Ticket #6952: mythmusic_pl.ts

File mythmusic_pl.ts, 62.1 KB (added by wagabunda, 11 years ago)
Line 
1<!DOCTYPE TS><TS>
2<context>
3    <name>AlbumArtImages</name>
4    <message>
5        <source>Unknown</source>
6        <translation>Nieznany</translation>
7    </message>
8    <message>
9        <source>Front Cover</source>
10        <translation>Przód okładki</translation>
11    </message>
12    <message>
13        <source>Back Cover</source>
14        <translation>Tył okładki</translation>
15    </message>
16    <message>
17        <source>CD</source>
18        <translation>CD</translation>
19    </message>
20    <message>
21        <source>Inlay</source>
22        <translation>Wkładka (tył)</translation>
23    </message>
24</context>
25<context>
26    <name>DatabaseBox</name>
27    <message>
28        <source>OK</source>
29        <translation>OK</translation>
30    </message>
31    <message>
32        <source>The theme you are using does not contain any info lines in the music element. Please contact the theme creator and ask if they could please update it.</source>
33        <translation>Motyw, którego uÅŒywasz, nie zawiera ÅŒadnych linii informacyjnych w elemencie &apos;music&apos;. Proszę skontaktować się z autorem motywu i spytać o moÅŒliwość aktualizacji.</translation>
34    </message>
35    <message>
36        <source>All My Music</source>
37        <translation>Cała moja muzyka</translation>
38    </message>
39    <message>
40        <source>Blechy Blech Blah</source>
41        <translation type="unfinished"></translation>
42    </message>
43    <message>
44        <source>All My Playlists</source>
45        <translation>Moje wszystkie listy odtwarzania</translation>
46    </message>
47    <message>
48        <source>Active Play Queue</source>
49        <translation>Aktywna kolejka odtwarzania</translation>
50    </message>
51    <message>
52        <source>All My Music ~ Loading Music Data </source>
53        <translation>Cała moja muzyka ~ ładowanie danych muzyki</translation>
54    </message>
55    <message>
56        <source>Loading Music Data</source>
57        <translation>Ładowanie danych muzki</translation>
58    </message>
59    <message>
60        <source>Couldn&apos;t create CD</source>
61        <translation>Nie moÅŒna utworzyć CD</translation>
62    </message>
63    <message>
64        <source>CD Created</source>
65        <translation>Utworzono CD</translation>
66    </message>
67    <message>
68        <source>CD-RW Blanking Progress</source>
69        <translation>Trwa czyszczenie CD-RW</translation>
70    </message>
71    <message>
72        <source>Compilation Artist:<byte value="x9"/></source>
73        <translation>Wykonawca składanki:</translation>
74    </message>
75    <message>
76        <source>Artist:<byte value="x9"/></source>
77        <translation>Wykonawca:</translation>
78    </message>
79    <message>
80        <source>Album:<byte value="x9"/></source>
81        <translation>Album:</translation>
82    </message>
83    <message>
84        <source>Title:<byte value="x9"/></source>
85        <translation>Tytuł:</translation>
86    </message>
87    <message>
88        <source>Length:<byte value="x9"/></source>
89        <translation>Długość:</translation>
90    </message>
91    <message>
92        <source>Genre: </source>
93        <translation>Gatunek:</translation>
94    </message>
95    <message>
96        <source>Move to Active Play Queue</source>
97        <translation>Przenieś do aktywnej kolejki odtwarzania</translation>
98    </message>
99    <message>
100        <source>Delete This Playlist</source>
101        <translation>Usuń listę odtwarzania</translation>
102    </message>
103    <message>
104        <source>Rename This Playlist</source>
105        <translation>Zmień nazwę listy odtwarzania</translation>
106    </message>
107    <message>
108        <source>Copy To New Playlist</source>
109        <translation>Kopiuj do nowej listy odtwarzania</translation>
110    </message>
111    <message>
112        <source>Clear the Active Play Queue</source>
113        <translation>Wyczyść aktywną kolejkę odtwarzania</translation>
114    </message>
115    <message>
116        <source>Save Back to Playlist Tree</source>
117        <translation>Zachowaj spowrotem w drzewie listy odtwarzania</translation>
118    </message>
119    <message>
120        <source>Create Audio CD from Playlist</source>
121        <translation>Utwórz Audio CD z listy odtwarzania</translation>
122    </message>
123    <message>
124        <source>Create MP3 CD from Playlist</source>
125        <translation>Utwórz MP3 CD z listy odtwarzania</translation>
126    </message>
127    <message>
128        <source>Clear CD-RW Disk</source>
129        <translation>Wyczyśc dysk CD-RW</translation>
130    </message>
131</context>
132<context>
133    <name>EditMetadataDialog</name>
134    <message>
135        <source>Track Info.</source>
136        <translation>Inf. o utworze</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Album Art</source>
140        <translation>Okładka</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Statistics</source>
144        <translation>Statystyki</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Done</source>
148        <translation>Zakończone</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Various Artists</source>
152        <translation>RóŌni wykonawcy</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Select an Artist</source>
156        <translation>Wybierz wykonawcę</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>Select a Compilation Artist</source>
160        <translation>Wybierz wykonawcę składanki</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>Select an Album</source>
164        <translation>Wybierz album</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Select a Genre</source>
168        <translation>Wybierz gatunek</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Save Changes?</source>
172        <translation>Zapisać zmiany?</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Save Changes</source>
176        <translation>Zapisz zmiany</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>Save to Database Only</source>
180        <translation>Zapisz tylko do bazy</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Save to File Only</source>
184        <translation>Zapisz tylko do pliku</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Save to File and Database</source>
188        <translation>Zapisz do pliku i do bazy</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Exit/Do Not Save</source>
192        <translation>Wyjdź/Nie zapisuj</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Cancel</source>
196        <translation>Anuluj</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>Are you sure you want to save the modified metadata to the file?</source>
200        <translation>Jesteś pewny, ÅŒe chcesz zapisać zmienione metadane do pliku?</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>Change Image Type</source>
204        <translation>Zmień typ obrazu</translation>
205    </message>
206</context>
207<context>
208    <name>ImportCoverArtDialog</name>
209    <message>
210        <source>Front Cover</source>
211        <translation>Przód okładki</translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>Back Cover</source>
215        <translation>Tył okładki</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <source>CD</source>
219        <translation>CD</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>Inlay</source>
223        <translation>Wkładka (tył)</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>&lt;Unknown&gt;</source>
227        <translation>&lt;Nieznany&gt;</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>File Already Exists</source>
231        <translation>Plik juÅŒ istnieje</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>New File</source>
235        <translation>Nowy plik</translation>
236    </message>
237</context>
238<context>
239    <name>ImportMusicDialog</name>
240    <message>
241        <source>New File</source>
242        <translation>Nowy plik</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>All Ready in Database</source>
246        <translation type="unfinished"></translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Non found</source>
250        <translation>Nie znaleziono</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Copy Failed
254Could not copy file to: %1</source>
255        <translation>Kopiowanie nie powiodło się.Nie moÅŒna skopiować pliku do: %1</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>This track is already in the database</source>
259        <translation>Ten utwór jest juÅŒ w bazie</translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>%1 new tracks were added to the database</source>
263        <translation>%1 nowe(ych) utworów zostało dodanych do bazy</translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Save Defaults</source>
267        <translation>Zapisz domyślne</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Change Compilation Flag</source>
271        <translation>Zmień znacznik składanki</translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Change Compilation Artist</source>
275        <translation>Zmień autora składanki</translation>
276    </message>
277    <message>
278        <source>Change Artist</source>
279        <translation>Zmień artystę</translation>
280    </message>
281    <message>
282        <source>Change Album</source>
283        <translation>Zmień album</translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>Change Genre</source>
287        <translation>Zmień gatunek</translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Change Year</source>
291        <translation>Zmień rok</translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>Change Rating</source>
295        <translation>Zmień ocenę</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>Cancel</source>
299        <translation>Anuluj</translation>
300    </message>
301</context>
302<context>
303    <name>MiniPlayer</name>
304    <message>
305        <source>Stopped</source>
306        <translation>Zatrzymany</translation>
307    </message>
308    <message>
309        <source>Mute: On</source>
