Ticket #9185: mythvideo_pl.ts

File mythvideo_pl.ts, 65.6 KB (added by adm_gospogied@…, 10 years ago)

Polish translation for MythVideo?

Line 
1<!DOCTYPE TS><TS>
2<context>
3    <name></name>
4    <message>
5        <source>G</source>
6        <comment>PL 1 default search string.</comment>
7        <translation>G</translation>
8    </message>
9    <message>
10        <source>PG</source>
11        <comment>PL 2 default search string.</comment>
12        <translation>PG</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>PG-13</source>
16        <comment>PL3 default search string.</comment>
17        <translation>PG-13</translation>
18    </message>
19    <message>
20        <source>R:NC-17</source>
21        <comment>PL4 default search string.</comment>
22        <translation>R:NC-17</translation>
23    </message>
24    <message>
25        <source>Setting this value to all numbers will make your life much easier.</source>
26        <translation>Ustawienie tej wartości na all numbers ułatwi Ci ÅŒycie.</translation>
27    </message>
28    <message>
29        <source>Tried to write %1, but it appears to be an HTML redirect (filesize %2).</source>
30        <translation>Próbowałem zapisać %1, ale wygląda na to ÅŒe jest to przekierowanie HTML (rozmiar %2).</translation>
31    </message>
32    <message>
33        <source>Error writing image to file %1.</source>
34        <translation>Błąd zapisu obrazu do pliku %1.</translation>
35    </message>
36    <message>
37        <source>Error writing data to file %1.</source>
38        <translation>Błąd zapisu danych do pliku %1.</translation>
39    </message>
40    <message>
41        <source>Error: file error &apos;%1&apos; for file %2</source>
42        <translation>Błąd: błąd pliku &quot;%1&quot; dla pliku %2</translation>
43    </message>
44    <message>
45        <source>No command to run.</source>
46        <translation>Brak polecenia do uruchomienia.</translation>
47    </message>
48</context>
49<context>
50    <name>DVDRipBox</name>
51    <message>
52        <source>Your connection to the Myth Transcoding Daemon has gone away. This is not a good thing.</source>
53        <translation>Twoje połączenie z demonem Myth Transcoding zostało zerwane. To niedobrze.</translation>
54    </message>
55    <message>
56        <source>Job %1 of %2</source>
57        <translation>Zadanie %1 z %2</translation>
58    </message>
59    <message>
60        <source>No Jobs. Checking and/or waiting for DVD.</source>
61        <translation>Brak zadań. Sprawdzanie i/lub czekanie na DVD.</translation>
62    </message>
63    <message>
64        <source>Cancelling ...</source>
65        <translation>Anulowanie ...</translation>
66    </message>
67    <message>
68        <source>No jobs and nothing else to do. You could rip a DVD.</source>
69        <translation>Brak zadań i nic więcej do robienia. MoÅŒna by zripować DVD.</translation>
70    </message>
71    <message>
72        <source>New Rip</source>
73        <translation>Nowy rip</translation>
74    </message>
75    <message>
76        <source>Cancel Job</source>
77        <translation>Anuluj zdanie</translation>
78    </message>
79    <message>
80        <source>Attempting to launch mtd...</source>
81        <translation>Przygotownie do uruchomienia mtd...</translation>
82    </message>
83    <message>
84        <source>Cannot connect to your Myth Transcoding Daemon.</source>
85        <translation>Nie moÅŒna połączyć się z Twoim demonme Myth Transcoding.</translation>
86    </message>
87    <message>
88        <source>Attempting to connect to your mtd said host not found. Unable to recover.</source>
89        <translation>Próba połączenia do Twojego mtd zwróciła host nieznaleziony. Brak moÅŒliwości odzyskania.</translation>
90    </message>
91    <message>
92        <source>Unknown connection error.</source>
93        <translation>Nieznany błąd połączenia.</translation>
94    </message>
95</context>
96<context>
97    <name>EditMetadataDialog</name>
98    <message>
99        <source>Level %1</source>
100        <translation>Poziom %1</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>None</source>
104        <translation>Å»aden</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Enter new category</source>
108        <translation>Podaj nową kategorię</translation>
109    </message>
110</context>
111<context>
112    <name>FileAssocDialog</name>
113    <message>
114        <source>Done</source>
115        <translation>Wróć</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>New</source>
119        <translation>Nowy</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>Delete</source>
123        <translation>Usuń</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Enter the new extension:</source>
127        <translation>Podaj nowe rozszerzenie:</translation>
128    </message>
129</context>
130<context>
131    <name>MetadataSettings</name>
132    <message>
133        <source>Searching for Grabbers...</source>
134        <translation>Szukanie Grabberów...</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>This is the script used to search for and download Movie Metadata.</source>
138        <translation>To jest skrypt uÅŒywany do szukania i pobierania Metadanych Filmów.</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>This is the script used to search for and download Television Metadata.</source>
142        <translation>To jest skrypt uÅŒywany do szukania i pobierania Metadanych Televizji.</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>If set, this will enable a button called &quot;Watch With Trailers&quot; which will play a user-specified number of trailers before the movie.</source>
146        <translation>Jeśli ustawiony, to włączy przycisk zwany &quot;Oglądaj Z Trailerami&quot; który będzie odtwarzał ustawioną przez uÅŒytkownika liczbę trailerów przed filmem.</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>Number of trailers to play before a film.</source>
150        <translation>Liczba trailerów odtwarzanych przed filmem.</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>If set, all files below the Myth Video directory will be displayed unless their extension is explicitly set to be ignored.</source>
154        <translation>Jeśli ustawiony, wszystkie plik poniÅŒej katalogu Myth Video będą pokazane chyba ÅŒe ich rozszerzenie jest ustawione na ignoruj.</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>If set along with Browse Files, this will cause the Video List to load any known video metadata from the database. Turning this off can greatly speed up how long it takes to load the Video List tree.</source>
158        <translation>Jeśli ustawiony równolego z Przeglądaj Plik, to lista Video będzie łądowała wszystkie znane metadane z bazy. Wyłącznie moÅŒe znacznie przyśpieszyć ładowanie drzewa Filmów.</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Exit without saving settings</source>
162        <translation>Wyjdź bez zapisywania zmian</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Save settings and Exit</source>
166        <translation>Zapisz zmiany i wyjdź</translation>
167    </message>
168</context>
169<context>
170    <name>MythControls</name>
171    <message>
172        <source>The MythVideo default view</source>
173        <translation>Domyślny wygląd MythVideo</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>The MythVideo video manager</source>
177        <translation>MenadÅŒer MythVideo</translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>The MythVideo video browser</source>
181        <translation>Przeglądarka filmów MythVideo</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>The MythVideo video listings</source>
185        <translation>Listy filmów MythVideo</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>The MythVideo video gallery</source>
189        <translation>Galeria filmów MythVideo</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Play selected item in alternate player</source>
193        <translation>Odtwórz zaznaczone rzeczy w alternatywnym odtwarzaczu</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Open video filter dialog</source>
197        <translation>Otwórz okno filtrów wideo</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Change browsable in video manager</source>
201        <translation>Zmień przeglądanie w menadÅŒerze filmów</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>Increase Parental Level</source>
205        <translation>Zwiększ poziom rodzicielski</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Decrease Parental Level</source>
209        <translation>Zmniejsz poziom rodzicielski</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Show Incremental Search Dialog</source>
213        <translation>PokaÅŒ przyrostowy dialog szukania</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>Download metadata for current item</source>
