 01:29:56,308
8081ÃäÊ ÍÈ ÍíÇÊí¡íÇ ØÝáí
8082
80831842
808401:29:57,183 --> 01:29:59,185
8085æÓæÝ íßæä ÏæãÇð ÃäÊ
8086
80871843
808801:30:03,481 --> 01:30:05,984
8089Úáí ÇáÐåÇÈ ÞÈá Ãä ÃÈÏÁ Ýí ÇáÈßÇÁ
8090
80911844
809201:30:07,486 --> 01:30:09,033
8093ÝÞØ ÊÐßÑ ÔíÆÇð æÇÍÏÇð
8094
80951845
809601:30:09,697 --> 01:30:12,541
8097áæ ÃÕÝ ÌãíÚ ÇáÃæáÇÏ Ýí ÇáÚÇáã
8098
80991846
810001:30:12,658 --> 01:30:13,858
8101áæ ßÇä ÈÃãßÇäí ÅÎÊíÇÑ ÃÍÏåã
8102
81031847
810401:30:13,868 --> 01:30:16,741
8105áã Ãßä ÓÃÏÚß ÊÎÊÇÑíä ÃÍÏÇð ÛíÑí¡Ããí
8106
81071848
810801:30:16,828 --> 01:30:18,250
8109Èáì¡ßäÊ ÓÊÝÚá
8110
81111849
811201:30:18,330 --> 01:30:20,298
8113ßäÊ ÓÊÌÚá ÇáÓíÏÉ ÊÎÊÇÑß
8114
81151850
811601:30:20,373 --> 01:30:21,773
8117Ü ßáÇ¡áä ÃÝÚá
8118Ü áÞÏ ßäÊ ÊÍÈ ÈÓßæíÊåÇ
8119
81201851
812101:30:22,000 --> 01:30:24,002
8122áÞÏ ßÇä ÍÞÇð ÈÓßæíÊ ÌíÏ
8123
81241852
812501:30:34,054 --> 01:30:35,727
8126ÃÔÊÇÞ Åáíß ãä ÇáÂä
8127
81281853
812901:30:48,193 --> 01:30:50,867
8130ÃÊÚÑÝ¡áÞÏ ßÇä åÐÇ ÃÝÖá ÃÓÈæÚ Ýí ÍíÇÊí
8131
81321854
813301:30:51,696 --> 01:30:53,198
8134ÃÍÈß Ããí
8135
81361855
813701:30:57,369 --> 01:30:58,870
8138ÍÓäÇð¡æÏÇÚÇð
8139
81401856
814101:31:12,342 --> 01:31:13,434
8142ÍÓäÇð
8143
81441857
814501:31:14,052 --> 01:31:17,226
8146áÇÈÏ Ãäßö ÊãÒÍíä ãÚí
8147åÐÇ ÑÞã ÞíÇÓí ÌÏíÏ
8148
81491858
815001:31:20,725 --> 01:31:22,727
8151ãÑÍÈÇð¡¿
8152
81531859
815401:31:23,061 --> 01:31:26,065
8155ÃäÇ ¡ÃÌá ÇáÂßáÉ ÇáßÈÑì
8156
81571860
815801:31:30,568 --> 01:31:31,911
8159ÍÓäÇð
8160
81611861
816201:31:39,244 --> 01:31:40,916
8163Ü Ããí åá ÊÑíÏí Ãä ÊÌÑÈí ÞáíáÇð¿
8164Ü ÈÇáØÈÚ
8165
81661862
816701:31:41,245 --> 01:31:42,918
8168åá ÊÑíä¡Ããí¿
8169
81701863
817101:31:43,414 --> 01:31:45,087
8172ÅäåÇ åäÇß
8173
81741864
817501:31:45,416 --> 01:31:46,759
8176ãÑÍÈÇð¡Ããí
8177
81781865
817901:32:24,788 --> 01:32:29,798
8180ÃÚÊÞÏ ÈÃäå íÌÈ Ãä äÝßÑ ÈÑÍáÉ ÃÎÑì
8181Ýí ¡ãÇ ÑÃíß ÈåÐÇ¿
8182
81831866
818401:32:30,336 --> 01:32:32,338
8185Ü åá ÊÑíÏíä ÇáÐåÇÈ Åáì ¿
8186Ü ãÇ ÑÃíß ÈåÐÇ¿
8187
81881867
818901:32:32,630 --> 01:32:34,303
8190áÇ ÃÚÊÞÏ Ãä åÐå ÝßÑÉ ÕÇÆÈÉ
8191
81921868
819301:32:34,507 --> 01:32:36,509
8194ÃäÇ ãÝÊæäÉ ÌÏÇð ÈÇáßÊÈ Ýí ÇáÃÔÑØÉ