310        <translation>Wyciszanie: wł.</translation>
311    </message>
312    <message>
313        <source>Mute: Off</source>
314        <translation>Wyciszanie: wył.</translation>
315    </message>
316    <message>
317        <source>kbps</source>
318        <translation>kbps</translation>
319    </message>
320    <message>
321        <source>kHz</source>
322        <translation>kHz</translation>
323    </message>
324    <message>
325        <source>ch</source>
326        <translation type="unfinished"></translation>
327    </message>
328    <message>
329        <source>%1  by  %2</source>
330        <comment>Music track &apos;title by artist&apos;</comment>
331        <translation></translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>Shuffle Mode: </source>
335        <translation>Tryb losowy:</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Smart</source>
339        <translation></translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Rand</source>
343        <translation>Losowy</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Album</source>
347        <translation>Album</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>Artist</source>
351        <translation>Wykonawca</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>None</source>
355        <translation>Brak</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>Repeat Mode: </source>
359        <translation>Tryb powtarzania:</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>All</source>
363        <translation>Wszystkie</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>Track</source>
367        <translation>ŚcieÅŒka</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Auto Show Player: </source>
371        <translation>Autom. pokaÅŒ odtwarzacz:</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>On</source>
375        <translation>Wł.</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Off</source>
379        <translation>Wył.</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <source>Volume: </source>
383        <translation>Głośność:</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>(muted)</source>
387        <translation>(wyciszono)</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Speed: </source>
391        <translation>Prędkość:</translation>
392    </message>
393</context>
394<context>
395    <name>MusicPlayer</name>
396    <message>
397        <source>playlist root</source>
398        <translation>Początek listy odtwarzania</translation>
399    </message>
400</context>
401<context>
402    <name>PlaybackBoxMusic</name>
403    <message>
404        <source>Edit Playlist</source>
405        <translation>Edytuj listę odtw.</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>Visualize</source>
409        <translation>Wizualizuj</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>3 Edit Playlist</source>
413        <translation>3 Edytuj listę odtwarzania</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>4 Visualize</source>
417        <translation>4 Wizualizuj</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>Visualization: </source>
421        <translation>Wizualizacja:</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>Exiting Music Player
425Do you want to continue playing in the background?</source>
426        <translation>Wychodzenie z odtwarzacza muzyki. Chcesz kontynuować odtwarzanie muzyki w tle?</translation>
427    </message>
428    <message>
429        <source>No - Exit, Stop Playing</source>
430        <translation>Nie - wyjdź i zatrzymaj odtwarzanie</translation>
431    </message>
432    <message>
433        <source>Yes - Exit, Continue Playing</source>
434        <translation>Tak - wyjdź i kontynuuj odtwarzanie</translation>
435    </message>
436    <message>
437        <source>Cancel</source>
438        <translation>Anuluj</translation>
439    </message>
440    <message>
441        <source>Change Filter</source>
442        <translation>Zmień filtr</translation>
443    </message>
444    <message>
445        <source>Smart playlists</source>
446        <translation>Inteligentne listy odtwarzania</translation>
447    </message>
448    <message>
449        <source>Search</source>
450        <translation>Szukaj</translation>
451    </message>
452    <message>
453        <source>From CD</source>
454        <translation>Z płyty CD</translation>
455    </message>
456    <message>
457        <source>All Tracks</source>
458        <translation>Wszystkie utwory</translation>
459    </message>
460    <message>
461        <source>Tracks by current Artist</source>
462        <translation>Utwory bieŌącego wykonawcy</translation>
463    </message>
464    <message>
465        <source>Tracks from current Album</source>
466        <translation>Utwory z bieŌącego albumu</translation>
467    </message>
468    <message>
469        <source>Tracks from current Genre</source>
470        <translation>Utwory bieŌącego gatunku</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <source>Tracks from current Year</source>
474        <translation>Utwory z bieŌącego roku</translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>Tracks with same Title</source>
478        <translation>Utwory o tym samym tytule</translation>
479    </message>
480    <message>
481        <source>Speed: </source>
482        <translation>Prędkość:</translation>
483    </message>
484    <message>
485        <source>Smart</source>
486        <translation></translation>
487    </message>
488    <message>
489        <source>Rand</source>
490        <translation>Losowe</translation>
491    </message>
492    <message>
493        <source>Album</source>
494        <translation>Album</translation>
495    </message>
496    <message>
497        <source>Artist</source>
498        <translation>Wykonawca</translation>
499    </message>
500    <message>
501        <source>None</source>
502        <translation>Brak</translation>
503    </message>
504    <message>
505        <source>Shuffle</source>
506        <translation>Losowo</translation>
507    </message>
508    <message>
509        <source>All</source>
510        <translation>Całość</translation>
511    </message>
512    <message>
513        <source>Track</source>
514        <translation>ŚcieÅŒka</translation>
515    </message>
516    <message>
517        <source>Repeat</source>
518        <translation>Powtórz</translation>
519    </message>
520    <message>
521        <source>Playing stream.</source>
522        <translation>Odtwarzanie strumienia.</translation>
523    </message>
524    <message>
525        <source>Buffering stream.</source>
526        <translation>Buforowanie strumienia.</translation>
527    </message>
528    <message>
529        <source>Stream paused.</source>
530        <translation>Strumień wstrzymany.</translation>
531    </message>
532    <message>
533        <source>kbps</source>
534        <translation>kbps</translation>
535    </message>
536    <message>
537        <source>kHz</source>
538        <translation>kHz</translation>
539    </message>
540    <message>
541        <source>ch</source>
542        <translation></translation>
543    </message>
544    <message>
545        <source>Output error.</source>
546        <translation>Błąd wyjścia.</translation>
547    </message>
548    <message>
549        <source>Stream stopped.</source>
550        <translation>Zatrzymano strumień.</translation>
551    </message>
552    <message>
553        <source>Finished playing stream.</source>
554        <translation>Zakończono odtwarzanie strumienia.</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <source>Decoder error.</source>
558        <translation>Błąd dekodera.</translation>
559    </message>
560    <message>
561        <source>Update Playlist Options</source>
562        <translation>Uaktualnij opcje listy odtwarzania</translation>
563    </message>
564    <message>
565        <source>Replace</source>
566        <translation>Zastąp</translation>
567    </message>
568    <message>
569        <source>Insert after current track</source>
570        <translation>Wstaw po bieŌącym utworze</translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>Append to end</source>
574        <translation>Dołącz na końcu</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <source>Continue playing current track</source>
578        <translation>Kontynuuj odtwarzanie bieŌącego utworu</translation>
579    </message>
580    <message>
581        <source>Play first track</source>
582        <translation>Odtwarzaj pierwszy utwór</translation>
583    </message>
584    <message>
585        <source>Play first new track</source>
586        <translation>Odtwarzaj pierwszy nowy utwór</translation>
587    </message>
588    <message>
589        <source>Remove Duplicates</source>
590        <translation>Usuń duplikaty</translation>
591    </message>
592</context>
593<context>
594    <name>QObject</name>
595    <message>
596        <source>Internal Decoder</source>
597        <translation>Dekoder wewnętrzny</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <source>OSX Audio CD mount parser</source>
601        <translation>Analizator montowania CD Audio OSX</translation>
602    </message>
603    <message>
604        <source>Windows CD parser</source>
605        <translation>Analizator CD Windows</translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>Various Artists</source>
609        <translation>RóŌni wykonawcy</translation>
610    </message>
611    <message>
612        <source>Track %1</source>
613        <translation>ŚcieÅŒka %1</translation>
614    </message>
615    <message>
616        <source>Ogg Vorbis Audio</source>
617        <translation>Audio Ogg Vorbis</translation>
618    </message>
619    <message>
620        <source>Importing </source>
621        <translation>Importowanie</translation>
622    </message>
623    <message>
624        <source>The theme you are using does not contain the %1 element. Please contact the theme creator and ask if they could please update it.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The next screen will be empty. Escape out of it to return to the menu.</source>
625        <translation>Motyw, którego uÅŒywasz, nie zawiera elementu &apos;%1&apos;. Proszę skontaktować się z autorem motywu i spytać o moÅŒliwość aktualizacji.