217        <translation>Pobierz metadane dla obecnego elementu</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Display Item Detail Popup</source>
221        <translation>PokaÅŒ szczegóły elementu</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Go to the first video</source>
225        <translation>Idź do pierwszego video</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Go to the last video</source>
229        <translation>Idź do ostaniego video</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Play a DVD</source>
233        <translation>Odtwórz DVD</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>MythDVD DVD Media Handler</source>
237        <translation>MythDVD DVD Schowek Mediów</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Play a VCD</source>
241        <translation>Odtwórz Odtwórz VCD</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>MythDVD VCD Media Handler</source>
245        <translation>MythDVD VCD Schowek Mediów</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Import a DVD into your MythVideo database</source>
249        <translation>Importuj DVD do swojej bazy MythVideo</translation>
250    </message>
251</context>
252<context>
253    <name>PlayerSettings</name>
254    <message>
255        <source>This is the command used for any file whose extension is not specifically defined. You may also enter the name of one of the playback plugins such as &apos;Internal&apos;.</source>
256        <translation>To jest polenie uÅŒywanie do wszystich plików których rozszerzenia nie są bezpośrenio zdefiniowane. MoÅŒesz takÅŒe wpisać nazwę jednego z pluginów odtwarznia np. &quot;Internal&quot;.</translation>
257    </message>
258    <message>
259        <source>This can be any command to launch a DVD  player. Internal is the default.  For other players, %d will be substituted for the DVD device (e.g. /dev/dvd).</source>
260        <translation>To moÅŒe być jakiekolwiek polecnie by wystartować odtwarzacz DVD. Internal jeste domyślnym. Dla innych odtwarzaczy, %d zastępuje urządznie DVD (np. /dev/dvd).</translation>
261    </message>
262    <message>
263        <source>This device must exist, and the user playing the DVD needs to have read permission on the device.  &apos;default&apos; will let the MediaMonitor choose a device.</source>
264        <translation>To uŌądzenie musi istnieć, oraz uÅŒytkownicy odtwarzający DVD musza mieć prawa odczytu na nim. &quot;default&quot; pozwoli MediaMonitor wybrać urządznie.</translation>
265    </message>
266    <message>
267        <source>This can be any command to launch a VCD player. The Internal player will not play VCDs. %d will be substituted for the VCD device (e.g. /dev/cdrom).</source>
268        <translation>To moÅŒe być jakiekolwiek polecnie by wystartować odtwarzacz VCD. Internal jeste domyślnym. Dla innych odtwarzaczy, %d zastępuje urządznie VCD (np. /dev/cdrom).</translation>
269    </message>
270    <message>
271        <source>This device must exist, and the user playing the VCD needs to have read permission on the device.  &apos;default&apos; will let the MediaMonitor choose a device.</source>
272        <translation>To uŌądzenie musi istnieć, oraz uÅŒytkownicy odtwarzający VCD musza mieć prawa odczytu na nim. &quot;default&quot; pozwoli MediaMonitor wybrać urządznie.</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>If for some reason the default player doesn&apos;t play a video, you can play it in an alternate player by selecting &apos;Play in Alternate Player.&apos;</source>
276        <translation>Jeśli z jakiegoś powodu domyślny odtwarzać nie działa, moÅŒesz odtwarzać na aletrnatywnym poprzez zaznaczenie &quot;Odtwórz w alternatywnym odtwarzaczu.&quot;</translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Exit without saving settings</source>
280        <translation>Wyjdź bez zapisywania zmian</translation>
281    </message>
282    <message>
283        <source>Save settings and Exit</source>
284        <translation>Zapisz zmiany i wyjdź</translation>
285    </message>
286</context>
287<context>
288    <name>QObject</name>
289    <message>
290        <source>Starting Parental Level</source>
291        <translation>Startowy Poziom Rodzicielski</translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>4 - Highest</source>
295        <translation>4 - NajwyÅŒszy</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>1 - Lowest</source>
299        <translation>1 - NajniÅŒszy</translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>This is the &apos;level&apos; that MythVideo starts at. Any videos with a level at or below this will be shown in the list or while browsing by default. The Parental PIN should be set to limit changing of the default level.</source>
303        <translation>To jest &quot;poziom&quot; z którego startuje MythVideo. KaÅŒdy film z poziomem równym lub poniÅŒej zostanie pokazany na liście lub w przeglądarce. PIN Rodzicielski powinien być ustawiony by uniemoÅŒliwić zmianę poziomu startowego.</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Setting this value to all numbers will make your life much easier.</source>
307        <translation>Ustawienie tej wartości na all numbers ułatwi Ci ÅŒycie.</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>If set, you will not be able to return to this screen and reset the Parental PIN without first entering the current PIN. You have been warned.</source>
311        <translation>Jeśli ustawisz, nie będziesz mógł wrócić do tego ekranu i zresetować PIN-u rodzicielskiego bez wcześniejszego wpisania PIN-u. Zostałeś ostrzeÅŒony.</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Show Unknown File Types</source>
315        <translation>PokaÅŒ nieznane typy plików</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>If set, all files below the Myth Video directory will be displayed unless their extension is explicitly set to be ignored. </source>
319        <translation>Jeśli ustawiony, wszystkie pliki poniÅŒej katalogu Myth Video będą pokazane, chyba ÅŒe ich rozszerzenie jest ustawione na ignorowanie.</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Player Settings</source>
323        <translation>Ustawienia odtwarzacza</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>Parental Pin:</source>
327        <translation>Pin rodzicielski:</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>No Cover</source>
331        <translation>Brak okładki</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>Unknown</source>
335        <translation>Nieznany</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>None</source>
339        <translation>Å»aden</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Newly scanned files are browsable by default</source>
343        <translation>Nowo przeksanowane pliki są moÅŒliwe do przeglądania domyślnie</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>If set, newly scanned files in the Video Manager will be marked as browsable and will appear in the &apos;Browse&apos; menu.</source>
347        <translation>Jeśli ustawiony, nowo przeskanowane pliki w Video Manager będą oznaczone jako moÅŒliwe do przeglądania i pojawią się w menu &quot;Przeglądaj&quot;.</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>Command to search for movie listings</source>
351        <translation>Polecenie by szukaj w liście filmów</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>This command must be executable by the user running MythVideo.</source>
355        <translation>To polecenie musi być wykonywalne przez uÅŒytkownika uÅŒywającego MythVideo.</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>Command to search for movie posters</source>
359        <translation>Polecenie do szukania plakatów filmów</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>Command to extract data for movies</source>
363        <translation>Polecenie do wypkaowywania danych dla filmów</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>Directory that holds movie posters</source>
367        <translation>Katalog przechowujący plakaty filmów</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>This directory must exist, and the user running MythVideo needs to have read/write permission to the directory.</source>
371        <translation>Ten katalog musi istnieć i uÅŒytkownik uruchamiający MythVideo musi mieć prawa odczytu/zapisu do niego.</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>Video Manager</source>
375        <translation>MenadÅŒer Video</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Default View</source>
379        <translation>Widok domyślny</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <source>Gallery</source>
383        <translation>Galeria</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>Browser</source>
