MythTV  master
mythscreensaverdbus.h
Go to the documentation of this file.
1 #ifndef MYTH_SCREENSAVER_DBUS_H
2 #define MYTH_SCREENSAVER_DBUS_H
3 
4 // Qt
5 #include "QDBusConnection"
6 
7 // MythTV
8 #include "mythscreensaver.h"
9 
11 {
12  Q_OBJECT
13 
14  public:
15  MythScreenSaverDBus(QObject* Parent);
16  ~MythScreenSaverDBus() override;
17 
18  public slots:
19  void Disable() override;
20  void Restore() override;
21  void Reset() override;
22  bool Asleep() override;
23 
24  protected:
25  QDBusConnection m_bus;
26  class ScreenSaverDBusPrivate* m_priv { nullptr };
27  QList<ScreenSaverDBusPrivate*> m_dbusPrivateInterfaces;
28 };
29 
30 #endif
31 
MythScreenSaver
Base Class for screensavers.
Definition: mythscreensaver.h:14
ScreenSaverDBusPrivate
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:47
MythScreenSaverDBus::Asleep
bool Asleep() override
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:191
MythScreenSaverDBus::~MythScreenSaverDBus
~MythScreenSaverDBus() override
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:167
MythScreenSaverDBus::Reset
void Reset() override
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:186
MythScreenSaverDBus::Disable
void Disable() override
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:174
MythScreenSaverDBus
Definition: mythscreensaverdbus.h:10
mythscreensaver.h
MythScreenSaverDBus::Restore
void Restore() override
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:180
MythScreenSaverDBus::m_dbusPrivateInterfaces
QList< ScreenSaverDBusPrivate * > m_dbusPrivateInterfaces
Definition: mythscreensaverdbus.h:27
MythScreenSaverDBus::MythScreenSaverDBus
MythScreenSaverDBus(QObject *Parent)
Definition: mythscreensaverdbus.cpp:136
MythScreenSaverDBus::m_priv
class ScreenSaverDBusPrivate * m_priv
Definition: mythscreensaverdbus.h:26
MythScreenSaverDBus::m_bus
QDBusConnection m_bus
Definition: mythscreensaverdbus.h:25