626Następny ekran będzie pusty. Opuść go, ÅŒeby wrócić do menu.</translation>
627    </message>
628    <message>
629        <source>Unknown</source>
630        <translation>Nieznany</translation>
631    </message>
632    <message>
633        <source>Cleaning music database</source>
634        <translation>Czyszczenie bazy muzyki</translation>
635    </message>
636    <message>
637        <source>Searching for music files</source>
638        <translation>Wyszukiwanie plików muzycznych</translation>
639    </message>
640    <message>
641        <source>Updating music database</source>
642        <translation>Aktualizowanie bazy muzyki</translation>
643    </message>
644    <message>
645        <source>Scanning music files</source>
646        <translation>Przeszukiwanie plików muzycznych</translation>
647    </message>
648    <message>
649        <source>Scanning Album Artwork</source>
650        <translation>Przeszukiwanie okładek albumów</translation>
651    </message>
652    <message>
653        <source>Directory to hold music</source>
654        <translation>Katalog do trzymania muzyki</translation>
655    </message>
656    <message>
657        <source>This directory must exist, and the user running MythMusic needs to have write permission to the directory.</source>
658        <translation>Ten katalog musi istnieć i uÅŒytkownik, który uruchamia MythMusic, powinien mieć prawo do zapisu w tym katalogu</translation>
659    </message>
660    <message>
661        <source>Audio device</source>
662        <translation>Urządzenie dźwiękowe</translation>
663    </message>
664    <message>
665        <source>default</source>
666        <translation>domyślny</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <source>Audio Device used for playback. &apos;default&apos; will use the device specified in MythTV</source>
670        <translation>Urządzenie dźwiękowe uÅŒywane do odtwarzania. Ustawienie &apos;default&apos; spowoduje uÅŒycie urządzenia określonego w MythTV</translation>
671    </message>
672    <message>
673        <source>CD device</source>
674        <translation>Urządzenie CD</translation>
675    </message>
676    <message>
677        <source>CDRom device used for ripping/playback.</source>
678        <translation>Urządzenie CD-ROM uÅŒywane do rippowania/odtwarzania.</translation>
679    </message>
680    <message>
681        <source>Tree Sorting</source>
682        <translation>Sortowanie drzewa</translation>
683    </message>
684    <message>
685        <source>Order in which to sort the Music Tree. Possible values are a space-separated list of genre, splitartist, splitartist1, artist, album, and title OR the keyword &quot;directory&quot; to indicate that the onscreen tree mirrors the filesystem.</source>
686        <translation>Porządek sortowania drzewa muzki. Dostępne wartości to gatunki rozdzielone spacjami, &apos;splitartist1&apos;, &apos;splitartist2&apos;, &apos;artist&apos;, &apos;album&apos; i &apos;title&apos; albo słowo &apos;directory&apos; dla wskazania, ÅŒe drzewo na ekranie ma odzwierciedlać system plików.</translation>
687    </message>
688    <message>
689        <source>Script Path</source>
690        <translation>ŚcieÅŒka skryptu</translation>
691    </message>
692    <message>
693        <source>If present this script will be executed after a CD Rip is completed.</source>
694        <translation>JeÅŒeli istnieje, ten skrypt będzie wykonany po zakończeniu rippowania CD.</translation>
695    </message>
696    <message>
697        <source>Filename Format</source>
698        <translation>Format nazwy pliku</translation>
699    </message>
700    <message>
701        <source>Directory and filename Format used to grab information if no ID3 information is found. Accepts GENRE, ARTIST, ALBUM, TITLE, ARTIST_TITLE and TRACK_TITLE.</source>
702        <translation>Format katalogu i nazwy pliku uÅŒywany do zbierania informacji w razie braku taków ID3. Akceptowane są: &apos;GENRE&apos;, &apos;ARTIST&apos;, &apos;ALBUM&apos;, &apos;TITLE&apos;, &apos;ARTIST_TITLE&apos; i &apos;TRACK_TITLE&apos;.</translation>
703    </message>
704    <message>
705        <source>Ignore ID3 Tags</source>
706        <translation>Ignoruj tagi ID3</translation>
707    </message>
708    <message>
709        <source>If set, MythMusic will skip checking ID3 tags in files and just try to determine Genre, Artist, Album, and Track number and title from the filename.</source>
710        <translation></translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>Tag Encoding</source>
714        <translation>Kodowanie tagów</translation>
715    </message>
716    <message>
717        <source>UTF-16</source>
718        <translation>UTF-16</translation>
719    </message>
720    <message>
721        <source>UTF-8</source>
722        <translation>UTF-8</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <source>ASCII</source>
726        <translation>ASCII</translation>
727    </message>
728    <message>
729        <source>Some mp3 players don&apos;t understand tags encoded in UTF8 or UTF16, this setting allows you to change the encoding format used. Currently applies only to ID3 tags.</source>
730        <translation></translation>
731    </message>
732    <message>
733        <source>Automatically lookup CDs</source>
734        <translation>Automatycznie wykrywaj płyty CD</translation>
735    </message>
736    <message>
737        <source>Automatically lookup an audio CD if it is present and show its information in the Music Selection Tree.</source>
738        <translation>Automatycznie wykrywa płyty CD Audio i pokazuje informacje o nich, o ile są dostępne, w drzewie wyboru muzyki</translation>
739    </message>
740    <message>
741        <source>Automatically play CDs</source>
742        <translation>Automatycznie odtwarzaj płyty CD</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <source>Automatically put a new CD on the playlist and start playing the CD.</source>
746        <translation>Automatczynie umieszcza nową płytę CD na liście odtwarzania i uruchamia odtwarzanie tej płyty</translation>
747    </message>
748    <message>
749        <source>Use Keyboard/Remote Accelerated Buttons</source>
750        <translation>UÅŒyj akceleracji przycisków klawiatury/pilota.</translation>
751    </message>
752    <message>
753        <source>If this is not set, you will need to use arrow keys to select and activate various functions.</source>
754        <translation>JeÅŒeli nie ustawione, do wybrania i aktywacji róŌnych funkcji trzeba będzie uÅŒywać klawiszy strzałek.</translation>
755    </message>
756    <message>
757        <source>Encoding</source>
758        <translation>Kodowanie</translation>
759    </message>
760    <message>
761        <source>Ogg Vorbis</source>
762        <translation>Ogg Vorbis</translation>
763    </message>
764    <message>
765        <source>Lame (MP3)</source>
766        <translation>lame (MP3)</translation>
767    </message>
768    <message>
769        <source>Audio encoder to use for CD ripping. Note that the quality level &apos;Perfect&apos; will use the FLAC encoder.</source>
770        <translation>Kodek dzwięku uÅŒywany do rippowania CD. Pamiętaj, ÅŒe poziom jakości Doskonała&apos; uÅŒyje kodeka FLAC.</translation>
771    </message>
772    <message>
773        <source>Default Rip Quality</source>
774        <translation>Domyślna jakość rippowania</translation>
775    </message>
776    <message>
777        <source>Low</source>
778        <translation>Niska</translation>
779    </message>
780    <message>
781        <source>Medium</source>
