Ticket #7365: menu.pl.mediacentermenu.091018.diff

File menu.pl.mediacentermenu.091018.diff, 11.9 KB (added by wagabunda, 11 years ago)

mediacenter theme menu

Line 
1Index: mythtv/themes/mediacentermenu/plugin_menu.xml
2===================================================================
3--- mythtv/themes/mediacentermenu/plugin_menu.xml       (wersja 22520)
4+++ mythtv/themes/mediacentermenu/plugin_menu.xml       (kopia robocza)
5@@ -130,7 +130,7 @@
6         <text lang="NL">MythFlix</text>
7         <text lang="ET">MythFlix</text>
8         <text lang="SL">MythFlix</text>
9-        <text lang="PL">Filmy z internetu</text>
10+        <text lang="PL">NetFlix</text>
11         <description>Manage your NetFlix queue</description>
12         <description lang="DE"></description>
13         <action>PLUGIN mythflix</action>
14@@ -154,7 +154,7 @@
15         <text lang="PT">Navegação Web</text>
16         <text lang="NL">Internet</text>
17         <text lang="RU">WWW</text>
18-        <text lang="PL">Internet WWW</text>
19+        <text lang="PL">Internet</text>
20         <text lang="HE">אינט׹נט</text>
21         <description>Browse the web</description>
22         <description lang="DE">Surfen Sie im Netz</description>
23@@ -166,7 +166,7 @@
24         <type>ZONEMINDER</type>
25         <text>Zone Minder</text>
26         <text lang="IT">Videosorveglianza</text>
27-        <text lang="PL">StraÅŒnik</text>
28+        <text lang="PL">ZoneMinder</text>
29         <text lang="FI">ZoneMinder</text>
30         <text lang="DE">VideoÃŒberwachung</text>
31         <description>Home surveillance</description>
32Index: mythtv/themes/mediacentermenu/recpriorities_settings.xml
33===================================================================
34--- mythtv/themes/mediacentermenu/recpriorities_settings.xml    (wersja 22520)
35+++ mythtv/themes/mediacentermenu/recpriorities_settings.xml    (kopia robocza)
36@@ -15,7 +15,7 @@
37         <text lang="PT">Definir Prioridades de Gravação</text>
38         <text lang="NL">Opnameprioriteiten Instellen</text>
39         <text lang="RU">УстаМПвОть прОПрОтеты запОсей</text>
40-        <text lang="PL">Ustaw priorytety nagrań</text>
41+        <text lang="PL">Ustaw priorytety nagrywania</text>
42         <text lang="HE">הגדךת קדימויות הקלטה</text>
43         <alttext>Recording Priorities</alttext>
44         <alttext lang="IT">Priorità</alttext>
45@@ -72,6 +72,7 @@
46         <text lang="IT">Personalizzate</text>
47         <text lang="SL">Poljubne prioritete</text>
48         <text lang="FI">Muokatut Prioriteetit</text>
49+        <text lang="PL">Dostosowany priorytet</text>
50         <alttext>Custom Priority</alttext>
51         <description></description>
52         <action>SETTINGS CUSTOMPRIORITY</action>
53Index: mythtv/themes/mediacentermenu/tv_schedule.xml
54===================================================================
55--- mythtv/themes/mediacentermenu/tv_schedule.xml       (wersja 22520)
56+++ mythtv/themes/mediacentermenu/tv_schedule.xml       (kopia robocza)
57@@ -136,7 +136,7 @@
58         <text lang="ES">Buscar Listas</text>
59         <text lang="PT">Pesquisar Listas</text>
60         <text lang="RU">ППОск пП спОскаЌ</text>
61-        <text lang="PL">Szukaj***listy</text>
62+        <text lang="PL">Listy wyszukiwania</text>
63         <text lang="HE">חי׀וש ךשימות</text>
64         <alttext>Lists</alttext>
65         <alttext lang="IT">Liste</alttext>
66Index: mythtv/themes/mediacentermenu/mainmenu.xml
67===================================================================
68--- mythtv/themes/mediacentermenu/mainmenu.xml  (wersja 22520)
69+++ mythtv/themes/mediacentermenu/mainmenu.xml  (kopia robocza)
70@@ -17,7 +17,7 @@
71         <text lang="SL">Gledanje snemanj</text>
72         <text lang="ET">Salvestiste vaatamine</text>
73         <text lang="RU">СЌПтреть запОсО</text>
74-        <text lang="PL">Oglądanie nagrań</text>
75+        <text lang="PL">Oglądaj nagrania</text>
76         <text lang="HE">׊׀יה בהקלטות</text>
77         <alttext lang="SV">Inspelningar</alttext>
78         <alttext lang="ET">Salvestised</alttext>
79@@ -45,7 +45,7 @@
80         <text lang="SL">Gledanje filmov</text>