387        <translation>Przeglądarka</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Listings</source>
391        <translation>Listy</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Aggressive Parental Control</source>
395        <translation>Agresywana Kontrola Rodzicielska</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>This is the command used for any file that the extension is not specifically defined. You may also enter the name of one of the playback plugins such as &apos;Internal&apos;.</source>
399        <translation>To jest polecenie uÅŒywane do plików których rozszerzenie nie jest zdefiniowane. MoÅŒesz takÅŒe wpisać nazwę jednego z pluginów odtwarzaczy jak np. &quot;Internal&quot;.</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>The default view for MythVideo. Other views can be reached via the popup menu available via the MENU key.</source>
403        <translation>Domyślny widok dla MythVideo. Inne widoki moÅŒna zmienić poprzez menu wyświetlane przez wciśnięcie przycisku MENU.</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>Video List Loads Video Meta Data</source>
407        <translation>Lista Video ładuje MetaDane Video</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>Sorting ignores case</source>
411        <translation>Sortowanie ignorujące wielkość znaków</translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>If set, case is ignored when sorting entries in a view.</source>
415        <translation>Jeśli ustawione, wielkość znakół jest ignorowana gdy sortuje rekordy w widoku.</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>^(The |A |An )</source>
419        <translation>^(The |A |An )</translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>All</source>
423        <translation>Wszystkie</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>Yes</source>
427        <translation>Tak</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>No</source>
431        <translation>Nie</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>Title</source>
435        <translation>Tytuł</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>Year</source>
439        <translation>Rok</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>User Rating</source>
443        <translation>Ocena uÅŒytkowników</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Runtime</source>
447        <translation>Długość</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Filename</source>
451        <translation>Nazwa pliku</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Video ID</source>
455        <translation>ID Filmu</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>OK, I&apos;ll go run Setup</source>
459        <translation>OK, uruchamiam Setup</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Location of VCD device</source>
463        <translation>Lokalizacja urządzenia VCD</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>This device must exist, and the user running MythDVD needs to have read permission on the device.</source>
467        <translation>To urządzenie musi istnieć a uÅŒytkownik uruchamiający MythDVD musi mieć prawa odczytu na tym urządzeniu.</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Location of DVD device</source>
471        <translation>Lokalizacja urządzenia DVD</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>DVD Player Command</source>
475        <translation>Polecenie odtwarzacza DVD</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>VCD Player Command</source>
479        <translation>Polecenie odtwarzacza VCD</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>This can be any command to launch a VCD player (e.g. MPlayer, xine, etc.). If present, %d will be substituted for the VCD device (e.g. /dev/cdrom).</source>
483        <translation>To moÅŒe być jakiekolwiek polecnie by wystartować odtwarzacz VCD (np. MPlayer, xine, itd.). Jeśli o obecne, %d zastąpi uÅŒadzenie VCD (np. /dev/cdrom).</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Directory to hold temporary files</source>
487        <translation>Katalog przechowujący pliki tymczasowe</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>This directory must exist, and the user running MythDVD needs to have write permission to the directory.</source>
491        <translation>Ten katalog musi istnieć i uÅŒytkownik uruchamiający MythDVD musi mieć prawa odczytu/zapisu do niego.</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>Title Playing Command</source>
495        <translation>Polecenie odtwarzania tytułu</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>This is a command used to preview a given title on a DVD. If present %t will be set to the title, %d for device, %a for audio track, %c for audio channels.</source>
499        <translation>To polecenie jest uÅŒywane do podglądu podanego tytułu na DVD. Jeśli obecne %t zostanie ustawione na tytuł, %d dla urządzenia, %a dla ścieÅŒki audio, %c dla kanałów audio.</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>Subtitle arguments:</source>
503        <translation>Argumenty tłumaczeń:</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>If you choose any subtitles for ripping, this command is added to the end of the Title Play Command to allow previewing of subtitles. If  present %s will be set to the subtitle track. </source>
507        <translation>Jeśli wybierzesz jakieś napisy dla ripowania, to polecenie jest dodawane na końcu polecenia Title Play Command by zobaczyć podgląd tłumaczenia. Jeśli obecny %s będzie ustawiony do ścieÅŒki napisów.</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Base transcode command</source>
511        <translation>Podstawowe polecenie transkodowania</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>This is the base (without arguments) command to run transcode on your system.</source>
515        <translation>To jest podstawowa komenta (bez argumentów) by włączyć transkodowanie na Twoim systemie.</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>MTD port number</source>
519        <translation>Numer portu MTD</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>The port number that should be used for communicating with the MTD (Myth Transcoding Daemon)</source>
523        <translation>Numer portu który uÅŒywasz do komunikacji z MTD (Myth Transcoding Daemon)</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>MTD logs to terminal window</source>
527        <translation>MTD wysyła logi do okna terminala</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>If set, the MTD (Myth Transcoding Daemon) will log to the window it is started from. Otherwise, it will write to a file called  mtd.log in the top level ripping directory.</source>
531        <translation>Jeśli ustawiony, MTD (Myth Transcoding Daemon) będzie wysyłał logi do okna z którego został wystartowany. W przeciwnym wypadku będzie zapisywał do pliku mtd.log w najwyÅŒszym katalogu ripowania.</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>Transcode AC3 Audio</source>
535        <translation>Transkoduj audio AC3</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>If set, the MTD (Myth Transcoding Daemon) will, by default, preserve AC3 (Dolby Digital) audio in transcoded files. </source>
539        <translation>Jeśli ustawiony, MTD (Myth Transcoding Daemon) będzie domyślnie zapisze dźwięk transkodowanych plików w AC3 (Doby Digital).</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Use xvid rather than divx</source>
543        <translation>UÅŒyj xvid przed divx</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>If set, mythdvd will use the (open, free) xvid codec rather than divx whenever possible.</source>
547        <translation>Jeśli ustawiony, mythdvd będzie uÅŒywał (otwartych i wolnych) kodeków xvid przed divx gdy tylko moÅŒliwe.</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>Nice level for MTD</source>
551        <translation>Poziom tolerancji dla MTD</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>This determines the priority of the Myth Transcoding Daemon. Higher numbers mean lower priority (more CPU to other tasks).</source>
555        <translation>To określa priorytet demona MythTranscoding. WyÅŒsze liczby oznaczają niÅŒszy priorytet (Więcej CPU dla innych zadań).</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Ripped video segments</source>
559        <translation>Segmenty zripowanych filmów</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>If set to something other than 0, ripped video titles will be broken up into files of this size (in MB). Applies to both perfect quality recordings and intermediate files used for transcoding.</source>