782        <translation>Średnia</translation>
783    </message>
784    <message>
785        <source>High</source>
786        <translation>Wysoka</translation>
787    </message>
788    <message>
789        <source>Perfect</source>
790        <translation>Doskonała</translation>
791    </message>
792    <message>
793        <source>Default quality for new CD rips.</source>
794        <translation>Domyślna jakość dla nowych ripów CD.</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <source>Use variable bitrates</source>
798        <translation>UÅŒywaj zmiennego bitrate</translation>
799    </message>
800    <message>
801        <source>If set, the MP3 encoder will use variable bitrates (VBR) except for the low quality setting. The Ogg encoder will always use variable bitrates.</source>
802        <translation>JeÅŒeli ustawione, kodek MP3 uÅŒyje zmiennego bitrate (VBR) z wyjątkiem ustawienia &apos;Niska&apos; jakość. Kodek Ogg zawsze uÅŒywa zmiennego bitrate.</translation>
803    </message>
804    <message>
805        <source>File storage location</source>
806        <translation>Miejcse przechowywania plików</translation>
807    </message>
808    <message>
809        <source>Defines the location/name for new songs. Valid tokens are: GENRE, ARTIST, ALBUM, TRACK, TITLE, YEAR</source>
810        <translation>Definiuje miejsce/nazwę dla nowych utworów. Poprawne symbole to: GENRE, ARTIST, ALBUM, TRACK, TITLE, YEAR</translation>
811    </message>
812    <message>
813        <source>Replace &apos; &apos; with &apos;_&apos;</source>
814        <translation>Zastąp &apos; &apos; znakiem &apos;_&apos;</translation>
815    </message>
816    <message>
817        <source>If set, whitespace characters in filenames will be replaced with underscore characters.</source>
818        <translation>JeÅŒeli ustawione, spacje w nazwach plików zostaną zastąpione znakiem podkreślenia.</translation>
819    </message>
820    <message>
821        <source>Paranoia Level</source>
822        <translation>Poziom paranoiczny</translation>
823    </message>
824    <message>
825        <source>Full</source>
826        <translation>Pełny</translation>
827    </message>
828    <message>
829        <source>Faster</source>
830        <translation>Szybszy</translation>
831    </message>
832    <message>
833        <source>Paranoia level of the CD ripper. Set to faster if you&apos;re not concerned about possible errors in the audio.</source>
834        <translation>Paranoiczny poziom rippowania CD. Ustaw na &apos;Szybszy&apos;, jeÅŒeli nie niepokoją cię moÅŒliwe błędy w dźwięku.</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <source>Automatically eject CDs after ripping</source>
838        <translation>Automatycznie wysuń tackę CD po rippowaniu</translation>
839    </message>
840    <message>
841        <source>If set, the CD tray will automatically open after the CD has been ripped.</source>
842        <translation>JeÅŒeli ustawione, tacka CD zostanie automatycznie wysunięta po zrippowaniu CD</translation>
843    </message>
844    <message>
845        <source>Rating Weight</source>
846        <translation>Waga oceny</translation>
847    </message>
848    <message>
849        <source>Used in &quot;Smart&quot; Shuffle mode. This weighting affects how much strength is given to your rating of a given track when ordering a group of songs.</source>
850        <translation>UÅŒywana w &apos;inteligentnym&apos; trybie losowym. Ta waga określa siłę wpływu Twojej oceny utworu na sortowanie grupy utworów.</translation>
851    </message>
852    <message>
853        <source>Play Count Weight</source>
854        <translation>Waga ilości odtworzeń</translation>
855    </message>
856    <message>
857        <source>Used in &quot;Smart&quot; Shuffle mode. This weighting affects how much strength is given to how many times a given track has been played when ordering a group of songs.</source>
858        <translation>UÅŒywana w &apos;inteligentnym&apos; trybie losowym. Ta waga wpływa na ilość odtworzeń utworu podczas sortowania grupy utworów.</translation>
859    </message>
860    <message>
861        <source>Last Play Weight</source>
862        <translation>Waga ostatniego odtworzenia</translation>
863    </message>
864    <message>
865        <source>Used in &quot;Smart&quot; Shuffle mode. This weighting affects how much strength is given to how long it has been since a given track was played when ordering a group of songs.</source>
866        <translation>UÅŒywana w &apos;inteligentnym&apos; trybie losowym. Ta waga wpływa na okres czasu do odtworzenia utworu, uÅŒywany podczas sortowania grupy utworów.</translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>Random Weight</source>
870        <translation>Waga losowa</translation>
871    </message>
872    <message>
873        <source>Used in &quot;Smart&quot; Shuffle mode. This weighting affects how much strength is given to good old (peudo-)randomness when ordering a group of songs.</source>
874        <translation>UÅŒywana w &apos;inteligentnym&apos; trybie losowym. Ta waga wpływa na element pseudo-losowści podczas sortowania grupy utworów.</translation>
875    </message>
876    <message>
877        <source>Maximum Search Results</source>
878        <translation>Maksymalna ilość wyników wyszukiwania</translation>
879    </message>
880    <message>
881        <source>Used to limit the number of results returned when using the search feature.</source>
882        <translation>UÅŒywana do ograniczania liczby zwracancyh wyników podczas uÅŒywania wyszukiwania.</translation>
883    </message>
884    <message>
885        <source>Number of Artists Tree Groups</source>
886        <translation>Ilość grup w drzewie wykonawców</translation>
887    </message>
888    <message>
889        <source>Few</source>
890        <translation>Niewiele</translation>
891    </message>
892    <message>
893        <source>Average</source>
894        <translation>Średnio</translation>
895    </message>
896    <message>
897        <source>Many</source>
898        <translation>DuÅŒo</translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>Determines how many groups we have in the artist tree.  Few gives &apos;A B C D&apos; as per the old behaviour, average gives two letters per group, many gives one letter per group.</source>
902        <translation>Określa ilośc grup w drzewie wykonawców. Niewiele&apos; daje &apos;A B C D&apos; jak w poprzednio, Średnia&apos; daje dwie litery na grupę, &apos;DuÅŒo&apos;  daje jedną literę na grupę.</translation>
903    </message>
904    <message>
905        <source>Show Song Ratings</source>
906        <translation>Pokazuj oceny utworów</translation>
907    </message>
908    <message>
909        <source>Show song ratings on the playback screen.</source>
910        <translation>PokaÅŒ oceny utworów na ekranie odtwarzania.</translation>
911    </message>
912    <message>
913        <source>List as Shuffled</source>
914        <translation>Kolejność losowa</translation>
915    </message>
916    <message>
917        <source>List songs on the playback screen in the order they will be played.</source>
918        <translation>Wypisz utwory na ekranie odtwarzania w porządku,w którym będą odtwarzane.</translation>
919    </message>
920    <message>
921        <source>Show entire music tree</source>
922        <translation>PokaÅŒ całe drzewo muzyki</translation>
923    </message>
924    <message>
925        <source>If selected, you can navigate your entire music tree from the playing screen. N.B. Does not work with accelerated buttons disabled</source>