81         <text lang="ET">Video vaatamine</text>
82         <text lang="RU">СЌПтреть фОльЌы</text>
83-        <text lang="PL">Oglądanie filmów</text>
84+        <text lang="PL">Oglądaj filmy</text>
85         <text lang="HE">׊׀יה בוידאו</text>
86         <alttext lang="SV">Filmer</alttext>
87         <alttext lang="ET">Video</alttext>
88@@ -74,7 +74,7 @@
89         <text lang="SL">Predvajaj DVD</text>
90         <text lang="ET">MÀngi DVD-d</text>
91         <text lang="RU">СЌПтреть DVD</text>
92-        <text lang="PL">Oglądanie DVD</text>
93+        <text lang="PL">Oglądaj DVD</text>
94         <text lang="HE">נגן DVD</text>
95         <description>Play the video on a movie DVD</description>
96         <description lang="DE">Einen Spielfim auf DVD ansehen</description>
97@@ -100,7 +100,7 @@
98         <text lang="ET">Vaata telerit</text>
99         <text lang="RU">СЌПтреть ТВ</text>
100         <text lang="AR">؎اهد التلفاز</text>
101-        <text lang="PL">Oglądanie TV</text>
102+        <text lang="PL">Oglądaj TV</text>
103         <text lang="HE">׊׀יה בטלויזיה</text>
104         <description>Watch live television</description>
105         <description lang="DE">Jetzt Fernsehen schauen</description>
106@@ -144,6 +144,7 @@
107     <button>
108         <type>MENU_PLUGINS</type>
109         <text>Plugins</text>
110+        <text lang="PL">Wtyczki</text>
111         <description>Other Plugins</description>
112         <description lang="DE">Weitere Plugins</description>
113         <action>MENU plugin_menu.xml</action>
114@@ -153,6 +154,7 @@
115         <type>MENU_ADVANCED</type>
116         <text>Advanced</text>
117         <text lang="DE">Erweitert</text>
118+        <text lang="PL">Zaawansowane</text>
119         <description>Advanced Options</description>
120         <description lang="DE">Weitere Optionen</description>
121         <action>MENU advanced.xml</action>
122Index: mythtv/themes/mediacentermenu/tv_settings.xml
123===================================================================
124--- mythtv/themes/mediacentermenu/tv_settings.xml       (wersja 22520)
125+++ mythtv/themes/mediacentermenu/tv_settings.xml       (kopia robocza)
126@@ -69,6 +69,7 @@
127         <text lang="SL">Predvajanje</text>
128         <text lang="ET">MahamÀngimine</text>
129         <text lang="RU">ВПспрПОзвеЎеМОе</text>
130+        <text lang="PL">Odtwarzanie</text>
131         <text lang="HE">הסךטה</text>
132         <description>Settings for viewing and playing TV</description>
133         <description lang="DE">Einstellungen zur TV-Wiedergabe</description>
134@@ -82,6 +83,7 @@
135         <text lang="HE">ת׊וגה בזמן הסךטה</text>
136         <text lang="FI">OSD Asetukset</text>
137         <text lang="DE">Wiedergabe-OSD</text>
138+        <text lang="PL">Menu ekranowe</text>
139         <description>Theme and settings for OSD</description>
140         <description lang="DE">Einstellungen fÃŒr das On-Screen-Display</description>
141         <action>SETTINGS OSD</action>
142@@ -91,6 +93,7 @@
143         <type>TV_SETTINGS_OSD_MENU_EDITOR</type>
144         <text>OSD Menu Editor</text>
145         <text lang="DE">OSD-MenÃŒ anpassen</text>
146+        <text lang="PL">Edytor menu ekranowego</text>
147         <description lang="DE">Welche MenÃŒpunkte sollen im OSD-MenÃŒ erscheinen?</description>
148         <action>OSDMENUEDITOR</action>
149   </button>
150@@ -140,7 +143,7 @@
151         <text lang="SL">Snemalni profili</text>
152         <text lang="ET">Salvestamisprofiilid</text>
153         <text lang="RU">ПрПфОлО запОсей</text>
154-        <text lang="PL">Profil nagrywania</text>
155+        <text lang="PL">Profile nagrywania</text>
156         <text lang="HE">׀ךו׀ילים להקלטה</text>
157         <alttext lang="SV">Inspelning</alttext>
158         <alttext lang="DE">Profile</alttext>
159@@ -169,7 +172,7 @@
160         <text lang="PT">Prioridades de Gravação</text>
161         <text lang="NL">Opnameprioriteiten</text>
162         <text lang="RU">ПрОПрОтеты запОсей</text>
163-        <text lang="PL">Priorytety nagrań</text>
164+        <text lang="PL">Priorytety nagrywania</text>
165         <text lang="HE">קדימויות הקלטה</text>
