Ticket #4467: mythtv-components.txt

File mythtv-components.txt, 983 bytes (added by schepens@…, 14 years ago)
Line 
1mythtv-docs-0.20.2-170.fc8
2libmythavcodec-0.20.1_0-0.20.1-162.fc7
3mythtv-frontend-0.20.2-170.fc8
4mythplugins-0.20.2-170.fc8
5libmythavcodec-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
6mythbrowser-0.20.2-170.fc8
7libmythtv-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
8mythvideo-0.20.2-170.fc8
9libmythui-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
10mythgame-0.20.2-170.fc8
11mytharchive-0.20.2-170.fc8
12mythtv-themes-0.20.2-170.fc8
13libmythfreemheg-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
14mythnews-0.20.2-170.fc8
15libmythavutil-0.20.1_0-0.20.1-162.fc7
16libmyth-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
17libmythlivemedia-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
18mythgallery-0.20.2-170.fc8
19mythcontrols-0.20.2-170.fc8
20mythtv-0.20.2-170.fc8
21libmythavutil-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
22mythweb-0.20.2-170.fc8
23mythmusic-0.20.2-170.fc8
24mythflix-0.20.2-170.fc8
25perl-MythTV-0.20.2-170.fc8
26mythweather-0.20.2-170.fc8
27mythdvd-0.20.2-170.fc8
28myththemes-0.20.2-115
29libmythavformat-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
30mythphone-0.20.2-170.fc8
31libmythupnp-0.20.2_0-0.20.2-170.fc8
32mythtv-setup-0.20.2-170.fc8
33mythtv-backend-0.20.2-170.fc8