926        <translation>JeÅŒeli zaznaczone, masz dostęp do całego drzewa muzyki z ekranu odtwarzania. Nie działa po wyłączeniu akceleracji przycisków</translation>
927    </message>
928    <message>
929        <source>Play mode</source>
930        <translation>Tryb odtwarzania</translation>
931    </message>
932    <message>
933        <source>Normal</source>
934        <translation>Normalny</translation>
935    </message>
936    <message>
937        <source>Random</source>
938        <translation>Losowy</translation>
939    </message>
940    <message>
941        <source>Intelligent</source>
942        <translation>Inteligentny</translation>
943    </message>
944    <message>
945        <source>Album</source>
946        <translation>Album</translation>
947    </message>
948    <message>
949        <source>Starting shuffle mode for the player.  Can be either normal, random, intelligent (random), or Album.</source>
950        <translation>Uruchamia tryb losowy odtwarzacza. MoÅŒe być takÅŒe normalny, losowy, inteligentny losowy, albo album.</translation>
951    </message>
952    <message>
953        <source>Resume mode</source>
954        <translation>Tryb wznowienia</translation>
955    </message>
956    <message>
957        <source>Off</source>
958        <translation>Wyłącz</translation>
959    </message>
960    <message>
961        <source>Track</source>
962        <translation>ŚcieÅŒka</translation>
963    </message>
964    <message>
965        <source>Exact</source>
966        <translation>Dokładny</translation>
967    </message>
968    <message>
969        <source>Resume playback at either the beginning of the active play queue, the beginning of the last track, an exact point within the last track.</source>
970        <translation>Wznów odtwarzanie od: początku aktywnej listy odtwarzania, początku ostatniej ścieÅŒki, od miejsca w ostatnio słuchanym utworze.</translation>
971    </message>
972    <message>
973        <source>Action on exit</source>
974        <translation>Wykonaj przy wyjściu</translation>
975    </message>
976    <message>
977        <source>Prompt</source>
978        <translation>Zapytaj</translation>
979    </message>
980    <message>
981        <source>Stop Playing</source>
982        <translation>Zatrzymaj odtwarzanie</translation>
983    </message>
984    <message>
985        <source>Keep Playing</source>
986        <translation>Kontynuuj odtwarzanie</translation>
987    </message>
988    <message>
989        <source>Specify what action to take when exiting mythmusic plugin.</source>
990        <translation>Sprecyzuj, jaką czynoość wykonać podczas wychodzenia z pluginu &apos;mythmusic&apos;.</translation>
991    </message>
992    <message>
993        <source>Delay before Visualizations start (seconds)</source>
994        <translation>Opóźnienie uruchomienia wizualizacji (sekundy)</translation>
995    </message>
996    <message>
997        <source>If set to 0, visualizations will never automatically start.</source>
998        <translation>JeÅŒeli ustawione na 0, wizualizacje nigdy nie wystartują automatycznie.</translation>
999    </message>
1000    <message>
1001        <source>Change Visualizer on each song</source>
1002        <translation>Zmień wizualizację przy kaÅŒdym utworze.</translation>
1003    </message>
1004    <message>
1005        <source>Change the visualizer when the song changes.</source>
1006        <translation>Zmienia wizualizację przy zmianie utworu.</translation>
1007    </message>
1008    <message>
1009        <source>Show Album Art at the start of each song</source>
1010        <translation>PokaÅŒ okładkę albumu na początku kaÅŒdego utworu</translation>
1011    </message>
1012    <message>
1013        <source>When the song changes and the new song has an album art image display it in the visualizer for a short period.</source>
1014        <translation>Przy zmianie utworu i przy nowym albumie na ekranie wizualizacji krótką chwilę wyświetli się okładka albumu</translation>
1015    </message>
1016    <message>
1017        <source>Randomize Visualizer order</source>
1018        <translation>Losowa kolejność wizualizacji</translation>
1019    </message>
1020    <message>
1021        <source>On changing the visualizer pick a new one at random.</source>
1022        <translation>Przy zmianie wizualizacji losowo wybiera nową</translation>
1023    </message>
1024    <message>
1025        <source>Width for Visual Scaling</source>
1026        <translation>Szerokośc do skalowania wizualizacji</translation>
1027    </message>
1028    <message>
1029        <source>If set to &quot;2&quot;, visualizations will be scaled in half.  Currently only used by the goom visualization.  Reduces CPU load on slower machines.</source>
1030        <translation>JeÅŒeli ustawione na &apos;2&apos;, wizualizacje będa skalowane na 50%. Obecnie uÅŒywane tylko w wizualizacji &apos;goom&apos;. Zmniejsza obciÄ…ÅŒenie procesora na wolniejszych komputerach.</translation>
1031    </message>
1032    <message>
1033        <source>Height for Visual Scaling</source>
1034        <translation>Wysokość do skalowania wizualizacji</translation>
1035    </message>
1036    <message>
1037        <source>Visualizations</source>
1038        <translation>Wizualizacje</translation>
1039    </message>
1040    <message>
1041        <source>List of visualizations to use during playback. Click the button below to edit this list</source>
1042        <translation>Lista wizualizacji uÅŒzywanychpodczas odtwarzania. Naciścnij przycisk poniÅŒej, aby edytować tą listę.</translation>
1043    </message>
1044    <message>
1045        <source>Edit Visualizations</source>
1046        <translation>Edytuj wizualizacje</translation>
1047    </message>
1048    <message>
1049        <source>Edit the list of visualizations to use during playback.</source>
1050        <translation>Edytuj listę wizualizacji uÅŒywanych podczas odtwarzania</translation>
1051    </message>
1052    <message>
1053        <source>Enable CD Writing.</source>
1054        <translation>Zezwalaj na nagrywanie CD</translation>
1055    </message>
1056    <message>
1057        <source>Requires a SCSI or an IDE-SCSI CD Writer.</source>
1058        <translation>Wymaga nagrywarki CD na  SCSI albo IDE-SCSI.</translation>
1059    </message>
1060    <message>
1061        <source>CD-Writer Device</source>
1062        <translation>Nagrywarka CD</translation>
1063    </message>
1064    <message>
1065        <source>Select the SCSI or IDE Device for CD Writing.</source>
1066        <translation>Wybierz urządzenie do nagrywania CD, na SCSI albo IDE.</translation>
1067    </message>
1068    <message>
1069        <source> &apos;default&apos; will let the MediaMonitor choose a device.</source>
1070        <translation>Ustawienie &apos;default&apos; pozwoli wybrać urządzenie komponentowi MythMonitor.</translation>
1071    </message>
1072    <message>
1073        <source>Disk Size</source>
1074        <translation>Rozmiar dysku</translation>
1075    </message>
1076    <message>
1077        <source>650MB/75min</source>
1078        <translation>650MB/75min</translation>
1079    </message>
1080    <message>
1081        <source>700MB/80min</source>
1082        <translation>700MB/80min</translation>
1083    </message>
1084    <message>
1085        <source>Default CD Capacity.</source>
1086        <translation>Domyślna pojemność płyty CD.</translation>
1087    </message>
1088    <message>
1089        <source>Enable directories on MP3 Creation</source>
1090        <translation></translation>
1091    </message>
1092    <message>
1093        <source>CD Write Speed</source>
