Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

Last modified 11 years ago

#7052 closed patch (fixed)

[PATCH i18n] Dutch translation

Reported by: joshoekstra@… Owned by: Reynaldo H. Verdejo Pinochet
Priority: minor Milestone: 0.22
Component: Translations Version: unknown
Severity: low Keywords:
Cc: Ticket locked: no

Description

Translation of mythfrontend

Attachments (2)

translation.diff (71.9 KB) - added by joshoekstra@… 11 years ago.
mythvideo_dutch_translation.diff (110.3 KB) - added by joshoeksta@… 11 years ago.
And the updated Dutch translation for mythvideo

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 11 years ago by joshoekstra@…

Attachment: translation.diff added

Changed 11 years ago by joshoeksta@…

And the updated Dutch translation for mythvideo

comment:1 Changed 11 years ago by robertm

Resolution: fixed
Status: newclosed

(In [21982]) Fixes #7052. Updated Dutch Frontend translation courtesy of Jos Hoekstra. Dank je wel!

comment:2 Changed 11 years ago by michiel

Jos, misschien wil je je diff nog eens nakijken, want er klopt echt weinig van. Je haalt kanalen en zenders (channel), krachtige prioriteit heb ik nog nooit van gehoord en geeft statusberichten in de eerste persoonsvorm. En dat is wat ik zo in 10 seconden eruit haal. Ondanks mijn eerdere berichtje heb je hem toch door laten gaan, dus misschien kun je hem nu ook aanpassen zodat het een bruikbare vertaling wordt ? Ik ga er niet nog meer tijd in steken, want ik kan mijn tijd beter besteden dan battelen om een vertaling. Succes.

comment:3 Changed 11 years ago by Jos Hoekstra

Michiel,

Ik sta open voor suggesties, wellicht is het handiger direct via mail te spreken. Ik probeer ook nog om: mythmusic, mythgallery, mytharchive, mythbrowser, mythgame, mythnews, mythweather, mythflix, mythmovies en mythzoneminder te vertalen. Als je wilt helpen graag! mijn adres eindigt met gmx punt net

English:

I'm open for suggestions, maybe it's more convenient to talk via mail. I'm trying to translate: mythmusic, mythgallery, mytharchive, mythbrowser, mythgame, mythnews, mythweather, mythflix, mythmovies and mythzoneminder. You're very welcome to help out! My maildomain ends with gmx dot net

Note: See TracTickets for help on using tickets.