Ticket #715: frontend-segv.txt

File frontend-segv.txt, 10.1 KB (added by Stuart Auchterlonie, 15 years ago)

Backtrace from frontend crash

Line 
1Currently logging to "frontend-segv.txt".
2Logs will be appended to the log file.
3Output will be logged and displayed.
4
5Thread 7 (Thread -1343247440 (LWP 21649)):
6#0  0xb61aeb3c in __nanosleep_nocancel () from /lib/tls/libc.so.6
7No symbol table info available.
8#1  0xb61e6f5a in usleep () from /lib/tls/libc.so.6
9No symbol table info available.
10#2  0xb71c6253 in AudioOutputBase::OutputAudioLoop (this=0xb0723008) at audiooutputbase.cpp:711
11        space_on_soundcard = 61276
12        last_space_on_soundcard = 61276
13        zeros = 0xafef9210 ""
14        fragment = 0xafef8200 "dòŽô£ñ!ô1ñ²óÛð óvð\213ò\177ðsòøð\234ò_ñ§ò»ñ»ò4ò³ò\220òQòÆò\004òïòøñëò«ñ¶ò\023ñbò\214ðéñ\003ð|ñ\216ï-ñ\211ïÆðÑï\226ðCð(ñGñïñ©ò\036ò\225óAò;ôDó\214õæô{÷löDùÿ÷ýú-ú>ý·üÈÿòþ"
15        e = {<QCustomEvent> = {<> = {<No data fields>}, d = 0xb7f4ff1c}, error_msg = 0xafefa374, elasped_seconds = -1343249528, written_bytes = 3086317603, brate = -1343249548, freq = -1208588704, prec = 5, chan = 0}
16#3  0xb71c7172 in AudioOutputBase::kickoffOutputAudioLoop (player=0xb0723008) at audiooutputbase.cpp:865
17No locals.
18#4  0xb6365cfd in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
19No symbol table info available.
20#5  0xb61ee13e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
21No symbol table info available.
22
23Thread 6 (Thread -1334858832 (LWP 21648)):
24#0  0xb6367df2 in pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib/tls/libpthread.so.0
25No symbol table info available.
26#1  0xb6a36fad in QWaitCondition::wait () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
27No symbol table info available.
28#2  0xb7a6bc71 in NuppelVideoPlayer::DisplayNormalFrame (this=0x81e92b0) at NuppelVideoPlayer.cpp:1599
29        frame = (VideoFrame *) 0x82968c0
30#3  0xb7a6c87a in NuppelVideoPlayer::OutputVideoLoop (this=0x81e92b0) at NuppelVideoPlayer.cpp:1756
31        temp_speed = 1
32        fr_int = 20000
33        rf_int = 13328
34#4  0xb7a6c97a in NuppelVideoPlayer::kickoffOutputVideoLoop (player=0x81e92b0) at NuppelVideoPlayer.cpp:1825
35        nvp = (NuppelVideoPlayer *) 0x81e92b0
36#5  0xb6365cfd in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
37No symbol table info available.
38#6  0xb61ee13e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
39No symbol table info available.
40
41Thread 5 (Thread -1297343568 (LWP 21643)):
42#0  0xb61aeb3c in __nanosleep_nocancel () from /lib/tls/libc.so.6
43No symbol table info available.
44#1  0xb61e6f5a in usleep () from /lib/tls/libc.so.6
45No symbol table info available.
46#2  0xb78d2ffa in RingBuffer::ReadAheadThread (this=0x8205f50) at RingBuffer.cpp:718
47        totfree = 0
48        ret = 0
49        used = 8957
50        loops = 0
51#3  0xb78d306b in RingBuffer::StartReader (type=0x8205f50) at RingBuffer.cpp:589
52        rbuffer = (RingBuffer *) 0x8205f50
53#4  0xb6365cfd in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
54No symbol table info available.
55#5  0xb61ee13e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
56No symbol table info available.