1094        <translation>Prędkość nagrywania CD</translation>
1095    </message>
1096    <message>
1097        <source>Auto</source>
1098        <translation>Automatycznie</translation>
1099    </message>
1100    <message>
1101        <source>CD Writer speed. Auto will use the recomended speed.</source>
1102        <translation>Prędkość nagrywarki CD. Ustawienie &apos;Auto&apos; spowoduje uÅŒycie zalecanej prędkości.</translation>
1103    </message>
1104    <message>
1105        <source>CD Blanking Type</source>
1106        <translation>Sposób kasowania płyty CD</translation>
1107    </message>
1108    <message>
1109        <source>Fast</source>
1110        <translation>Szybkie</translation>
1111    </message>
1112    <message>
1113        <source>Complete</source>
1114        <translation>Pełne</translation>
1115    </message>
1116    <message>
1117        <source>Blanking Method. Fast takes 1 minute. Complete can take up to 20 minutes.</source>
1118        <translation>Metoda Kasowania. Szybka trwa ok. minuty. Pełna moÅŒe trwać do 20 minut.</translation>
1119    </message>
1120    <message>
1121        <source>General Settings (1)</source>
1122        <translation>Ustawienia ogólne (1)</translation>
1123    </message>
1124    <message>
1125        <source>General Settings (2)</source>
1126        <translation>Ustawienia ogólne (2)</translation>
1127    </message>
1128    <message>
1129        <source>CD Recording Settings</source>
1130        <translation>Ustawienia nagrywania CD</translation>
1131    </message>
1132    <message>
1133        <source>Playback Settings</source>
1134        <translation>Ustawienia odtwarzania</translation>
1135    </message>
1136    <message>
1137        <source>Playback Settings (2)</source>
1138        <translation>Ustawienia odtwarzania (2)</translation>
1139    </message>
1140    <message>
1141        <source>Visualization Settings</source>
1142        <translation>Ustawienia wizualizacji</translation>
1143    </message>
1144    <message>
1145        <source>CD Ripper Settings</source>
1146        <translation>Ustawienia rippera CD</translation>
1147    </message>
1148    <message>
1149        <source>CD Ripper Settings (part 2)</source>
1150        <translation>Ustawienia rippera CD (część 2)</translation>
1151    </message>
1152    <message>
1153        <source>Rebuilding music tree</source>
1154        <translation>Przebudowa drzewa muzyki</translation>
1155    </message>
1156    <message>
1157        <source>Unknown Artist</source>
1158        <translation>Nieznany wykonawca</translation>
1159    </message>
1160    <message>
1161        <source>Unknown Album</source>
1162        <translation>Nieznany album</translation>
1163    </message>
1164    <message>
1165        <source>Unknown Genre</source>
1166        <translation>Nieznany gatunek</translation>
1167    </message>
1168    <message>
1169        <source>Unknown Title</source>
1170        <translation>Nieznany tytuł</translation>
1171    </message>
1172    <message>
1173        <source>CD -- none</source>
1174        <translation>CD -- brak</translation>
1175    </message>
1176    <message>
1177        <source>All My Music</source>
1178        <translation>Cała moja muzyka</translation>
1179    </message>
1180    <message>
1181        <source>title</source>
1182        <translation>tytuł</translation>
1183    </message>
1184    <message>
1185        <source>Missing database entry: %1</source>
1186        <translation>Brakujący wpis w bazie: %1</translation>
1187    </message>
1188    <message>
1189        <source>Ooops</source>
1190        <translation>Uuups</translation>
1191    </message>
1192    <message>
1193        <source>%1 - %2</source>
1194        <translation>%1 - %2</translation>
1195    </message>
1196    <message>
1197        <source>front</source>
1198        <translation>przód</translation>
1199    </message>
1200    <message>
1201        <source>back</source>
1202        <translation>tył</translation>
1203    </message>
1204    <message>
1205        <source>inlay</source>
1206        <translation>wkładka</translation>
1207    </message>
1208    <message>
1209        <source>cd</source>
1210        <translation>cd</translation>
1211    </message>
1212    <message>
1213        <source>cover</source>
1214        <translation>okładka</translation>
1215    </message>
1216    <message>
1217        <source>Loading Music</source>
1218        <translation>Ładowanie muzyki</translation>
1219    </message>
1220    <message>
1221        <source>Not Initialized</source>
1222        <translation>Nie zainicjowane</translation>
1223    </message>
1224    <message>
1225        <source>oops</source>
1226        <translation>uuups</translation>
1227    </message>
1228    <message>
1229        <source>Creating CD File System</source>
1230        <translation>Tworzenie systemu plików CD</translation>
1231    </message>
1232    <message>
1233        <source>Burning CD</source>
1234        <translation>Wypalanie CD</translation>
1235    </message>
1236    <message>
1237        <source>Artists</source>
1238        <translation>Wykonawcy</translation>
1239    </message>
1240    <message>
1241        <source>Visualization requires FFT library</source>
1242        <translation>Wizualizacja wymaga bibliotek FFT</translation>
1243    </message>
1244    <message>
1245        <source>Did you run configure?</source>
1246        <translation>Uruchomiłeś(aś) konfigurację?</translation>
1247    </message>
1248    <message>
1249        <source>?</source>
1250        <translation>?</translation>
1251    </message>
1252    <message>
1253        <source>All My Playlists</source>
1254        <translation>Moje wszystkie listy odtwarzania</translation>
1255    </message>
1256    <message>
1257        <source>Active Play Queue</source>
1258        <translation>Aktywna kolejka odtwarzania</translation>
1259    </message>
1260    <message>
1261        <source>Active Play Queue (%1)</source>
1262        <translation>Aktywna kolejka odtwarzania (%1)</translation>
1263    </message>
1264    <message>
1265        <source>Something is Wrong</source>
1266        <translation>Coś jest nie tak</translation>
1267    </message>
1268</context>
1269<context>
1270    <name>RipStatus</name>
1271    <message>
1272        <source>Are you sure you want to cancel ripping the CD?</source>
1273        <translation>Jesteś pewny(a), ÅŒe chcesz zrezygnować z rippowania CD?</translation>
1274    </message>
1275    <message>
1276        <source>The encoder failed to create the file.
1277Do you have write permissions for the music directory?</source>
1278        <translation>Tworzenie pliku przez koder nie powiodło się. Masz uprawnienia do zapisu w katalogu z muzyką?</translation>
1279    </message>
1280</context>
1281<context>
1282    <name>Ripper</name>
1283    <message>
1284        <source>Low</source>
1285        <translation>Niska</translation>
1286    </message>
1287    <message>
1288        <source>Medium</source>
1289        <translation>Średnia</translation>
1290    </message>
1291    <message>
1292        <source>High</source>
1293        <translation>Wysoka</translation>
1294    </message>
1295    <message>
1296        <source>Perfect</source>
1297        <translation>Doskonała</translation>
1298    </message>
1299    <message>
1300        <source>Artist: %1
1301Album: %2
1302Track: %3
1303
1304This track is already in the database.
1305Do you want to remove the existing track?</source>
1306        <translation>Wykonawca: %1
1307Album: %2
1308ŚcieÅŒka: %3
1309
1310Ten utwór jest juŌ w bazie.
