MythTV  master
Typedefs
mpeg::chrono Namespace Reference

Typedefs

using pts = std::chrono::duration< CHRONO_TYPE, std::ratio< 1, 90000 > >
 

Typedef Documentation

◆ pts

using mpeg::chrono::pts = typedef std::chrono::duration<CHRONO_TYPE, std::ratio<1, 90000> >

Definition at line 55 of file mythchrono.h.