Ticket #2732: Catalan.lang

File Catalan.lang, 16.1 KB (added by anonymous, 14 years ago)
Line 
1" at "
2    a
3"$1 B"
4    $1 B
5"$1 day"
6    $1 dia
7"$1 days"
8    $1 dies
9"$1 episode"
10    $1 episodi
11"$1 episodes"
12    $1 episodis
13"$1 GB"
14    $1 GB
15"$1 hr"
16    $1 hr
17"$1 hrs"
18    $1 hrs
19"$1 KB"
20    $1 KB
21"$1 MB"
22    $1 MB
23"$1 min"
24    $1 min
25"$1 mins"
26    $1 mins
27"$1 programs, using $2 ($3) out of $4 ($5 free)."
28    $1 programes, emprant $2 ($3) de $4 ($5 lliure))
29"$1 recording"
30    $1 enregistrament
31"$1 recordings"
32    $1 enregistreaments
33"$1 Search"
34    Recerca $1
35"$1 TB"
36    $1 TB
37"$1 to $2"
38    $1 a $2
39"$1 wasted"
40    $1 depreciat
41"Action"
42    Acció
43"Activate"
44    Activar
45"add string"
46    afegir cadena
47"Additional Tables"
48    Taules addicionals
49"Advanced"
50    Avançat
51"Advanced Options"
52    Opcions avançades
53"Advanced Search"
54    Recerca avançada
55"airdate"
56    emissió
57"Airtime"
58    Horari
59"Album"
60    Àlbum
61"Album (filtered)"
62    Àlbum (filtrat)
63"All"
64    Tot
65"All groups"
66    Tots els grups
67"All HDTV"
68    Tot HDTV
69"All Music"
70    Tota la música
71"All recordings"
72    Tots els enregistraments
73"Any"
74    Qualsevol
75"Any Category"
76    Qualsevol categoria
77"Any Channel"
78    Qualsevol canal
79"Any Program Type"
80    Qualsevol tipus de programa
81"Are you sure you want to delete the following show?"
82    Està segur d'eliminar el segÃŒent programa?
83"Artist"
84    Artista
85"Artist (filtered)"
86    Artista (filtrat)
87"auto-expire"
88    autoexpirar
89"Auto-expire recordings"
90    Autoexpirar enregistraments
91"Auto-flag commercials"
92    Automarcar anúncis
93"Auto-transcode"
94    Auto-recodificar
95"Back to the program listing"
96    Tornar al llistat de programes
97"Back to the recording schedules"
98    Tornar a la programació
99"Backend Logs"
100    Informes del backend
101"Backend Status"
102    Estat del backend
103"brightness"
104    Llum
105"callsign"
106"Cancel this schedule."
107    Cancel·lar programació
108"Cast"
109    Repertori
110"category"
111    categoria
112"Category"
113    Categoria
114"Category Legend"
115    Títol de la categoria
116"Category Type"
117    Tipus de la categoria
118"CC"
119    SUB
120"Chan. Callsign"
121    Codi del canal
122"Chan. Name"
123    Nom del canal
124"Chan. Number"
125    Número del canal
126"Channel"
127    Canal
128"channel"
129    canal
130"Channel "Jump to""
131    Canal "Saltar a"
132"Channel Detail"
133    Detall del canal
134"channum"
135    nº canal
136"Check for duplicates in"
137    Cercar duplicats a
138"colour"
139    color
140"Commands"
141    Comandes
142"commfree"
143    sense anuncis
144"Configure Channels"
145    Configurar canals
146"Configure Keybindings"
147    Configurar tecles
148"Conflicts"
149    Conflictes
150"Context"
151    Context
152"contrast"
153    contraste
154"Count"
155    Comptar
156"cover"
157    caràtula
158"Create Schedule"
159    Crear programació
160"Current Conditions"
161    Condiciones actuals
162"Current recordings"
163    Enregistraments actuals
164"Currently Browsing:  $1"
165    Navegant per:  $1
166"Custom"
167    Avançada
168"Custom Schedule"
169    Programació avançada
170"Data"
171    Dades
172"Date"
173    Data
174"Date Formats"
175    Formats de data
176"Deactivated"
177    Desactivat
178"Default"
179    Por defecte
180"Delete"
181    Esborrar
182"delete"
183    esborrar
184"Delete $1"
185    Esborrar $1
186"Delete + Rerecord"
187    Esborrar + reenregistrar
188"Delete and rerecord $1"
189    Esborrar i reenregistrar $1
190"description"
191    descripció
192"Description"
193    Descripció
194"Destination"
195    Destí
196"Details for"
197    Detalls
198"Directed by"
199    Dirigido por
200"director"
201    director
202"Display"
203    Mostrar
204"Displaying"
205    Mostrant
206"Don't Record"
207    No enregistrat
208"Don't record this program."