1311Chcesz usunąć istniejący utwór?</translation>
1312    </message>
1313    <message>
1314        <source>There are no tracks to rip?</source>
1315        <translation>Nie ma ÅŒadnych utworów do zrippowania?</translation>
1316    </message>
1317    <message>
1318        <source>Rip completed successfully.</source>
1319        <translation>Rippowanie zakończyło się.</translation>
1320    </message>
1321    <message>
1322        <source>Ejecting CD. Please Wait ...</source>
1323        <translation>Wysuwanie tacki CD. Proszę czekać...</translation>
1324    </message>
1325    <message>
1326        <source>Select an Artist</source>
1327        <translation>Wybierz wykonawcę</translation>
1328    </message>
1329    <message>
1330        <source>Select an Album</source>
1331        <translation>Wybierz album</translation>
1332    </message>
1333    <message>
1334        <source>Select a Genre</source>
1335        <translation>Wybierz gatunek</translation>
1336    </message>
1337</context>
1338<context>
1339    <name>SearchDialog</name>
1340    <message>
1341        <source>Search Music Database</source>
1342        <translation>Przeszukiwanie bazy muzyki</translation>
1343    </message>
1344    <message>
1345        <source>OK</source>
1346        <translation>OK</translation>
1347    </message>
1348    <message>
1349        <source>Cancel</source>
1350        <translation>Anuluj</translation>
1351    </message>
1352    <message>
1353        <source>Search Music Database (%1 matches)</source>
1354        <translation>Przeszukiwanie bazy muzyki (%1 pasujące[ych])</translation>
1355    </message>
1356</context>
1357<context>
1358    <name>SmartPLCriteriaRow</name>
1359    <message>
1360        <source>Select an Artist</source>
1361        <translation>Wybierz wykonawcę</translation>
1362    </message>
1363    <message>
1364        <source>Select a Compilation Artist</source>
1365        <translation>Wybierz wykonawcę składanki</translation>
1366    </message>
1367    <message>
1368        <source>Select an Album</source>
1369        <translation>Wybierz album</translation>
1370    </message>
1371    <message>
1372        <source>Select a Genre</source>
1373        <translation>Wybierz gatunek</translation>
1374    </message>
1375    <message>
1376        <source>Select a Title</source>
1377        <translation>Wybierz tytuł</translation>
1378    </message>
1379</context>
1380<context>
1381    <name>SmartPLDateDialog</name>
1382    <message>
1383        <source>Edit Date</source>
1384        <translation>Edytuj datę</translation>
1385    </message>
1386    <message>
1387        <source>Fixed Date</source>
1388        <translation>Ustalona data</translation>
1389    </message>
1390    <message>
1391        <source>Day</source>
1392        <translation>Dzień</translation>
1393    </message>
1394    <message>
1395        <source>Month</source>
1396        <translation>Miesiąc</translation>
1397    </message>
1398    <message>
1399        <source>Year</source>
1400        <translation>Rok</translation>
1401    </message>
1402    <message>
1403        <source>Use Current Date</source>
1404        <translation>UÅŒyj aktualnej daty</translation>
1405    </message>
1406    <message>
1407        <source>+/- Days</source>
1408        <translation>+/- dni</translation>
1409    </message>
1410    <message>
1411        <source>OK</source>
1412        <translation>OK</translation>
1413    </message>
1414    <message>
1415        <source>Cancel</source>
1416        <translation>Anuluj</translation>
1417    </message>
1418    <message>
1419        <source>Invalid Date</source>
1420        <translation>Nieprawidłowa data</translation>
1421    </message>
1422</context>
1423<context>
1424    <name>SmartPLOrderByDialog</name>
1425    <message>
1426        <source>Order By Fields</source>
1427        <translation>Pola sortowania</translation>
1428    </message>
1429    <message>
1430        <source>1 Add</source>
1431        <translation>1 Dodaj</translation>
1432    </message>
1433    <message>
1434        <source>Add</source>
1435        <translation>Dodaj</translation>
1436    </message>
1437    <message>
1438        <source>2 Delete</source>
1439        <translation>2 Usuń</translation>
1440    </message>
1441    <message>
1442        <source>Delete</source>
1443        <translation>Usuń</translation>
1444    </message>
1445    <message>
1446        <source>3 Move Up</source>
1447        <translation>3 Przesuń w górę</translation>
1448    </message>
1449    <message>
1450        <source>Move Up</source>
1451        <translation>Przesuń w górę</translation>
1452    </message>
1453    <message>
1454        <source>4 Move Down</source>
1455        <translation>4 Przesuń w dół</translation>
1456    </message>
1457    <message>
1458        <source>Move Down</source>
1459        <translation>Przesuń w dół</translation>
1460    </message>
1461    <message>
1462        <source>5 Ascending</source>
1463        <translation>5 Rosnąco</translation>
1464    </message>
1465    <message>
1466        <source>Ascending</source>
1467        <translation>Rosnąco</translation>
1468    </message>
1469    <message>
1470        <source>6 Descending</source>
1471        <translation>6 Malejąco</translation>
1472    </message>
1473    <message>
1474        <source>Descending</source>
1475        <translation>Malejąco</translation>
1476    </message>
1477    <message>
1478        <source>7 OK</source>
1479        <translation>7 OK</translation>
1480    </message>
1481    <message>
1482        <source>OK</source>
1483        <translation>OK</translation>
1484    </message>
1485</context>
1486<context>
1487    <name>SmartPLResultViewer</name>
1488    <message>
1489        <source>Smart Playlist Result Viewer</source>
1490        <translation>Przeglądarka wyników inteligentnej listy odtwarzania</translation>
1491    </message>
1492    <message>
1493        <source>ID</source>
1494        <translation type="unfinished"></translation>
1495    </message>
1496    <message>
1497        <source>Artist</source>
1498        <translation>Wykonawca</translation>
1499    </message>
1500    <message>
1501        <source>Album</source>
1502        <translation>Album</translation>
1503    </message>
1504    <message>
1505        <source>Title</source>
1506        <translation>Tytuł</translation>
1507    </message>
1508    <message>
1509        <source>Genre</source>
1510        <translation>Gatunek</translation>
1511    </message>
1512    <message>
1513        <source>Year</source>
1514        <translation>Rok</translation>
1515    </message>
1516    <message>
1517        <source>Track No.</source>
1518        <translation>Nr ścieÅŒki</translation>
1519    </message>
1520    <message>
1521        <source>Exit</source>
1522        <translation>Wyjście</translation>
1523    </message>
1524</context>
1525<context>
1526    <name>SmartPlaylistDialog</name>
1527    <message>
1528        <source>Smart Playlists</source>
1529        <translation>Inteligentne listy odtwarzania</translation>
1530    </message>
1531    <message>
1532        <source>1 Select</source>
1533        <translation>1 Wybierz</translation>
1534    </message>
1535    <message>
1536        <source>Select</source>
1537        <translation>Wybierz</translation>
1538    </message>
1539    <message>
1540        <source>2 New</source>
1541        <translation>2 Nowy</translation>
1542    </message>
1543    <message>
1544        <source>New</source>
1545        <translation>Nowy</translation>
1546    </message>
1547    <message>
1548        <source>3 Edit</source>
1549        <translation>3 Edytuj</translation>
1550    </message>
1551    <message>
1552        <source>Edit</source>
1553        <translation>Edytuj</translation>
1554    </message>
1555    <message>
1556        <source>4 Delete</source>
1557        <translation>4 Usuń</translation>
1558    </message>
1559    <message>
1560        <source>Delete</source>
1561        <translation>Usuń</translation>
1562    </message>
1563    <message>
1564        <source>Are you sure you want to delete this SmartPlaylist?</source>
1565        <translation>Jesteś pewny, ÅŒe chcesz usunąć tą inteligentną listę odtwarzania?</translation>
1566    </message>
1567</context>
1568<context>
1569    <name>SmartPlaylistEditor</name>
1570    <message>
1571        <source>Smart Playlist Editor</source>
1572        <translation>Edytor inteligentnej listy odtwarzania</translation>
1573    </message>
1574    <message>
1575        <source>Category:</source>
1576        <translation>Kategoria:</translation>
1577    </message>
1578    <message>
1579        <source>Title:</source>
1580        <translation>Tytuł:</translation>
1581    </message>
1582    <message>
1583        <source>Match</source>
1584        <translation>Zawiera</translation>
1585    </message>
1586    <message>
1587        <source>All</source>