57
58Thread 4 (Thread -1260221520 (LWP 21642)):
59#0  0xb75b91e5 in av_read_frame (s=0x0, pkt=0x8610748) at utils.c:1089
60        pktl = (AVPacketList *) 0x34
61        eof = 0
62        genpts = -1260224840
63        __PRETTY_FUNCTION__ = "av_read_frame"
64#1  0xb7a876f3 in AvFormatDecoder::GetFrame (this=0x82642b8, onlyvideo=0) at avformatdecoder.cpp:2061
65        curstream = (AVStream *) 0x1f
66        pkt = (AVPacket *) 0x8610748
67        ret = 0
68        ptr = (unsigned char *) 0x1 <Address 0x1 out of bounds>
69        firstloop = false
70        have_err = false
71        storevideoframes = false
72        len = -1213411178
73        data_size = 0
74        pts = -5317224247371473320
75        allowedquit = false
76        skipaudio = true
77#2  0xb7a56f71 in NuppelVideoPlayer::GetFrame (this=0x81e92b0, onlyvideo=0, unsafe=false) at NuppelVideoPlayer.cpp:868
78No locals.
79#3  0xb7a64f4a in NuppelVideoPlayer::StartPlaying (this=0x81e92b0) at NuppelVideoPlayer.cpp:2325
80        output_video = 2960108464
81        decoder_thread = 3034745776
82#4  0xb7a1dd91 in SpawnDecode (param=0x81e92b0) at tv_play.cpp:188
83        nvp = (NuppelVideoPlayer *) 0x81e92b0
84#5  0xb6365cfd in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
85No symbol table info available.
86#6  0xb61ee13e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
87No symbol table info available.
88
89Thread 3 (Thread -1268610128 (LWP 21635)):
90#0  0xb61aeb3c in __nanosleep_nocancel () from /lib/tls/libc.so.6
91No symbol table info available.
92#1  0xb61e6f5a in usleep () from /lib/tls/libc.so.6
93No symbol table info available.
94#2  0xb7a48f0e in TV::RunTV (this=0x81def40) at tv_play.cpp:1371
95        doHandle = false
96        keypressed = (QKeyEvent *) 0x85d1e58
97        updatecheck = 9
98#3  0xb7a49c3d in TV::EventThread (param=0x81def40) at tv_play.cpp:1303
99        thetv = (class TV *) 0x81def40
100#4  0xb6365cfd in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
101No symbol table info available.
102#5  0xb61ee13e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
103No symbol table info available.
104
105Thread 2 (Thread -1242993744 (LWP 21618)):
106#0  0xb6367b91 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib/tls/libpthread.so.0
107No symbol table info available.
108#1  0xb6a36d9c in QWaitCondition::wait () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
109No symbol table info available.
110#2  0xb70b2e9d in MythContext::waitPrivRequest (this=0x81c75c0) at mythcontext.cpp:2750
111No locals.
112#3  0x0806ea53 in run_priv_thread (data=0x0) at main.cpp:723
113No locals.
114#4  0xb6365cfd in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
115No symbol table info available.
116#5  0xb61ee13e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
117No symbol table info available.
118
119Thread 1 (Thread -1241893184 (LWP 21614)):
120#0  0xb61aeb3c in __nanosleep_nocancel () from /lib/tls/libc.so.6
121No symbol table info available.
122#1  0xb61e6f5a in usleep () from /lib/tls/libc.so.6
123No symbol table info available.