209    No esborrar aquest programa
210"Dup Method"
211    MÚtode duplicat
212"Duplicate Check method"
213    MÚtode de comprovació de duplicats
214"Duplicates"
215    Duplicats
216"Duration"
217    Duració
218"Edit"
219    Editar
220"Edit keybindings on"
221    Editar tecles a
222"Edit MythWeb and some MythTV settings."
223    Editar ajustos de MythWeb i alguns de MythTV
224"Edit settings for"
225    Editar ajustos per a
226"End"
227    Fi
228"End Late"
229    Acabar després
230"Episode"
231    Episodi
232"Episode Number"
233    Nº episodi
234"Exact Match"
235    CoincidÚncia exacta
236"Exec. Producer"
237    Productor exec.
238"file size"
239    mida de l'arxiu
240"Filtered"
241    Filtrat
242"Find Date & Time Options"
243    Opcions de recerca per data i hora
244"Find Day"
245    Cercar data
246"Find other showings of this program"
247    Cercar altres emissions d'aquest programa
248"Find showings of this program"
249    Cerca emisiones d'aquest programa
250"Find Time"
251    Cercar hora
252"Find Time must be of the format:  HH:MM:SS"
253    La recerca d'hora ha de tenir el format: HH:MM:SS
254"finetune"
255    sintoniaa fina
256"First recording"
257    Primer  enregistrament
258"Fold Duplicates"
259    Plegar duplicats
260"Forecast"
261    Predicció
262"Forget Old"
263    Oblidar antics
264"format help"
265    ajuda al format
266"freqid"
267    id freqÌÚncia
268"Friday"
269    Divendres
270"generic_date"
271    %b %e, %Y
272"generic_time"
273    %I:%M %p
274"Genre"
275    Genere
276"Genre (filtered)"
277    Genere (filtrat)
278"Global"
279    Global
280"Go"
281    Anar
282"Google"
283    Google
284"Group timeslots every"
285    Agrupar caselles horaries cada
286"Guest Starring"
287    Artistes convidats
288"Guide rating"
289    Puntuació guia
290"Guide Settings"
291    Ajustos guia
292"Handy Predefined Searches"
293    Recerques predefinides útils
294"handy: overview"
295    útils: resúm
296"has bookmark"
297    té marques
298"has commflag"
299    té anuncis marcats
300"has cutlist"
301    té llista de tall
302"HD Only"
303    Sóls HD
304"HDTV"
305    HDTV
306"High"
307    Alt
308"Hosted by"
309   Enmagatzemat a
310"Hour"
311    Hora
312"Hour Format"
313    Format hora
314"hue"
315    to
316"Humidity"
317    Humitat
318"IMDB"
319    IMDB
320"imdb rating"
321    puntuació imdb
322"Inactive"
323    Inactiu
324"is editing"
325    s'està editant
326"Jump"
327    Saltar
328"Jump to"
329    Saltar a
330"Jump To"
331    Saltar a
332"JumpPoints Editor"
333    Editor de puntos de aalto
334"Key bindings"
335    Tecles
336"Keybindings Editor"
337    Editor de tecles
338"Keyword"
339    Paraula clau
340"Keyword Search"
341    Recerca de paraules clau
342"Language"
343    Llengua
344"Last Recorded"
345    Darrer cop enregistrat
346"Last recording"
347    Darrer enregistrament
348"Last Updated"
349    Darrera actualització
350"length"
351    duració
352"Length"
353    Duració
354"Length (min)"
355    Duració (min)
356"Listing "Jump to""
357    Llistat "Saltar a"
358"Listing Time Key"
359    Hora lliistado
360"Listings"
361    Llistats
362"Logs"
363   Informes
364"Low"
365    Baix
366"Manual"
367    Manual
368"matches"
369    coincidenciess
370"Max star rating for movies"
371    Màx. classificació per a pel·lícules
372"minutes"
373    minuts
374"Monday"
375    Dilluns
376"more"
377    més
378"move guide left"
379    moure guia a l'esquerra
380"move guide right"
381    Moure guia a la dreta
382"movie"
383    Pel·lícula
384"Movies"
385    Pel·lícules
386"Movies, 3½ Stars or more"
387    Pel·lícules, 3½ estrelles o més
388"Movies, Stinkers (2 Stars or less)"
389    Pel·lícules, 2 estrelles o menys
390"Music"
391    Música
392"Music Specials"
393    Especials música
394"MythMusic on the web."