1588        <translation>Wszystkie</translation>
1589    </message>
1590    <message>
1591        <source>Any</source>
1592        <translation>Dowolne</translation>
1593    </message>
1594    <message>
1595        <source>Of The Following Conditions</source>
1596        <translation>Następujących warunków</translation>
1597    </message>
1598    <message>
1599        <source>Order By:</source>
1600        <translation>Sortuj wg:</translation>
1601    </message>
1602    <message>
1603        <source>Matches:</source>
1604        <translation>Dopasowania:</translation>
1605    </message>
1606    <message>
1607        <source>Limit:</source>
1608        <translation>Limit:</translation>
1609    </message>
1610    <message>
1611        <source>Cancel</source>
1612        <translation>Anuluj</translation>
1613    </message>
1614    <message>
1615        <source>Save</source>
1616        <translation>Zapisz</translation>
1617    </message>
1618    <message>
1619        <source>Show Results</source>
1620        <translation>PokaÅŒ wyniki</translation>
1621    </message>
1622    <message>
1623        <source>Smart Playlist Categories</source>
1624        <translation>Kategorier inteligentnej listy odtwarzania</translation>
1625    </message>
1626    <message>
1627        <source>New Category</source>
1628        <translation>Nowa kategoria</translation>
1629    </message>
1630    <message>
1631        <source>Delete Category</source>
1632        <translation>Usuń kategorię</translation>
1633    </message>
1634    <message>
1635        <source>Rename Category</source>
1636        <translation>Zmień nazwę kategorii</translation>
1637    </message>
1638    <message>
1639        <source>Are you sure you want to delete this Category?</source>
1640        <translation>Jesteś pewny, ÅŒe chcesz usunąć tą kategorię?</translation>
1641    </message>
1642    <message>
1643        <source>It will also delete any Smart Playlists belonging to this category.</source>
1644        <translation>Spowoduje to takÅŒe usunięcie inteligentnych list odtwarzania naleŌących do tej kategorii.</translation>
1645    </message>
1646</context>
1647<context>
1648    <name>ThemeUI</name>
1649    <message>
1650        <source>Please Wait ...</source>
1651        <translation>Proszę czekać ...</translation>
1652    </message>
1653    <message>
1654        <source>Track Information</source>
1655        <translation>Informacje o utworze</translation>
1656    </message>
1657    <message>
1658        <source>Compilation:</source>
1659        <translation>Składanka:</translation>
1660    </message>
1661    <message>
1662        <source>Comp. Artist:</source>
1663        <translation>Wykonawca skład.:</translation>
1664    </message>
1665    <message>
1666        <source>Artist:</source>
1667        <translation>Wykonawca:</translation>
1668    </message>
1669    <message>
1670        <source>Album:</source>
1671        <translation>Album:</translation>
1672    </message>
1673    <message>
1674        <source>Title:</source>
1675        <translation>Tytuł:</translation>
1676    </message>
1677    <message>
1678        <source>Track No.:</source>
1679        <translation>Nr ścieÅŒki:</translation>
1680    </message>
1681    <message>
1682        <source>Genre:</source>
1683        <translation>Gatunek:</translation>
1684    </message>
1685    <message>
1686        <source>Year:</source>
1687        <translation>Rok:</translation>
1688    </message>
1689    <message>
1690        <source>Rating:</source>
1691        <translation>Ocena:</translation>
1692    </message>
1693    <message>
1694        <source>Play Count:</source>
1695        <translation>Ilośc odtworzeń:</translation>
1696    </message>
1697    <message>
1698        <source>Last Play:</source>
1699        <translation>Ostatnio odtwarzane:</translation>
1700    </message>
1701    <message>
1702        <source>Filename:</source>
1703        <translation>Nazwa pliku:</translation>
1704    </message>
1705    <message>
1706        <source>Album Art</source>
1707        <translation>Okładka albumu</translation>
1708    </message>
1709    <message>
1710        <source>No Album Art Found</source>
1711        <translation>Nie znaleziono okładki</translation>
1712    </message>
1713    <message>
1714        <source>Type:</source>
1715        <translation>Typ:</translation>
1716    </message>
1717    <message>
1718        <source></source>
1719        <translation></translation>
1720    </message>
1721    <message>
1722        <source>Please select a quality level and check the album information below:</source>
1723        <translation>Proszę wybrać poziom jakości i sprawdzić poniÅŒsze informacje o albumie:</translation>
1724    </message>
1725    <message>
1726        <source>Quality:</source>
1727        <translation>Jakość:</translation>
1728    </message>
1729    <message>
1730        <source>Multi-Artist:</source>
1731        <translation>Wielu wykonawców:</translation>
1732    </message>
1733    <message>
1734        <source>Track</source>
1735        <translation>ŚcieÅŒka</translation>
1736    </message>
1737    <message>
1738        <source>Title</source>
1739        <translation>Tytuł</translation>
1740    </message>
1741    <message>
1742        <source>Artist</source>
1743        <translation>Wykonawca</translation>
1744    </message>
1745    <message>
1746        <source>Length</source>
1747        <translation>Długość</translation>
1748    </message>
1749    <message>
1750        <source>Rip CD</source>
1751        <translation>Rippuj CD</translation>
1752    </message>
1753    <message>
1754        <source>Importing CD</source>
1755        <translation>Importuj CD</translation>
1756    </message>
1757    <message>
1758        <source>Encoding Track</source>
1759        <translation>Kodowanie utworu</translation>
1760    </message>
1761    <message>
1762        <source>Import Music</source>
1763        <translation>Importuj muzykę</translation>
1764    </message>
1765    <message>
1766        <source>Location:</source>
1767        <translation>Lokalizacja:</translation>
1768    </message>
1769    <message>
1770        <source>123 of 345</source>
1771        <translation>123 z 345</translation>
1772    </message>
1773    <message>
1774        <source>All ready in database</source>
1775        <translation></translation>
1776    </message>
1777    <message>
1778        <source>/some/file/goes/here/test.mp3</source>
1779        <translation type="unfinished"></translation>
1780    </message>
1781    <message>
1782        <source>Compilation Artist</source>
1783        <translation>Wykonawca składanki</translation>
1784    </message>
1785    <message>
1786        <source>Album</source>
1787        <translation>Album</translation>
1788    </message>
1789    <message>
1790        <source>Genre</source>
1791        <translation>Gatunek</translation>
1792    </message>
1793    <message>
1794        <source>Year</source>
1795        <translation>Rok</translation>
1796    </message>
1797    <message>
1798        <source>Directory Finder</source>
1799        <translation>Wyszukiwacz katalogów</translation>
1800    </message>
1801    <message>
1802        <source>Import Cover Art</source>
1803        <translation>Importuj okładkę</translation>
1804    </message>
1805    <message>
1806        <source>File:</source>
1807        <translation>Plik:</translation>
1808    </message>
1809    <message>
1810        <source>Destination:</source>
1811        <translation>Miejsce docelowe:</translation>
1812    </message>
1813    <message>
1814        <source>Image Type:</source>
1815        <translation>Typ obrazu:</translation>
1816    </message>
1817</context>
1818<context>
1819    <name>VisualizationsEditor</name>
1820    <message>
1821        <source>Visualizations</source>
1822        <translation>Wizualizacje</translation>
1823    </message>
1824    <message>
1825        <source>Selected Visualizations</source>
1826        <translation>Wybrane wizualizacje</translation>
1827    </message>
1828    <message>
1829        <source>Available Visualizations</source>
1830        <translation>Dostępne wizualizacje</translation>
1831    </message>
1832    <message>
1833        <source>Name</source>
1834        <translation>Nazwa</translation>
1835    </message>
1836    <message>
1837        <source>Provider</source>
1838        <translation>Dostawca</translation>
1839    </message>
1840    <message>
1841        <source>Move Up</source>
1842        <translation>Przesuń w górę</translation>
1843    </message>
1844    <message>
1845        <source>Move Down</source>
1846        <translation>Przesuń w dół</translation>
1847    </message>
1848    <message>
1849        <source>OK</source>
1850        <translation>Ok</translation>
1851    </message>
1852    <message>
1853        <source>Cancel</source>
1854        <translation>Anuluj</translation>
1855    </message>
1856</context>
1857</TS>