8195
81961869
819701:32:36,634 --> 01:32:38,227
8198áæ ÃÑÏÊ Ãä Ãäåíå
8199ÓæÝ ÃÌáÓ Ýí ÇáãÑÂÈ
8200
82011870
820201:32:38,344 --> 01:32:39,436
8203Âãá Ãä ÊØÝíÆí ÇáÓíÇÑÉ
8204
82051871
820601:32:39,512 --> 01:32:40,684
8207áÃäßö ÓæÝ ÊãæÊíä áæ áã ÊÝÚáí
8208
82091872
821001:32:40,972 --> 01:32:41,939
8211ÃÚÑÝ¡ÃÚÑÝ
8212
82131873
821401:32:42,015 --> 01:32:43,312
8215Ü ÓæÝ ÃÊÐßÑ Ðáß
8216Ü Ðáß Óíßæä ÌíÏÇð
8217
82181874
821901:32:43,475 --> 01:32:45,193
8220ãäÐ Ãä ÃÕÈÍÊ ÃÈæß æ Ããß
8221
82221875
822301:32:45,310 --> 01:32:47,563
8224Ü æÃÖØÑÑÊ Ãä ÇÎÈÑß Úä ÇáÌäÓ
8225Ü ÃÌá
8226
82271876
822801:32:47,646 --> 01:32:48,738
8229åá Ðáß ÓÇÚÏß Ýí ÍíÇÊß¿
8230
82311877
823201:32:48,814 --> 01:32:50,737
8233áÇ íãßäß ÇáÊÑÇÌÚ
8234åÐÇ ãÇ ÃÎÈÑÊíäí Èå
8235
82361878
823701:32:50,816 --> 01:32:53,035
8238Úä ÇáÅíáÇÌ ÇáÌäÓí Ýí Óä ãÈßÑÉ
8239
82401879
824101:32:53,152 --> 01:32:55,371
8242áßäí ÃÙä... áÇ ÃÚÑÝ
8243
82441880
824501:32:55,488 --> 01:32:56,831
8246ÝÞØ áÇ ÊÝÚá åÐÇ Ýí ÇáãÓÊÞÈá
8247
82481881
824901:32:57,031 --> 01:32:58,157
8250ÓæÝ ÃÚØíß ÑÞãí
8251
82521882
825301:32:58,282 --> 01:32:59,249
8254ÍÓäÇð
8255
82561883
825701:32:59,325 --> 01:33:00,646
8258æ ÃÊÕá ÚáíÇ ÚäÏãÇ Êßæä Ýí ÇáãÏíäÉ
8259
82601884
826101:33:00,701 --> 01:33:02,248
8262ÇÌá¡íÇÑÝÇÞ ÃäÊã íÌÈ Ãä ÊßæäÇ Úáì ÃÊÕÇá
8263
82641885
826501:33:02,328 --> 01:33:03,328
8266ÍÓäÇð
8267
82681886
826901:33:04,829 --> 01:33:07,298
8270ßÃäåÇ ÞÇÚÏÉ¿Åäåã íÛÊÕÈæä ØæÇá ÇáæÞÊ¿
8271
82721887
827301:33:07,373 --> 01:33:10,718
8274ßáÇ¡áíÓ ØæÇá ÇáæÞÊ
8275ÃÍíÇäÇð¡áßäß áä ÊÚÑÝ
8276
82771888
827801:33:10,835 --> 01:33:12,837
8279ÑÈãÇ áä íÛÊÕÈæäß ÃäÊ¡áßä
8280
82811889
828201:33:13,171 --> 01:33:16,015
8283Ü ÓæÝ íÛÊÕÈæä ÔÎÕÇð ãÇ
8284Ü ÓíÛÊÕÈæä ÔÎÕÇð ãÇ
8285
82861890
828701:33:19,010 --> 01:33:21,138
8288Ü ÑÈãÇ íÛÊÕÈæääÇ äÍä ÇáÃËäíä
8289Ü Ãæå¡ßáÇ
8290
82911891
829201:33:21,221 --> 01:33:23,565
8293ÃÍãá ÇáßÊÈ ÇáÊí ÈÇáÃÔÑØÉ
8294Ýí ÌåÇÒ ÇáÃÓÊãÇÚ
8295
82961892
829701:33:23,848 --> 01:33:25,816
8298Ü Ýí ãÇÐÇ¿
8299Ü ÌåÇÒ ÇáÃÓÊãÇÚ
8300
83011893
830201:33:25,892 --> 01:33:27,610
8303Ýí ÌåÇÒ ÇáÃÓÊãÇÚ¿
8304
83051894
830601:33:27,685 --> 01:33:29,966
8307íÌÈ Úáíß Ãä ÊÓÊÎÏãí ÂáÉ ÇáÓÝÑ ÚÈÑ ÇáÒãä