563        <translation>Jeśli ustawiony inaczej niÅŒ 0, zripowane tytuły filmów będą podzielone na pliki tego rozmiaru (w MB). Stosowane do doskołej jakości nagrań i pośrednich plików uÅŒywanych do transkodowania.</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Parental Control Settings</source>
567        <translation>Ustawienia kontroli rodzicielskiej</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>DVD Ripper Settings</source>
571        <translation>Ustawienia ripera DVD</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>MTD Settings</source>
575        <translation>Ustawienia MTD</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Waiting For Access to DVD</source>
579        <translation>Czekanie na dostęp do DVD</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Ripping to file ~</source>
583        <translation>Ripowanie pliku ~</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Perfect DVD Rip of %1</source>
587        <translation>Doskonały rip DVD %1</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>Transcode of %1</source>
591        <translation>Transkodowanie %1</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Waiting for Permission to Start Transcoding</source>
595        <translation>Czekanie na pozwolenie by zacząć transkodowanie</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Transcoding Pass 1 of 2 ~</source>
599        <translation>Transkodowanie przeszło 1 z 2 ~</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>Transcoding Pass 2 of 2 ~</source>
603        <translation>Transkodowanie przeszło 2 z 2 ~</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>Transcoding ~</source>
607        <translation>Transkodowanie ~</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Simultaneous Transcode Jobs</source>
611        <translation>Jednoczesne zadania transkodowania</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>This determines the number of simultaneous transcode jobs. If set at 1 (the default), there will only be one active job at a time.</source>
615        <translation>Określa liczbę równoległych zadań transkodowania. Jeśli ustawiono 1 (domyślne), będzie aktywne tylko jedno zadanie w danym czasie.</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>On DVD insertion</source>
619        <translation>Wkładanie DVD</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Do nothing</source>
623        <translation>Nic nie rób</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Play DVD</source>
627        <translation>Odtwórz DVD</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>Rip DVD</source>
631        <translation>Ripuj DVD</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>Media Monitoring should be turned on to allow this feature (Setup -&gt; General -&gt; CD/DVD Monitor</source>
635        <translation>Monitorowanie Mediów powinno być ustawione by uÅŒyć tej funkcji (Ustawienia -&gt; Główne -&gt; Monitor CD/DVD)</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Display mythdvd menu</source>
639        <translation>PokaÅŒ menu mythdvd</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>ISO copy of %1</source>
643        <translation>Kopia ISO z %1</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Waiting for access to DVD</source>
647        <translation>Czekanie na dostęp do DVD</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>Default Video Player</source>
651        <translation>Domyślny odtwarzacz filmów</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Enable DVD Bookmark Support</source>
655        <translation>Włącz zakładki DVD</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>DVD Bookmark Prompt</source>
659        <translation>Zapytanie zakladki DVD</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Display a prompt to choose whether to play the DVD from the beginning or from the bookmark</source>
663        <translation>PokaÅŒ zapytanie by wybrać między odtwarzaniem DVD od początku albo od zakładki</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>This can be any command to launch a DVD  player (e.g. MPlayer, ogle, etc.). If present, %d will be substituted for the DVD device (e.g. /dev/dvd).</source>
667        <translation>To moÅŒe być jakiekolwiek polecnie by wystartować odtwarzacz DVD (np. MPlayer, ogle, itd.). Jeśli o obecne, %d zastąpi uÅŒadzenie DVD (np. /dev/dvd).</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>General Settings (%1/%2)</source>
671        <translation>Ustawienia główne (%1/%2)</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>NR</source>
675        <translation>NR</translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>No files found</source>
679        <translation>Nie znaleziono plików</translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Unknown Prefix</source>
683        <translation>Nieznany prefix</translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>videos</source>
687        <translation>filmy</translation>
688    </message>
689    <message>
690        <source>No rating available.</source>
691        <translation>Brak wyników głosowania.</translation>
692    </message>
693    <message>
694        <source>Parental Level 4 PIN</source>
695        <translation>PIN poziomu rodzicielskiego 4</translation>
696    </message>
697    <message>
698        <source>This PIN is used to enter Parental Control Level 4 as well as the Video Manager.</source>
699        <translation>PIN jest uÅŒywany do wejścia do poziomu 4 kontroli rodzicielskiej i MenadÅŒera filmów.</translation>
700    </message>
701    <message>
702        <source>Parental Level 3 PIN</source>
703        <translation>PIN poziomu rodzicielskiego 3</translation>
704    </message>
705    <message>
706        <source>This PIN is used to enter Parental Control Level 3.</source>
707        <translation>PIN jest uÅŒywany do wejścia do poziomu 3 kontroli rodzicielskiej.</translation>
708    </message>
709    <message>
710        <source>Parental Level 2 PIN</source>
711        <translation>PIN poziomu rodzicielskiego 2</translation>
712    </message>
713    <message>
714        <source>This PIN is used to enter Parental Control Level 2.</source>
715        <translation>PIN jest uÅŒywany do wejścia do poziomu 2 kontroli rodzicielskiej.</translation>
716    </message>
717    <message>
718        <source>Video Tree remembers last selected position</source>
719        <translation>Drzewo filmów zapamiętuje ostatnio wybraną pozycję</translation>
720    </message>
721    <message>
722        <source>If set, the current position in the Video Tree is persistent.</source>
723        <translation>Jeśli ustawiony, obecna pozycja w drzewie filmów zostanie zapamiętana.</translation>
724    </message>
725    <message>
726        <source>Directories that hold videos</source>
727        <translation>Katalog przechowujący filmy</translation>
728    </message>
729    <message>
730        <source>Multiple directories can be separated by &apos;:&apos;. Each directory must exist and be readable by the user running MythVideo.</source>
731        <translation>Wiele katalogów moÅŒe być rozdzielonych przez &quot;:&quot;. KaÅŒdy katalog musi istnieć i być odczytywalny przez uÅŒytkownika uÅŒywającego MythVideo.</translation>
732    </message>
733    <message>
734        <source>Media Monitoring should be turned on to allow this feature (Setup -&gt; General -&gt; CD/DVD Monitor).</source>
735        <translation>Monitorowanie Mediów powinno być ustawione by uÅŒyć tej funkcji (Ustawienia -&gt; Główne -&gt; Monitor CD/DVD).</translation>
736    </message>
737    <message>
738        <source>Delete DVD Bookmarks that are older than the number of days specified.</source>
739        <translation>Usuwa zakładki DVD które są starsze niÅŒ wybrana Liczba dni.</translation>
740    </message>
741    <message>
742        <source>DVD Drive Speed</source>
743        <translation>Prędkość napędu DVD</translation>
744    </message>
745    <message>
746        <source>Enable the setting and skipping to of a bookmark in DVD playback.</source>
747        <translation>Włącza ustawienie i pomijanie zakładek w odtwarzaniu DVD.</translation>
748    </message>
749    <message>
750        <source>Display a prompt to choose whether to play the DVD from the beginning or from the bookmark.</source>
751        <translation>PokaÅŒ zapytanie by wybrać między odtwarzaniem DVD od początku albo od zakładki.</translation>
752    </message>
753    <message>
754        <source>Let transcode determine frame rate</source>
755        <translation>Pozwól transkodowaniu określić szybkość ramek</translation>
756    </message>
757    <message>
758        <source>If set, transcode will determine the frame rate automatically. If not set, 23.976 is assumed.</source>
759        <translation>Jeśli ustawione, transkodowanie określi szybkość ramek automatycznie. Jeśli nie, ustawi 23.979.</translation>
760    </message>
761    <message>