395    MythMusic en el web
396"MythTV channel info"
397    Info Canal MythTV
398"MythTV global defaults"
399    MythTV globals predeterminats
400"MythTV key bindings"
401    Vincles tecles MythTV
402"MythTV settings table"
403    Taula ajustos MythTV
404"MythTV Status"
405    Estat MythTV
406"MythVideo Artwork Dir"
407    Dir posters MythTV
408"MythVideo Dir"
409    Dir MythVideo
410"MythVideo on the web."
411    MythVideo en el web
412"MythWeb Global Defaults"
413    MythWeb globals per defecte
414"MythWeb session settings"
415    Ajustos sesions MythWeb
416"MythWeb Session Settings"
417    Ajustos sesions MythWeb
418"MythWeb Skin"
419    Pell MythWeb
420"MythWeb Template"
421    Plantilla MythWeb
422"MythWeb Weather."
423    Temps MythWeb
424"Name"
425    Nom
426"name"
427    nom
428"Never Record"
429    Mai enregistrar
430"New Titles, Premieres"
431    Nous títols, estrenes
432"Next"
433    SegÃŒent
434"No"
435    No
436"NO DATA"
437    SENSE DADES
438“No matches found"
439    No hi ha resultats
440"No matching programs found."
441    No hi ha programes coincidents
442"No matching programs were found."
443    No s'han trobat  programes coincidents
444"No recording schedules have been defined."
445    No s'han definit enregistraments programats
446"No Tracks Available"
447    No hi ha pistes disponibles
448"No. of recordings to keep"
449    Nº d'enregistraments a conservar
450"Non-Music Specials"
451    Especials No-Música
452"Non-Series HDTV"
453    No series en HDTV
454"None"
455    Cap
456"Notes"
457    Notes
458"Number of episodes"
459    Nombre d'episodis
460"Number of shows"
461    Nombre de programes
462"Number of timeslots"
463    Nombre de blocs horaris
464"Only display favourite channels"
465    Mostrar sols canals preferits
466"Only match commercial-free channels"
467   Sols canals lliures de publicitat
468"Only match HD programs"
469    Sols programes HD
470"Only New Episodes"
471    Sols nous episodis
472"or"
473    o
474"Original Airdate"
475    Emisió original
476"Part $1 of $2"
477    Part $1 de $2
478"Past Month"
479    Mes passat
480"Past Week"
481    Setmana passada
482"Past Year"
483    Any passat
484"People"
485    Gent
486"People Search"
487    Cercar persones
488"Please be warned that by altering this table without knowing what you are doing, you could seriously disrupt mythtv functionality."
489   Vigileu al canviar aquesta taula sense conaixement del que feu, podeu trencar el funcionament del MyhtTV
490"Please search for something."
