MythTV  master
Classes | Functions | Variables
hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv Namespace Reference

Classes

class  _Mythtv_data
 

Functions

def create_mythtv_data (gate)
 

Variables

 _DB = MythTV.MythDB()
 
 _BE = MythTV.MythBE(db=_DB)
 
 _SETTINGS = _DB.settings[_DB.gethostname()]
 
string prefix = 'mythtv'
 
 pp = pprint.PrettyPrinter()
 

Function Documentation

◆ create_mythtv_data()

def hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv.create_mythtv_data (   gate)

Variable Documentation

◆ _DB

hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv._DB = MythTV.MythDB()
private

Definition at line 37 of file data_mythtv.py.

◆ _BE

hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv._BE = MythTV.MythBE(db=_DB)
private

Definition at line 38 of file data_mythtv.py.

◆ _SETTINGS

hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv._SETTINGS = _DB.settings[_DB.gethostname()]
private

Definition at line 39 of file data_mythtv.py.

◆ prefix

string hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv.prefix = 'mythtv'

◆ pp

hardwareprofile.distros.mythtv_data.data_mythtv.pp = pprint.PrettyPrinter()

Definition at line 561 of file data_mythtv.py.

Referenced by HistogramAnalyzer.analyzeFrame(), and get_pid().