762        <source>Enable automatic Parental Level from rating</source>
763        <translation>Włącza automatyczny poziom rodzicielski z głosowania</translation>
764    </message>
765    <message>
766        <source>If enabled, searches will automatically set the Parental Level to the one matching the rating below.</source>
767        <translation>Jeśli ustawione, szukacze automatycznie ustawią poziom rodzicielski do zgodnego z poniÅŒszym głosowaniem.</translation>
768    </message>
769    <message>
770        <source>Level %1</source>
771        <translation>Poziom %1</translation>
772    </message>
773    <message>
774        <source>Ratings containing these strings (separated by :) will be assigned to Parental Level %1.</source>
775        <translation>Głosowanie zawierające te ustawienia (rozdzielone :) będą przydzielone do Poziomu Rodzicielskiego %1.</translation>
776    </message>
777    <message>
778        <source>Command</source>
779        <translation>Polecenie</translation>
780    </message>
781    <message>
782        <source>Transcode is thinking</source>
783        <translation>Transkodowanie myśli</translation>
784    </message>
785    <message>
786        <source>Error: failed to add new file type &apos;%1&apos;</source>
787        <translation>Błąd: nie udało się dodać nowego typu pliku &quot;%1&quot;</translation>
788    </message>
789    <message>
790        <source>Error: failed to hash file &apos;%1&apos;</source>
791        <translation>Błąd: nie udało się shashować pliku &quot;%1&quot;</translation>
792    </message>
793    <message>
794        <source>Manager</source>
795        <translation>ManadÅŒer</translation>
796    </message>
797    <message>
798        <source>Enable Metadata Browse Modes</source>
799        <translation>Włącz Moduł Przeglądnia Metadanych</translation>
800    </message>
801    <message>
802        <source>If set, metadata groupings of your video directory will be shown in supported views.  Default group is set below.</source>
803        <translation>Jeśli ustawiony gupowanie metadanych katalogu filmów będzie widoczne w moÅŒliwych widokach. Domyślnie grupa jest ustawiona poniÅŒej.</translation>
804    </message>
805    <message>
806        <source>Group based on</source>
807        <translation>Gupa bazuje na</translation>
808    </message>
809    <message>
810        <source>Folder</source>
811        <translation>Folder</translation>
812    </message>
813    <message>
814        <source>Genres</source>
815        <translation>Rodzaj</translation>
816    </message>
817    <message>
818        <source>Category</source>
819        <translation>Kategoria</translation>
820    </message>
821    <message>
822        <source>Director</source>
823        <translation>ReÅŒyser</translation>
824    </message>
825    <message>
826        <source>Cast</source>
827        <translation>Obsada</translation>
828    </message>
829    <message>
830        <source>Date Added</source>
831        <translation>Data dodania</translation>
832    </message>
833    <message>
834        <source>TV/Movies</source>
835        <translation>TV/Filmy</translation>
836    </message>
837    <message>
838        <source>Group videos in the tree</source>
839        <translation>Gupa filmów w drzewie</translation>
840    </message>
841    <message>
842        <source>Command to search for movie fanart</source>
843        <translation>Polecenia szukanie grafik do filmów</translation>
844    </message>
845    <message>
846        <source>Command to search for TV shows in MythVideo</source>
847        <translation>Polecenie do szukania nagrań z TV w MythVideo</translation>
848    </message>
849    <message>
850        <source>Command to search for TV Season posters</source>
851        <translation>Polecenie do szukania plakatów dla Seriali TV</translation>
852    </message>
853    <message>
854        <source>Command to search for TV fanart</source>
855        <translation>Polecenie szukania grafik do TV</translation>
856    </message>
857    <message>
858        <source>Command to search for TV banners</source>
859        <translation>Polecenie szukania grafik do banerów TV</translation>
860    </message>
861    <message>
862        <source>Command to search for TV Screenshots</source>
863        <translation>Polecenie szukania grafik do zrzutów ekranów TV</translation>
864    </message>
865    <message>
866        <source>Command to extract data for TV Episodes</source>
867        <translation>Polecenie do wypkaowywania danych dla seriali</translation>
868    </message>
869    <message>
870        <source>Command to search for TV by Title/Subtitle</source>
871        <translation>Polecenie do szukania nagrań z TV po tytule/podtytule</translation>
872    </message>
873    <message>
874        <source>Directory that holds movie screenshots</source>
875        <translation>Katalog przechowujący zrzuty ekranów filmów</translation>
876    </message>
877    <message>
878        <source>Directory that holds movie/TV Banners</source>
879        <translation>Katalog przechowujący banery filmów/TV</translation>
880    </message>
881    <message>
882        <source>Directory that holds movie fanart</source>
883        <translation>Katalog przechowujący grafiki filmów</translation>
884    </message>
885    <message>
886        <source>Directory that holds movie trailers</source>
887        <translation>Katalog przechowujący trailery filmów</translation>
888    </message>
889    <message>
890        <source>Enable Alternate Video Player</source>
891        <translation>Włącz alternatywny odtwarzacz filmów</translation>
892    </message>
893    <message>
894        <source>If checked, you can select an alternate player command for videos when the default choice fails.</source>
895        <translation>Jeśli zaznaczony, moÅŒesz wybrać polecenie alternatywnego odtwarza filmów gdy domyśly wybór zawiedzie.</translation>
896    </message>
897    <message>
898        <source>Alternate Player</source>
899        <translation>Alternatywny odtwarzacz</translation>
900    </message>
901    <message>
902        <source>If for some reason the default player doesn&apos;t play a video, you can play it in an alternate player by selecting &apos;Play in Alternate Player.&apos;</source>
903        <translation>Jeśli z jakiegoś powodu domyślny odtwarzacz nie odtwarza filmów, moÅŒesz je odtworzyć w alternatywnym odtwarzaczu poprzez zaznaczenie &quot;Odtwórz w alternatywnym odtwarzaczu&quot;</translation>
904    </message>
905    <message>
906        <source> &apos;default&apos; will let the MediaMonitor choose a device.</source>
907        <translation>&quot;domyślnie&quot; pozwala MediaMonitor wybrać urządzenie.</translation>
908    </message>
909    <message>
910        <source>Remove DVD Bookmarks Older than (days)</source>
911        <translation>Usuń zakładki DVD starsze niÅŒ (dni)</translation>
912    </message>
913    <message>
914        <source>Delete DVD Bookmarks that are older than the Number of days specified</source>
915        <translation>Usuwa zakładki DVD które są starsze niÅŒ wybrana Liczba dni</translation>
916    </message>
917    <message>
918        <source>Set DVD Drive Speed during DVD Playback. Speed is in multiples of 177KB/s. Slower speeds may reduce drive noise but in some cases it causes playback to stutter.</source>
919        <translation>Ustawia prędkość DVD podczas odtwarzania DVD. Prędkość jest wielokrotnością 177KB/s. NiÅŒsze prędkości mogą ograniczyć hałas ale w pewnych przypadkach mogą skutkować przycinaniem się.</translation>
920    </message>
921    <message>
922        <source>Enable random trailers before videos</source>
923        <translation>Włącz losowy trailer przed startem filmu</translation>
924    </message>
925    <message>
926        <source>If set, this will enable a button called &quot;Watch With Trailers&quot; which will play a user-specified number of trailers before the movie.</source>
927        <translation>Jeśli ustawiony to równieÅŒ włączy przycisk &quot;Oglądaj z trailerami&quot; który odtwarza zdefiniowaną przez uÅŒytkownika liczbę trailerów przed filmem.</translation>
928    </message>
929    <message>
930        <source>Number of trailers to play</source>
931        <translation>Liczba trailerów do odtworzenia</translation>
932    </message>
933    <message>
934        <source>The number of trailers to play before playing the film itself </source>
935        <translation>Liczba trailerów przed odtworzeniem samego filmu</translation>
936    </message>
937    <message>
938        <source>Television in MythVideo</source>
939        <translation>Televizja w MythVideo</translation>
940    </message>
941    <message>
942        <source>Loading videos ...</source>
943        <translation>Ładuję filmy ...</translation>
944    </message>
945    <message>