124#2  0x0806d17e in startTV () at main.cpp:318
125        tv = (class TV *) 0x81def40
126        timer = {m_timer = {ds = 62851095}}
127        tryTV = false
128        tryRecorder = false
129        tvchain = (LiveTVChain *) 0x81de5b8
130        quitAll = false
131        showDialogs = true
132        chainid = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81ea0f8, static shared_null = 0x816f070}
133#3  0x08072b8a in TVMenuCallback (data=0x81c75c0, selection=@0x81e2668) at main.cpp:381
134        sel = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x8267610, static shared_null = 0x816f070}
135#4  0xb7106ac3 in ThemedMenuPrivate::handleAction (this=0x81e2570, action=@0x82640e8) at themedmenu.cpp:2497
136        ok = true
137#5  0xb7107095 in ThemedMenuPrivate::keyPressHandler (this=0x81e2570, e=0xbfc61784) at themedmenu.cpp:2325
138        it = {node = 0x82640e0}
139        action = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81ffef0, static shared_null = 0x816f070}
140        i = 0
141        lastbutton = (ThemedButton *) 0x825ebc8
142        oldrow = 0
143        handled = true
144        actions = {<QValueList<QString>> = {sh = 0x8262518}, <No data fields>}
145#6  0xb71073ae in ThemedMenu::keyPressEvent (this=0x81ea1d8, e=0xbfc61784) at themedmenu.cpp:2695
146No locals.
147#7  0xb678d215 in QWidget::event () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
148No symbol table info available.
149#8  0xb66e7778 in QApplication::internalNotify () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
150No symbol table info available.
151#9  0xb66e7b3d in QApplication::notify () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
152No symbol table info available.
153#10 0xb7183006 in MythMainWindow::keyPressEvent (this=0x8201558, e=0xbfc61784) at mythdialogs.cpp:747
154        current = (struct QWidget *) 0x81ea1d8
155#11 0xb678d215 in QWidget::event () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
156No symbol table info available.
157#12 0xb66e7778 in QApplication::internalNotify () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
158No symbol table info available.
159#13 0xb66e7b3d in QApplication::notify () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
160No symbol table info available.
161#14 0xb66776d3 in QApplication::sendSpontaneousEvent () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
162No symbol table info available.
163#15 0xb666affe in QETWidget::translateKeyEvent () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
164No symbol table info available.
165#16 0xb6671057 in QApplication::x11ProcessEvent () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
166No symbol table info available.
167#17 0xb668a95c in QEventLoop::processEvents () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
168No symbol table info available.
169#18 0xb66ffea2 in QEventLoop::enterLoop () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
170No symbol table info available.
171#19 0xb66e6335 in QApplication::enter_loop () from /usr/lib/libqt-mt.so.3
172No symbol table info available.
173#20 0xb717d8f4 in MythDialog::exec (this=0x81ea1d8) at mythdialogs.cpp:1044
174        res = -1223174020
175#21 0x0806fd7b in RunMenu (themedir=@0xbfc62050) at main.cpp:555
176        exitstatus = 0
177#22 0x080727c5 in main (argc=3, argv=0xbfc62114) at main.cpp:1089
178        geometry = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x8188418, static shared_null = 0x816f070}
179        a = <incomplete type>
180        logfile = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81c6e30, static shared_null = 0x816f070}
181        pluginname = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81c7318, static shared_null = 0x816f070}
182        finfo = {fn = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81c7330, static shared_null = 0x816f070}, fic = 0x0, cache = true, symLink = false}
183        binname = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81c7330, static shared_null = 0x816f070}
184        ResetSettings = false
185        logfd = -1
186        fileprefix = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81c7398, static shared_null = 0x816f070}
187        dir = <incomplete type>
188        priv_thread = 3051973552
189        status = 0
190        themename = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x8284e98, static shared_null = 0x816f070}
191        randomtheme = false
192        themedir = {static null = {static null = <same as static member of an already seen type>, d = 0x816f070, static shared_null = 0x816f070}, d = 0x81e8800, static shared_null = 0x816f070}
193        mainWindow = (class MythMainWindow *) 0x8201558
194        pmanager = (MythPluginManager *) 0x8209dd0
195        mon = (class MediaMonitor *) 0x0
196        exitstatus = -1208590348
197/home/stuarta/Projects/MythTV/build/mythtv/libs/libavformat/utils.c:1089:31826:middle:0xb75b91e5