491    Si us plau feu alguna recerca
492"plot"
493    resúm
494"Possible conflicts with this show"
495    Possibles conflictes amb aquest programa
496"Power"
497    Avançat
498"Power Search"
499    Recerca avançada
500"Prefer Channum"
501    Nº Canal preferit
502"Presented by"
503    Presentat per
504"Pressure"
505    Pressió
506"preview"
507    vista preliminar
508"Previous"
509    Anterior
510"Previous recordings"
511    Enregistraments anteriors
512"Produced by"
513    Produït per
514"Profile"
515    Perfil
516"profile"
517    perfil
518"program continues to the left"
519    el programa continua a l'esquerra
520"program continues to the right"
521    el programa continua a la dreta
522"Program Detail"
523    Informació del programa
524"Program ID"
525    ID programa
526"Program Listing"
527    Llista de programes
528"Radar"
529    Radar
530"Rating"
531    Puntuació
532"rating"
533    puntuació
534"recgroup"
535    grup
536"Record new and expire old"
537    Enregistrar nous i eliminar antics
538"Record This"
539    Enregistrar
540"Recorded Programs"
541    Programes enregistrats
542"Recording Group"
543    Grup d'enregistrament
544"Recording Options"
545    Opcions d'enregistrament
546"Recording Priority"
547    Prioritat d'enregistrament
548"Recording Profile"
549    Perfil d'enregistramen
550"Recording Schedules"
551    Programacions
552"Recording Statistics"
553    Estadístiques d'enregistraments
554"recpriority"
555    prioritat
556"recstatus: cancelled"
557    estat: cancelado
558"recstatus: conflict"
559    estat: conflicto
560"recstatus: currentrecording"
561    estat: grabando
562"recstatus: deleted"
563    estat: borrado
564"recstatus: earliershowing"
565    estat: programa anterior
566"recstatus: force_record"
567    estat: forzar grabado
568"recstatus: inactive"
569    estat: inactivo
570"recstatus: latershowing"
571    estat: programa despues
572"recstatus: lowdiskspace"
573    estat: casi sin espacio
574"recstatus: manualoverride"
575    estat: excepción manual
576"recstatus: neverrecord"
577    estat: nunca grabar
578"recstatus: notlisted"
579    estat: sin listar
580"recstatus: previousrecording"
581    estat: anterior grabación
582"recstatus: recorded"
583    estat: grabado
584"recstatus: recording"
585    estat: grabando
586"recstatus: repeat"
587    estat: repetir
588"recstatus: stopped"
589    estat: parado
590"recstatus: toomanyrecordings"
591    estat: demasiadas grabaciones
592"recstatus: tunerbusy"
593    estat: sintonizador ocupado
594"recstatus: unknown"
595    estat: desconocido
596"recstatus: willrecord"
597    estat: s'enregistrarà
598"rectype-long: always"
599    rectype-long: sempres
600"rectype-long: channel"
601    rectype-long: canal
602"rectype-long: daily"
603    rectype-long: diari
604"rectype-long: dontrec"
605    rectype-long: no enregistrar
606"rectype-long: finddaily"
607    rectype-long: cercar diari
608"rectype-long: findone"
609    rectype-long: cercar una
610"rectype-long: findweekly"
611    rectype-long: cercar setmanal
612"rectype-long: once"
613    rectype-long: un cop
614"rectype-long: override"
615    rectype-long: excepció
616"rectype-long: weekly"
617    rectype-long: setmanal
618"rectype: always"
619    rectype: sempre
620"rectype: channel"
621    rectype: canal
622"rectype: daily"
623    rectype: diariament
624"rectype: dontrec"
625    rectype: no enregistrar
626"rectype: finddaily"
627    rectype: cercar diari
628"rectype: findone"
629    rectype: cercar un
630"rectype: findweekly"
631    rectype: cercar setmanal
632"rectype: once"
633    rectype: un cop
634"rectype: override"
635    rectype: excepció
636"rectype: weekly"
637    rectype: setmanal
638"regex: articles"
639    El|L(?:as?|os)
640"Repeat"
641    Repetir
642"Reset"
643    Reiniciar
644"Reverse Order"
645    Ordre invers
646"Rows to show between timeslot info"
647    Fileres a mostrar entre informació
648"Saturday"
649    Dissabte
650"Save"
651    Desar
652"Save Schedule"
653    Desar programació
654"Schedule"
655    Programar
656"Schedule Manually"
657    Programar manualment
658"Schedule normally."
659    Programar normalment
660"Schedule Options"
661    Opcions de programació
662"Schedule Override"
663    Excepcions de programació
664"Schedule via $1."
665    Programar via $1
666"Scheduled"
667    Programat
668"Scheduled Popup"
669    Popup Programat
670"Science Fiction Movies"
671    Pel·lícules ciÚncia ficció
672"Search"
673    Cercar
674"Search fields"
675    Camps recerca
676"Search for:  $1"
677    Cercar: $1
678"Search help"
679    Ajuda recerca
680"Search help: movie example"
681    Ajuda recerca: exemple pel·lícula
682"Search help: movie search"
683    Ajuda recerca: cercar pel·lícula
684"Search help: regex example"
685    Ajuda recerca: exemple regex
686"Search help: regex search"
687    Ajuda recerca: recerca regex
688"Search options"
689    Opcions recerca
690"Search Phrase"
691    Cercar frase
692"Search Results"
693    Resultats recerca
694"Search Type"
695    Cercar tipus
696"Searches"
697    Recerques
698"Set Host"
699    Ajustar Host
700"settings"
701    ajustos
702"Settings"
703    Ajustos
704"Settings Table"
705    Taula ajustos
706"Settings Table Editor"
707    Editor taula d'ajustes
708"settings: overview"
709    Ajustos: general
710"Show"
711    Programa
712"Show descriptions on new line"
713    Mostrar descripcions en una nova línia
714"Show group"
715    Mostrar grup
716"Show pixmaps"
717    Mostrar gràfics
718"Show recordings"
719    Mostrar enregistraments
720"show/hide advanced options"
721    mostrar/amagar opcions avançades
722"Showing all programs from the $1 group."
