Ticket #3497: fix-autostart-detection.diff

File fix-autostart-detection.diff, 2.6 KB (added by matt.doran@…, 13 years ago)
 • scheduler.h

   
  103103                             bool &blockShutdown);
  104104    void ShutdownServer(int prerollseconds);
  105105
   106    bool WasStartedAutomatically();
   107
  106108    void FillRecordingDir(ProgramInfo *pginfo, RecList& reclist);
  107109    void FillDirectoryInfoCache(bool force = false);
  108110
 • scheduler.cpp

   
  13471347                QString startupParam = "user";
  13481348               
  13491349                // have we been started automatically?
  1350                 if ((startIter != reclist.end()) &&
  1351                     ((curtime.secsTo((*startIter)->startts) - prerollseconds)
  1352                         < (idleWaitForRecordingTime * 60)))
   1350                if (WasStartedAutomatically() ||
   1351                    ((startIter != reclist.end()) &&
   1352                     ((curtime.secsTo((*startIter)->startts) - prerollseconds)
   1353                        < (idleWaitForRecordingTime * 60))))
  13531354                {
  1354                     VERBOSE(VB_IMPORTANT,
  1355                             "Recording starts soon, AUTO-Startup assumed");
   1355                    VERBOSE(VB_IMPORTANT, "AUTO-Startup assumed");
  13561356                    startupParam = "auto";
  13571357           
  13581358                    // Since we've started automatically, don't wait for
   
  31423142    fsInfoCacheFillTime = QDateTime::currentDateTime();
  31433143}
  31443144
   3145bool Scheduler::WasStartedAutomatically() {
   3146    /* Determines if the system was started automatically by the auto-wakeup process */
   3147
   3148    bool autoStart = false;
   3149
   3150    QDateTime startupTime = QDateTime();
   3151    QString s = gContext->GetSetting("MythShutdownWakeupTime", "");
   3152    if (s != "")
   3153        startupTime = QDateTime::fromString(s, Qt::ISODate);
   3154
   3155    // if we don't have a valid startup time assume we were started manually
   3156    if (startupTime.isValid())
   3157    {
   3158        // if we started within 15mins of the saved wakeup time assume we started
   3159        // automatically to record or for a daily wakeup/shutdown period
   3160
   3161        int delta = startupTime.secsTo(QDateTime::currentDateTime());
   3162        if (delta < 0)
   3163            delta = -delta;
   3164
   3165        if (delta < 15 * 60)
   3166        {
   3167            VERBOSE(VB_SCHEDULE, "Close to auto-start time, AUTO-Startup assumed");
   3168            autoStart = true;
   3169        }
   3170    }
   3171
   3172    return autoStart;
   3173}
   3174
  31453175/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4: */