946        <source>No directory %1 - DVD importing will fail</source>
947        <translation>Brak katalogu %1 - importowanie DVD nieudane</translation>
948    </message>
949    <message>
950        <source>You have no VCD Player command defined.</source>
951        <translation>Nie masz odtwarzacza VCD ustawionego poleceniem.</translation>
952    </message>
953    <message>
954        <source>Aggressive Parental Controls Warning: invalid password. An attempt to enter a MythVideo settings screen was prevented.</source>
955        <translation>OstrzeÅŒenie Agresywnej kontroli rodzicielskiej: błędne hasło. Odmowa wejścia do ekranu ustawień MythVideo.</translation>
956    </message>
957    <message>
958        <source>Season</source>
959        <translation>Sezon</translation>
960    </message>
961    <message>
962        <source>Episode</source>
963        <translation>Epizod</translation>
964    </message>
965    <message>
966        <source>%1 failed
967
968%2
969
970Check VideoManager Settings</source>
971        <translation>%1 nieudane
972
973%2
974
975Sprawdź ustawienia MenadŌera Filmów</translation>
976    </message>
977    <message>
978        <source>Season/Episode</source>
979        <translation>Sezon/Epizod</translation>
980    </message>
981    <message>
982        <source>Video Home</source>
983        <translation>Katalog główny filmów</translation>
984    </message>
985    <message>
986        <source>Television</source>
987        <translation>Televwizja</translation>
988    </message>
989    <message>
990        <source>Movies</source>
991        <translation>Filmy</translation>
992    </message>
993    <message>
994        <source>Season %1</source>
995        <translation>Sezon %1</translation>
996    </message>
997    <message>
998        <source>Storage Groups</source>
999        <translation>Grupy przechowywania</translation>
1000    </message>
1001    <message>
1002        <source>Parental PIN:</source>
1003        <translation>PIN Rodzicielski:</translation>
1004    </message>
1005</context>
1006<context>
1007    <name>ThemeUI</name>
1008    <message>
1009        <source>Director:</source>
1010        <translation>ReÅŒyser:</translation>
1011    </message>
1012    <message>
1013        <source>Year:</source>
1014        <translation>Rok:</translation>
1015    </message>
1016    <message>
1017        <source>Rated:</source>
1018        <translation>Oceniony:</translation>
1019    </message>
1020    <message>
1021        <source>Parental Level:</source>
1022        <translation>Poziom rodzicielski:</translation>
1023    </message>
1024    <message>
1025        <source>Browsable:</source>
1026        <translation>MoÅŒliwy do przeglądania:</translation>
1027    </message>
1028    <message>
1029        <source>Runtime:</source>
1030        <translation>Długość:</translation>
1031    </message>
1032    <message>
1033        <source>Plot:</source>
1034        <translation>Fabuła:</translation>
1035    </message>
1036    <message>
1037        <source>Filename:</source>
1038        <translation>Nazwa pliku:</translation>
1039    </message>
1040    <message>
1041        <source>Cover File:</source>
1042        <translation>Plik okładki:</translation>
1043    </message>
1044    <message>
1045        <source>Directed by</source>
1046        <translation>ReÅŒyseria</translation>
1047    </message>
1048    <message>
1049        <source>MythVideo File Associations</source>
1050        <translation>SkojaÅŒenia plkiów z MythVideo</translation>
1051    </message>
1052    <message>
1053        <source>Extension:</source>
1054        <translation>Rozszerzenie:</translation>
1055    </message>
1056    <message>
1057        <source>Command:</source>
1058        <translation>Polecenie:</translation>
1059    </message>
1060    <message>
1061        <source>Use default player:</source>
1062        <translation>UÅŒyj domyślnego odtwarzacza:</translation>
1063    </message>
1064    <message>
1065        <source>Ignore:</source>
1066        <translation>Ignoruj:</translation>
1067    </message>
1068    <message>
1069        <source>Edit Video Information</source>
1070        <translation>Edytuj informacje filmu</translation>
1071    </message>
1072    <message>
1073        <source>Name:</source>
1074        <translation>Nazwa:</translation>
1075    </message>
1076    <message>
1077        <source>Parental Control:</source>
1078        <translation>Kontrola Rodzicielska:</translation>
1079    </message>
1080    <message>
1081        <source>File to Always Play Next:</source>
1082        <translation>Plik zawsze odtwarzany jako następny:</translation>
1083    </message>
1084    <message>
1085        <source>Include while Browsing:</source>
1086        <translation>Zawrzyj podczas przeglądania:</translation>
1087    </message>
1088    <message>
1089        <source>Cover Art:</source>
1090        <translation>Rysunek okładki:</translation>
1091    </message>
1092    <message>
1093        <source>Unique Player Command:</source>
1094        <translation>Unikatowe polecenie odtwarzacza:</translation>
1095    </message>
1096    <message>
1097        <source>/path/to/the/thing.jpg</source>
1098        <translation>/ścieÅŒka/do/pliku.jpg</translation>
1099    </message>
1100    <message>
1101        <source>Category:</source>
1102        <translation>Kategoria:</translation>
1103    </message>
1104    <message>
1105        <source>Filters video list</source>
1106        <translation>Filtry listy video</translation>
1107    </message>
1108    <message>
1109        <source>Category :</source>
1110        <translation>Kategorie :</translation>
1111    </message>
1112    <message>
1113        <source>Genre :</source>
1114        <translation>Rodzaj :</translation>
1115    </message>
1116    <message>
1117        <source>Country :</source>
1118        <translation>Kraj :</translation>
1119    </message>
1120    <message>
1121        <source>Year :</source>
1122        <translation>Rok :</translation>
1123    </message>
1124    <message>
1125        <source>Runtime :</source>
1126        <translation>Długość :</translation>
1127    </message>
1128    <message>
1129        <source>User Rating :</source>
1130        <translation>Ocena uÅŒytkowników :</translation>
1131    </message>
1132    <message>
1133        <source>Browse :</source>
1134        <translation>Przeglądaj :</translation>
1135    </message>
1136    <message>
1137        <source>Sort by :</source>
1138        <translation>Sortuj po :</translation>
1139    </message>
1140    <message>
1141        <source></source>
1142        <translation></translation>
1143    </message>
1144    <message>
1145        <source>Year</source>
1146        <translation>Rok</translation>
1147    </message>
1148    <message>
1149        <source>Runtime</source>
1150        <translation>Długość</translation>
1151    </message>
1152    <message>
1153        <source>User Rating</source>
1154        <translation>Ocena uÅŒytkowników</translation>
1155    </message>
1156    <message>
1157        <source>Rip/Transcode</source>
1158        <translation>Rip/Transkodwanie</translation>
1159    </message>
1160    <message>
1161        <source>Job 1 of 1</source>
1162        <translation>Zadanie 1 z 1</translation>
1163    </message>
1164    <message>
1165        <source>Length:</source>
1166        <translation>Długość: </translation>
1167    </message>
1168    <message>
1169        <source>Select:</source>
1170        <translation>Zaznaczenie:</translation>
1171    </message>
1172    <message>
1173        <source>Quality:</source>
1174        <translation>Jakość:</translation>
1175    </message>
1176    <message>
1177        <source>Audio Track:</source>
1178        <translation>ŚcieÅŒka audio:</translation>
1179    </message>
1180    <message>
1181        <source>AC3 Audio:</source>
1182        <translation>AC3 Audio:</translation>
1183    </message>
1184    <message>
1185        <source>Subtitles:</source>
1186        <translation>Napisy:</translation>
1187    </message>
1188    <message>
1189        <source>View:</source>
1190        <translation>Widok:</translation>
1191    </message>
1192    <message>
1193        <source>Title 1 of 1</source>
1194        <translation>Tytuł 1 z 1</translation>
1195    </message>
1196    <message>
1197        <source>0:00:00</source>
1198        <translation>0:00:00</translation>
1199    </message>
1200    <message>
1201        <source>OK</source>
1202        <translation>Ok</translation>
1203    </message>
1204    <message>
1205        <source>Directed by:</source>
1206        <translation>ReÅŒyseria:</translation>
1207    </message>
1208    <message>
1209        <source>User Rating:</source>
1210        <translation>Ocena uÅŒytkowników:</translation>
1211    </message>
1212    <message>
1213        <source>Done</source>
1214        <translation>Wróć</translation>
