Ticket #9533: ebuild_mythweb_myththemes_24.patch

File ebuild_mythweb_myththemes_24.patch, 730 bytes (added by jimbo-mythtv@…, 10 years ago)

Add mythweb and myththemes ebuild to packaging

 • Gentoo/eclass/mythtv.eclass

  diff --git a/Gentoo/eclass/mythtv.eclass b/Gentoo/eclass/mythtv.eclass
  index 494dfcd..7ee72b9 100644
  a b MY_PV="${PV%_*}" 
  1515
  1616# what product do we want
  1717case "${PN}" in
   18          mythtv-themes)
   19                                REPO="myththemes"
   20                                MY_PN="";;
   21          mythweb)
   22                                REPO="mythweb"
   23                                MY_PN="";;
  1824      mythtv)
  1925                                REPO="mythtv"
  2026                                MY_PN="mythtv";;
  esac 
  3238
  3339HOMEPAGE="http://www.mythtv.org"
  3440LICENSE="GPL-2"
  35 SRC_URI="https://github.com/MythTV/${REPO}/tarball/${MYTHTV_REV} -> mythtv-${PV}.tar.gz"
   41SRC_URI="https://github.com/MythTV/${REPO}/tarball/${MYTHTV_REV} -> ${REPO}-${PV}.tar.gz"
  3642S="${WORKDIR}/MythTV-${REPO}-${MYTHTV_SREV}/${MY_PN}"