166         <alttext lang="DE">PrioritÀten</alttext>
167         <alttext lang="ET">Prioriteedid</alttext>
168Index: mythtv/themes/mediacentermenu/tv_search.xml
169===================================================================
170--- mythtv/themes/mediacentermenu/tv_search.xml (wersja 22520)
171+++ mythtv/themes/mediacentermenu/tv_search.xml (kopia robocza)
172@@ -104,6 +104,7 @@
173         <text lang="HE">חי׀ושים שמוךים</text>
174         <text lang="FI">Tallennetut Haut</text>
175         <text lang="DE">Gespeicherte Suche</text>
176+        <text lang="PL">Zachowane wyszukiwania</text>
177         <description>Results of searches you have saved</description>
178         <description lang="DE">Àltere Suchabfragen</description>
179         <action>TV_SEARCH_STORED</action>
180Index: mythtv/themes/mediacentermenu/media_settings.xml
181===================================================================
182--- mythtv/themes/mediacentermenu/media_settings.xml    (wersja 22520)
183+++ mythtv/themes/mediacentermenu/media_settings.xml    (kopia robocza)
184@@ -149,7 +149,7 @@
185         <text lang="RU">НастрПйкО архОва</text>
186         <text lang="DA">Fil Arkivering</text>
187         <text lang="SL">Nastavitve arhiviranja</text>
188-        <text lang="PL">Ustaw pliki archiwum</text>
189+        <text lang="PL">Ustaw archiwizację</text>
190         <text lang="HE">הגדךות א׹כיון קבשים</text>
191         <text lang="FI">Arkistointiasetukset</text>
192         <text lang="DE">Archivieren</text>
193Index: mythtv/themes/mediacentermenu/optical_menu.xml
194===================================================================
195--- mythtv/themes/mediacentermenu/optical_menu.xml      (wersja 22520)
196+++ mythtv/themes/mediacentermenu/optical_menu.xml      (kopia robocza)
197@@ -17,7 +17,7 @@
198         <text lang="SL">Predvajaj DVD</text>
199         <text lang="ET">MÀngi DVD-d</text>
200         <text lang="RU">СЌПтреть DVD</text>
201-        <text lang="PL">Oglądanie DVD</text>
202+        <text lang="PL">Odtwarzaj DVD</text>
203         <text lang="HE">נגן DVD</text>
204         <description>Play the video on a movie DVD</description>
205         <description lang="DE">Einen Spielfim auf DVD ansehen</description>
206@@ -42,7 +42,7 @@
207         <text lang="SL">Predvajaj VCD</text>
208         <text lang="ET">MÀngi VCD-d</text>
209         <text lang="RU">СЌПтреть VCD</text>
210-        <text lang="PL">Oglądanie VCD</text>
211+        <text lang="PL">Odtwarzaj VCD</text>
212         <text lang="HE">נגן VCD</text>
213         <description>Play the video on a VCD</description>
214         <description lang="DE">Ein Video auf einer VCD ansehen</description>
215@@ -67,7 +67,7 @@
216         <text lang="SL">DVD rip</text>
217         <text lang="ET">DVD rippimine</text>
218         <text lang="RU">ИЌпПртОрПвать DVD</text>
219-        <text lang="PL">Importowanie DVD</text>
220+        <text lang="PL">Importuj DVD</text>
221         <text lang="HE">יבא DVD</text>
222         <description>Import video from a movie DVD</description>
223         <description lang="DE">Einen Film von DVD importieren</description>
224@@ -88,7 +88,7 @@
225         <text lang="ET">Arhiveerimine</text>
226         <text lang="DE">Dateien archivieren</text>
227         <text lang="SL">Arhiviranje datotek</text>
228-        <text lang="PL">Archiwalne pliki</text>
229+        <text lang="PL">Archiwizuj pliki</text>
230         <text lang="HE">ש׹וב CD/DVD</text>
231         <description>Write video to a data DVD</description>
232         <description lang="DE">Ein Video auf Daten-DVD brennen</description>
233@@ -113,9 +113,9 @@
234         <text lang="SL">CD rip</text>
235         <text lang="ET">CD rippimine</text>
236         <text lang="RU">ИЌпПртОрПвать CD</text>
237+        <text lang="PL">Importuj CD</text>
238         <text lang="HE">יבא CD</text>
239         <text lang="ET">Meedia vÀljastamine</text>
240-        <text lang="PL">Importowanie CD</text>
241         <description>Import music from an audio CD</description>
242         <description lang="DE">Musik von einer Audio-CD importieren</description>
243         <action>JUMP Rip CD</action>