1215    </message>
1216    <message>
1217        <source>Play</source>
1218        <translation>Odtwórz</translation>
1219    </message>
1220    <message>
1221        <source>Lowest</source>
1222        <translation>NajniÅŒszy</translation>
1223    </message>
1224    <message>
1225        <source>Low</source>
1226        <translation>Niski</translation>
1227    </message>
1228    <message>
1229        <source>Medium</source>
1230        <translation>Średni</translation>
1231    </message>
1232    <message>
1233        <source>High</source>
1234        <translation>Wysoki</translation>
1235    </message>
1236    <message>
1237        <source>Video Num.:</source>
1238        <translation>Nr filmu:</translation>
1239    </message>
1240    <message>
1241        <source>Parental Level</source>
1242        <translation>Poziom rodzicielski</translation>
1243    </message>
1244    <message>
1245        <source>Title:</source>
1246        <translation>Tytuł:</translation>
1247    </message>
1248    <message>
1249        <source>Subtitle:</source>
1250        <translation>Napisy:</translation>
1251    </message>
1252    <message>
1253        <source>Season:</source>
1254        <translation>Sezon:</translation>
1255    </message>
1256    <message>
1257        <source>Episode:</source>
1258        <translation>Epizod:</translation>
1259    </message>
1260    <message>
1261        <source>Item has been watched:</source>
1262        <translation>Elementy juÅŒ obejÅŒane:</translation>
1263    </message>
1264    <message>
1265        <source>Screenshot:</source>
1266        <translation>Zrzut ekranu:</translation>
1267    </message>
1268    <message>
1269        <source>Banner:</source>
1270        <translation>Baner:</translation>
1271    </message>
1272    <message>
1273        <source>Fanart:</source>
1274        <translation>Grafiki:</translation>
1275    </message>
1276    <message>
1277        <source>Trailer:</source>
1278        <translation>Trailer:</translation>
1279    </message>
1280    <message>
1281        <source>Text Filter:</source>
1282        <translation>Filtr textowy:</translation>
1283    </message>
1284    <message>
1285        <source>Actor/Actress :</source>
1286        <translation>Aktor/Aktorka:</translation>
1287    </message>
1288    <message>
1289        <source>InetRef :</source>
1290        <translation>InetRef :</translation>
1291    </message>
1292    <message>
1293        <source>Cover File :</source>
1294        <translation>Plik okładki :</translation>
1295    </message>
1296    <message>
1297        <source>Watched :</source>
1298        <translation>ObejÅŒane :</translation>
1299    </message>
1300    <message>
1301        <source>Result</source>
1302        <translation>Rezultat</translation>
1303    </message>
1304    <message>
1305        <source>Save as default</source>
1306        <translation>Zapisz jako domyślne</translation>
1307    </message>
1308    <message>
1309        <source>General Settings</source>
1310        <translation>Ustawienia główne</translation>
1311    </message>
1312    <message>
1313        <source>Player Settings</source>
1314        <translation>Ustawienia odtwarzacza</translation>
1315    </message>
1316    <message>
1317        <source>File Types</source>
1318        <translation>Typy plików</translation>
1319    </message>
1320    <message>
1321        <source>Rip Settings</source>
1322        <translation>Usawienia Ripowania</translation>
1323    </message>
1324    <message>
1325        <source>Browse Videos</source>
1326        <translation>Przeglądanie Filmów</translation>
1327    </message>
1328    <message>
1329        <source>Video List</source>
1330        <translation>Lista filmów</translation>
1331    </message>
1332    <message>
1333        <source>Video Gallery</source>
1334        <translation>Galeria Filmów</translation>
1335    </message>
1336    <message>
1337        <source>Video Manager</source>
1338        <translation>MenadÅŒer Filmów</translation>
1339    </message>
1340    <message>
1341        <source>Play DVD</source>
1342        <translation>Odtwórz DVD</translation>
1343    </message>
1344    <message>
1345        <source>Play VCD</source>
1346        <translation>Odtwórz VCD</translation>
1347    </message>
1348    <message>
1349        <source>Rip DVD</source>
1350        <translation>Ripuj DVD</translation>
1351    </message>
1352    <message>
1353        <source>Eject media</source>
1354        <translation>Otwórz tackę</translation>
1355    </message>
1356    <message>
1357        <source>Videos Settings</source>
1358        <translation>Opcje Video</translation>
1359    </message>
1360    <message>
1361        <source>Configure playback and DVD ripping</source>
1362        <translation>Konfiuguruj odtwarzenie i ripowanie DVD</translation>
1363    </message>
1364</context>
1365<context>
1366    <name>TitleDialog</name>
1367    <message>
1368        <source>%1 - Title %2</source>
1369        <translation>%1 - Tytuł %2</translation>
1370    </message>
1371    <message>
1372        <source>Perfect</source>
1373        <translation>Doskonale</translation>
1374    </message>
1375    <message>
1376        <source>None</source>
1377        <translation>Å»aden</translation>
1378    </message>
1379    <message>
1380        <source>Title %1 of %2</source>
1381        <translation>Tytuł %1 z %2</translation>
1382    </message>
1383    <message>
1384        <source>ISO Image</source>
1385        <translation>ISO Image</translation>
1386    </message>
1387    <message>
1388        <source>Unknown</source>
1389        <translation>Nieznany</translation>
1390    </message>
1391    <message>
1392        <source>Begin Ripping</source>
1393        <translation>Jest zgrywane</translation>
1394    </message>
1395</context>
1396<context>
1397    <name>VideoDialog</name>
1398    <message>
1399        <source>Switch to Browse View</source>
1400        <translation>Przełącz na Wygląd Przeglądarki</translation>
1401    </message>
1402    <message>
1403        <source>Switch to Gallery View</source>
1404        <translation>Przełącz na Wygląd Galerii</translation>
1405    </message>
1406    <message>
1407        <source>Switch to List View</source>
1408        <translation>Przełącz na Wygląd Listy</translation>
1409    </message>
1410    <message>
1411        <source>No Videos Available</source>
1412        <translation>Brak Filmów</translation>
1413    </message>
1414    <message>
1415        <source>Video dialog loading, or no videos available...</source>
1416        <translation>Filmy są Å‚adowane, albo brak filmów...</translation>
1417    </message>
1418    <message>
1419        <source>Season</source>
1420        <translation>Sezon</translation>
1421    </message>
1422    <message>
1423        <source>Video Search</source>
1424        <translation>Szukanie Filmów</translation>
1425    </message>
1426    <message>
1427        <source>%1 of %2</source>
1428        <translation>%1 z %2</translation>
1429    </message>
1430    <message>
1431        <source>Video Options
1432%1
1433%2</source>
1434        <translation>Opcje Filmów
1435%1
1436%2</translation>
1437    </message>
1438    <message>
1439        <source>Video Options
1440%1</source>
1441        <translation>Opcje Filmów
1442%1</translation>
1443    </message>
1444    <message>
1445        <source>Video Options</source>
1446        <translation>Opcje Filmów</translation>
1447    </message>
1448    <message>
1449        <source>Play...</source>
1450        <translation>Odtwórz...</translation>
1451    </message>
1452    <message>
1453        <source>Play</source>
1454        <translation>Odtwórz</translation>
1455    </message>
1456    <message>
1457        <source>Mark as Unwatched</source>
1458        <translation>Oznacz jako nieobejrzane</translation>
1459    </message>
1460    <message>
1461        <source>Mark as Watched</source>
1462        <translation>Oznacz jako obejrzane</translation>
1463    </message>
1464    <message>
1465        <source>Video Info</source>
1466        <translation>Informacje Video</translation>
1467    </message>
1468    <message>
1469        <source>Metadata Options</source>
1470        <translation>Opcje Metadanych</translation>
1471    </message>
1472    <message>
1473        <source>Delete</source>
1474        <translation>Usuń</translation>
1475    </message>
1476    <message>
1477        <source>Play Folder</source>
1478        <translation>Odtwórz Folder</translation>
1479    </message>
1480    <message>
1481        <source>Playback Options
1482%1</source>
1483        <translation>Opcje odtwarzania
1484%1</translation>
1485    </message>
1486    <message>
1487        <source>Play in Alternate Player</source>
1488        <translation>Odtwórz w alternatywnym odtwarzaczu</translation>
1489    </message>
1490    <message>