723    Mostrant tots els programes del grup $1
724"Showing all programs."
725    Mostrant tots els programes
726"SI Units?"
727    ¿Unitats SI?
728"sourceid"
729    id origen
730"Special Searches"
731    Recerques especials
732"Star character"
733    Personatge estrella
734"Start Date"
735    Data inici
736"Start Early"
737    Començar abans
738"Start Time"
739    Hora inici
740"Statistics"
741    Estadístiques
742"Status"
743    Estat
744"Status Bar"
745    Barra d'estat
746"Stereo"
747    Estéreo
748"Sub and Desc (Empty matches)"
749    Sub i Desc (CoincidÚncies buides)
750"Subtitle"
751    Subtitol
752"subtitle"
753    subtitol
754"Subtitle and Description"
755    Subtitol y descripció
756"Subtitled"
757    Subtitolat
758"Sunday"
759    Diumenge
760"The requested recording schedule has been deleted."
761    La programació sol·licitat ha estat eliminada.
762"Thursday"
763    Dijous
764"Time"
765    Hora
766"Time Stretch Default"
767    Ajust de compressió de temps predeterminat
768"Timeslot size"
769    Mida del bloc de temps
770"title"
771    títol
772"Title"
773    Títol
774"Title Search"
775    Cercar títol
776"Today"
777    Avui
778"Tomorrow"
779    Demà
780"Top"
781    Amunt
782"Top $1"
783    Primers $1
784"Total Time"
785    Temps Total
786"Track Name"
787    Nom de la pista
788"transcoder"
789    recodificador
790"Transcoder"
791    Recodificador
792"Tuesday"
793    Dimarts
794"TV"
795    TV
796"TV functions, including recorded programs."
797    Funcions TV, incloent programes enregistrats
798"TV.com"
799"type"
800    tipus
801"Type"
802    Tipus
803"Unfiltered"
804    Sense filtrar
805"Unknown"
806    Desconegut
807"Unknown Program."
808    Programa desconegut
809"Unknown Recording Schedule."
810    Programació desconeguda
811"Unreachable"
812    Inabastable
813"Upcoming Recordings"
814    Propers enregistraments
815"Update"
816    Actualitzar
817"Update Recording Settings"
818    Actualitzar ajustos d'enregistrament
819"Use callsign"
820    Usar nom del canal
821"Use date/time"
822    Usar data/hora
823"useonairguide"
824    usar guiaa emesa
825"UV Extreme"
826    UV Extremo
827"UV High"
828    UV Alt
829"UV Index"
830    Index UV
831"UV Minimal"
832    UV mínim
833"UV Moderate"
834    UV moderat
835"Value"
836    Valor
837"Video"
838    Vídeo
839"Video URL"
840"videofilters"
841    filtres vídeo
842"Videos"
843    Vídeos
844"Visibility"
845    Visibilitat
846"visible"
847    visible
848"Visit $1"
849    Visite $1
850"Weather"
851    Tiempo
852"Wednesday"
853    Dimecres
854"welcome: backend_log"
855    benvingut: log backend
856"welcome: music"
857    benvingut: música
858"welcome: settings"
859    benvingut: ajustos
860"welcome: stats"
861    benvingut: estadístiques
862"welcome: status"
863    benvingut: estat
864"welcome: tv"
865    benvingut: tv
866"welcome: video"
867    benvingut: vídeo
868"welcome: weather"
869    benvingut: el temps
870"What else is on at this time?"
871    QuÚ més hi ha a aquest hora?
872"Wind"
873    Vient
874"Wind Chill"
875    Sensació
876"Written by"
877    Escrit por
878"xmltvid"
879"year"
880    any
881"Yes"
882    Si
883"Yesterday"
884    Ahir