8308ÞÈá Ãä ÊÓÎÏãí åÐÇ¿
8309
83101895
831101:33:30,188 --> 01:33:31,940
8312(íÌÈ Ãä ÊÊÕá ÈÃÈäÉ Úãß (áæÇíá
8313
83141896
831501:33:32,023 --> 01:33:33,525
8316íÌÈ Ãä ÃÊÕá ÈÃÈäÉ Úãí ¿
8317
83181897
831901:33:33,858 --> 01:33:35,326
8320åá ÓÈÞ áí Ãä ÞÇÈáÊ ÃÈäÉ Úãí ¿
8321
83221898
832301:33:35,401 --> 01:33:37,161
8324<b>áÇ íåã¡Åä áÏíåÇ Óá Ýí ÇáÑÆÊíä
8325<font color="#FFE87C">* ãÑÖ ãÚÏí ÌÏÇð</font></b>
8326
83271899
832801:33:37,195 --> 01:33:38,355
8329Óíßæä Ðáß áØíÝÇð ÌÏÇð ãäß áåÇ
8330
83311900
833201:33:38,363 --> 01:33:41,083
8333Ü Åä áÏíåÇ ÇáÓá¿
8334Ü ÅäåÇ ÈÇáÌæÇÑ ÇáÂä
8335
83361901
833701:33:41,200 --> 01:33:43,123
8338Ü åá ÇáäÇÓ ãÇÒÇáæÇ íÕÇÈæä ÈåÐÇ¿
8339Ü ÃÌá¡ÈÇáÊÃßíÏ
8340
83411902
834201:33:43,202 --> 01:33:44,954
8343ÃÚÊÞÏÊ Ãäåã ÊæÞÝæÇ Úä ÇáÅÕÇÈÉ ÈåÐÇ
8344ãäÐ ÚÕÑ ÑÚÇÉ ÇáÈÞÑ¿
8345
83461903
834701:33:45,037 --> 01:33:46,253
8348åá ÓãÚÊ Êáß ÇáÞÕÉ... ßáÇ
8349
83501904
835101:33:46,371 --> 01:33:48,749
8352åá ÓãÚÊ Úä Êáß ÇáÞÕÉ
8353Úä ÇáÔÎÕ ÇáÐí ÈÇáØÇÆÑÉ¿
8354
83551905
835601:33:48,873 --> 01:33:51,547
8357Ü åá ßÇä ãÕÇÈÇð ÈÇáÓá¿
8358Ü æ ÞÇã ÈäÞá ÇáÚÏæì ááäÇÓ
8359
83601906
836101:33:51,876 --> 01:33:53,549
8362åá ßÇäÊ Úáì Êáß ÇáØÇÆÑÉ¿
8363
83641907
836501:33:53,711 --> 01:33:54,712
8366ÃÚÊÞÏ Ðáß
8367
83681908
836901:33:54,879 --> 01:33:56,301
8370<b><font color="#FFE87C">ãÎÑÌ Úáì ÈÚÏ 1000 ÞÏã</font></b>
8371
83721909
837301:33:56,381 --> 01:33:57,473
8374!åíÇ! ÃÎÑÌí
8375!Úáì ÈÚÏ ÃáÝ ÞÏã! ÝÞØ ÃÎÑÌí
8376
83771910
837801:33:57,549 --> 01:33:58,675
8379ßã ÇáãÓÇÝÉ ÃáÝ ÞÏã¿
8380
83811911
838201:33:58,758 --> 01:33:59,918
8383.íÌÈ Ãä ÊäÏãÌí¡Ããí
8384!åÐÇ ÇáØÑíÞ
8385
83861912
838701:33:59,926 --> 01:34:01,269
8388ÈãÇÐÇ¡ÚÒíÒí¿ÈãÇÐÇ¿
8389
83901913
839101:34:01,386 --> 01:34:02,558
8392!ÈÇáãÎÑÌ
8393
83941914
839501:34:02,762 --> 01:34:06,016
8396ÃäÇ ÃÓæÞ ÈÓÑÚÉ 65 ãíá Ýí ÇáÓÇÚÉ
8397æåí ÊÊÍÏË ÈÇáÞÏã
8398
83991915
840001:34:06,099 --> 01:34:08,227
8401Ü ãÇåÐÇ ÈÍÞ ÇáÌÍíã¿
8402!Ü ÓÍÞÇð¡åäÇß ÇãÑÃÉ
8403
84041916
840501:34:08,438 --> 01:34:16,438
8406<b>ÊÑÌãÉ ãÔÊÑßÉ <font color="#FFE87C">Ayied
8407</font> <font color="#D900D9">Taimoor137</font> <font color="#008000">mmm1122</font></b>