1491        <source>Play With Trailers</source>
1492        <translation>Odtwórz z Trailerami</translation>
1493    </message>
1494    <message>
1495        <source>Play Trailer</source>
1496        <translation>Odtwórz Trailer</translation>
1497    </message>
1498    <message>
1499        <source>Video Display Menu</source>
1500        <translation>Menu Ekranu Video</translation>
1501    </message>
1502    <message>
1503        <source>Scan For Changes</source>
1504        <translation>Szukaj zmian</translation>
1505    </message>
1506    <message>
1507        <source>Filter Display</source>
1508        <translation>Ekran filtru</translation>
1509    </message>
1510    <message>
1511        <source>Browse By...</source>
1512        <translation>Sortuj po...</translation>
1513    </message>
1514    <message>
1515        <source>Change View</source>
1516        <translation>Zmień widok</translation>
1517    </message>
1518    <message>
1519        <source>Disable File Browse Mode</source>
1520        <translation>Wyłącz tryb przelądarki plików</translation>
1521    </message>
1522    <message>
1523        <source>Enable File Browse Mode</source>
1524        <translation>Włącz tryb przelądarki plików</translation>
1525    </message>
1526    <message>
1527        <source>Disable Flat View</source>
1528        <translation>Wyłącz płaski widok</translation>
1529    </message>
1530    <message>
1531        <source>Enable Flat View</source>
1532        <translation>Włącz płaski widok</translation>
1533    </message>
1534    <message>
1535        <source>Settings</source>
1536        <translation>Opcje</translation>
1537    </message>
1538    <message>
1539        <source>Switch to Manage View</source>
1540        <translation>Przełącz na Wygląd Zarządzania</translation>
1541    </message>
1542    <message>
1543        <source>Video Settings</source>
1544        <translation>Opcje Video</translation>
1545    </message>
1546    <message>
1547        <source>Player Settings</source>
1548        <translation>Opcje Odtwarzacza</translation>
1549    </message>
1550    <message>
1551        <source>Metadata Settings</source>
1552        <translation>Opcje Metadanych</translation>
1553    </message>
1554    <message>
1555        <source>File Type Settings</source>
1556        <translation>Opcje Typów Plików</translation>
1557    </message>
1558    <message>
1559        <source>Browse By</source>
1560        <translation>Sortuj po</translation>
1561    </message>
1562    <message>
1563        <source>Cast</source>
1564        <translation>Obsada</translation>
1565    </message>
1566    <message>
1567        <source>Category</source>
1568        <translation>Kategorie</translation>
1569    </message>
1570    <message>
1571        <source>Date Added</source>
1572        <translation>Data dodania</translation>
1573    </message>
1574    <message>
1575        <source>Director</source>
1576        <translation>ReÅŒyser</translation>
1577    </message>
1578    <message>
1579        <source>Folder</source>
1580        <translation>Folder</translation>
1581    </message>
1582    <message>
1583        <source>Genre</source>
1584        <translation>Rodzaj</translation>
1585    </message>
1586    <message>
1587        <source>TV/Movies</source>
1588        <translation>TV/Filmy</translation>
1589    </message>
1590    <message>
1591        <source>User Rating</source>
1592        <translation>Ocena uÅŒytkowników</translation>
1593    </message>
1594    <message>
1595        <source>Year</source>
1596        <translation>Rok</translation>
1597    </message>
1598    <message>
1599        <source>View Details</source>
1600        <translation>Zobacz szczegóły</translation>
1601    </message>
1602    <message>
1603        <source>View Full Plot</source>
1604        <translation>Zobacz pełny opis</translation>
1605    </message>
1606    <message>
1607        <source>View Cast</source>
1608        <translation>Zobacz aktorów</translation>
1609    </message>
1610    <message>
1611        <source>View Homepage</source>
1612        <translation>Zobacz stronę domową</translation>
1613    </message>
1614    <message>
1615        <source>Mark as Non-Browseable</source>
1616        <translation>Oznacz jako niemoÅŒliwe do przeglądania</translation>
1617    </message>
1618    <message>
1619        <source>Mark as Browseable</source>
1620        <translation>Oznacz jako moÅŒliwe do przeglądania</translation>
1621    </message>
1622    <message>
1623        <source>Manage Metadata</source>
1624        <translation>Zarządzaj Metadanymi</translation>
1625    </message>
1626    <message>
1627        <source>Edit Metadata</source>
1628        <translation>Edytuj Metadane</translation>
1629    </message>
1630    <message>
1631        <source>Download Metadata</source>
1632        <translation>Pobierz Metadane</translation>
1633    </message>
1634    <message>
1635        <source>Download Images Only</source>
1636        <translation>Pobierz tylko obrazy</translation>
1637    </message>
1638    <message>
1639        <source>Search TV by Title/Subtitle</source>
1640        <translation>Szukaj TV po Tytuł/Napisy</translation>
1641    </message>
1642    <message>
1643        <source>Manually Enter Video #</source>
1644        <translation>Ręcznie wpisz film #</translation>
1645    </message>
1646    <message>
1647        <source>Manually Enter Video Title</source>
1648        <translation>Ręcznie wpisz tytuł filmu</translation>
1649    </message>
1650    <message>
1651        <source>Reset Metadata</source>
1652        <translation>Resetu Metadane</translation>
1653    </message>
1654    <message>
1655        <source>An error occurred when switching views.</source>
1656        <translation>Wystąpił błąd przy zmianie widoków.</translation>
1657    </message>
1658    <message>
1659        <source>No browser command set! MythVideo needs MythBrowser installed to display the homepage.</source>
1660        <translation>Nie ustawiono polecenia przeglądania! MythVideo potrzebuje zainstalowanego MythBrowser by wyświetlić stronę domową.</translation>
1661    </message>
1662    <message>
1663        <source>Enter Video Unique ID:</source>
1664        <translation>Wpisz unikalny ID filmu:</translation>
1665    </message>
1666    <message>
1667        <source>Enter Video Title:</source>
1668        <translation>Wpisz tutuł filmu:</translation>
1669    </message>
1670    <message>
1671        <source>Are you sure you want to delete:
1672%1</source>
1673        <translation>Jesteś pewny ÅŒe usunąć:
1674%1</translation>
1675    </message>
1676    <message>
1677        <source>Failed to delete file</source>
1678        <translation>Błąd usuwania pliku</translation>
1679    </message>
1680    <message>
1681        <source>%1 download finished: %2 %3</source>
1682        <translation>%1 pobieranie zakończone: %2 %3</translation>
1683    </message>
1684    <message>
1685        <source>%1 exists for this item but could not be retrieved within the timeout period.
1686</source>
1687        <translation>%1 istanieje dla tego elementu ale nie udało się pobrać z ustalonym odstępem czasu.
1688</translation>
1689    </message>
1690    <message>
1691        <source>No matches were found.</source>
1692        <translation>Brak wyników wyszukiwania.</translation>
1693    </message>
1694</context>
1695<context>
1696    <name>VideoFilterDialog</name>
1697    <message>
1698        <source>Result of this filter : %1 video(s)</source>
1699        <translation>Rezultat filtru : %1 film(y)</translation>
1700    </message>
1701    <message>
1702        <source>Result of this filter : No Videos</source>
1703        <translation>Rezultat tego filtru : Brak filmów</translation>
1704    </message>
1705    <message>
1706        <source>minutes</source>
1707        <translation>minuty</translation>
1708    </message>
1709</context>
1710<context>
1711    <name>VideoScanner</name>
1712    <message>
1713        <source>Failed to Scan SG Video Hosts</source>
1714        <translation>Nieudane skanowanie hostów SG Video</translation>
1715    </message>
1716    <message>
1717        <source>If they no longer exist please remove them</source>
1718        <translation>Jeśli juÅŒ nie istnieją, proszę usuń je</translation>
1719    </message>
1720</context>
1721<context>
1722    <name>VideoScannerThread</name>
1723    <message>
1724        <source>Searching for video files</source>
1725        <translation>Szukanie plików wideo</translation>
1726    </message>
1727    <message>
1728        <source>Verifying video files</source>
1729        <translation>Weryfikowanie plików wideo</translation>
1730    </message>
1731    <message>
1732        <source>Updating video database</source>
1733        <translation>Wysyłanie bazydanych wideo</translation>
1734    </message>
1735</context>
1736</TS>